LERWA Neboukadnetsar ti anmenn tou bann Izraelit ki ti byen edike an Babilonn. Apre sa lerwa ti swazir parmi zot bann ki ti pli zoli e entelizan. Kat parmi zot ti sa bann garson ki ou vwar la. Enn ti apel Danyel, e sa trwa lezot ti apel Sadrak, Mesak ek Abednego.

Neboukadnetsar ti aranze pour form sa bann zenn pour servi dan son pale. Apre trwa an, ki zot ti pou’n fini ganny formen, selman bann ki ti pli entelizan ki ti pou ganny swazir pour ed lerwa rezourd son bann problenm. Lerwa ti oule ki sa bann garson i for e an bonn sante pandan ki zot ti pe ganny zot formasyon. Alor i ti donn lord son bann serviter pour donn zot menm kalite manze ek diven ki li ek son fanmiy ti gannyen.

Get Danyel. Eski ou konnen ki i ti pe dir avek Aspenaz, ki ti sef bann serviter Neboukadnetsar? Danyel ti pe dir li ki i pa oule manz sa bann manze ris lo latab lerwa. Me Aspenaz ti enkyet. ‘Lerwa in deside ki zot pou manze e bwar,’ i ti dir. ‘E si zot pa paret an bonn sante parey lezot zenn, i pou kapab touy mwan.’

Alor Danyel ti al kot sa gardyen ki Aspenaz ti’n met ansarz li ek son trwa zanmi. ‘Silvouple teste nou pour 10 zour,’ i ti dir. ‘Donn nou en pe legim pour manze ek delo pour bwar. Apre sa, konpar nou avek lezot zenn ki pe manz manze lerwa, e vwar lekel ki annan en pli bon laparans.’

Sa gardyen ti dakor pour fer sa. Apre 10 zour, Danyel ek son trwa zanmi ti pli an bonn sante ki lezot zenn. Alor sa gardyen ti les zot kontinyen manz bann legim plito ki manze ki lerwa ti donnen.

Alafen trwa an, tou bann zenn ti ganny anmennen kot Neboukadnetsar. Apre ki i ti’n koz avek zot tou, lerwa ti vwar ki Danyel ek son trwa zanmi ti pli entelizan. Alor i ti gard zot pour ed li dan son pale. Nenport ki moman ki lerwa ti demann Danyel, Sadrak, Mesak ek Abednego bann kestyon oubyen donn zot bann problenm difisil, zot ti konn 10 fwa plis ki okenn son bann pret oubyen son bann zonm malen.

Danyel 1:1-21.