Skip to content

Al lo sa dezyenm lalis

Al lo konteni

Temwen Zeova

Kreol Seselwa

Latour Veyer (Edisyon letid)  |  September 2014

Paran—Pran swen avek ou zanfan

Paran—Pran swen avek ou zanfan

“Ou devret konn byen ou troupo.”PROV. 27:23.

1, 2. (a) Ki serten responsabilite en berze Izrael ti annan? (b) Ki mannyer bann paran i parey bann berze?

LAVI bann berze dan letan lontan Izrael ti difisil. Zot pa ti zis bezwen fer fas avek lasaler ek lafreser, me zot ti osi bezwen protez zot troupo kont bann predater, ki swa zannimo oubyen imen. Bann berze ti enspekte zot mouton regilyerman e tret bann ki ti malad oubyen ki ti’n ganny dimal. Zot ti donn latansyon spesyal bann pti mouton akoz zot ti delika e zot ti napa lafors ki en mouton ki’n vin adilt i annan.Zen. 33:13.

2 Dan serten laspe, bann paran Kretyen i parey en berze akoz zot bezwen demontre bann kalite ki enportan pour en berze annan. Zot annan sa responsabilite pour elve zot zanfan “dan en ledikasyon ek lenstriksyon [Zeova].” (Efe. 6:4) Eski sa i en latas fasil? Non! Zanfan i fer fas avek bann propagann ki Satan i promote e osi zot prop lenperfeksyon. (2 Tim. 2:22; 1 Zan 2:16) Si ou annan zanfan, ki mannyer ou kapab ed zot? Annou vwar trwa keksoz ki ou kapab fer pour pran swen avek ou zanfan, sa i konn zot, nouri zot e gid zot.

 KONN OU ZANFAN

3. Ki i vedir pour paran “konn” zot zanfan?

3 En bon berze i egzamin byen sak mouton pour fer sir ki i an bonn sante. Dan en sans senbolik, ou kapab fer parey avek ou zanfan. Labib i dir: “Konn byen ou troupo.” (Prov. 27:23) Pour fer sa, ou bezwen vwar sa ki ou zanfan pe fer, sa ki zot mazinen e santi. Ki mannyer ou kapab fer sa? Enn parmi bann meyer fason i pour koz regilyerman avek ou zanfan.

4, 5. (a) Ki serten sizesyon pratik ki kapab ed zanfan pour koz avek zot paran lo sa ki zot santi e panse? (Vwar portre lo paz 17.) (b) Ki ou’n fer pour fer li pli fasil pour ou zanfan koz avek ou?

4 Serten paran in remarke ki kominikasyon i pli difisil kan zot zanfan i vin adolesan, zot tant pour dekile e pa santi zot alez pour dir sa ki zot panse e santi. Si ou zanfan i santi koumsa ki ou kapab fer? Dan plas fors ou garson oubyen ou fiy pour fer bann gran konversasyon serye, esey profit bann moman detant pour koz avek zot. (Det. 6:6, 7) I kapab ki ou pou bezwen fer plis zefor pour fer keksoz ansanm. Ou kapab al marse avek zot, oubyen al marse dan loto, zwe en zwe, fer en pti louvraz ansanm kot lakaz. Dan sa bann moman detant, ou adolesan i kapab santi li alez e pli pare pour koz lo sa ki i panse e santi.

5 Me si kantmenm sa ou zanfan pa paret pare pour koze? Alor ou kapab esey en lot lapros. Par egzanp, dan plas demann ou fiy ki mannyer son lazournen in pase, ou kapab dir li ki mannyer ou ou’n pas ou lazournen. Apre sa i kapab santi li pli alez pour koz lo son lazournen. Pour konn lopinyon ou zanfan lo serten topik, pa poz bann kestyon ki konsern li direkteman, me plito ki pe konsantre lo sa topik. Ou kapab demann li ki mannyer enn son zanmi i santi lo sa size. Apre ou kapab demann li ki konsey i ti pou donn son zanmi.

6. Ki i vedir pour toultan la e abordab?

6 Byensir, pour ou zanfan dir ou sa ki zot santi e panse, zot bezwen vwar ou konman enn ki toultan la e abordab. Kan paran i paret toultan tro okipe pour koze, zanfan i tant pour gard zot problenm pour zot menm. Me ki mannyer ou kapab montre ki ou abordab? I enplik plis ki zis dir, “Ou kapab vin kot mwan nenport ler.” Ou adolesan i bezwen santi ki ou pa pou inyor zot problenm ni reazir an gran avek zot. Bokou paran i kit en bon legzanp dan sa domenn. Kayla ki annan 19 an i dir: “Mon kapab koz avek mon papa lo nenport kwa. I pa enteronp mwan e i pa ziz mwan, i zis ekoute. Apre sa i toultan donn mwan sa pli bon konsey.”

7. (a) Konsernan bann topik parey pwente, ki pwennvi balanse en paran i merit annan? (b) Ki mannyer bann paran i kapab irit zot zanfan san realize?

7 Menm ler ou pe koz lo bann topik delika parey pwente, fer atansyon pour pa met tro bokou lanfaz lo bann konsey ki ou neglize pour ansenny ou zanfan sa pli bon fason pour reazir dan sa sityasyon. Par egzanp: Meton ou ti al restoran e dekouver ki sa lalis meni i zis averti ou konsernan food poisoning. I tre probab ou ti pou kit sa landrwa e rod en lot restoran. Ou zanfan i kapab reazir parey si zot vin kot ou pour rod konsey me lo meni i zis en lalis bann lavertisman serye. (Lir Kolosyen 3:21.) O kontrer, esey annan en pwennvi balanse. En zenn ser ki apel Emily i fer sa remark: “Ler mon paran i koz avek mwan lo pwente, zot pa fer sa paret en size negatif. Zot fer resorti sa lazwa ki ou gannyen ler ou pe aprann konn en dimoun  e trouv en konzwen. Sa in ed mwan pour santi mwan konfortab pour koz avek zot lo la. Anfet, mon anvi enplik zot dan nenport relasyon ki mon annan dan plas kasyet li avek zot.”

8, 9. (a) Ki byenfe nou kapab gannyen kan nou ekoute san enteronpe? (b) Ki bon rezilta ou’n gannyen kan ou ekout ou zanfan?

8 Anliny avek sa ki Kayla ti dir, ou kapab montre ki ou en dimoun abordab par ekout ou zanfan avek pasyans. (Lir Zak 1:19.) En manman tousel ki apel Katia i admet: “Dan lepase mon ti vreman mank pasyans avek mon fiy. Mon pa ti les li fini dir sa ki i ti anvi dir. Swa mon ti tro fatige pour ekoute oubyen mon pa ti anvi ki personn i fatig mwan. La ki mon’n sanz mon fason fer, mon fiy in sanze. I pli pare pour korpere.”

Ekoute pour ki ou konn zot (Vwar paragraf 3-9)

9 En papa ki apel Ronald in pas par menm leksperyans avek son fiy adolesan. I dir: “Kan i ti dir mon ki i kontan en garson kot lekol, o konmansman mon ti vreman ankoler. Me ler mon ti reflesir lo ki mannyer Zeova i pasyante e rezonnab avek son serviter, mon ti mazinen ki i ti pou pli mye pour mwan donn mon fiy en sans pour eksprim son santiman avan ki mon esey koriz li. Pa mon kontan ki mon ti fer sa! Pour premye fwa, mon ti konpran santiman mon fiy. Kan i ti fini, mon ti vwar li pli fasil pour koz avek li dan en fason ranpli avek lanmour. I ti sirprann mwan ki i ti pare pour aksepte mon konsey. I ti eksprim en dezir senser pour sanz son latitid.” Ler ou koz avek ou zanfan souvan, sa i ed ou pour konn pli byen sa ki zot panse e santi. An retour sa pou ed ou annan en pli gran lenfliyans lo bann desizyon ki zot fer dan lavi. *

NOURI OU ZANFAN

10, 11. Ki mannyer ou kapab ed ou zanfan pour pa kit laverite?

10 En bon berze i konnen ki nenport mouton i kapab elwannyen avek troupo. Petet i ganny atire par bann zerb ki pa tro lwen, apre bann en pti pe pli lwen e alor i separe avek troupo. Dan menm fason, en zanfan i kapab elwannyen ptitapti lo en semen ki danzere pour son spirityalite e ganny tante par move frekantasyon oubyen bann divertisman degradan. (Prov. 13:20) Ki mannyer ou kapab ede pour anpes sa sityasyon devlope?

 11 Kan ou pe ansenny ou zanfan, si ou remark son pwen feb, pa tarde pour azir. Ed ou zanfan pour ranforsi bann kalite Kretyen ki zot deza annan. (2 Pyer 1:5-8) Sa bon moman pour ou fer sa regilyerman i pandan Ladorasyon Fanmir. Pour eksplik sa laranzman, Minister Rwayonm Oktob 2008 ti dir: “Bann sef fanmir i ganny ankouraze pour desarz zot responsabilite devan Zeova pour fer sir ki en letid Labib o profon e regilye i ganny fer an fanmir.” Eski ou pe profit byen sa zoli provizyon pour pran swen avek ou zanfan? Annan konfyans ki ou zanfan i vreman apresye lefet ki ou priyorite i pour pran swen avek zot bezwen spirityel.Mat. 5:3, NW; Fili. 1:10NW.

Nouri zot byen (Vwar paragraf 10-12)

12. (a) Ki mannyer bann zenn in benefisye atraver en Ladorasyon Fanmir ki ganny fer regilyerman? (Enkli sa bwat “ Zot apresye sa.”) (b) Ki mannyer ou’n personnelman benefisye avek Ladorasyon Fanmir?

12 Annou vwar sa ki en adolesan ki apel Carissa i dir lo ki mannyer en progranm Ladorasyon Fanmir in benefisye son fanmir. “Mon kontan ki nou tou nou kapab asiz ansanm e koze. Anmezir ki nou fer sa, nou pe vin pli pros e annan bann bon souvenir. Mon papa i regilyerman swiv nou progranm Ladorasyon Fanmir. I ankourazan pour vwar ki i pran li o serye e sa i fer mwan anvi fer parey. I osi donn mwan plis rezon pour respekte li konman mon papa e mon sef spirityel.” En zenn ser ki apel Brittney ti dir: “Ladorasyon Fanmir in fer mwan vin pli pros avek mon paran. I montre mwan ki zot anvi ekout mon problenm e ki zot vreman enterese avek mwan. Sa i ed nou pour vin for e ini konman en fanmir.” I kler alor ki nouri ou zanfan spirityelman, espesyalman par Ladorasyon Fanmir, sa i en fason prensipal ki ou kapab vin en bon berze. *

GID OU ZANFAN

13. Ki mannyer en zanfan i kapab ganny motive pour servi Zeova?

13 En bon berze i servi en baton pour gid e defann son troupo. Enn parmi son bann lobzektif prensipal i pour gid son mouton “kot i annan bon zerb.” (Ezek. 34:13, 14) Konman en paran, eski pa ou annan menm lobzektif spirityel? Ou anvi gid ou zanfan pour servi Zeova. Ou anvi ou zanfan i santi parey sa psalmis ki ti ekrir: “O mon Bondye, mon pran plezir pour fer ou lavolonte e ou lalwa i o profon dan mwan.” (Ps. 40:8) Bann zenn ki devlop sa kalite lapresyasyon pou dedye zot lavi avek Zeova e batize. I vre, zot devret fer sa desizyon kan zot ase matir e annan sa dezir senser pour servi Zeova.

14, 15. (a) Kwa ki devret bi bann paran Kretyen? (b) Akoz en adolesan i kapab annan dout konsernan vre ladorasyon?

14 Me ki arive si ou zanfan pa paret pe fer okenn progre spirityel, petet pe menm kestyonn zot krwayans? Fer zefor pour kontinyen ansenny ou zanfan pour devlop lanmour pour Zeova e lapresyasyon pour tou sa ki i’n fer. (Rev. 4:11) Apre, ler zot dan en pozisyon pour fer li, zot pou kapab fer en desizyon personnel pour ador Bondye.

15 Me antretan, ki ou kapab fer si ou zanfan i konmans annan doutans? Ki mannyer ou kapab pran swen avek zot e ed zot pour vwar ki servi Zeova i vreman sa meyer fason viv ki pou fer zot zwaye? Esey konpran kwa ki fer zot annan doutans. Par egzanp, eski ou garson i vreman  pa dakor avek bann lansennyman Labib, oubyen eski i zis napa ase konfyans pour defann son krwayans avek son bann kanmarad? Eski ou fiy i vreman annan en problenm avek lasazes lo bann standar Bondye oubyen eski i zis santi li tousel ouswa rezete par lezot?

Gid zot lo zot semen (Vwar paragraf 13-18)

16, 17. Dan ki fason bann paran i kapab ed zot zanfan pran laverite aker?

16 Nenport ki rezon ou zanfan i annan doutans, ou kapab ed li fer zefor pour konpran e fer fas avek dout ki i annan lo bann kestyon spirityel. Ki mannyer ou kapab fer sa? En sizesyon ki bokou paran in vwar pratik e efikas i pour esey konn sa ki zot zanfan i panse par demande: “Ki mannyer ou santi lefet ki ou en Kretyen? Ki byenfe ou mazinen ou gannyen konman en Kretyen? Ki sakrifis i demande? Eski ou vwar ki bann byenfe ki nou gannyen la konmela e bann ki’n ganny promet pour lavenir i plis ki bann sakrifis ki nou fer? Ki mannyer?” Byensir, ou devret demann sa bann kestyon dan ou prop mo e dan en fason zantiy ki demontre lentere, me pa zis saboul zot avek kestyon. Pandan sa konversasyon ou kapab diskit Mark 10:29, 30. Serten zenn i kapab anvi ekrir sa ki zot panse. Par egzanp, lo en bout papye zot desin de kolonm, lo enn zot ekrir bann sakrifis e lo lot bann byenfe. Enn fwa ki ou avek ou zanfan zot in egzamin sa de kolonm ou kapab idantifye okenn problenm ki zot pe eksperyanse e ed zot pour esey rod en solisyon. Si nou bezwen etidye sa liv Ki Labib i dir ek Lanmour Bondyeavek bann ki enterese, pa nou devret fer sa plis ankor avek nou prop zanfan! Eski ou pe fer li?

17 Avek letan, ou zanfan pou bezwen deside personnelman lekel ki zot pou servi. Pa mazinen ki ou zanfan pou fer menm swa ki ou zis akoz ou’n fer li. Zot bezwen pran laverite aker. (Prov. 3:1, 2) Si i paret ki en zanfan i annan en problenm pour fer sa, akoz ou pa abord bann keksoz esansyel? Ed li pour rezonn lo bann kestyon parey: “Ki mannyer mon konnen ki Bondye i egziste? Kwa ki konvenk mwan ki Zeova i vreman apresye mwan? Akoz mon krwar ki bann standar Zeova i vreman pour mon prop dibyen?” Montre ki ou en bon berze par gid ou zanfan avek pasyans pour konvenk li ki fason Zeova i sa pli bon fason viv. *Rom. 12:2.

18. Ki mannyer paran i kapab imit Zeova, sa Berze Siprenm?

18 Tou vre Kretyen i anvi imit sa Berze Siprenm. (Efe. 5:1; 1 Pyer 2:25) Bann paran an partikilye i bezwen konn byen zot troupo, setadir zot zanfan ki presye e fer tou sa ki zot kapab pour gid zot ver bann benediksyon ki Zeova i annan pour zot. Alor paran, dan tou fason ki ou kapab, pran swen avek ou zanfan par kontinyen elve zot dan semen laverite.

^ par. 9 Pour plis sizesyon, vwar Latour Veyer le 1 Out 2008 paz 10-12 an Angle.

^ par. 12 Pour plis lenformasyon vwar sa lartik “Ador Bondye an fanmir i enportan pour kapab sirviv!” dan Latour Veyer le 1 Oktob 2009 paz 29-31.

^ par. 17 Sa laspe i osi ganny diskite dan Latour Veyer le 1 Fevriye 2012 paz 18-21 an Angle.