Skip to content

IMIT ZOT LAFWA | ZONATAN

Zot ti vin de bon zanmi

Zot ti vin de bon zanmi

Lager ti’n fini e i ti annan en gran trankilite dan Vale Ela. Kot larme ti’n kanpe, ou ti kapab tann tapaz divan pe soufle dan bann latant sa zour apremidi. Lerwa Sail ti’n rasanble serten son bann zonm. Son pli gran garson, Zonatan, ti la e en zenn berze ti pe rakont son zistwar avek leksitasyon. Sa zenn onm ti David e i ti annan en kantite devosyon ek lantouzyazm. Sail ti pe ekout atantivman pour ki i pa mank nanryen sa ki David ti pe rakonte. Me ki mannyer Zonatan ti santi? Zonatan ti’n ganny plizyer laviktwar depi ki i’n servi dan larme Zeova. Me ozordi, pa Zonatan ki’n ganny laviktwar, sa zenn onm ki’n ganny laviktwar. David ti’n touy sa zean, Golyat! Eski Zonatan ti zalou akoz David ti pe ganny en kantite laglwar?

Lafason ki Zonatan ti reazir i kapab sirprann ou. Nou lir: “Dek ki David ti’n fini koz avek Sail, Zonatan ti ganny en gran lafeksyon pour David; i ti kontan li parey son prop lekor.” Zonatan ti donn David son lekipman batay, enkli son fles. Sa ti vreman en gro kado, parski Zonatan ti renonmen konman en dimoun ki tir byen fles. Deplis, Zonatan ek David ti fer en lalyans, en lagreman ki ti fer zot vin de bon zanmi e pare pour siport kanmarad.​—1 Samyel 18:1-5.

Alor, se koumsa ki enn parmi bann pli gran lanmitye i ganny dekrir dan Labib. Lanmitye i en keksoz enportan pour dimoun ki annan lafwa. Si nou swazir byen nou bann zanmi, siport zot e vin en zanmi fidel, sa pou fer nou lafwa vin pli for dan sa letan kot dimoun pa kontan kanmarad. (Proverb 27:17) Alor, annou vwar ki nou kapab aprann atraver lanmitye Zonatan.

Kwa ki kapab fer dimoun vin bann bon zanmi?

Ki mannyer Zonatan ek David ti kapab vin zanmi sitan vitman? Sa i annan pour fer avek rezon ki fer de dimoun vin zanmi. Annou retourn en pti pe an aryer. Zonatan ti pe viv dan en letan difisil. Son papa, Lerwa Sail, ti pe deplizanpli sanze e vin pli pir. Avan, Sail ti en dimoun ki ti annan limilite, i ti obeisan e annan lafwa. Me apre, Sail ti vin en lerwa arogan e dezobeisan.​—1 Samyel 15:17-19, 26.

Sa bann sanzman ki ti pe arive avek Sail ti bezwen fatig Zonatan en kantite, akoz i ti kontan son papa. (1 Samyel 20:2) Petet, Zonatan ti pe mazinen ki ditor Sail ti kapab fer pep swazir Zeova. Eski dezobeisans lerwa ti kapab fer son bann sitwayen al dan en move semen e fer zot perdi laprouvasyon Zeova? San dout, sa letan ti bezwen vreman difisil pour en dimoun ki annan lafwa parey Zonatan.

Sa bann detay lo Zonatan i kapab ed nou konpran kwa ki ti fer li vin pros avek David. Zonatan ti remarke ki David ti annan en gran lafwa. Pa bliye ki konpare avek bann ki ti dan larme Sail, David pa ti per Golyat akoz son grander. I ti rezonnen ki si i al lager o non Zeova, sa ti pou fer li pli for ki Golyat ek tou son bann zarm.​—1 Samyel 17:45-47.

Detrwa lannen pase, Zonatan ti’n mazin parey David. I ti asire ki li ek son porter zarm ti pou kapab atak e defet en kan larme. Akoz? Zonatan ti dir: “Sa pa pou anpes [Zeova, NWT] donn son laviktwar.” Alor, Zonatan ek David ti annan en kantite keksoz an komen: en lafwa for dan Zeova e en gran lanmour pour li. Sa ti en bon rezon pour Zonatan ek David vin de bon zanmi. Menm si Zonatan ti en prens pwisan ki ti preski 50 an e David li, i ti en senp berze ki pa ti ankor ganny 20, sa pa ti enportan pour zot. *

Sa lalyans ki zot ti fer ti vreman protez zot lanmitye. Dan ki sans? Mazinen ki David ti konnen ki Zeova ti anvi i vin lerwa Izrael! Eski i ti kasyet sa lenformasyon avek Zonatan? Ditou! Parey Zonatan ek David, pour en lanmitye reste solid, i enportan pour annan en bon kominikasyon e ki napa okenn sekre oubyen mansonz. Ki mannyer Zonatan ti santi ler i ti konnen ki David ti pou vin lerwa? Petet, eski Zonatan ti’n mazinen ki en zour i pou vin lerwa e i pou koriz bann move keksoz ki son papa ti’n fer? Labib pa koz lo okenn santiman negatif ki Zonatan ti’n kapab annan, i plito konsantre lo son fidelite ek lafwa. Zonatan ti remarke ki lespri sen Zeova ti avek David. (1 Samyel 16:1, 11-13) Alor, Zonatan ti gard son promes e i ti kontinyen konsider David konman son bon zanmi me pa konman son lennmi. Zonatan ti anvi vwar lavolonte Zeova ganny akonplir.

Tou le de Zonatan ek David ti annan en lafwa for dan Zeova e zot ti kontan li en kantite

Sa lanmitye ant Zonatan ek David ti vin en gran benediksyon. Ki nou kapab aprann atraver lafwa Zonatan? I byen pour tou serviter Zeova konpran lenportans en lanmitye. Pa fodre ki nou bann zanmi i menm laz oubyen grandi dan menm lanvironnman avek nou, me zot kapab fer nou en kantite dibyen si zot annan vre lafwa. Zonatan ek David ti ankouraz kanmarad plizyer fwa. Tou le de ti pou bezwen lankourazman akoz zot lanmitye ti pe al ganny teste ankor.

Anver lekel Zonatan pou reste fidel?

Premye kou, Sail ti vreman kontan David e i ti met li ansarz son larme. Me pa lontan apre, Sail ti devlop en move tre ki Zonatan pa ti’n les devlope dan li. Sa ti zalouzi. David ti ganny laviktwar enn deryer lot kont bann Filisten ki ti lennmi Izrael. David ti konmans vin popiler e dimoun ti admir li. Serten madanm Izraelit ti menm sante: “Sail in touy son bann mil, e David in touy son bann dizenn milye.” Sail pa ti kontan sa sanson ditou. Labib i dir: “Depi sa zour, Sail ti get David avek en move regar.” (1 Samyel 18:7, 9) I ti per pangar David i esey vin lerwa dan son plas. Pa i ti vreman bet pour Sail mazin sa! I vre ki David ti konnen ki i ti pou vin lerwa apre Sail, me David pa ti zanmen mazinen pour pran plas sa enn ki Zeova ti’n swazir konman lerwa ler i ti ankor pe dirize!

Sail ti fer konplo pour touy David dan lager, me nanryen pa ti marse. David ti kontinyen ganny laviktwar e dimoun ti kontan e respekte li plis ankor. Sail ti apre esey fer en lot konplo pour touy David. I ti fer sa par reini tou sa ki ti dan son lakour, setadir tou son serviter ek son fanmir enkli son pli gran garson! Zis mazinen ki mannyer Zonatan ti’n bezwen santi pour vwar son papa pe fer tousala. (1 Samyel 18:25-30; 19:1) Zonatan ti en garson fidel, me i ti osi en zanmi fidel. La, Zonatan ti bezwen swazir anver lekel i ti pou reste fidel?

Zonatan pa ti reste trankil. I ti dir: “Mon rwa! Pa fer pese kont ou serviter David, akoz i pa’n fer pese kont ou. O kontrer, i’n byen azir anver ou: I ti riske son lavi e i ti touy sa Filisten; [Zeova, NWT] ti donn Izrael antye en gran laviktwar. Ou ti vwar, e ou ti rezouir. Akoz ou oule fer pese e vers disan inosan? Akoz ou oule fer David mor san rezon?” I ti byen rar ki Sail ti rezonnab, me sa zour i ti ekout Zonatan e i ti menm fer serman pour pa fer David ditor. Me Sail pa ti gard son parol. Apre ki David ti’n ganny plis laviktwar ankor, Sail ti telman zalou ki i ti anvoy en lans lo li! (1 Samyel 19:4-6, 9, 10) Me David ti reisi sove e i ti kit lakour Sail.

I’n deza arive ki ou ti bezwen swazir anver lekel ki ou pour reste fidel? I kapab vreman fermal. Dan bann sityasyon koumsa, petet serten dimoun pou dir ou ki ou fanmir i devret toultan vin premye. Me Zonatan ti konnen ki sa pa toultan leka. Ki mannyer i ti pou kapab pran kote son papa kan i ti konnen ki David ti en serviter Zeova ki ti fidel e obeisan? Zonatan ti swazir pour les son fidelite anver Zeova gid li pour fer son desizyon. Sanmenm sa i ti defann David. Menm si Zonatan ti fidel avek Zeova an premye, i ti osi fidel avek son papa. Olye zis dir son papa sa ki i ti anvi tande, i ti plito koz e konsey li dan en fason onnet. Nou tou nou kapab benefisye par imit fidelite Zonatan.

Valer fidelite

Ankor enn fwa, Zonatan ti esey fer Sail rekonsilye avek David, me safwasi Sail pa ti ni menm ekout li. David ti vin kot Zonatan an kasyet e dir li ki i ti per pour son lavi. David ti dir son zanmi pli aze: “I annan zis en pa ant mwan ek lanmor.” Zonatan ti dakor pour gete ki mannyer son papa ti vreman santi lo sa sityasyon e apre les David konnen si son papa ti pare pour fer lape. David ti pou kasyet e Zonatan ti pou les li konnen si son lavi ti an danze par anvoy fles. Zonatan ti demann David pour fer sa promes: “Kontinyen montre sa menm fidelite anver mon fanmir, menm kan [Zeova] ava’n detri tou lennmi David.” David ti promet ki i ti pou toultan vey e protez fanmir Zonatan.​—1 Samyel 20:3, 13-27.

Zonatan ti esey koz an byen lo David, me Sail ti vreman ankoler! I ti dir ki Zonatan i “garson en move fanm” e ki son fidelite anver David ti en laont pour son fanmir. I ti esey fer Zonatan mazin son prop lekor par dir: “Osi lontan ki garson Zese pou vivan lo later, ni ou, ni ou rwayonm pa pou an sekirite.” Me Zonatan ti esey sipliy son papa ankor enn fwa: “Akoz i bezwen ganny touye? Ki i’n fer?” Sail ti vin pli ankoler! Menm si i ti aze, Sail ti ankor en gerye pwisan. I ti anvoy en lans lo son garson! Menm si i ti en eksper dan anvoy lans, Sail ti manke. Zonatan ti’n ganny imilye e blese, alor, i ti ale byen ankoler.​—1 Samyel 20:24-34.

Zonatan ti prouve ki i pa egois

Lannmen bomaten, Zonatan ti al dan lakanpanny bor kot David ti pe kasyet. Parey zot ti’n tonm dakor, Zonatan ti tir en fles pour les David konnen ki Sail ti ankor anvi touy li. Apre, Zonatan ti fer son asistan retourn dan lavil. Ler i ti tousel avek David, zot ti ganny sans fer en pti koze. Zot tou le de zot ti plere e byen sagren, Zonatan ti dir orevwar son zanmi. David ti konmans viv son lavi konman en refizye.​—1 Samyel 20:35-42.

Menm dan sa bann sityasyon difisil, Zonatan pa ti vin egois me i ti reste fidel. Sirman, Satan, lennmi tou dimoun ki fidel ti pou’n byen kontan si Zonatan ti’n swiv legzanp son papa e rod pouvwar oubyen laglwar. Pa bliye ki Satan i kontan kapitaliz lo dezir egois imen. I ti reisi fer sa avek nou premye paran, Adan ek Ev. (Zenez 3:1-6) Me i pa ti reisi fer sa avek Zonatan. Satan ti’n bezwen vreman ankoler! Eski ou osi ou kapab reziste sa kalite tantasyon? Nou pe viv dan letan kot en kantite dimoun i egois. (2 Timote 3:1-5) Ki leson nou kapab aprann atraver legzanp Zonatan ki ti en dimoun fidel e non pa egois?

Konman en zanmi fidel, Zonatan ti les son zanmi David konnen ki son lavi ti an danze

“Ou ti mon meyer zanmi”

Avek letan, laenn ki Sail ti annan pour David ti konpletman kontrol son fason panse ek santiman. Zonatan pa ti kapab fer nanryen menm si son papa ti deplizanpli konport li parey en dimoun fou. Sail ti rasanble son larme e fer zot fer letour pei, zis pour rod touy en dimoun inosan. (1 Samyel 24:1, 2, 12-15; 26:20) Eski Zonatan osi ti donn koudmen pour rod touy David? I enteresan pour note ki Labib pa mansyonn li ditou an rapor avek sa bann kalite konplo. Anfet, sa ti enposib akoz Zonatan ti fidel avek Zeova, David ek lalyans lanmitye ki i ti’n fer.

Son santiman pour son zanmi pa ti zanmen sanze. Pli tar, i ti trouv en fason pour zwenn David ankor. I ti zwenn David, Ores, ki vedir “en landrwa bwaze.” Ores ti en landrwa dezerte, avek bokou montanny. I paret ki i ti detrwa kilomet sides avek Ebron. Akoz Zonatan ti riske son lavi pour al vwar David? Labib i dir ki i ti anvi ed David pour “met son konfyans dan Bondye.” (1 Samyel 23:16) Ki mannyer Zonatan ti fer sa?

Zonatan ti dir son zanmi: “Pa bezwen per.” Apre i ti rasir li par dir li: “Mon papa Sail pa pou reisi ganny ou.” Akoz Zonatan ti kapab dir David sa? Akoz i ti annan lafwa ki plan Zeova ti pou reisi. Apre, i ti dir: “Ou ki pou vin lerwa Izrael.” Profet Samyel ti’n fini predir sa e aprezan, Zonatan ti pe fer David rapel ki parol Zeova i toultan vin vre. Me ki mannyer Zonatan ti vwar son prop lavenir? I ti dir: “Mwan, mon pou vin ou asistan.” Pa Zonatan ti demontre en kantite limilite! I ti kontan pour servi anba direksyon sa zonm ki ti 30 an pli zenn ki li e pour siport li! Finalman Zonatan ti dir David: “Mon papa, Sail i konnen li osi.” (1 Samyel 23:17, 18) Dan fon son leker, Sail ti konnen ki i pa ti pou zanmen kapab ranport laviktwar lo en dimoun ki Zeova ti’n swazir pour vin lerwa.

Zonatan ti ankouraz David ler i ti dekouraze

Sirman, menm apre plizyer lannen, David pa ti zanmen oubliy sa rankont. Sa ti dernyen fwa ki zot ti zwenn. Malerezman, rev ki Zonatan ti annan pour vin asistan David pa ti vin vre.

Zonatan ti al lager avek son papa kont bann Filisten ki ti lennmi pep Izrael. Avek en konsyans kler, i ti kapab lager akote son papa, akoz i pa ti les bann keksoz mal ki son papa ti fer afekte son servis pour Zeova. Parey son labitid, i ti brav e fidel, me kantmenm sa, keksoz pa ti al byen pour pep Izrael. Sail ti’n telman vin move ki i ti pe menm pratik bann keksoz demonyak, en lofans ki ti merit lanmor anba Lalwa Bondye. Alor Zeova ti’n aret beni Sail. Trwa parmi bann garson Sail, enkli Zonatan ti ganny touye dan sa lager. Sail ti ganny blese e i ti touy son prop lekor.​—1 Samyel 28:6-14; 31:2-6.

Zonatan ti dir: “Ou ki pou vin lerwa Izrael, e mwan, mon pou vin ou asistan.”​—1 Samyel 23:17

David ti vreman tris. Sa zonm ki ti bon e kontan pardonnen ti plere akoz lanmor Sail, menm si i ti’n fer son lavi vreman difisil. David ti ekri en sanson vreman tris akoz lanmor Sail ek Zonatan. Petet parol pli tousan dan sa sanson ti pour son bon zanmi e konseyer: “Zonatan mon frer! Akoz ou, mon dan [en] gran douler! Ou ti mon meyer zanmi, ou lanmour pour mwan ti vreman gran, pli gran ki lanmour en fanm.”​—2 Samyel 1:26.

David pa ti zanmen oubliy sa lalyans ki i ti fer avek Zonatan. Detrwa lannen pli tar, i ti rod e pran swen avek Mefiboset, garson Zonatan ki ti andikape. (2 Samyel 9:1-13) I evidan ki David ti’n aprann bokou avek Zonatan, son fidelite, loner e sa dezir pour reste fidel avek en zanmi, menm ler sa kalite fidelite ti kout li ser. Eski nou osi nou kapab aprann leson atraver legzanp Zonatan? Eski nou kapab rod bann zanmi parey Zonatan? Eski nou menm nou kapab vin sa kalite zanmi? Si nou ed nou bann zanmi pour batir e ranforsi zot lafwa dan Zeova, si nou fidelite anver Zeova i premye e si nou reste fidel olye rod nou prop lentere, nou pou vin sa kalite zanmi parey Zonatan. Nou pou osi imit son lafwa.

^ par. 7 Ler Labib i koz lo Zonatan pour premye fwa, Sail ti’n fek vin lerwa. Zonatan ti en zofisye larme e i posib ki i ti annan omwen 20 an. (Nonm 1:3; 1 Samyel 13:2) Sail ti dirize pour 40 an. Alor, ler Sail ti mor, Zonatan ti apepre 60 an. David ti annan 30 an ler Sail ti mor. (1 Samyel 31:2; 2 Samyel 5:4) Alor, Zonatan ti apepre 30 an pli vye ki David.