Skip to content

Al lo sa dezyenm lalis

Al lo konteni

Temwen Zeova

Kreol Seselwa

Zezi i semen, laverite ek lavi

 SAPIT 35

Sermon lo Montanny

Sermon lo Montanny

MATYE 5:1–7:29 LIK 6:17-49

  • SERMON LO MONTANNY

Zezi i bezwen fatige apre ki i’n pas en lannwit antye pe priy Bondye e apre swazir 12 disip pour vin son zapot. Aprezan i lizour me Zezi i ankor annan lafors ek dezir pour ed dimoun. I fer sa lo en montanny Galile, petet pa tro lwen avek Kapernaoum kot i abitye prese.

Lafoul in vin kot Zezi sorti byen lwen. Serten i sorti dan sid, Zerizalenm ek Zide. Lezot dimoun i sorti dan bann lavil Tir ek Sidon lo lakot dan rezyon nor was. Akoz zot pe rod Zezi? Pour zot “ekout li e ganny geri.” Sanmenm sa ki pe arive. Zezi pe “geri zot tou.” Zis mazin sa! Tou dimoun malad pe ganny geri. Zezi i osi ed bann ki “posede avek demon,” dimoun ki pe soufer akoz bann move lanz Satan.​—Lik 6:17-19.

Apre, Zezi i rod en landrwa ase plat lo montanny e lafoul i vin kot li. Petet son bann disip, sirtou son 12 zapot i vin o bor li. Tou dimoun i enpasyan pour ekout sa ansenyan ki kapab fer tou sa bann mirak. Zezi i fer en diskour ki benefisye son lodyans. Nou osi nou kapab benefisye avek sa sermon parski i profon, senp e kler. Zezi i servi bann legzanp ek keksoz ki dimoun i konn byen. Sa i fer ki tou dimoun ki anvi viv en pli bon lavi ki annakor avek bann standar Bondye i kapab byen konpran son bann nide. Ki pwen enportan dan sa sermon ki fer li annan sitan bokou valer?

LEKEL KI VREMAN ERE?

Tou dimoun ti a kontan ere. Vi ki Zezi i konn sa, i deside konmans par dekrir bann ki vreman ere. Sa in bezwen fer son lodyans vreman anvi ekoute. Me i bezwen annan serten keksoz ki zot pa tro konpran.

Zezi i dir: “Ere bann ki rekonnet ki zot bezwen gidans Bondye, parski Rwayonm lesyel i pour zot. Ere bann ki dan en gran latristes, parski zot pou ganny rekonforte. . . . Ere bann ki lafen e swaf ladrwatir, parski zot pou rasazye. . . . Ere bann ki’n ganny persekite akoz zot fer sa ki drwat, parski Rwayonm lesyel i pour zot. Ere kan dimoun i ensilte zot, persekit zot . . . akoz mwan. Zot devret kontan e dan lazwa.”​—Matye 5:3-12.

Ki Zezi pe sey dir par “ere”? I pa pe koz lo sa lazwa ki nou gannyen ler nou pe anmize. Vre boner oubyen lazwa i plis ki sa. I enplik lakontantman, satisfaksyon ki nou’n akonpli en keksoz ki vo lapenn dan nou lavi.

Zezi i dir ki dimoun ki rekonnet ki zot bezwen gidans Bondye, ki tris akoz zot enparfe e ki aprann konn Bondye e servi li, se zot menm ki vreman ere. Menm si dimoun i ay oubyen persekit zot akoz zot fer lavolonte Bondye, zot ere akoz zot konnen ki zot pe fer plezir Zeova ki pou rekonpans zot avek lavi eternel.

En kantite dimoun i krwar ki zot pou ere si zot ris oubyen satisfer tou zot dezir, me Zezi i dir lekontrer. Zezi i donn en konparezon ki bezwen fer bann ki pe ekout li reflesir. I dir: “Maler zot ki ris, parski zot in fini ganny tou zot konsolasyon. Maler zot ki pe rasazye la konmela, parski zot pou lafen. Maler zot ki pe riye la konmela, parski zot pou dan dey e zot pou  plere. Maler, ler tou dimoun i koz an byen lo zot, parski sanmenm ki zot zanset ti fer avek bann fo profet.”​—Lik 6:24-26.

Akoz bann ki ris, bann ki riye oubyen ki kontan ganny felisite pou malere? Parski ler en dimoun i ganny e kontan sa bann keksoz, i kapab negliz son ladorasyon pour Bondye e finalman i malere. Zezi pa pe dir ki ou bezwen mizer oubyen lafen pour ou ere. Par kont, laplipar ditan se bann dimoun ki dan bezwen ki aksepte bann lansennyman Zezi e ki vreman ere.

Zezi i dir konsernan son bann disip: “Zot, zot disel later.” (Matye 5:13) Byensir, zot pa vreman disel. Disel i prezerv keksoz. En kantite disel i ganny mete o bor lotel kot tanp Bondye e i ganny servi pour sal bann lofrann. Disel i osi senbolik akoz i ganny servi pour anpes keksoz gate oubyen pouri. (Levitik 2:13; Ezekyel 43:23, 24) Bann disip Zezi i “disel later” dan sa sans ki zot kapab ed lezot pour pa ganny kontaminen spirityelman oubyen moralman. Zot mesaz i kapab prezerv lavi tou bann ki ekoute.

Zezi i osi dir son bann disip: “Zot, zot lalimyer lemonn. En lavil ki anler lo en montanny pa kapab ganny kasyet. Dimoun i alim en lalanp, pa pour met li anba en pannyen, me i met li anler lo en keksoz pour kler tou bann ki dan lakaz. Pareyman, zot lalimyer i devret briye devan dimoun, pour ki zot kapab vwar zot bon aksyon e glorifye zot Papa dan lesyel.”​—Matye 5:14-16.

EN STANDAR O NIVO POUR SON BANN DISIP

Bann sef relizye Zwif i vwar Zezi konman en dimoun ki kas Lalwa Bondye e pa bokou letan pase, zot ti fer konplo pour touy li. Alor Zezi i dir devan tou dimoun: “Pa krwar ki mon’n vin detri Lalwa oubyen lansennyman bann Profet. Mon’n vin, pa pour detri me pour akonpli zot.”​—Matye 5:17.

Parey nou konnen, Zezi i annan en gran respe pour Lalwa Bondye e i ankouraz lezot pour fer parey. Anfet i dir: “Pour sa rezon alor, nenport dimoun ki kas enn sa bann pli pti komannman e ansenny lezot pour fer parey, i pou ganny konsidere pli pti an sa ki konsern  Rwayonm lesyel.” Zezi pe dir ki en dimoun ki fer sa pa pou zanmen antre dan Rwayonm Bondye. I osi dir: “Me nenport dimoun ki obei e ansenny sa bann komannman pou ganny konsidere gran an sa ki konsern Rwayonm lesyel.”​—Matye 5:19.

Zezi i menm kondann bann latitid ki kapab fer en dimoun kas Lalwa Bondye. Apre ki Zezi in dir ki dapre Lalwa “ou pa devret komet mert,” i osi dir: “Me mwan mon dir zot ki si en dimoun i kontinyen ankoler avek son frer, i pou rann kont devan lakour lazistis.” (Matye 5:21, 22) Ler en dimoun i kontinyen ankoler avek en lot, sa i en keksoz grav ki menm kapab pous sa dimoun pour komet mert. Alor, Zezi i eksplike ziska ki degre en dimoun i devret fer zefor pour fer lape: “Si ou pe anmenn ou lofrann devan lotel e laba ou mazinen ki ou frer i annan en keksoz kont ou, kit ou lofrann laba devan lotel, al fer lape avek ou frer avan tou, apre retournen e ofer ou lofrann.”​—Matye 5:23, 24.

En lot komannman dan Lalwa i defann komet adilter. Zezi i dir: “Zot in tande ki i’n ganny dir: ‘Ou pa devret komet adilter.’ Me mwan mon dir zot ki en dimoun ki kontinyen get en madanm e devlop en dezir pour li, i’n fini fer adilter avek li dan son leker.” (Matye 5:27, 28) Zezi pa pe koz lo en panse imoral ki kapab pas dan lespri en dimoun. Me i pe met lanfaz lo sa danze ki i annan ler en dimoun i ‘kontinyen gete.’ Souvandfwa si en dimoun i kontinyen gete, sa i kapab fer li devlop bann move dezir ki vreman for. Apre si i ganny en lokazyon, sa i kapab fer li komet adilter. Ki mannyer en dimoun i kapab anpes sa arive? Petet sa dimoun i bezwen pran aksyon vreman serye. Zezi i dir: “Alor, si ou lizye kote drwat pe fer ou fer pese, tir li e zet li lwen, . . . Si ou lanmen drwat osi pe fer ou fer pese, koup li e zet li.”​—Matye 5:29, 30.

I annan serten dimoun ki’n pare pour perdi zot lebra oubyen lipye akoz maladi pour zot kapab sov zot lavi. Alor i fer sans ki Zezi i dir ki i enportan pour “zet” okenn keksoz, menm en keksoz ki i annan bokou valer tel parey en lizye ouswa lanmen, pour evit bann panse ek aksyon imoral. Zezi i eksplike: “I pli bon pour ou perdi en parti ou lekor ki ou lekor antye i ganny zete dan Zeenn.” Zeenn ti en landrwa an deor miray Zerizalenm kot salte ti ganny brile, alor Zeenn i reprezant destriksyon permanan.

Zezi i osi donn konsey lo konman pour tret bann dimoun ki bles ouswa ofans nou. I dir: “Pa lager avek en move dimoun, me si en dimoun i donn ou en kalot lo ou lazou kote drwat, donn li lot kote osi.” (Matye 5:39) Sa pa vedir ki en dimoun pa kapab defann son lekor ouswa son fanmir si i ganny atake. Zezi i koz lo en kalot, en kalot pa pou bles en dimoun oubyen  touy li. Plito i en lensilt. Alor i pe dir ki si en dimoun i donn ou en kalot oubyen ensilte ou pour esey provok ou pour lager ouswa dispit, pa bezwen rann mal pour mal.

Sa konsey i annakor avek lalwa Bondye pour kontan ou prosen. Alor, Zezi i konsey bann ki pe ekout li: “Kontinyen kontan zot lennmi e priy pour sa bann ki persekit zot.” I donn en bon rezon pour sa ler i dir: “Dan sa fason, zot a kapab vin zanfan zot Papa ki dan lesyel vi ki i fer soley tap lo bon konman move dimoun.”​—Matye 5:44, 45.

Zezi i fer en pti rezimen lo sa ki i fek dir: “Pareyman, zot devret parfe parey zot Papa dan lesyel i parfe.” (Matye 5:48) I vre, i pa pe dir ki dimoun i kapab konpletman parfe. Par kont, ler nou imit Bondye nou kapab annan plis lanmour pour lezot, menm nou lennmi. Zezi i eksplik sa dan en lot fason ler i dir: “Kontinyen demontre konpasyon parey zot Papa i demontre konpasyon.”​—Lik 6:36.

LAPRIYER EK KONFYANS DAN BONDYE

Dan sa sermon, Zezi ti osi dir: “Veye ki zot pa fer sa ki drwat zis pour dimoun vwar zot.” Zezi i kondann lipokrizi bann dimoun ki fer krwar zot devoue anver Bondye e i dir: “Ler ou ed bann pov, pa soufle tronpet parey bann ipokrit i fer.” (Matye 6:1, 2) I pli bon pour ed lezot an prive.

Apre sa Zezi i dir: “Ler zot priye, pa fer parey bann ipokrit, akoz zot zot kontan debout pour fer lapriyer dan sinagog e dan kwen bann gran semen pour ki dimoun i vwar zot.” O kontrer, i dir zot: “Ler ou priye, antre dan ou lasanm prive e apre ki ou’n ferm laport, priy avek ou Papa ki dan lesyel.” (Matye 6:5, 6) Zezi pa defann pour fer lapriyer an piblik, akoz li menm i ti fer sa. Me plito i pe kondann bann lapriyer ki ganny fer pour enpresyonn lezot pour ki zot ganny felisite.

I donn lafoul sa konsey: “Ler ou priye, pa repet menm zafer parey dimoun lezot nasyon i fer.” (Matye 6:7) Zezi pa pe dir ki i mal pour priy lo menm size plizyer fwa. I pe dir ki i mal pour “repet” bann fraz oubyen lapriyer ki’n ganny aprann parker. Apre sa, i donn en model lapriyer ki enkli set demann. Sa trwa premye demann i annan pour fer avek drwa Bondye pour dirize ek son plan. Nou demande ki son non i ganny sanktifye, ki son Rwayonm i vini e ki son lavolonte i ganny fer. Apre sa, nou kapab priy pour bann keksoz personnel tel parey nou dipen sak zour, ganny pardonnen nou pese, pa ganny tante plis ki nou kapab siporte e ki nou ganny sove kont sa enn move.

Ki lenportans nou bann byen materyel i devret annan pour nou? Zezi i ankouraz lafoul: “Aret anmas pour zot menm bann trezor lo  later, kot lever ek larouy i gat zot e kot voler i kas lakaz e vole.” Pa sa i fer sans! Bann trezor lo later i kapab gate e sanmenm sa ki arive. Nou pa ganny laprouvasyon Bondye zis akoz nou annan sa bann zafer. I pour sa rezon ki apre sa Zezi i dir: “Anmas pour zot menm bann trezor dan lesyel.” Nou fer sa ler nou met servis Bondye premye dan nou lavi. Personn pa kapab fer nou perdi laprouvasyon Bondye oubyen nou rekonpans, lavi eternel. Parol Zezi i vre: “Kot ou trezor i ete, ou leker pou la osi.”​—Matye 6:19-21.

Zezi i donn en legzanp pour met lanfaz lo sa pwen: “Lizye i lalanp lekor. Alor, si ou lizye i get en sel keksoz, ou lekor antye pou dan lalimyer. Me si ou lizye i get sa ki move, ou lekor antye pou dan fernwanr.” (Matye 6:22, 23) Dan en sans senbolik, ler nou lizye i fonksyonn byen, i parey en lalanp ki kler nou. Me pour nou lizye kapab fer sa, i bezwen konsantre lo zis en keksoz, si non, nou pa pou fer bann bon desizyon dan nou lavi. Si nou konsantre lo bann byen materyel olye lo nou servis pour Bondye, nou “lekor antye pou dan fernwanr,” sa i vedir ki nou kapab konmans fer bann keksoz dan fernwanr, setadir bann keksoz ki pa onnet.

Zezi i donn en bon legzanp: “En lesklav pa kapab servi de met, parski swa i pou ay enn e kontan lot oubyen i pou fidel avek enn e mepriz lot. Ou pa kapab lesklav Bondye e lesklav Larises an menm tan.”​—Matye 6:24.

Petet serten ki pe ekout Zezi i enkyet pour zot bezwen materyel. Alor Zezi i asir zot ki zot pa bezwen enkyet si zot met servis Bondye premye dan zot lavi. “Get byen bann zwazo dan lesyel, zot pa senm lagrenn, ni rekolte, ni anmas dan stor, pourtan zot Papa dan lesyel i donn zot manze.”​—Matye 6:26.

 Ki nou kapab dir konsernan bann lis maron? Zezi i dir ki “menm Salomon dan tou son laglwar pa ti abiye parey enn sa bann lis.” Ki sa i montre nou? “Si se koumsa ki Bondye i abiy bann fler maron ki la ozordi e ki demen i ganny zete dan dife, pa i pou pli kontan abiy zot?” (Matye 6:29, 30) Zezi i donn en konsey saz: “Pa zanmen trakase e dir, ‘Ki nou pou manze?’ oubyen ‘Ki nou pou bwar?’ oubyen ‘Ki nou pou mete?’ . . . Zot Papa dan lesyel i konnen ki zot bezwen tou sa bann keksoz. Alor, kontinyen rod Rwayonm ek son ladrwatir premye e Bondye pou donn zot tou lezot keksoz.”​—Matye 6:31-33.

KI MANNYER POUR GANNY LAVI

Bann zapot ek lezot dimoun senser i anvi viv dan en fason ki fer Bondye plezir, me sa pa fasil akoz sityasyon ki zot ladan. Par egzanp, i annan en kantite Farizyen ki kritik e ziz lezot dan en fason vreman dir. Alor Zezi i ankouraz bann dimoun ki pe ekout li pour “aret zize pour ki zot pa ganny zize. Parski zot pou ganny zize dan menm fason ki zot pe ziz lezot.”​—Matye 7:1, 2.

Zezi i donn en legzanp pour montre ki i danzere pour swiv legzanp bann Farizyen ki kontan kritike. I dir: “En aveg pa kapab gid en aveg, non? Tou le de pou tonm dan en trou, pa i vre?” Alor ki mannyer dimoun ki pe ekout Zezi i devret vwar lezot? Zot pa devret vwar zis sa ki mal dan dimoun e kritike akoz sa ti pou en gro lofans. Zezi i demande: “Ki mannyer ou kapab dir ou frer, ‘Mon frer, les mwan tir sa pti lapay dan ou lizye,’ kan salerla ou pa vwar sa plans ki dan ou prop lizye? Ipokrit! Tir sa plans dan ou lizye avan e apre ou pou vwar pli kler pour tir sa pti lapay dan lizye ou frer.”​—Lik 6:39-42.

Sa pa vedir ki bann disip pa devret zanmen servi zot abilite pour zize, parski Zezi i dir zot: “Pa donn sa ki sen avek lisyen. Pa anvoy zot perl avek koson.” (Matye 7:6) Bann laverite sorti dan Parol Bondye i parey bann perl senbolik akoz zot annan bokou valer. Si serten dimoun i azir parey bann zannimo, setadir zot pa montre lapresyasyon pour sa bann laverite, bann disip i devret les zot e rod bann ki anvi ekoute.

Zezi i koz ankor lo lapriyer e i dir ki i enportan pour kontinyen priye. “Kontinyen demande e zot pou gannyen.” Bondye i pare pour reponn nou lapriyer. Zezi i fer resorti sa pwen ler i demann zot: “Lekel parmi zot ki si son garson i demann li dipen, i pou donn li en ros? . . . Alor, si zot, menm si zot move, zot konn donn bann bon kado zot zanfan, pa zot Papa ki dan lesyel pou pli pare ankor pour donn bann bon keksoz bann ki pe demann li!”​—Matye 7:7-11.

Apre sa, Zezi i donn en lareg ki bokou dimoun i konnen ozordi: “Alor, tou sa ki zot anvi dimoun i fer pour zot, zot osi zot devret fer parey pour zot.” Pa nou tou nou devret pran aker e aplik sa bon konsey dan nou relasyon avek lezot? Me i kapab difisil pour fer sa, parey Zezi i  montre ler i dir: “Pas par pti baro, parski sa gran baro e sa semen ki fasil i anmenn ver destriksyon e bokou pe pas par la, tandis ki sa pti baro e sa semen ki difisil i anmenn ver lavi, me pa bokou ki pe trouv li.”​—Matye 7:12-14.

Zezi i averti son bann disip ki dimoun pou esey fer zot kit sa semen ki anmenn ver lavi. I dir: “Vey byen sa bann fo profet ki vin kot zot e fer krwar zot bann mouton, me ki an realite zot bann lelou voras.” (Matye 7:15) Zezi i osi dir ki nou konnen si en pye dibwa i bon oubyen non par son fri. I parey avek bann dimoun. Alor nou kapab rekonnet bann fo profet par zot lansennyman ek aksyon. Wi, Zezi i eksplike ki i pa senpleman sa ki en dimoun i dir ki fer li vin en disip, me osi sa ki i fer. Serten dimoun i dir ki Zezi i zot Senyer, me eski sa i leka si zot pa pe fer son lavolonte? Zezi i dir: “Mon pou dir zot: ‘Mon napa nanryen pour fer avek zot! Sorti la devan mwan, zot ki fer lemal!’”​—Matye 7:23.

Zezi i fini son sermon par dir: “Tou dimoun ki ekout mon parol e met li an pratik pou parey en zonm pridan ki’n fer son lakaz lo ros. Gro lapli ti tonbe, delo ti monte, gro divan ti soufle lo sa lakaz, me i pa ti tonbe parski i ti’n ganny konstrir lo ros.” (Matye 7:24, 25) Kwa ki ti anpes sa lakaz tonbe? Parski sa zonm “ti fouy dan fon e fer son fondasyon lo ros.” (Lik 6:48) Alor i pa sifi zis pour ekout parol Zezi, me nou bezwen fer en kantite zefor pour met zot “an pratik.”

Me ki Zezi i dir konsernan sa enn ‘ki ekout son parol me ki pa met li an pratik’? I “parey en zonm bet ki’n fer son lakaz lo disab.” (Matye 7:26) Ler lapli i tonbe, delo i monte e divan i soufle, sa i fer sa kalite lakaz tonbe.

Lafoul i vreman etonnen par fason ansennyen Zezi dan sa sermon. I pa ansenny parey bann profeser lalwa me i ansenny sa ki sorti kot Bondye. I tre probab ki en kantite dimoun ki ti ekout Zezi sa zour ti vin son bann disip.