Skip to content

LABIB I SANZ LAVI

“Mon ti pe fouy mon prop latonm”

“Mon ti pe fouy mon prop latonm”
  • Ne: 1978

  • Pei: El Salvador

  • Listwar: Manm dan en geng vyolan

MON LEPASE

 “Si ou vreman anvi aprann lo Bondye, frekant Temwen Zeova.” Mon ti etonnen pour tann en parol koumsa. Sa letan mon ti’n fek konmans etidye Labib avek Temwen Zeova. Me pour ou kapab byen konpran mon reaksyon, les mwan eksplik ou en ptigin lo mon lavi.

 Mon’n ne Quezaltepeque, en lavil El Salvador. Mon sizyenm dan kenz zanfan. Mon paran ti fer zot mye pour elve mwan pour vin onnet e pour obei lalwa. Deplis, Leonardo ek lezot Temwen Zeova ti vin kot mwan tanzantan pour ansenny nou lo Labib. Me mon pa ti pran sa ki zot ti pe ansenny mwan o serye. Mon ti fer bann move desizyon enn deryer lot. Ler mon ti annan 14 an, mon ti konmans servi drog ek lalkol avek mon bann zanmi lekol. Enn par enn, zot ti kit lekol pour zwenn en geng e mon ti swiv zot move legzanp. Nou ti pas nou letan dan semen pour fors dimoun donn nou larzan e nou ti vole pour nou kapab kontinyen viv nou move lavi.

 Sa geng ti vin mon fanmir. Mon ti krwar ki mon ti bezwen fer tou pour zot. Par egzanp, en fwa ler en manm mon geng ti’n servi drog, i ti atak enn mon vwazen. Ler zot ti pe lager, mon vwazen ti reisi tyonbo li e telefonn gard. Mon ti vreman ankoler e konmans kas loto mon vwazen avek en gro baton pour fer li larg mon zanmi. Mon vwazen ti sipliy mwan pour arete anmezir mon ti kraz son lafnet loto e andomaz son loto antye, me mon pa ti ekoute.

 Ler mon ti annan 18 an, mon geng ti lager avek gard. Ler mon ti pe al anvoy en bonm ki nou ti’n fer nou menm, i ti eksploz dan mon lanmen. Mon pa rapel egzakteman ki mannyer sa ti arive, mon zis rapel vwar mon lanmen pete e apre mon ti perdi konnesans. Ler mon ti leve mon ti vwar mwan lopital. Mon ti ganny dir ki mon ti’n perdi mon lanmen kote drwat, mon ti’n preski aveg dan mon lizye kote drwat e sourd dan zorey kote drwat.

 Malgre sa bann blesir, ler mon ti ganny large lopital, mon ti retourn dan sa geng. Pa tro bokou letan apre, gard ti tyonbo mwan e mon ti al dan prizon. Laba, mon relasyon avek mon geng ti vin pli for. Nou ti pas en lazournen antye ansanm. Premye keksoz ki nou ti fer ler nou ti leve, ti fim nou mariwana e nou ti pas lazournen ansanm ziska ki nou ti al dormi.

KI MANNYER LABIB IN SANZ MON LAVI

 Leonardo ti vin vizit mwan dan prizon. Dan pe koze, i ti montre mwan en tatou lo mon lebra kote drwat. I ti demann mwan: “Eski ou konnen ki savedir sa trwa pwen lo sa tatou?” Mon ti reponn: “Wi! Sèks, drog ek rock and roll.” Me Leonardo ti reponn: “Mon ti pou plito vedir lopital, prizon ek lanmor. Ou’n deza pas lopital, la ou dan prizon. Ou konnen ki i reste ou.”

 Sa ki Leonardo ti dir mwan ti mark mwan. I ti annan rezon. Mon ti pe fouy mon prop latonm par lafason ki mon ti pe viv mon lavi. Leonardo ti demann mwan pour etidye Labib avek li e mon ti aksepte. Sa ki mon ti aprann dan Labib ti pous mwan pour sanz mon lavi. Par egzanp, Labib i dir ki “move frekantasyon i gat bann bon valer moral.” (1 Korentyen 15:33, not) Alor, enn bann premye keksoz ki mon ti fer ti fer bann nouvo zanmi. Sanmenm sa mon ti aret zwenn ansanm avek mon geng e mon ti konmans asiste renyon Temwen Zeova ki ti ganny fer dan prizon. Dan renyon Temwen Zeova, mon ti zwenn en prizonnyen ki ti apel Andrés e ki ti’n batize konman en Temwen Zeova dan prizon. I ti envit mwan pour manz avek li dan bomaten. Depi sa, mon ti aret konmans mon lazournen par fim mariwana. O kontrer, mwan ek Andrés nou ti diskit en verse Labib tou le bomaten.

 Bann dimoun dan sa geng ti remarke ki mon ti pe sanze. Finalman enn bann sef sa geng ti dir mwan ki i ti bezwen koz avek mwan. Mon ti per. Mon pa ti konnen ki i ti pou fer avek mwan ler i ti pou konnen ki mon ti pe kit sa geng, akoz i ti preski enposib pour kit en geng. I ti dir: “Nou’n remarke ki ou nepli zwenn avek nou me ou plito al asiste renyon Temwen Zeova. Ki ou plan?” Mon ti dir li ki mon ti anvi kontinyen etidye Labib e sanz mon lavi. Mon ti sirprann ler i ti dir mwan ki bann manm nou geng ti pou respekte mon desizyon tan ki mon ti serye pour vin en Temwen Zeova. Apre i ti dir: “Si ou vreman anvi aprann lo Bondye, frekant Temwen Zeova. Nou ekspekte ou aret fer bann move keksoz. Mon felisit ou, ou lo sa bon semen. Bann Temwen i vreman kapab ed ou. Mon ti etidye avek zot letan mon ti Leta-z-ini e serten mon fanmir i Temwen Zeova. Pa bezwen per. Kontinyen fer sa ki ou pe fer.” Mon ti ankor en pe per, me an menm tan, mon ti vreman kontan. Mon ti remersye Zeova dan mon leker. Mon ti santi mwan parey en zwazo ki’n ganny large dan en kazo e mon ti konpran parol ki Zezi ti dir: “Zot pou konn laverite e laverite pou fer zot lib.”​—Zan 8:32.

 Serten mon bann zanmi lontan ti teste mwan par ofer mwan drog. Mon bezwen admet ki parfwa mon ti aksepte. Me avek bokou lapriyer, mon ti reisi rezet sa move fason viv.​—Psonm 51:10, 11.

 Apre ki mon ti’n ganny large prizon, bokou ti krwar ki mon ti pou retourn parey mon ti ete avan me mon pa ti fer sa. O kontrer mon ti retourn dan prizon pour partaz avek lezot prizonnyen sa ki mon ti’n aprann dan Labib. Alafendefen mon bann zanmi lontan ti aksepte ki mon ti’n sanze. Malerezman, i pa ti le ka avek bann ki ti mon lennmi avan.

 En fwa ler mon ti dan predikasyon, bann manm en geng ki ti lennmi sa geng ki mon ti ladan, ti antour mwan avek mon konpanyon e zot ti anvi touy mwan. Mon konpanyon ti brav, i ti zantiman eksplik zot ki mon ti nepli dan sa geng. Mon ti esey reste kalm. Zot ti bat mwan e dir mwan pa vin dan sa landrwa ankor. Apre zot ti aret menas nou avek zot zouti e les nou ale. Dan lepase, mon ti pou’n revanze. Me Labib ti’n vreman sanz mon lavi. Aprezan mon ekout sa konsey Labib dan 1 Tesalonisyen 5:15 ki dir: “Fer sir ki zot pa rann mal pour mal avek personn e touzour esey fer sa ki byen anver kanmarad ek tou lezot.”

 Depi ki mon’n vin en Temwen Zeova, mon’n fer mon mye pour vin en dimoun onnet. I pa’n fasil. Me malgre sa, avek led Zeova, bann konsey dan Labib ek sipor mon bann nouvo zanmi, mon’n reisi fer li. Mon pa zanmen anvi retourn parey mon ti ete avan.​—2 Pyer 2:22.

KI MANNYER MON’N BENEFISYE

 Mon ti en dimoun vyolan ki ti ankoler vitman. Mon asire ki mon ti pou’n fini mor si mon ti’n kontinyen viv sa kalite lavi. Sa ki mon’n aprann dan Labib in sanz mon lavi. Mon’n aret sa bann move labitid. Mon’n aprann ki mannyer pour viv anpe avek bann dimoun ki ti mon lennmi avan. (Lik 6:27) Mon aprezan annan bann bon zanmi ki ed mwan devlop bann bon kalite. (Proverb 13:20) Mon annan en bi dan lavi e mon kontan pour servi en Bondye ki’n pare pour pardonn tou sa bann move keksoz ki mon’n fer.​—Izai 1:18.

 An 2006, mon ti asiste en formasyon spesyal pour bann Kretyen selibater. Detrwa lannen apre, mon ti marye e ansanm avek mon madanm nou pe elve nou pti fiy. Aprezan mon pas en kantite letan pour ansenny dimoun lo sa bann prensip Labib ki’n ed mwan. Mon en ansyen dan mon kongregasyon e mon esey ed bann zenn pour evit menm fot ki mon’n fer ler mon ti zot laz. Dan plas fouy mon prop latonm, mon pe aprezan batir mon lafwa pour ki mon ganny lavi eternel parey Bondye in promet dan Labib.