Skip to content

Al lo sa dezyenm lalis

Al lo konteni

Temwen Zeova

Kreol Seselwa

Latour Veyer (Edisyon letid)  |  September 2014

Eski ou konvenki ki ou annan laverite? Akoz?

Eski ou konvenki ki ou annan laverite? Akoz?

“Konpran lavolonte Bondye: Sa ki bon, sa ki fer li plezir, sa ki parfe.”ROM. 12:2.

1. Ki mannyer bann sef relizye ti reazir pandan letan lager?

ESKI i lavolonte Bondye ki bann vre Kretyen i al lager e touy dimoun ki annan en diferan nasyonalite? Sanmenm ki’n souvandfwa arive diran sa dernyen 100 an par bokou dimoun ki ti konsider zot menm konman Kretyen. Bann lomonye Katolik in beni larme ek zot zarm dan lager kont lezot Katolik sorti dan en lot nasyon. Sa in osi leka pour bann lomonye Protestan. Dezyenm Lager Mondyal i en legzanp tipik bann versman disan ki’n arive apre ki bann lomonye in beni larme.

2, 3. Ki ti pozisyon bann Temwen Zeova pandan Dezyenm Lager Mondyal e pli tar e akoz?

2 Ki bann Temwen Zeova ti fer pandan sa letan lager? Listwar i montre ki zot pa ti pran okenn kote. Akoz? I ti prensipalman akoz legzanp ek lansennyman Zezi. I ti dir: “Dimoun pou war ki zot mon bann disip si zot kontan kanmarad.” (Zan 13:35) Zot ti osi pran aker e aplik bann prensip ki zapot Pol ti ekrir bann Kretyen Korent.Lir 2 Korentyen 10:3, 4.

3 Alor bann vre Kretyen ki zot konsyans in ganny formen  dapre Labib, nepli aprann oubyen pran par dan lager. Plizyer milye Temwen, zenn konman vye, msye konman madanm in ganny persekite parski zot pa partisip dan lager. Bokou in soufer dan bann prizon e dan bann kan kot zot in ganny forse pour fer bann travay dir. Pandan lepok Nazi Lalmanny serten ti menm ganny touye. Menm si bann Temwen Lerop ti fer fas avek persekisyon kriyel, zot pa ti zanmen oubliy zot responsabilite pour pres sa bon nouvel konsernan Rwayonm Zeova. Zot ti fer sa fidelman dan prizon, dan bann kan konsantrasyon e an egzil. * Pli tar, bann Temwen pa ti partisip dan zenosid Rwannda an 1994. Zot osi pa ti pran okenn kote dan sa lager ki ti diviz ansyen Yougoslavya.

4. Lefet ki bann Temwen Zeova pa pran okenn kote dan lager, ki lefe sa in annan lo lezot?

4 Lefet ki bann Temwen Zeova pa zanmen pran okenn kote dan lager, sa in konvenk plizyer milye dimoun dan lemonn ki bann Temwen i demontre lanmour senser pour Bondye ek zot prosen. Andotmo, zot demontre ki zot bann vre Kretyen. Par kont, i annan lezot laspe nou ladorasyon ki’n konvenk bokou ki bann Temwen Zeova i bann vre Kretyen.

SA PLI GRAN TRAVAY EDIKASYONNEL DAN LISTWAR

5. Ki sanzman bann premye disip Kris ti bezwen pas atraver?

5 Depi konmansman minister Zezi, i ti met lanfaz lo lenportans pour anons sa bon nouvel Rwayonm Bondye. I ti swazir 12 disip pour konmans sa travay predikasyon ki ti pou ganny fer dan lemonn antye e apre i ti form en group 70 disip. (Lik 6:13; 10:1, NW) Zot ti ganny formen premyerman pour pres bon nouvel avek bann Zwif. Me apre, i ti annan en sirpriz. Bann disip Zezi ti ganny demande pour anons bonn nouvel avek bann dimoun dan lezot nasyon. Pa sa ti bezwen en gran sanzman pour bann disip Zwif ki ti devoue!Akt 1:8.

6. Ki mannyer Pyer ti rekonnet ki Zeova pa fer lapliferans?

6 Zapot Pyer ti ganny anvoye kot lakour Korney, en non Zwif. Sa ti fer Pyer rekonnet ki Bondye pa fer lapliferans. Korney avek son fanmir ti batize. Larelizyon Kretyen ti pe progrese dan en nouvo teritwar ki pli gran, setadir dimoun dan tou nasyon ti kapab tann e aksepte laverite. (Akt 10:9-48) Aprezan teritwar ti lemonn antye.

7, 8. Ki linisyativ lorganizasyon Zeova in pran? (Vwar portre lo paz 7.)

7 Pandan listwar Temwen Zeova dan nou letan, bann ki pe desarz bann responsabilite in met bokou lanfaz avek devouman lo predikasyon ek lansennyman sa bon nouvel dan lemonn antye. Ozordi, preski wit milyon Temwen devoue pe fer zot mye pour anons mesaz Kris dan plis ki 600 langaz e pou annan plis langaz ankor. Bann Temwen Zeova i ganny idantifye par zot predikasyon portanport e pres lo semen, par fwa zot met bann piblikasyon lo latab oubyen servi prezantwar.

8 Plis ki 2,900 tradikter in ganny formasyon spesyal pour tradwir Labib ek bann piblikasyon baze lo Labib. Zot pa zis tradwir dan bann langaz ki ganny konsidere konman bann langaz pli koni. Zot fer zefor pour tradwir plizyer santenn langaz ki pa popiler me ki kantmenm ganny koze par plizyer  milyon dimoun. Par egzanp, Lespanny plizyer milyon Catalonian i koz zot langaz natal Catalan tou le zour. Pa bokou letan pase, dimoun in rekonmans koz langaz Catalan dan diferan fason dan bann landrwa parey Andorra, Alicante, bann zil Balearic ek Valencia. Aprezan bann Temwen Zeova i prodwir bann piblikasyon baze lo Labib dan langaz Catalan e bann renyon pe ganny fer dan en langaz ki tous leker pep Catalonian.

9, 10. Kwa ki montre ki lorganizasyon Bondye i enterese avek bezwen spirityel tou dimoun?

9 Sa menm travay pour tradwir bann piblikasyon baze lo Labib e ansenny dimoun dan zot prop langaz pe ganny fer dan lemonn antye. Par egzanp, Meksik laplipar dimoun i koz Espanyol me bokou dimoun laba i koz en lot langaz dan lakour. Maya i enn sa langaz. Biro brans Meksik in fer lekip tradiksyon Maya reste dan en parti sa pei kot zot kapab koz e ekout sa langaz tou le zour. En lot legzanp se langaz Nepali ki zot koze Nepal, kot i annan plis ki 29 milyon zabitan. Dan sa pei zot koz apepre 120 langaz, me plis ki dis milyon i koz langaz Nepali e bokou lezot i servi li konman en dezyenm langaz. Nou osi prodwir piblikasyon baze lo Labib dan sa langaz.

10 Lorganizasyon Zeova i pran sa komann pour pres sa bon nouvel Rwayonm dan lemonn antye seryezman, parey nou vwar atraver sipor ki bann lekip tradiksyon dan lemonn i donnen. Plizyer milyon trak, brosir ek magazin in ganny distribye gratwitman pandan bann kanpanny ki’n ganny fer dan lemonn antye. Sa depans i ganny kouver par bann donasyon ki bann Temwen Zeova in fer volonterman an swivan lenstriksyon Zezi: “Zot in resevwar pour nanryen alor donn osi pour nanryen.”Mat. 10:8.

Lekip tradiksyon pe prepar bann piblikasyon dan langaz Low German (Vwar paragraf 10)

Bann piblikasyon dan langaz Low German i itil Paragway (Vwar portre lo paz 7)

11, 12. Ki mannyer sa travay predikasyon mondyal ki ganny fer par bann Temwen Zeova in annan en bon lefe lo lezot?

11 Konman bann predikater ek ansenyan Kretyen ki devoue, bann Temwen Zeova i sitan konvenki ki zot in vwar laverite ki zot fer bann gran sakrifis pour ki zot kapab partaz sa mesaz avek pep bann lezot nasyon ek group etnik. Bokou in senplifye zot lavi, aprann en lot langaz e adapte avek en  nouvo kiltir pour zot kapab partisip dan sa travay Kretyen ki vreman enportan. Sa travay predikasyon ek lansennyman enternasyonal i en lot rezon ki konvenk bokou dimoun ki bann Temwen Zeova i bann vre disip Zezi Kri.

12 Bann Temwen i fer tousala akoz zot konvenki ki zot in trouv laverite. Me kwa ankor ki’n konvenk plizyer milyon dimoun ki bann Temwen Zeova i annan laverite?Lir Romen 14:17, 18.

REZON KI ZOT KRWAR

13. Ki mannyer bann Temwen in gard lorganizasyon prop?

13 Nou kapab benefisye avek komanter bann Kretyen devoue dan nou letan ki konvenki ki zot annan laverite. En frer ki’n servi Zeova pour en bon pe letan ti eksprim son santiman sa fason: “Tou zefor i ganny fer pour gard lorganizasyon Zeova prop e sen moralman. Sa i aplik pour nenport ki ki bezwen ganny konsey oubyen disiplin.” Ki mannyer pep Zeova i gard sa standar o nivo? Par swiv bann standar dan Parol Bondye e model ki Zezi ek son bann disip in kite. Alor, pandan listwar bann Temwen Zeova dan nou letan, konpare avek lamazorite zis en ptigin ki’n bezwen ganny ekskli dan kongregasyon akoz zot pa ti oule swiv standar Bondye. Lamazorite i gard en lavi pir ki en bon legzanp, sa i enkli bann ki avan ti viv dan en fason ki Bondye pa ti aprouve me ki’n sanze.Lir 1 Korentyen 6:9-11.

14. Ki bokou dimoun ki’n ganny ekskli in fer e avek ki rezilta?

14 Me ki’n arive avek bann ki’n bezwen ganny tire dan kongregasyon an swivan gidans Labib? Plizyer milye in repantir e rezet bann aksyon ki kont prensip Bondye e zot in retourn dan kongregasyon. (Lir 2 Korentyen 2:6-8.) Par swiv standar Labib konsernan nou kondwit, sa in fer ki kongregasyon Kretyen i prop e diny konfyans. Lefet ki Temwen Zeova i swiv standar Bondye, kontrerman avek lezot larelizyon ki les bann dimoun dan zot legliz fer sa ki zot anvi, sa in konvenk bokou ki sa i en pep ki pratik laverite.

15. Kwa ki ti konvenk en frer ki i annan laverite?

15 Akoz lezot Temwen eksperyanse i krwar ki zot in trouv laverite? En frer dan son 50 an ti eksplike: “Depi mon ladolesans mon lafwa i baze lo trwa pilye oubyen lansennyman enportan: (1) ki Bondye i egziste, (2) ki i ti enspir Labib e (3) ki i pe servi e pe beni kongregasyon Kretyen bann Temwen Zeova ozordi. Anmezir ki mon’n etidye diran bann lannen, mon’n toultan esey teste sa bann pilye e demann mon lekor si vreman zot baze lo en fondasyon solid. Pour sak sa bann pilye, levidans in ogmant en kantite lannen apre lannen e  sa in fortifye mon lafwa ek konviksyon ki nou vreman annan laverite.”

16. Kwa ki ti enpresyonn en ser konsernan laverite?

16 En ser ki’n marye ki pe servi dan biro prensipal New York ti dir sa konsernan lorganizasyon Zeova: “I sa sel [lorganizasyon] ki determinen pour anons non Zeova. Pa sa i fer sans ler nou rapel ki sa non divin i aparet apepre 7,000 fwa dan Labib! Mon apresye sa lankourazman dan 2 Kronik 16:9: ‘Lizye Zeova pe get partou lo later pour vwar bann ki zot leker i tou pour li, pour li donn zot son lafors.’” I kontinyen par dir: “Laverite in montre mwan ki mannyer pour annan en leker konplet pour ki Zeova i kapab donn mon son lafors. Mon relasyon avek Zeova i pli presye pour mwan. Mon osi apresye rol Zezi ki donn en bon konnesans lo Bondye ki soutenir mwan.”

17. Ki konviksyon en msye ki pa ti krwar dan Bondye i annan e akoz?

17 En msye ki pa ti krwar dan Bondye ti admet: “Kreasyon i konvenk mwan ki Bondye i anvi limanite i rezouir lavi e alor i pa pou permet ki soufrans i kontinyen pour touzour. An plis, anmezir ki lemonn i vin deplizanpli move, lafwa, devouman ek lanmour pep Zeova pe vin pli for. Zis lespri sen Zeova ki kapab fer sa mirak dan nou letan.”Lir 1 Pyer 4:1-4.

18. Ki mannyer ou santi an rapor avek sa ki de frer ti dir?

18 En lot frer ki’n Temwen pour en bon pe letan ti donn son rezon pour krwar sa laverite ki nou prese: “Mon letid diran bann lannen in konvenk mwan ki bann Temwen in fer bann gran zefor pour swiv model bann Kretyen dan premye syek. Mon’n vwar pour mwan menm linite bann Temwen Zeova dan lemonn antye anmezir ki mon’n vwayaz en pe partou dan lemonn. Laverite dan Labib in donn mwan satisfaksyon e fer mon ere.” Ler en frer ki ti dan son 60 an an montan ti ganny demande akoz i ti konvenki ki i ti’n trouv laverite, i ti met lanfaz lo Zezi Kri e eksplike: “Nou’n byen etidye lavi ek minister Zezi e nou’n arive apresye son legzanp. Nou’n fer bann sanzman dan nou fason viv pour nou kapab apros pli pre avek Bondye atraver Kris Zezi. Nou’n rekonnet sakrifis Zezi konman baz pour nou delivrans. Nou osi konnen ki i ti ganny resisite. Nou annan temwannyaz ki diny konfyans konmkwa ti annan bann temwen ki ti vwar sa.”Lir 1 Korentyen 15:3-8.

KI NOU DEVRET FER AVEK LAVERITE?

19, 20. (a) Ki responsabilite Pol ti met lanfaz lo la avek kongregasyon Ronm? (b) Konman bann serviter Zeova, ki privilez nou annan?

19 Konman bann Kretyen ki kontan zot prosen, nou pa kapab gard nou konnesans lo laverite ki presye zis pour nou menm. Pol ti rezonn avek son bann frer dan kongregasyon Ronm: “Si par ou labous ou dir devan tou dimoun ki Zezi i limenm Senyer, e si ou kwar dan ou leker ki Bondye in resisit li parmi bann mor, ou pou ganny sove. Parski, dimoun ki kwar dan son leker, i ganny zistifye, e sa ki anons avek son labous pou ganny sove.”Rom. 10:9, 10.

20 Konman Temwen Zeova, nou konvenki ki nou annan laverite e nou konnen ki privilez nou annan pour ansenny lezot konsernan bon nouvel lo renny Rwayonm Bondye. Anmezir ki nou desarz nou responsabilite pour prese, nou anvi ki lezot i enpresyonnen pa zis avek sa ki nou ansennyen dan Labib me osi avek nou konviksyon.

^ par. 3 Vwar liv Jehovah’s Witnesses—Proclaimers of God’s Kingdom, paz 191-198, 448-454 an Angle.