Skip to content

Lentrodiksyon bann liv Labib

Sa bann pti video i fourni bann leson ek lenformasyon enportan lo listwar ek konteni bann liv Labib. Servi sa bann video pour amelyor ou lektir ek letid Labib personnel.

Lentrodiksyon pour Labib

Vwar ki mannyer sak liv i kontribye anver sa mesaz prensipal dan Labib e ki mannyer Rwayonm Bondye, dirize par Zezi Kri, pou zistifye non Zeova.

En lentrodiksyon liv Zenez

Liv Zenez i ed nou konpran ki mannyer lavi imen ti konmanse e ki mannyer soufrans ek lanmor ti konmanse.

En lentrodiksyon liv Egzod

Bondye ti delivre bann Izraelit dan lesklavaz Lezip e i ti fer zot vin en nasyon ki ti ganny dedye avek li.

En lentrodiksyon liv Levitik

Vwar ki mannyer liv Levitik i dekri sentete Bondye e akoz i vreman enportan pour nou vin sen.

En lentrodiksyon liv Nonm

Dekouver ki kantite i enportan pour obei Zeova e annan respe pour bann ki’n ganny apwente pour diriz son pep.

En lentrodiksyon liv Deterononm

Vwar konman bann Lalwa ki Zeova ti donn pep Izrael ti reflekte son lanmour pour zot.

En lentrodiksyon liv Zozye

Vwar ki mannyer nasyon Izrael in pran sa pei ki Zeova ti’n donn zot e ki mannyer zot ti partaz sa pei.

En lentrodiksyon liv bann Ziz

Sa liv ranpli avek bann levennman eksitan, i port non bann zonm lafwa kouraze ki Bondye ti servi pour delivre son pep kont bann adverser.

En lentrodiksyon liv Rit

Liv Rit i baze lo lanmour fidel ki en zenn vev ti demontre anver son belmer e ki mannyer Zeova ti rekonpans zot tou le de.

En lentrodiksyon liv 1 Samyel

Vwar listwar Izrael ler Zeova in aret servi bann ziz e i’n permet bann lerwa diriz son pep.

En lentrodiksyon liv 2 Samyel

Gete ki mannyer limilite ek lafwa David ti fer li enn parmi bann dimoun dan Labib ki bokou dimoun i konnen e kontan.

En lentrodiksyon liv 1 Lerwa

Swiv Izrael dan son bann moman laglwar ek prosperite ler Lerwa Salomon ti pe dirize e osi bann moman difisil apre ki Izrael ti diviz an de rwayonm, Izrael ek Zida.

En lentrodiksyon liv 2 Lerwa

Vwar ki mannyer lapostazi ti afekte rwayonm Izrael dan nor, anmezir ki Zeova ti beni sa pti gin dimoun ki ti servi li fidelman.

En lentrodiksyon liv 1 Kronik

Swiv bann zanset David, en lerwa ki ti annan en gran respe pour Bondye e swiv osi son lavi depi ki i ti vin lerwa Izrael ziska son lanmor.

En lentrodiksyon liv 2 Kronik

Vwar ki mannyer zistwar bann lerwa Zida i montre lenportans fidelite anver Bondye.

En lentrodiksyon liv Ezra

Zeova ti akonpli son promes pour liber son pep an egzil Babilonn e pour retablir vre ladorasyon Zerizalenm.

En lentrodiksyon liv Neemya

Liv Labib Neemya i donn bann leson enportan pour tou bann vre adorater ozordi.

En lentrodiksyon liv Ester

Bann levennman enteresan dan letan Ester pou ranforsi ou lafwa dan abilite ki Zeova i annan pour delivre son pep dan bann sityasyon difisil ozordi.

En lentrodiksyon liv Zob

Tou bann dimoun ki kontan Zeova pou ganny teste. Sa resi lo lavi Zob i donn nou konfyans ki nou kapab gard nou lentegrite e siport souvrennte Zeova.

En lentrodiksyon liv Psonm

Bann Psonm i montre ki Zeova i annan drwa dirize, i ed e rekonfort bann ki kontan li e i montre ki mannyer lemonn pou sanze gras a son Rwayonm.

En lentrodiksyon liv Proverb

Ou kapab ganny konsey sorti kot Bondye ki kapab ed ou dan preski tou laspe ou lavi, par egzanp, depi dan bann tranzaksyon biznes ziska dan lavi fanmir.

Lentrodiksyon liv Eklezyast

Lerwa Salomon i koz lo bann keksoz enportan dan lavi e i konpar zot avek bann keksoz ki al kont lasazes Bondye.

En lentrodiksyon Kantik Salomon

Vre lanmour ki sa fiy Soulamit ti annan pour sa berze i ganny dekrir konman “laflanm sorti kot Ya.” Akoz?

En lentrodiksyon liv Izai

Izai i en liv avek bann profesi ki vre e egzakt ki ranforsi nou konfyans dan Zeova, sa Bondye ki toultan realiz son bann promes e en Bondye ki pou sov nou.

En lentrodiksyon liv Zeremi

Zeremi ti fidelman fer sa travay konman en profet malgre i ti ganny bokou difikilte. Reflesir lo konman son legzanp i kapab benefisye nou ozordi.

En lentrodiksyon liv Lamantasyon

Liv Lamantasyon ti ganny ekrir par profet Zeremi e i eksprim latristes pep Bondye akoz destriksyon Zerizalenm e i montre konman Zeova i pare pour pardonn bann ki repantir.

En lentrodiksyon liv Ezekyel

Ezekyel ti annan limilite e avek kouraz i ti swiv tou lenstriksyon Bondye menm ler i pa ti fasil. I vreman en bon legzanp pour nou ozordi.

Lentrodiksyon liv Danyel

Danyel ek son bann konpanyon ti reste fidel avek Zeova dan tou sirkonstans. Zot legzanp ek lakonplisman profesi i kapab benefisye nou la konmela, dan letan lafen

En lentrodiksyon liv Osea

Profesi Osea i annan bann leson enportan pour nou ozordi konsernan pitye Zeova anver bann ki repantir e kalite ladorasyon ki i ekspekte.

En lentrodiksyon liv Zoel

Zoel ti profetize konsernan “zour Zeova” ki pe aprose e montre ki nou bezwen fer pour ganny sove. Son profesi i montre ki keksoz i pli irzan ozordi.

En lentrodiksyon liv Amos

Zeova ti servi sa zonm ki annan limilite pour fer en travay enportan. Ki leson nou kapab aprann avek legzanp Amos?

En lentrodiksyon liv Obadya

Liv Obadya i sa pli pti liv dan lekritir Ebre oubyen Ansyen Testaman. Sa profesi i donn lespwar e promet ki drwa Zeova pour dirize pou ganny zistifye.

En lentrodiksyon liv Zonas

Sa profet ti aksepte disiplin, konplet son misyon e i ti aprann en leson enportan lo lanmour fidel ek konpasyon Bondye. Son leksperyans pou tous ou leker.

En lentrodiksyon liv Mika

Sa profesi enspire par Bondye i kapab fer nou pli konfidan ki sa ki Zeova i ekspekte avek nou i rezonnab e i pour nou prop dibyen.

En lentrodiksyon liv Naoum

Sa profesi i fer nou asire ki Zeova i toultan akonplir son parol e ki i rekonfort tou bann ki rod lape e ki oule ganny sove anba son Rwayonm.

En lentrodiksyon liv Abakouk

Nou kapab asire ki Zeova i toultan konn sa bon moman e sa pli bon fason pour sov son pep.

En lentrodiksyon liv Zefanya

Akoz nou devret evite mazinen ki zour zizman Zeova pa pou arive?

En lentrodiksyon liv Agai

Sa profesi i montre lenportans pour met ladorasyon Bondye avan nou lentere personnel.

En lentrodiksyon liv Zekarya

Plizyer bann vizyon enspire ek profesi ti ranforsi pep Bondye dan lepase. Sa bann menm profesi i kontinyen reasir nou ki Zeova i siport nou ozordi.

En lentrodiksyon liv Malaki

Liv Malaki i en profesi lo bann prensip Bondye ki pa zanmen sanze, son konpasyon ek lanmour. Nou osi aprann bann leson enportan konsernan serten sityasyon dan nou letan atraver sa profesi.

En lentrodiksyon liv Matye

Annou aprann bann lenformasyon de baz lo sa liv ki premye parmi sa kat Levanzil.

En lentrodiksyon liv Mark

Pli pti parmi bann Levanzil, sa resi liv Mark i donn en apersi lo renny Zezi konman sa fitir Lerwa dan Rwayonm Bondye.

En Lentrodiksyon liv Lik

Ki lenformasyon ki zis Levanzil Lik i rakonte?

En lentrodiksyon liv Zan

Liv Zan i met lanfaz lo lanmour ki Zezi i annan pour limanite ek son lidantite konman Mesi, fitir Lerwa dan Rwayonm Bondye.

En lentrodiksyon liv Akt

Bann Kretyen dan premye syek ti travay dir pour fer dimoun lezot nasyon vin disip Kris. Liv Akt i kapab ogmant ou devosyon pour sa travay predikasyon.

En lentrodiksyon liv Romen

En liv ki montre ki Zeova pa fer lapreferans e akoz i vreman enportan pour annan lafwa dan Zezi Kri.

En lentrodiksyon liv 1 Korentyen

Let zapot Pol pour bann Korentyen i annan bann konsey enspire par Bondye konsernan linite, lapirte moral, lanmour ek lafwa dan rezireksyon.

Lentrodiksyon liv 2 Korentyen

Zeova, sa Bondye “ki donn rekonfor dan tou sityasyon” i fortifye e ankouraz son bann serviter.

En lentrodiksyon liv Galat

Let Pol pour bann Kretyen Galat i osi aplikab pour nou ozordi. Sa let i kapab ed tou bann vre Kretyen pour reste fidel.

En lentrodiksyon liv Efezyen

Sa let enspire i met lanfaz lo plan Bondye pour anmenn lape ek linite atraver Zezi Kri.

En lentrodiksyon liv Filipyen

Ler nou reste ferm malgre difikilte, nou ankouraz lezot pour fer parey.

En lentrodiksyon liv Kolosyen

Nou kapab fer plezir Zeova ler nou aplik sa ki nou aprann, pardonn kanmarad volonterman e rekonnet pozisyon ek lotorite Zezi.

En lentrodiksyon liv 1 Tesalonisyen

Nou bezwen reste eveye spirityelman, “verifye tou keksoz,” “toultan priye” e ankouraz kanmarad.

En lentrodiksyon liv 2 Tesalonisyen

Zapot Pol i koriz en fo krwayans konsernan larive zour Zeova e i ankouraz bann frer ek ser pour reste ferm dan lafwa.

En lentrodiksyon liv 1 Timote

Zapot Pol ti ekri 1 Timote pour donn bann prosedir dan lafason ki kongregasyon i ganny organize e pour averti kont bann fo lansennyman e kont lanmour larzan.

En lentrodiksyon liv 2 Timote

Pol ti ankouraz Timote pour akonpli plennman son minister.

En lentrodiksyon liv Tit

Let ki Pol ti ekri Tit i koz lo bann problenm ki ti annan dan bann kongregasyon Kret e osi lo bann kalifikasyon spirityel pour bann ansyen.

En lentrodiksyon liv Filemon

Sa let menm si i kourt me i pwisan akoz i annan bann leson pratik lo limilite, labonte ek pardonnen.

En lentrodiksyon liv Ebre

Ladorasyon Kretyen i baze lo bann keksoz pli enportan e non pa lo bann keksoz fizik parey tanp ek sakrifis zannimo.

En lentrodiksyon liv Zak

Zak i servi legzanp bann keksoz dan lavi toulezour pour montre bann pwen enportan dan lavi Kretyen.

En lentrodiksyon liv 1 Pyer

Dan son premye let, Pyer i ankouraz nou pour pran aksyon e zet tou nou traka lo Bondye.

En lentrodiksyon liv 2 Pyer

Dezyenm let Pyer i ankouraz nou pour reste fidel anmezir ki nou esper sa nouvo lesyel ek sa nouvo later.

En lentrodiksyon liv 1 Zan

Let Zan i averti nou kont bann lennmi Kris e ed nou konnen ki nou devret fer e pa fer.

En lentrodiksyon liv 2 Zan

Dezyenm let Zan i fer nou rapel pour kontinyen reste dan laverite e vey byen bann anbeter.

En lentrodiksyon liv 3 Zan

Trwazyenm let Zan i ansenny bann Kretyen en zoli leson lo lospitalite.

En lentrodiksyon liv Zid

Zid ti ed bann Kretyen rekonnet bann ki pe anmenn fo lansennyman ek bann move pratik dan kongregasyon.

En lentrodiksyon liv Revelasyon

Sa bann vizyon enpresyonan dan liv Revelasyon i montre konman Rwayonm Bondye pour realiz son plan pour limanite ek later.

You May Also Like

LIV

Labib—Ki son mesaz?

Ki mesaz Labib?