Skip to content

Al lo konteni

 BIOGRAFI

Zeova in beni mwan avek en pli bon lavi

Zeova in beni mwan avek en pli bon lavi

MON ti ne dan en pti lavil ki apel Wakaw, Saskatchewan, Kanada an 1927. Manman ek Papa ti annan set zanfan, kat garson ek trwa fiy, alor depi byen zenn mon’n abitye annan dimoun otour mwan.

Nou fanmir ti santi lefe sa kriz ekonomik, Great Depression, dan bann lannen 1930. Nou ti mizer me nou pa ti mank manze. Nou ti annan detrwa poul ek en bef, alor nou ti toultan annan dizef, dile, lakrenm, fromaz ek diber. Parey ou kapab mazinen, nou tou nou ti annan louvraz pour fer lo nou laferm.

Mon annan bann zoli souvenir sa letan, par egzanp mon ankor mazin loder bann ponm dou dan lakaz. Souvan ler Papa ti al anvil lotonm pour vann bann prodwir laferm, i ti retourn avek en bwat ponm ki ti’n fek ganny kase lo pye. Nou ti byen kontan pour ganny en bon pti ponm sak zour!

NOU FANMIR I APRANN LAVERITE

Mon ti annan si-z-an ler mon paran ti tann laverite. Zot premye garson, Johnny, ti’n mor pa bokou letan apre son nesans. Mon paran ki ti dan dezespwar ti demann pret, “Kote Johnny i ete?” Sa pret ti dir ki zot pti baba pa ti’n batize, alor i pa ti dan lesyel. O kontrer i ti dan Lelenm. Sa pret ti osi dir ki si mon paran i pey li, i ti pou priye pour ki Johnny i sorti dan Lelenm e al dan lesyel. Ki mannyer ou ti pou’n santi? Manman ek Papa ti telman dezapwente ki zot pa ti zanmen koz avek sa pret ankor. Me zot ti ankor pe demann zot lekor ki ti’n arive avek Johnny.

En zour, Manman ti ganny en pti liv ki annan pour tit Where Are the Dead? pibliye par bann Temwen Zeova. Deswit i ti lir sa liv. Ler Papa ti retourn dan lakour, i ti dir li: “Mon konnen kote Johnny i ete! La i pe dormi, me en zour i pou leve.” Sa zour swar mon papa ti lir sa pti liv antye. Manman ek Papa ti ganny soulaze pour aprann ki Labib i dir ki bann mor pe dormi e ki zot pou resisite a lavenir.Ekle. 9:5, 10; Akt 24:15.

Sa ki zot ti’n trouve ti sanz nou lavi pour le meyer, nou ti ganny soulazman ek lazwa. Zot ti konmans etidye Labib avek bann Temwen Zeova e nou ti asiste renyon dan en pti kongregasyon Wakaw, kot laplipar dimoun ti sorti Likrenn. I pa ti pran bokou letan pour Manman ek Papa konmans prese.

Pa bokou letan apre sa nou ti al reste British Columbia e nou ti ganny byen akeyir dan en kongregasyon. Mon ankor rapel sa bann bon moman kot nou fanmir ti prepar Latour Veyer pour renyon ki ti ganny fer dan Dimans. Nou tou nou ti pe devlop en vre lanmour pour Zeova ek laverite  dan Labib. Mon ti kapab vwar ki nou ti pe viv en pli bon lavi e ki Zeova ti pe beni nou.

Mon krwar ki nou tou nou kapab konpran ki i pa ti fasil pour nou konman zanfan koz avek lezot lo nou krwayans. Me en keksoz ki ti vreman ed mwan, se ki souvan mon pti ser Eva ek mwan ti prepar prezantasyon predikasyon pour sak mwan e fer demonstrasyon dan Renyon Servis. I ti en bon fason pour nou aprann ki mannyer pour koz avek lezot lo Labib menm si nou ti timid. Mon vreman rekonesan pour lafason ki nou ti ganny formen pour prese!

Nou ti byen kontan ki bann serviter a plen tan ti reste avek nou ler nou ti zenn. Par egzanp, ler nou sirveyan rezyonal, Jack Nathan, ti vizit nou kongregasyon i ti reste kot nou. * Nou ti kontan ekout tou son bann zistwar e ler i ti felisit nou sa ti fer nou anvi reste fidel avek Zeova.

Mon rapel ki mon ti dir dan mwan menm, “Ler mon pou gran mon anvi parey Frer Nathan.” Sa letan mon pa ti realize ki son legzanp ti pe ede prepar mwan pour fer en karyer dan servis a plen tan. Ler mon ti annan 15 an mon ti determinen pour servi Zeova. Mwan ek Eva ti batize an 1942.

MON LAFWA I GANNY TESTE

Pandan Dezyenm Lager Mondyal en kantite dimoun ti vin patriyotik e en ansenyan lekol, Mis Scott, ti pous mon de ser ek frer lekol. Akoz? Parski zot ti’n refize salye paviyon. Apre i ti kontakte mon mis lekol e dir li pous mwan osi. Me mon mis ti dir, “Nou viv dan en pei kot dimoun i ganny drwa pour dir sa ki zot anvi, annan zot prop krwayans e pour pa partisip dan bann seremoni patriyotik.” Menm si mon mis ti ganny en ta presyon avek Mis Scott i ti dir avek en lavwa ferm, “Sa i mon desizyon.”

Mis Scott ti reponn: “Non, i pa ou desizyon. Si ou pa pous Melita mon pou raport ou.” Mon mis ti eksplik mon paran ki si i ti anvi gard son travay, i ti napa swa me ki pour pous mwan, menm si i ti krwar ki i mal pour fer sa. Toutfwa, nou ti ganny bann liv ki nou kapab etidye dan lakour. Pa bokou letan apre, nou ti al reste en lot landrwa ki ti 32 kilomet avek kot nou ti pe reste e nou ti ganny aksepte dan en lot lekol.

Pandan bann letan lager nou bann piblikasyon ti ganny enterdi, me nou ti pres portanport avek Labib. Sa ti fer ki nou ti aprann servi byen Labib pour partaz sa bon nouvel Rwayonm. An retour, nou ti progrese spirityelman e santi sipor Zeova.

KONMANS SERVIS A PLEN TAN

Mon ti fer byen seve e mon ti menm ganny detrwa pri pour sa

Dek ki Eva ek mwan ti fini lekol, nou ti pran servis pionye. Mon ti ganny en plas travay dan en laboutik. Pli tar, mon ti fer en kour sis mwan pour aprann fer seve, en keksoz ki mon ti kontan fer dan lakour. Mon ti ganny en plas travay dan en salon kot mon ti travay de fwa par semenn e de fwa par mwan mon ti montre lezot ki mannyer pour fer seve. Sa ti fer mwan ganny en pti larzan pour siport mon servis a plen tan.

An 1955, mon ti anvi asiste sa lasanble “Triumphant Kingdom” ki ti pe ganny fer Lavil New York, Leta-z-ni e osi Nuremberg, Lalmanny. Me  avan mon ti al New York mon ti zwenn Frer Nathan Knorr sorti kot biro prensipal. I ti pe asiste en lasanble Vancouver, Kanada, ansanm avek son madanm. Pandan zot vizit mon ti ganny demande pour fer seve Ser Knorr. Frer Knorr ti byen kontan seve son madanm e i ti anvi zwenn mwan. Dan pe koze, mon ti dir li ki mon ti pe plàn al New York avan ki mon al Lalmanny. I ti envit mwan pour travay nef zour dan Betel Brooklyn.

Sa vwayaz ti sanz mon lavi. Mon ti zwenn en zenn frer New York, ki apel Theodore (Ted) Jaracz. Pa bokou letan apre ki nou ti’n zwenn, mon ti soke ler i ti demann mwan, “Eski ou en pionye?” Mon ti reponn, “Non.” Me mon zanmi LaVonne ti tann nou konversasyon e i ti antre ladan e dir, “Wi, i en pionye li.” Ted ti konfize alor i ti demande, “Be, la lekel ki mon pou krwar, ou oubyen li?” Mon ti eksplik li ki mon ti pe fer pionye avan e ki mon ti pou rekonmanse dek ki mon retournen apre ki mon ti’n asiste bann lasanble.

SA MSYE SPIRITYEL KI MON’N MARYE AVEK

Ted ti ne an 1925 Kentucky, Leta-z-ini e i ti batize a laz 15 an. Menm si i ti napa okenn manm dan son fanmir ki ti vin dan laverite, de-z-an pli tar i ti vin en pionye ordiner. Sa ti konmansman son karyer dan servis a plen tan ki ti dire pour preski 67 an.

An Zilyet 1946, a laz 20 an, Ted ti ganny son labours dan setyenm laklas Lekol Gilead. Apre sa, i ti servi konman en sirveyan Cleveland, Ohio. Apepre kat an pli tar, i ti ganny anvoye pour servi konman serviter biro brans, Lostrali.

Ted ti vin sa lasanble Nuremberg, Lalmanny e nou ti pas en pe letan ansanm. Nou ti konmans kontan kanmarad. Mon ti kontan ki son lobzektif ti pour servi Zeova avek tou son leker. I ti donn tou pour tou dan son servis, serye konsernan bann keksoz spirityel me amikal e zantiy. Mon ti santi ki i ti met lentere lezot avan sa ki pour li. Apre sa lasanble, Ted ti retourn Lostrali e mon ti retourn Vancouver, me nou ti ekrir kanmarad souvan.

Apre ki Ted ti’n pas senk an Lostrali, i ti retourn Leta-z-ini e fer pionye Vancouver. Mon ti kontan pour vwar ki mon fanmir ti byen kontan li. Mon gran frer Michael ti vey byen bann zenn frer ki ti pe montre en lentere dan mwan. Par kont, deswit Michael ti dakor avek Ted. I ti dir: “Melita, [Ted] i en bon dimoun. Ou devret tret li byen e fer atansyon ki ou pa perdi li.”

Apre ki nou ti’n marye an 1956, nou ti pas plizyer lannen zwaye dan servis a plen tan ansanm

Mon osi mon ti byen dakor avek Ted. Nou ti marye le 10 Desanm 1956. Nou ti fer pionye ansanm Vancouver, pli tar Kaliforni e apre nou ti ganny anvoye konman sirveyan Missouri ek Arkansas. Pour apepre 18 an, nou ti sanz landrwa reste sak semenn anmezir ki nou ti fer sa travay dan en gran parti Leta-z-ini. Nou ti ganny bann zoli leksperyans dan predikasyon e osi pas bann bon moman avek bann frer ek ser. Menm si i pa ti fasil pour sanz landrwa reste tou le semenn, nou ti kontan sa travay sirveyan rezyonal.

En keksoz ki mon ti respekte avek Ted se ki i pa ti zanmen pran son relasyon avek Zeova konman nanryen ditou. I ti kontan son servis sakre ki i ti pe donn sa pli gran Personnaz dan liniver. Nou ti kontan lir e etidye Labib ansanm. Aswar avan nou al dormi, nou ti azenou dan bor lili e i ti priy pour nou. Apre sa sakenn ti fer son prop lapriyer. Toultan mon ti konnen ler en keksoz  serye ti pe fatig lespri Ted. I ti sorti lo lili, azenou ankor e i ti priye trankil pour en bon pe letan. Mon ti vreman apresye ki i ti anvi priy Zeova lo bann keksoz serye e osi bann pti keksoz.

Detrwa lannen apre ki nou ti’n marye, Ted ti eksplik mwan ki i ti pou konmans pran lanblenm Memoryal. I ti dir: “Monn priy bokou lo la pour asire ki mon pe fer sa ki Zeova i anvi mon fer.” I pa ti sirprann mwan ki i ti’n ganny swazir avek lespri sen pour al dan lesyel. Mon ti vwar li konman en privilez pour siport enn parmi bann frer Kris.Mat. 25:35-40.

EN NOUVO PLIVILEZ DAN SERVIS SAKRE

An 1974, nou ti sirprann ki Ted ti ganny envite pour vin en manm Konsey Direkter Temwen Zeova. Pli tar, nou ti ganny demande pour vin servi dan Betel Brooklyn. Anmezir ki Ted ti desarz son bann responsabilite lo Konsey Direkter, mon ti travay dan en salon oubyen netway bann lasanm.

Parmi bann responsabilite ki Ted ti annan i ti bezwen vizit plizyer biro brans. I ti enterese pour konn lo sa travay predikasyon dan bann pei kot nou travay ti enterdi. Par egzanp, bann pei Les Lerop ki ti anba kontrol Linyon Sovyetik. En fwa lo enn nou vakans, ki nou ti byen bezwen ale, Laswed, Ted ti dir: “Melita, travay predikasyon i enterdi Polonny e mon ti pou kontan ed bann frer laba.” Alor nou ti rod viza e al Polonny. Ted ti zwenn avek serten frer responsab e zot ti al marse pli lwen pour en bon pe letan pour ki personn pa tann zot konversasyon. Pour kat zour bann frer ti fer bann renyon entans, me mon ti kontan pour vwar ki Ted ti byen kontan pour ed son fanmir spirityel.

En lot fwa ki nou ti vizit Polonny ti an Novanm 1977. Frer Frederick Franz, Daniel Sydlik, ek Ted ti fer zot premye vizit ofisyel par bann manm Konsey Direkter. Nou travay ti ankor anba restriksyon, me sa trwa manm Konsey Direkter ti kapab koz avek bann sirveyan, pionye e bann ki ti Temwen pour bokou letan dan diferan lavil.

Ted ek lezot kot Minister Lazistis, Mosko apre ki nou travay ti ganny rekonnet ofisyelman

Son lannen answit, kan Milton Henschel ek Ted ti vizit Polonny, zot ti zwenn avek bann zofisye ki ti pe konmans aksepte nou ek nou bann aktivite. An 1982 gouvernman Polonny ti permet nou bann frer ek ser fer bann lasanble en zour. Son lannen answit, bann pli gran lasanble ti ganny fer e laplipar ti ganny fer dan bann lasal ki zot ti lwe. Menm si nou travay ti ankor enterdi an 1985, nou ti ganny permisyon pour fer kat lasanble dan bann gran stad. Apre sa, an Me 1989, ler bann pli gran lasanble ti pe ganny organize, Temwen  Zeova ti ganny rekonnet ofisyelman par gouvernman Polonny. Sa ti donn Ted en gran lazwa.

Lasanble distrik Polonny

FER FAS AVEK PROBLENM LASANTE

An 2007 nou ti pe al dedikasyon biro brans Sid Afrik. Ler nou ti Langleter, tansyon Ted ti monte e en dokter ti dir li pa vwayaze pour le moman. Apre ki Ted ti refer, nou ti retourn Leta-z-ini. Me detrwa semenn pli tar, i ti ganny en latak laservel ki ti paraliz li kote drwat.

I ti pran bokou letan avan ler Ted ti rekipere e o konmansman i pa ti kapab al travay dan lofis. Me nou ti kontan ki i ti ankor kapab koze. Menm si i pa ti kapab fer bokou, i ti esey gard son routin, menm partisip dan renyon ki Konsey Direkter i fer tou le semenn par telefonn dan salon.

Ted ti vreman kontan bann bon terapi ki i ti gannyen kot Betel. Dousman dousman i ti kapab debourye. I ti kapab desarz serten son bann responsabilite teokratik e i ti touzour dan lazwa.

Trwa-z-an pli tar, i ti ganny en dezyenm latak laservel e i ti kit nou Merkredi le 9 Zen 2010. Menm si mon ti konnen ki en zour Ted ti pou termin son lavi lo later, mon pa kapab dekrir kantite i ti fermal pour mwan perdi li e ki kantite mon mank li. Kantmenm sa, toulezour mon remersi Zeova pour sa ki mon ti kapab fer pour ed Ted. Nou ti byen pas sa plis ki 53 an dan servis a plen tan ansanm. Mon remersi Zeova pour lafason ki Ted in ed mwan pour vin pli pros avek mon Papa dan lesyel. Aprezan, mon napa okenn dout ki son nouvo responsabilite i donn li gran lazwa ek satisfaksyon.

FER FAS AVEK NOUVO DEFI DAN LAVI

I ti en plezir pour travay e form lezot kot salon fer seve Betel

Apre tou sa bann lannen zwaye avek mon msye, i pa’n fasil pour mwan adapte avek bann defi ozordi mon tousel. Nou de Ted nou ti kontan zwenn bann viziter dan Betel e kot Lasal Rwayonm. La ki Ted nepli la e ki mon nepli for parey avan, mon nepli kapab asosye bokou avek lezot. Kantmenm sa, mon ankor kontan pour avek mon bann frer ek ser kot Betel e dan kongregasyon. Progranm Betel pa fasil pour swiv, me i en lazwa pour mwan kapab servi Bondye dan sa fason. Mon lanmour pour predikasyon pa’n diminyen. Menm si mon fatig vitman e mon pa kapab debout lontan, mon kontan fer temwannyaz lo semen e fer bann letid Labib.

Ler mon vwar tou sa bann move keksoz ki pe arive dan sa lemonn, mon kontan ki mon’n dan servis Zeova avek en bon msye! Zeova in beni mwan avek en pli bon lavi.Prov. 10:22.

^ par. 13 Biografi Jack Nathan ti ganny pibliye dan Latour Veyer le 1 Septanm 1990 paz 10-14 an Angle.