Skip to content

Al lo konteni

Eski ou pou rezourd bann konfli e promot lape?

Eski ou pou rezourd bann konfli e promot lape?

ZEOVA i oule son bann adorater i ere e viv anpe. I oule ki zot promot lape antre zot. Ler zot fer sa, i annan lape dan kongregasyon Kretyen. Sa lape i atir en kantite dimoun ver kongregasyon.

Par egzanp, ler en bonnonm dibwa Madagaskar ti vwar sa lape ki annan parmi pep Zeova, i ti dir dan li menm, ‘Si zanmen mon deside pour swiv en larelizyon, i sa enn ki mon ti pou swazir.’ Avek letan, i ti aret ador bann demon, fer bann sanzman dan son lavi maryaz e konmans ador Zeova, sa Bondye lape.

Parey sa zonm, plizyer milye dimoun i vin dan kongregasyon Kretyen e ganny sa lape ki zot anvi. Me nou lir dan Labib ki si nou “zalou ek kontan dispit,” sa i kapab kas lanmitye e anmenn problenm dan kongregasyon. (Zak 3:14-16) Par kont, Labib i donn bon konsey lo konman pour evit sa bann problenm e pour ranforsi lape avek nou bann frer ek ser. Annou vwar ki mannyer sa konsey in marse dan serten ka dan lavi tou le zour.

BANN PROBLENM EK BANN SOLISYON

“Mon ti vwar li difisil pour travay dan lape avek en frer. En fwa ler nou ti pe dispit avek kanmarad, de dimoun ti antre e vwar nou pe dispit.”—CHRIS.

“En ser ki mon ti abitye pres avek, en sel kou ti kas nou laranzman predikasyon. I ti aret koz avek mwan. Mon pa ti ni konnen akoz.”—JANET.

“I ti annan trwa nou pe koze lo telefonn. Enn parmi sa de lezot i dir orevwar e mon ti krwar ki i ti’n koup telefonn. Mon ti dir en bann keksoz mal lo li avek sa enn ki ti ankor pe koz avek mwan, me sa premye dimoun pa ti’n koup telefonn.”—MICHAEL.

“Dan nou kongregasyon, de pionye ti konmans ganny problenm avek kanmarad. Enn ti pe koz brit avek lot. Sa kankan ti dekourazan pour lezot.”—GARY.

Sa i pa paret bann problenm grav. Me sa bann sityasyon ti pou’n kapab fer serten sa bann dimoun soufer emosyonnelman pour en kantite letan e kas lape dan kongregasyon. Erezman, sa bann frer ek ser ti swiv bann konsey ki dan Labib e zot ti reganny lape parmi zot. Dapre ou, ki bann konsey Labib ki ti ed zot?

“Pa pran lakoler avek kanmarad lo semen.” (Zenez 45:24, NWT) Zozef ti donn sa konsey saz son bann frer ler zot ti pe retourn kot zot papa. Ler en dimoun i pa kontrol son santiman e i fasilman ganny ofanse, en move sityasyon i kapab vin pli pir. Lezot i osi kapab ankoler. Chris i dir ki par ler i vwar li difisil pour annan limilite e swiv lenstriksyon. I ti anvi sanz son latitid, alor  i ti demann leskiz sa frer ki i ti’n dispit avek. Apre Chris ti fer bokou zefor pour kontrol son lakoler. Ler sa lot frer ti vwar Chris pe fer zefor pour sanze, li osi i ti fer parey. Aprezan zot anpe anmezir ki zot servi Zeova ansanm.

“En proze pa reisi si nou pa demann konsey.” (Proverb 15:22) Janet ti deside pour aplik sa verse Labib ler son zanmi ti aret koz avek li. I ti al koz avek sa ser. Janet ti demann li si i ti’n fer en keksoz pour ofans ouswa agas li. Premye kou zot pa ti santi zot alez. Me anmezir zot ti kontinyen koze e reste kalm, zot ti santi zot pli alez. Sa ser ti realize ki i ti’n mal konpran sa ki ti’n arive e ki anfet Janet pa ti’n fer nanryen pour ofans li. I ti demann Janet leskiz e aprezan tou le de zot zanmi avek kanmarad anmezir ki zot servi Zeova ansanm.

“Alor, si ou pe anmenn ou lofrann devan lotel e laba ou mazinen ki ou frer i annan en keksoz kont ou, kit ou lofrann laba devan lotel, al fer lape avek ou frer.” (Matye 5:23, 24) Zezi ti donn sa konsey dan son Sermon lo Montanny. Apre ki Michael ti’n dir bann move keksoz lo sa lot frer, son leker ti fermal. I ti deside ki i ti bezwen fer tou sa ki i kapab pour aranz sa sityasyon. Alor i ti al kot sa frer e demann li leskiz. Ki ti arive? Michael i dir, “Mon frer ti pardonn mwan avek tou son leker.” Zot ti revin zanmi ankor.

“Siport kanmarad, pardonn kanmarad sak fwa ki enn ant zot i ofans en lot.” (Kolosyen 3:12-14) Eski ou rapel sa de pionye ki ti dispit avek kanmarad dan predikasyon? En ansyen ti zantiman ed zot pour vwar ki zot ti pe ofans lezot e fer lezot santi zot mal alez. I ti rapel zot ki zot devret annan pasyans avek kanmarad e pour gard lape dan kongregasyon. Zot ti aksepte e aplik son konsey. Aprezan zot in byen e zot pres sa bon nouvel ansanm.

Sa konsey dan Kolosyen 3:12-14 i kapab ed ou pour annan limilite, pardonn en dimoun ki’n ofans ou e oubliy sa ki ti’n arive. Ki arive si nou’n esey pardonnen me nou pa’n reisi fer li? I annan en prensip dan Matye 18:15 ki kapab ed nou. Menm si Zezi ti pe koz lo bann pese grav, i ti osi dekrir en keksoz ki nou kapab fer ler nou annan en problenm avek en frer oubyen ser. Nou kapab al kot sa frer oubyen ser e esey rezourd sa problenm zantiman e avek limilite.

I annan bokou lezot sizesyon pratik dan Labib. Laplipar zot i depan lo lespri sen Bondye pour ki nou kapab demontre “fri lespri sen.” Sa bann kalite i “lanmour, lazwa, lape, pasyans, labonte, fer sa ki byen, lafwa, ladouser, kontrol lo son lekor.” (Galat 5:22, 23) Zis mazin sa. En masin i mars byen ler son bann pyes in byen grese. Pareyman, i pli fasil pour regle bann diferans e  annan en bon relasyon avek lezot ler nou demontre sa bann zoli kalite ki sorti kot Zeova.

BANN DIFERAN PERSONNALITE DAN KONGREGASYON I ANMENN PLIS LAZWA

Sak dimoun i annan son prop personnalite. Nou bann kalite, fason vwar keksoz e fason eksprim nou lekor i diferan. Sa bann diferan kalite i donn nou lazwa e fer nou relasyon avek lezot enteresan. Par kont, nou bann diferan personnalite i kapab lakoz bann mal konprenezon ek dezakor. En ansyen eksperyanse ti donn en legzanp ki mannyer sa i kapab arive ler i ti dir: “En dimoun ki timid i kapab pas dan en moman difisil ler i pe pas letan avek en dimoun ki kontan koze e gayar. Sa diferans i kapab paret en keksoz ki pa enportan, me an menm tan i kapab anmenn problenm grav.” Eski ou krwar dimoun ki annan diferan personnalite pa pou zanmen kapab annan en bon relasyon avek kanmarad? Annou vwar legzanp de zapot. Ler nou mazin Pyer, nou kapab mazin li konman en dimoun ki ti toultan dir sa ki dan son lespri. Ler nou mazin Zan, nou kapab mazin li konman en frer ki annan lanmour pour lezot, ki reflesi avan i koze oubyen pran aksyon. Pyer ek Zan ti annan diferan personnalite. Me zot ti travay byen ansanm dan servis Zeova. (Akt 8:14; Galat 2:9) Ozordi nou osi nou kapab fer parey. Menm si bann Kretyen i annan diferan personnalite, zot kapab travay byen ansanm.

Ki arive si en dimoun dan ou kongregasyon i dir oubyen fer en keksoz ki irit ou? I ti pou bon pour rapel ki Kris ti mor pour sa frer zis parey i ti mor pour ou e ou devret kontan ou frer. (Zan 13:34, 35; Romen 5:6-8) I pa ti pou byen pour deside pa fer zanmi avek sa dimoun e evit li. O kontrer,  demann ou lekor: ‘Eski mon frer pe fer en keksoz ki kont lalwa Zeova? Eski i pe esey fer mwan ditor par ekspre? Oubyen eski i akoz nou annan diferan personnalite? Anfet, eski sa frer i annan bann kalite ki mon ti a kontan annan?’

Par egzanp, si i kontan koze e ou ou trankil, akoz zot pa travay ansanm dan predikasyon e vwar ki zot kapab aprann avek kanmarad? Eski sa frer i pli zenere ki ou? Eski ou’n santi sa lazwa ki ou gannyen ler ou fer en keksoz pour en dimoun aze, en dimoun malad oubyen enn ki dan bezwen? Eski ou kapab aprann avek sa dimoun pour ou vin en dimoun pli zenere? Pwen ki nou anvi fer resorti i, menm si ou ek ou frer zot diferan, ou kapab konsantre lo son bann bon kalite. Menm si i pa vin ou pli bon zanmi, zot pou kapab vin pli pros avek kanmarad. Sa pou fer ki i annan lape antre zot e dan kongregasyon.

Dan premye syek, i ti annan de ser ki ti apel Evodi ek Sentis. I paret ki zot ti annan diferan personnalite, me zapot Pol ti ankouraz zot “pour annan menm fason panse an sa ki konsern Senyer.” (Filipyen 4:2) Nou osi nou anvi ador Zeova ansanm avek nou bann frer ek ser e promot lape dan kongregasyon.

PA LES BANN DEZAKOR KONTINYEN

Akoz deswit nou devret debaras nou avek bann move santiman ki nou annan anver lezot? Nou kapab konpar sa bann santiman konman bann move zerb ki pous dan en zoli zarden fler. Si nou pa aras sa bann move zerb, zot pou anvai zarden antye. Dan menm fason, si nou bann move santiman anver lezot i vin for, sa pou kapab afekte kongregasyon antye. Me si nou kontan Zeova e nou bann frer ek ser, nou pou fer  tou sa ki nou kapab pour fer ki i annan lape dan kongregasyon.

Ler ou esey fer lape avek lezot avek limilite, ou kapab sirprann pour vwar ki mannyer keksoz i mars pli byen

Ler nou esey fer lape avek lezot, nou kapab sirprann pour vwar ki mannyer keksoz i mars pli byen. En Temwen ki ti eksperyans sa i rakont son zistwar: “Mon ti santi ki en ser ti pe tret mwan parey en zanfan. Sa ti vreman agas mwan. Pli sa ser ti irit mwan mon pa ti reponn li byen ler i ti koz avek mwan. Mon ti dir dan mwan menm, ‘Si i pa donn mwan sa respe ki mon merite, mon pa pou annan respe pour li.’”

Apre ki sa ser ti’n reflesir lo son prop latitid, i ti dir: “Mon ti konmans vwar bann defo dan mon prop personnalite e sa ti fer mwan dezapwente. Mon ti realize ki mon ti bezwen sanz mon fason panse. Apre ki mon ti’n priy Zeova, mon ti aste en pti kado pour sa ser e ekri li en kart pour demann li leskiz pour mon move latitid. Nou ti may kanmarad e tonm dakor pour les pase tou sa ki ti’n arive. Nou pa’n ganny okenn problenm ankor.”

Tou dimoun i bezwen lape. Lorgey ek mank konfyans i anpes dimoun viv anpe. Sa i en keksoz ki komen dan sa lemonn, me Zeova i ekspekte ki son bann adorater i diferan. I devret annan lape ek linite parmi bann Temwen. Zeova ti enspir Pol pour ekri bann Kretyen “pour viv dan en fason diny akoz zot in ganny swazir.” I ti ankouraz zot pour fer sa avek “limilite, ladouser ek pasyans, siport kanmarad avek lanmour, fer bokou zefor pour gard sa linite ki zot annan gras a lespri sen e ki lape i ini zot tou ansanm.” (Efezyen 4:1-3) “Sa lape i ini zot [Pep Bondye] tou ansanm” e i vreman presye. Alor, annou fer tou sa ki nou kapab pour fer sa linite vin pli for e rezourd nenport ki problenm ki nou annan avek nou bann frer ek ser.