Skip to content

Al lo sa dezyenm lalis

Al lo konteni

Temwen Zeova

Kreol Seselwa

Latour Veyer (Edisyon letid)  |  July 2017

Protez ou lespri e ou pa pou ganny anbete

Protez ou lespri e ou pa pou ganny anbete

OU PE ganny atake! Ou lennmi i Satan e sa zarm ki i pe servi i vreman pwisan. Sa zarm in ganny fer pa pour atak ou lekor, me espesyalman pour atak ou lespri, setadir pour anbet ou. Ki zarm i pe servi? Propagann!

Zapot Pol ti konnen ki bann propagann Satan ti vreman danzere, me pa tou Kretyen ki ti konn sa. Par egzanp, i paret ki serten dan lavil Korent ti krwar ki zot sitan solid dan laverite ki Satan pa ti pou kapab anbet zot. (1 Korentyen 10:12) Sanmenm sa Pol ti donn sa lavertisman: “Mon per ki dan en fason ou en lot, parey sa serpan ti servi riz pour anbet Ev, ki zot osi zot ganny anbete pour rezet senserite ek lapirte ki Kris i merite.”​—2 Korentyen 11:3.

Parol Pol i montre akoz i vreman enportan pour pa vin tro konfidan. Pour ki ou pa ganny anbete avek bann propagann Satan, ou bezwen realize akoz zot vreman danzere e apre protez ou lekor kont zot.

AKOZ PROPAGANN I VREMAN DANZERE?

Dan sa konteks, propagann i bann fo lenformasyon ouswa bann lenformasyon ki kapab fer ou tir en move konklizyon. Sa bann lenformasyon i ganny servi pour trik dimoun oubyen kontrol lafason ki zot panse e azir. Dapre sa liv Propaganda and Persuasion, propagann i “mal, danzere e enzis.” Dimoun i servi diferan mo pour dekrir propagann, tel parey “mansonz, fo lenformasyon, riz, manipilasyon [ek] kontrol lespri dimoun.”

Propagann i vreman danzere parski ptitapti i kapab enfliyans nou fason panse san ki nou realize. Nou kapab konpar li avek en gaz anpwazonnen ki napa loder e ki nou pa  kapab vwar. Vance Packard, en eksper dan konportman imen i dir ki propagann i afekte lafason ki nou azir “bokou plis ki nou realize.” En lot eksper ti dir ki propagann in fer dimoun reazir dan bann fason vreman danzere, bann fason ki pa rezonnab, i’n fer annan zenosid (kot en ras dimoun i ganny detrir konpletman), lager ek persekisyon akoz bann diferans ras ouswa larelizyon.​—Easily Led​—A History of Propaganda.

Si zonm i kapab anbet nou avek zot bann propagann, pa Satan i kapab fer plis? I’n etidye konportman imen depi ki zonm in ganny kree. Deplis, vi ki “lemonn antye” i anba son kontrol, i kapab servi nenport kwa dan lemonn pour propaz son bann mansonz. (1 Zan 5:19; Zan 8:44) Satan “in [telman] avegle lespri” en kantite dimoun avek son bann propagann ki aprezan i pe “anbet dimoun lo later antye.” (2 Korentyen 4:4; Revelasyon 12:9) Ki mannyer ou kapab protez ou lekor kont bann propagann?

FORTIFYE OU LAFWA

Zezi ti ansenny nou ki i annan en fason senp pour protez nou kont propagann: “Konn laverite e laverite pou fer zot lib.” (Zan 8:31, 32) Dan lager, en solda i bezwen konnen kote pour ganny bann lenformasyon egzakt parski son lennmi pou fann bann mansonz pour trik li. Alor kote ou kapab ganny bann lenformasyon egzakt? Zeova in donn nou sa dan son Parol, Labib. Dan Labib ou kapab trouv tou sa ki ou bezwen pour protez ou kont bann propagann Satan.​—2 Timote 3:16, 17.

Byensir, Satan i konn sa. Alor i servi sa lemonn ki i pe kontrole pour distrer nou e dekouraz nou pour lir e etidye Labib. Pa les ou ganny anbete par bann move “taktik Dyab”! (Efezyen 6:11, not) I pa ase pour annan en konnesans de baz lo laverite. Nou bezwen travay dir pour annan en pli bon konnesans lo laverite. (Efezyen 3:18) Parey ekriven Noam Chomsky ti dir, “Personn pa pou vid laverite dan ou lespri. Sa i en keksoz ki ou bezwen rod pour ou menm.” Alor, “rod pour ou menm” par “egzamin Lekritir sak zour.”​—Akt 17:11.

Pour ki ou pa ganny anbete avek bann propagann Satan, ou bezwen realize akoz zot vreman danzere e apre protez ou lekor kont zot

Satan pa anvi ki ou reflesir byen e konpran si sa ki ou tande i laverite. Akoz? Parski “i tre probab ki [propagann] pou pli efikas” si dimoun “pa ganny ankouraze pour rezonn lo sa ki zot tande.” (Media and  Society in the Twentieth Century) Pa zis krwar dan tou sa ki ou tande san reflesir byen lo la. (Proverb 14:15) Bondye in donn ou sa “abilite pour reflesir,” alor servi li pour fortifye ou lafwa.​—Proverb 2:10-15; Romen 12:1, 2.

RESTE INI

Bann solda ki ganny enfliyanse par propagann i per e zot nepli pare pour lager. Propagann i menm kapab fer zot lager antre zot ouswa reste lwen avek lezot solda. Dapre en zeneral Alman, propagann ti en rezon ki Lalmanny ti ganny defet dan Premye Lager Mondyal. I ti dir ki bann dimoun ti’n sitan ganny enfliyanse par propagann ki i ti konmsi zot ti’n ganny ipnotize. Satan i servi menm metod pour kas linite bann Kretyen ozordi. Par egzanp, i esey fer bann dezakor parmi bann frer ek ser. I osi esey fer zot kit lorganizasyon Zeova par fer zot krwar ki son lorganizasyon pa zis ouswa ki son lorganizasyon in fer en keksoz mal.

Pa les ou ganny anbete! Swiv konsey ki dan Parol Bondye e reste ini avek ou bann frer ek ser. Par egzanp, Labib i ankouraz nou pour kontinyen “pardonn kanmarad volonterman” e pour rezourd bann dezakor vitman. (Kolosyen 3:13, 14; Matye 5:23, 24) I osi averti nou pour pa izol nou avek kongregasyon. (Proverb 18:1) Fer sir ki ou’n byen prepar ou pour protez ou lekor kont bann propagann Satan. Demann ou lekor, ‘Dernyen fwa ki enn mon frer ti ofans mwan, eski mon ti reazir dan en fason ki fer plezir Bondye ouswa ki fer plezir Satan?’​—Galat 5:16-26; Efezyen 2:2, 3.

PA PERDI KONFYANS

En solda ki pa fidel avek son sef pa pou lager byen. Alor, bann lennmi i servi propagann pour fer bann solda perdi konfidans ek konfyans dan zot sef. Si bann sef i fer en fot, bann lennmi pou esey servi sa e dir: “Ou pa kapab annan konfyans dan zot!” e “Pa les zot anmenn ou dan maler!” Satan i fer parey. I esey detri ou konfyans dan sa bann ki Zeova pe servi pour diriz son pep.

Ki mannyer ou kapab protez ou lekor? Ou devret determinen pour reste dan lorganizasyon Zeova. Kontinyen reste fidel e siport sa bann zonm ki pe diriz pep Bondye, menm si sa bann zonm i enparfe.  (1 Tesalonisyen 5:12, 13) Bann aposta ek lezot anbeter i kapab atak lorganizasyon. (Tit 1:10) Menm si i paret ki sa ki zot pe dir i vre, pa “les personn konfiz zot.” (2 Tesalonisyen 2:2) Swiv sa konsey ki Pol ti donn Timote: “Kontinyen swiv bann keksoz ki ou’n aprann” e rapel “avek lekel ou’n aprann sa bann keksoz.” (2 Timote 3:14, 15) Mazin lo tou sa bann levidans ki prouve ki ou kapab annan konfyans dan sa lesklav fidel ki Zeova in servi pour apepre san-t-an pour ansenny nou laverite.​—Matye 24:45-47; Ebre 13:7, 17.

PA BEZWEN PER

Satan i osi esey enfliyans ou dan bann fason pli direk. Parfwa i esey fer ou per. Lafreyer i “enn bann pli vye form propagann.” (Easily Led​—A History of Propaganda) Philip Taylor ki en profeser sorti Grannbretanny, ti ekri ki bann Asiryen par egzanp, ti servi lafreyer ek propagann pour domin zot bann lennmi. Satan pou servi lafreyer, tel parey lafreyer zonm, lafreyer persekisyon ek lafreyer lanmor pour fer ou aret servi Zeova.​—Izai 8:12; Zeremi 42:11; Ebre 2:15.

Pa les Satan fer sa avek ou! Zezi ti dir: “Pa bezwen per sa bann ki kapab touy ou me ki pa kapab fer plis ki sa apre ki ou’n mor.” (Lik 12:4) Annan konfyans total ki Zeova pou gard son promes pour pran swen avek ou, ki i pou donn ou “lafors ki sorti kot Bondye ki pli pwisan” e ed ou pour protez ou lekor kont bann latak Satan.​—2 Korentyen 4:7-9; 1 Pyer 3:14.

Byensir, i kapab annan letan kot ou santi ou fay ouswa per. Me rapel sa parol ankourazan ki Zeova ti dir avek Zozye: “Reste for, pran kouraz. Pa per, pa tranble, akoz [Zeova], ou Bondye, i avek ou partou kot ou pou ale.” (Zozye 1:9) Si ou enkyet, deswit priy Zeova konsernan ou bann traka. Ou kapab asire ki “lape Bondye ki depas tou sa ki nou kapab konpran i protez zot leker ek lespri.” Apre sa, ou pou annan lafors pou protez ou kont tou bann propagann Satan.​—Filipyen 4:6, 7, 13.

Eski ou rapel sa propagann ki sa mesaze Asiryen ki ti sef larme, ti servi pour fer pep Bondye per? I ti anvi zot krwar ki personn pa pou kapab protez zot kont Lasiri, pa ni menm Zeova. Apre sa, i ti dir ki Zeova ki ti’n dir bann Asiryen detri Zerizalenm. Ki Zeova ti dir an retour? “Pa per sa bann parol ki zot in tande, sa ki bann serviter lerwa Asiri in dir pour ensilte mwan.” (2 Lerwa 18:22-25; 19:6) Apre Zeova ti anvoy en lanz ki ti detri 185,000 Asiryen dan en lannwit!​—2 Lerwa 19:35.

VIN SAZ E TOULTAN EKOUT ZEOVA

Eski ou’n deza get en film kot en dimoun pa realize ki i pe ganny anbete? Pa sa ti fer ou anvi kriye: ‘Pa vre sa! Zot pe koz manti avek ou!’ Alor, imazin bann lanz pe dir ou: “Pa les ou ganny anbete avek bann mansonz Satan!”

Alor, pa ekout propagann Satan. (Proverb 26:24, 25) Ekout Zeova e met ou konfyans dan li dan tou sa ki ou fer. (Proverb 3:5-7) I kontan ou e i sipliy ou: “Mon garson vin saz e fer mon leker kontan.” (Proverb 27:11, NWT) Si ou fer sa, ou pou protez ou lespri e ou pa pou ganny anbete!