ESKI ou konnen lekel sa zoli madanm ki pe vin rankontre David? I apel Abigail. I ti entelizan, e i ti anpes David fer en move keksoz. Me avan ki nou aprann konsernan sa annou vwar ki ti arive avek David.

Apre ki David ti’n sov Sail, i ti kasyet dan en kavern. Son bann frer ek larestan son fanmiy ti vin zwenn li laba. Apepre 400 zonm ti vin kot li, e David ti vin zot sef. Apre sa, David ti al kot lerwa Moab e i ti dir li: ‘Silvouple les mon papa ek mon manman reste avek ou ziska mon konnen ki pou arive avek mwan.’ Plitar David ek son bann zonm ti kasyet dan montanny.

Se apre sa ki David ti rankontre Abigail. Msye Abigail, Nabal, ti en propriyeter ki ti ris. I ti annan 3,000 mouton ek 1,000 kabri. Nabal ti en move zonm. Me son madanm, Abigail, ti en zoli madanm. I ti konnen konman pour fer bann keksoz ki byen. En fwa i ti sov son fanmiy. Annou vwar konman.

David ek son bann zonm ti bon avek Nabal. Zot ti ede pour protez son bann mouton. Alor, en zour David ti anvoy enn de son bann zonm demann Nabal en led. Bann zonm David ti al kot Nabal pandan ki li ek son bann serviter ti pe koup lalenn bann mouton. Ti en zour festen, e Nabal ti annan en kantite bon keksoz pour manze. Bann zonm David ti dir avek li: ‘Nou’n azir byen anver ou. Nou pa’n vol okenn ou mouton, me nou’n ede pour pran swen avek zot. Aprezan, silvouple donn nou en pe manze.’

‘Mon pa pou donn mon manze bann zonm parey zot,’ Nabal ti dir. I ti koz dan en fason ki ti vreman mal, e i ti dir en kantite move keksoz lo David. Kan bann zonm ti retournen e rakont sa David, David ti vreman ankoler. ‘Pran zot sab!’ i ti dir avek son bann zonm. E zot ti al kot Nabal pour touy li ek son bann zonm.

Enn bann zonm Nabal ti’n antann sa bann move parol, e i ti rakont Abigail sa ki ti’n arive. Toudswit Abigail ti prepar en pe manze, i ti met lo bourik e i ti konmans son semen. Kan i ti rankontre David, i ti desann lo son bourik, i ti salye David e i ti dir: ‘Silvouple msye pa port latansyon lo mon msye Nabal. I en lenbesil, i fer bann keksoz bet. La en kado. Silvouple pran li, pardonn nou pour sa ki’n arive.’

‘Ou en madanm malen,’ David ti reponn. ‘Ou’n anpes mwan touy Nabal, pour fer li pey son mesanste. Aprezan al kot ou anpe.’ Plitar kan Nabal ti mor, Abigail ti vin enn madanm David.

1 Samyel 22:1-4; 25:1-43.