“Kris i pisans Bondye.”1 KOR. 1:24.

1. Akoz Pol ti kapab dir ki “Kris i pisans Bondye”?

ZEOVA ti demontre son pwisans atraver Zezi Kri dan bann fason merveye. Sa kat Levanzil i donn bann detay ki kapab fortifye nou lafwa konsernan serten mirak ki Zezi ti fer. I tre probab ki i ti fer lezot mirak. (Mat. 9:35; Lik 9:11) Wi, pwisans Bondye ti ganny demontre atraver Zezi. Alor, zapot Pol ti annan rezon dir: “Kris i pisans Bondye.” (1 Kor. 1:24) Me ki lefe bann mirak Zezi i kapab annan dan nou lavi?

2. Ki nou kapab aprann atraver bann mirak Zezi?

2 Zapot Pyer ti dir ki Zezi ti fer bann keksoz merveye, setadir bann mirak. (Akt 2:22) Sa bann mirak ki Zezi ti fer ler i ti lo later ti en avangou bann pli gran benediksyon ki nou pou gannyen anba son dominasyon konman Lerwa. Zot reprezant bann mirak ki Zezi pou fer partou lo later dan nouvo lemonn Bondye. Son bann mirak i osi ed nou pour pli byen konpran son personnalite ek personnalite son Papa. Annou vwar serten mirak ki Zezi ti fer e vwar ki lefe zot kapab annan lo nou lavi la konmela e a lavenir.

 EN MIRAK KI ANSENNY ZENEROZITE

3. (a) Dekrir ki ti arive pour ki Zezi i fer son premye mirak. (b) Ki mannyer Zezi ti demontre zenerozite Kana?

3 Zezi ti fer son premye mirak dan en maryaz Kana dan Galile. Petet i ti annan plis dimoun ki zot ti ekspekte, me an tou le ka diven ti fini. Mari, manman Zezi, ti parmi bann envite. San dout, pour plizyer lannen i ti’n reflesir lo tou bann promes profetik konsernan son garson e i ti konnen ki i ti pou ganny apele “Garson Bondye Tre-o.” (Lik 1:30-32; 2:52) Eski Mari ti krwar ki Zezi ti annan serten pouvwar ki i pa ti ankor demontre? I evidan ki Mari ek Zezi ti pran lapenn pour sa koup ki ti’n fek marye Kana e pa ti anvi ki zot santi zot anbarase. Zezi ti konnen ki i ti en devwar pour demontre lospitalite. Alor, atraver en mirak i ti fer 380 lit delo vin “bon diven.” (Lir Zan 2:3, 6-11.) Eski Zezi ti oblize fer sa mirak? Non. I ti fer sa akoz i ti kontan bann dimoun e i ti pe imit son Papa dan lesyel ki zenere.

4, 5. (a) Ki nou aprann avek premye mirak Zezi? (b) Ki sa mirak Kana i ansenny nou konsernan lavenir?

4 Apre ki Zezi ti’n fer sa mirak, i ti annan ase diven pour tou dimoun. Eski ou vwar ki sa mirak i ansenny nou? Lefet ki Zezi ti pare pour fer sa, sa i asir nou ki santiman bann dimoun i enportan pour li ek son Papa. Ni li, ni son Papa pa tike pour donnen. Aprezan, mazinen ki mannyer Zeova pou servi son pwisans dan en fason zenere dan sa nouvo lemonn pour fer en festen “pour tou pep” lo later.Lir Izai 25:6. *

5 Mazinen, i pou annan en letan kot nou bann bezwen ek dezir pou ganny satisfe, sak dimoun pou annan son prop lakaz e zot pou ganny bon manze. Nou vreman rekonesan ler nou mazin lo tou sa bann keksoz merveye ki Zeova pou donn nou zenerezman dan Paradi lo later.

Nou imit zenerozite Zezi ler nou zenere avek nou letan (Vwar paragraf 6)

6. Ki mannyer Zezi ti servi son pwisans pour fer mirak e ki mannyer nou kapab imit li dan sa domenn?

6 Zezi pa ti zanmen servi son pwisans pour satisfer son prop dezir. Par egzanp, kan Dyab ti tant Zezi pour fer ros vin dipen, i ti refize. (Mat. 4:2-4) Me i ti servi son pwisans pour satisfer bezwen lezot. Ki mannyer nou kapab imit menm leta lespri ki Zezi ti annan? I ti ankouraz bann serviter Bondye pour “donnen.” (Lik 6:38) Eski nou kapab montre ki nou zenere par envit lezot kot nou pour en repa oubyen fer bann aktivite spirityel? Eski nou kapab zenere avek nou letan apre renyon pour ed en dimoun ki dan bezwen, par egzanp pour ekout en frer repet son size? Ki mannyer nou kapab  ed bann ki bezwen led dan predikasyon? Nou imit zenerozite Zezi ler nou pare pour ed lezot nenport ki ler ki nou kapab.

“TOU DIMOUN TI MANZE ZISKA ZOT TI RASAZYE”

7. Kwa ki pou toultan annan otan ki sa lemonn i egziste?

7 Lapovrete pa nouvo. Zeova ti dir bann Izraelit ki i ti pou toultan annan bann dimoun pov dan zot pei. (Det. 15:11) Plizyer syek pli tar, Zezi ti admet: “Bann pov, pour touzour . . . avek zot.” (Mat. 26:11) Eski Zezi ti pe esey dir ki i pou toultan annan bann dimoun pov lo later? Non, i ti pe dir ki i ti pou annan bann dimoun pov otan ki sa lemonn koronpi i egziste. Alor, pa i ankourazan pour konnen ki bann mirak Zezi i montre nou sa ki pou arive anba dominasyon Rwayonm Bondye ler tou dimoun pou annan manze annabondans e zot pou rasazye.

8, 9. (a) Akoz Zezi ti nouri plizyer milye dimoun? (b) Kwa ki tous ou avek sa mirak ki Zezi ti fer pour nouri plizyer milye dimoun?

8 Sa psalmis ti dir avek Zeova: “Ou ouver ou lanmen e satisfer dezir tou sa ki vivan.” (Ps. 145:16) Parey son Papa, ‘Kris ki pwisans Bondye,’ ti souvan ouver son lanmen e satisfer dezir son bann disip. I pa ti fer sa zis pour demontre son pwisans me akoz i ti annan zot lentere senser aker. Annou egzamin Matye 14:14-21. (Lir.) Bann disip Zezi ti vin kot li pour koz konsernan manze. Zot ti enkyet pour sa gran lafoul ki ti’n swiv Zezi apye sorti dan bann lavil, zot ti lafen e fatige e i kapab ki bann disip osi ti lafen. (Mat. 14:13) Ki i ti pou fer?

9 Avek senk dipen ek de pwason, Zezi ti nouri apepre 5,000 zonm san kont bann madanm ek zanfan. Eski pa i tous nou lafason ki Zezi ti servi son pwisans pour demontre konpasyon anver sa gran lafoul, enkli bann zanfan? Sa lafoul ti “manze ziska zot ti rasazye.” Sa i montre ki ti annan en ta manze. Zezi pa ti donn sa lafoul zis en bout dipen me en repa ki ti pou tenir zot dan zot vwayaz pour retourn kot zot. (Lik 9:10-17) Zot ti ranpli 12 pannyen plen avek sa ki ti reste.

10. Ki pou arive avek lapovrete byento?

10 Ozordi plizyer milyon dimoun pa kapab ganny bann keksoz de baz akoz lenzistis delapar bann dirizan. Menm serten nou bann frer ek ser ki annan ase pour soutenir zot, zot pa vreman “rasazye.” Me byento bann imen obeisan pou viv dan en lemonn kot napa koripsyon ek lapovrete. Si ou ti annan pouvwar, eski pa ou ti pou satisfer bezwen bann imen? Bondye Tou Pwisan pa zis annan sa pouvwar me i osi annan sa dezir pour fer sa e sanmenm ki i pou fer byento. Wi, i pros pour nou ganny soulaze.Lir Psonm 72:16. *

11. Akoz ou konvenki ki byento Kris pou servi son pwisans lo later antye e ki sa i pous ou pour fer?

11 Kan Zezi ti lo later, i ti travay dan en pti teritwar pour zis trwa-z-an edmi. (Mat. 15:24) Me konman en Lerwa, pandan son Renny Mil An i pou ed limanite lo later antye. (Ps. 72:8) Bann mirak ki Zezi ti fer i donn nou konfyans dan son abilite ek son dezir e ki byento i pou servi son lotorite pour nou prop dibyen. Menm si nou pa kapab fer mirak, avek lantouzyasm nou kapab atir dimoun ver  Parol Bondye. Bann profesi Labib i garanti ki bann bon keksoz pou arive a lavenir. Konman Temwen Zeova nou konnen ki pou arive a lavenir, alor pa nou santi ki nou annan en det anver lezot? (Rom. 1:14, 15) Ler nou medit lo sa, sa pou motiv nou pour anons bon nouvel konsernan Rwayonm Bondye.Ps. 45:1; 49:3.

KONTROL LO BANN LAFORS NATIREL

12. Akoz nou kapab asire ki Zezi i konpran byen lanvironnman later?

12 Bondye ti kree later ek bann keksoz ki lo la avek son sel Garson akote li konman “en zouvriye abil.” (Prov. 8:22, 30, 31; Kol. 1:15-17) Alor, Zezi i konpran byen sa relasyon ki egziste ant bann plant, zannimo, imen, zot lanvironnman ek lezot resours later. I konnen ki mannyer pour servi, okip e partaz byen bann resours later dan en fason apropriye.

Kwa ki enpresyonn ou lo lafason ki Zezi ti servi son pwisans pour fer mirak? (Vwar paragraf 13, 14)

13, 14. Donn en legzanp ki montre ki Kris i kapab kontrol bann lafors natirel.

13 Kan Zezi ti lo later, i ti montre ki “i pisans Bondye” par kontrol bann lafors natirel. Annou vwar ki mannyer Zezi ti kontrol en gro divan ki ti pe met lavi son bann disip an danze. (Lir Mark 4:37-39.) En spesyalis Labib i dir: “Sa mo Grek [pour “en gro divan” dan Mark 4:37] i ganny servi pour en gro tanpet oubyen siklonn. I pa zanmen refer avek en divan ki soufle for en sel kou apre i arete . . . me avek en tanpet kot i annan bann gro nyaz nwanr, gro divan, en kantite lapli e tou keksoz i voltize partou.”

14 Mazin sa senn dan ou lespri: Zezi i fatige apre predikasyon. Bato pe balote dan laroul e delo pe fwet dan bato. Me, malgre tapaz sa tanpet e ki bato pe balote, Zezi i kontinyen dormi. I bezwen repoze. Bann disip ki per i lev Zezi e dir: “Nou pe mor!” (Mat. 8:25) Zezi i leve e koz severman avek divan e dir avek lanmer: “Silans. Reste trankil” e divan i kalmi. (Mark 4:39) Anfet, Zezi pe donn lord divan ek lanmer pour reste trankil. Ki i arive apre? “Partou [i] kalmi.” Pa Zezi i demontre ki i pwisan!

15. Ki mannyer Bondye Tou Pwisan in montre ki i kapab kontrol bann lafors natirel?

15 Kris i ganny son pwisans avek Zeova, alor nou annan rezon pour krwar ki Bondye Tou Pwisan i kapab kontrol bann lafors natirel. Annou vwar detrwa legzanp. Avan Deliz, Zeova ti dir: “Dan zis set zour, mon pou fer lapli tonbe lo later pandan 40 zour e 40 nwit.” (Zen. 7:4) Pareyman, dan Egzod 14:21 nou lir: “Zeova ti fer lanmer rekile par en divan for sorti dan les.” Nou osi lir dan Yona 1:4: “Zeova ti soufle en gro divan lo lanmer e i ti annan en sitan gro tanpet ki sa bato ti pros pour savire.” I ankourazan pour konnen ki Zeova i kapab kontrol tou bann eleman dan lanatir. I evidan alor, ki lavenir later i dan bon lanmen.

16. Akoz i ankourazan pour konnen ki nou Kreater ek son Garson premye ne i annan pouvwar lo bann lafors natirel?

16 Pa nou ganny ankouraze ler nou mazin sa gran pwisans ki nou Kreater ek son “zouvriye abil” i annan! Ler zot pou donn tou zot latansyon later pandan sa 1,000 an, tou dimoun pou viv an sekirite. Bann dezas natirel pou nepli egziste. Dan nouvo lemonn, i pou napa okenn rezon pour per siklonn, tsounami, volkan ek tranbleman de ter. Pa i en plezir pour mazin sa letan kot pou napa okenn lafors natirel ki pou afekte oubyen touy personn, parski “Bondye  [pou] fer son demer parmi zonm”! (Rev. 21:3, 4) Nou kapab asire ki pandan sa Mil An Bondye pou donn Kris pwisans pour kontrol bann lafors natirel.

IMIT BONDYE EK KRIS LA KONMELA

17. Nonm en fason ki nou kapab imit Bondye ek Kris ozordi.

17 Byensir, nou pa kapab aret bann dezas natirel parey Zeova ek Zezi, me nou annan serten pouvwar. Ki mannyer nou servi li? En fason i par aplik Proverb 3:27. * (Lir.) Kan nou frer ek ser i pas dan bann difikilte, nou kapab rekonfort e siport zot fizikman, emosyonnelman e spirityelman. (Prov. 17:17) Par egzanp, nou kapab ed zot apre en dezas natirel. Apre ki en siklonn ti andomaz lakaz en vev, gete ki mannyer i ti eksprim son santiman: “Mon vreman kontan ki mon dan lorganizasyon Zeova, pa zis pour sa led fizik me osi pour sa led spirityel ki mon’n gannyen.” En lot ser selibater ti dekouraze e konfize apre ki son lakaz ti’n ganny andomaze par en tanpet. Remark sa ki i ti dir apre ki i ti’n ganny led: “Mon pa kapab dekrir ki mannyer mon santi. Mon pa kapab eksprim mon santiman . . . Mersi Zeova!” Nou kontan ki nou form parti en lasosyasyon frer ek ser ki vreman pran swen avek bezwen lezot. Sa ki nou pli apresye se ki Zeova ek Zezi Kri i vreman enterese avek pep Bondye.

18. Kwa ki ti motiv Zezi pour fer mirak e akoz sa i enpresyonn ou?

18 Pandan son minister, Zezi ti prouve ki i “pisans Bondye.” Me kwa ki ti motiv Zezi? I pa ti zanmen servi son pwisans pour enpresyonn lezot oubyen pour benefisye son prop lekor. O kontrer, sa bann mirak ki Zezi ti fer i montre ki kantite i kontan limanite. Nou pou vwar sa dan sa lot lartik.

^ par. 4 Izai 25:6: “Lo sa montanny, Zeova bann larme pou fer en festen kot i pou annan en kantite bon pla, en festen kot i pou annan bon diven, en kantite pla avek lanmwel ek bon diven pour tou pep.”

^ par. 10 Psonm 72:16: “Legren pou annabondans lo later. Anler lo latet bann montanny i pou annabondans. Son fri pou raporte parey bann fri Liban e dan bann lavil dimoun pou fleri parey vezetasyon lo later.”

^ par. 17 Proverb 3:27: “Pa refiz fer dibyen bann ki merite, si ou kapab fer li.”