1-3. (a) Ki sa gro fardo psalmis David ti anmennen, e ki mannyer i ti ganny rekonforte menm si i ti trouble? (b) Kan nou fer pese, ki fardo sa i kapab met lo nou, me ki Zeova i asir nou?

PSALMIS David ti ekrir: “Mon bann fot in depas mon latet; zot parey en gro fardo ki tro lour pour mwan. Mon santi mwan angourdi e mon’n vreman epwize.” (Psonm 38:4, 8) David ti konnen ki remor-d-konsyans i kapab vin en fardo ki vreman lour. Me kantmenm i ti trouble i ti ganny rekonforte. I ti konpran ki menm si Zeova i ay pese, I pa ay sa dimoun ki’n fer pese si i vreman repantir e aret pratik sa ki mal. David ti annan konfyans total ki Zeova i pare pour pran pitye pour bann ki repantir. Se pour sa rezon i ti dir: “Ou, O Zeova, ou . . . pare pour pardonnen.”Psonm 86:5.

2 Kan nou fer pese, nou osi nou konsyans i kapab trouble nou e sa i kapab vin en fardo. Sa remor-d-konsyans ki nou santi i en bon santiman. I kapab pous nou pour pran pa neseser pour koriz nou fot. Me i annan en danze ler nou santi nou koupab. Vi ki nou pe kondann nou lekor, nou kapab ensiste ki kantmenm nou’n repantir, Zeova pa pou zanmen pardonn nou. Si nou les nou ganny “akable” par nou remor-d-konsyans, Satan i kapab esey fer nou aret fer sa ki byen. I osi kapab fer nou santi ki Zeova i nepli apresye nou e ki nou pa pou kapab servi li.2 Korentyen 2:5-11.

3 Eski Zeova i santi koumsa lo nou? Pa ditou! Pardonnen i en laspe dan lanmour Zeova. Dan son Parol, i asir nou ki si nou senserman repantir, i pare pour pardonn nou. (Proverb 28:13) Pour nou kapab evite santi ki Zeova pa kapab  pardonn nou, annou egzaminen akoz e ki mannyer Zeova i pardonnen.

Akoz Zeova i “pare pour pardonnen”

4. Ki Zeova i mazinen lo nou, e ki lefe sa i fer lo lafason ki i tret nou?

4 Zeova i konn nou limit. Psonm 103:14 i dir: “Li i konn byen avek ki nou’n ganny formen, i mazinen ki nou lapousyer.” I pa oubliye ki nou’n ganny kree avek lapousyer, ki akoz lenperfeksyon nou annan bann febles. Sa lekspresyon “i konn byen avek ki nou’n ganny formen,” i rapel nou ki Labib i konpar Zeova avek en potye e nou sa bann resipyan later ki i formen. * (Zeremi 18:2-6) Sa Gran Potye i pran an konsiderasyon nou febles dan lafason ki i tret nou e osi sa ki nou fer e pa fer anver son gidans.

5. Ki mannyer liv ki zapot Pol ti ekrir pour bann Romen, i dekrir lafors ki pese i annan?

5 Zeova i konpran ki pese i vreman for. Son Parol i dekrir pese konman en lafors vreman for ki domin imen. Ki kantite for pese i for? Dan son liv pour bann Romen, zapot Pol ti eksplike: Nou “anba dominasyon pese” parey bann solda i anba zot komandan. (Romen 3:9) Pese in “renny” lo imen parey en lerwa. (Romen 5:21) Pese i “reste” dan nou. (Romen 7:17, 20) Son “lalwa” pe kontinyen travay dan nou, annefe i pe esey kontrol nou. (Romen 7:23, 25) Pa pese i annan en gran kontrol lo nou imen enparfe!Romen 7:21, 24.

6, 7. (a) Ki mannyer Zeova i vwar sa bann ki rod son mizerikord avek en leker ki ranpli avek regre? (b) Akoz nou pa devret abiz lo mizerikord Bondye?

6 Alor, menm si nou sey fer tou zefor pour obeir li, Zeova i konnen ki nou pa pou kapab obeir li parfetman. Avek lanmour, i asir nou ki ler nou rod son mizerikord avek en  leker brize, i pou pardonn nou. Psonm 51:17 i dir: “Bann sakrifis pour Bondye i en lespri fatige; Ou pa pou mepriz en leker kase e brize, O Bondye.” Zeova pa pou zanmen rezet oubyen mepriz, en leker ki “kase e brize” akoz en santiman remor-d-konsyans.

7 Eski sa i vedir ki nou kapab abiz lo mizerikord Bondye, par servi nou lenperfeksyon konman en leskiz pour fer pese? Byensir non! Zeova pa les bann senp santiman enfliyans li. Son mizerikord i annan limit. I pa pou pardonn bann ki volonterman fer sa ki mal san okenn regre e ki pa repantir. (Ebre 10:26) Parkont, ler i vwar en leker ki ranpli avek regre, i pare pour pardonnen. Annou aprezan egzamin serten lekspresyon ki ganny servi dan Labib pour dekrir sa laspe merveye dan lanmour Zeova.

Ki mannyer Zeova i pardonn konpletman?

8. Ki Zeova i fer ler i pardonn nou e ki konfyans sa i donn nou?

8 David ki ti’n repantir ti dir: “Finalman mon ti konfes mon pese avek ou, e mon fot, mon pa ti kasyet. . . . Ou menm, ou’n pardonn mon bann pese.” (Psonm 32:5) Sa mo “pardonn” i en tradiksyon en mo Ebre ki prensipalman vedir “leve” oubyen “anmennen.” Dan sa teks i vedir retir sa remor-d-konsyans ki pese i anmennen. Alor, i konmsi Zeova ti lev pese David e anmenn son pese. San okenn dout sa ti soulaz sa santiman remor-d-konsyans ki David ti annan. (Psonm 32:3) Nou osi nou kapab annan konfyans total ki Bondye pou anmenn pese bann ki rod son pardon gras a zot lafwa dan sakrifis Zezi.Matye 20:28.

9. Ki kantite lwen avek nou Zeova i met nou pese?

9 David ti servi en lot lekspresyon vivan pour dekrir pardon Zeova. I ti dir: “Zis parey les ek was i lwen avek kanmarad, demenm I’n retir nou bann fot byen lwen avek nou.”  (Nou ki’n met an italik; Psonm 103:12, The Amplified Bible) Ki distans i annan ant les ek was? Dan en sans, les i toultan en distans pli lwen ki ou kapab mazinen avek was; zot pa kapab zwenn. En spesyalis Labib i dir ki sa lekspresyon i vedir “pli lwen posib; pli lwen ki ou kapab mazinen.” Parol enspire David i fer nou konpran ki ler Zeova i pardonnen, i met nou pese pli lwen posib avek nou ki nou kapab mazinen.

“Zot pese . . . pou vin blan parey lanez”

10. Kan Zeova i pardonn nou pese, akoz nou kapab asire ki i vwar nou prop apre sa?

10 Eski ou’n deza esey tir en tas lo en lenz kouler pal? Petet malgre tou ou zefor ki ou fer, sa tas i reste lanmenm. Remarke konman Zeova i dekrir son kapasite pour pardonnen: “Menm si zot pese i byen rouz, i pou vin blan parey lanez; si i menm kouler avek latwal rouz fonse, i pou vin menm kouler avek lalenn.” (Izai 1:18) Sa mo ki’n ganny tradwir “byen rouz” i vedir en kouler rouz  ki byen klate. * “Rouz fonse” ti enn bann kouler epe ki ti ganny servi pour tenn latwal. (Naoum 2:3) Avek nou prop zefor nou pa zanmen kapab retir sa tas ki pese i fer lo nou. Me Zeova i kapab pran pese ki byen rouz oubyen rouz fonse e fer zot vin blan parey lanez ouswa lalenn ki pa’n ganny tenn. Alor, kan Zeova i pardonn nou pese, nou pa bezwen santi ki nou ankor tase avek sa bann pese pour larestan nou lavi.

11. Dan ki sans Zeova i zet nou pese deryer son ledo?

11 Dan en kantik tousan, ranpli avek rekonesans, ki Izkiya ti konpoze apre ki i ti ganny eparnyen avek en maladi ki ti kapab touy li, i ti dir avek Zeova: “Ou’n zet deryer ou ledo tou mon bann pese.” (Izai 38:17) Dan sa verse, Zeova i ganny dekrir konmkwa i pran bann pese en peser ki repantir e zet zot deryer Li kot I pa ni vwar zot ni remark zot ankor. Dapre en liv referans, sa lide ki ganny transmet i kapab ganny eksprimen dan sa fason: “Ou’n konsider mon pese konmsi zot pa’n arive.” Pa sa i rekonfortan?

12. Konman profet Mika i endike ki ler Zeova i pardonnen, I retir nou bann pese pour touzour?

12 Dan en profesi, profet Mika ti eksprim son konviksyon ki Zeova ti pou pardonn son pep ki repantir: “Lekel sa Bondye ki parey ou, ki . . . kouver pese sa restan son leritaz? . . . Ou pou zet dan fon lanmer tou zot pese.” (Mika 7:18, 19) Zis mazinen ki sa parol ti vedir pour bann dimoun ki ti pe viv dan letan Labib. Eski en dimoun ti kapab al anmas en keksoz ki’n ganny anvoye “dan fon lanmer”? Alor, parol Mika i endike ki ler Zeova i pardonnen, i retir nou pese pour touzour.

13. Ki Zezi ti oule dir par: ‘Pardonn nou nou det’?

13 Zezi ti servi sa relasyon ki egziste ant sa bann ki pret larzan  ek sa bann ki an det, pour montre ki mannyer Zeova i pardonnen. Zezi ti ankouraz nou pour priye: “Pardonn nou nou pese [oubyen “det,” NW].” (Matye 6:12) Zezi ti konpar pese avek bann det. (Lik 11:4) Kan nou fer pese, nou an det avek Zeova. Dapre en liv referans, sa verb Grek ki’n ganny tradwir “pardonn,” i vedir: “Les pase oubyen kennsel en det, san demann li ankor.” Dan en sans, kan Zeova i pardonnen, i kennsel sa det ki ti kapab ganny sarze kont nou. Alor, bann peser ki’n repantir i kapab pran kouraz. Zeova pa pou zanmen demann nou pour pey en det ki li menm i’n kennsel!Psonm 32:1, 2.

14. Ki sa bout fraz ‘efas zot pese’ i fer nou mazinen?

14 Akt 3:19 i dekrir en pe plis fason ki Zeova i pardonnen: “Sanz zot lavi e revin ver Bondye pour ki i a [efas, NW] zot pese.” Sa verb Grek ki’n ganny tradwir “efase” i kapab vedir “kennsel oubyen detrir.” Dapre serten spesyalis Labib, sa mo i fer nou mazin en dimoun ki pe efas sa ki i’n ekrir. Ki mannyer sa ti posib? Sa lank ki ti pli ganny servi dan letan ansyen ti ganny fer avek sarbon, lakol pye dibwa ek delo. Apre ki en dimoun ti’n servi sa kalite lank, i ti kapab pran en leponz mouye e efas sa ki i’n ekrir. Sa i donn en zoli portre lo mizerikord Zeova. Ler i pardonn nou pese, i konmsi i pran en leponz e efas zot.

Zeova i anvi nou konnen ki i “pare pour pardonnen”

15. Ki Zeova i anvi nou konnen lo li?

15 Ler nou mazin sa bann legzanp, pa i kler ki Zeova i anvi nou konnen ki i vreman pare pour pardonn nou si i vwar ki nou senserman repantir? Nou pa bezwen per ki Zeova pou relev ankor sa bann pese ki nou’n fer dan lavenir. Sa i evidan par en lot keksoz ki Labib i revele lo gran mizerikord Zeova: Ler i pardonnen, i oubliye.

“Mon pa pou mazin ankor zot Pese”

16, 17. Kan Labib i dir ki Zeova i oubliy nou pese, ki sa i vedir, e akoz ou dir sa?

16 Zeova ti promet bann ki dan sa nouvo lalyans:  “Mon pou pardonn zot fot, e mon pa pou mazin ankor zot pese.” (Zeremi 31:34) Eski sa i vedir ki ler Zeova i pardonnen i pa kapab rapel ankor sa bann pese? Sa pa leka. Labib i koz lo bann dimoun ki Zeova ti pardonnen, enn parmi ti David. (2 Samyel 11:1-17; 12:13) I evidan ki Zeova i ankor konsyan zot bann fot ki zot ti fer. Zot pese, zot repantans e lafason ki Bondye ti pardonn zot in ganny prezerve pour nou prop dibyen. (Romen 15:4) Me ki savedir ler Labib i dir ki Zeova pa “mazin” pese sa bann ki i’n pardonnen?

17 Sa verb Ebre ki’n ganny tradwir “mon pa pou mazin,” i enplik plis ki zis rapel sa ki’n pase. Theological Wordbook of the Old Testament i dir ki sa mo i enkli “fer lezot aksyon  ki apropriye.” Alor, dan en sans, “mazin” pese i enplik pran aksyon kont bann peser. (Osea 9:9) Me kan Bondye i dir “mon pa pou mazin ankor zot pese,” i pe asir nou ki enn fwa ki i’n pardonn bann peser ki’n repantir, i pa pou pran aksyon kont zot plitar dan lavenir akoz sa bann pese ki zot ti’n fer. (Ezekyel 18:21, 22) Alor, Zeova i oubliy nou pese dan le sans ki i pa pou rapel nou pese detanzaot pour li akiz nou oubyen pini nou plizyer fwa. Pa i rekonfortan pour konnen ki nou Bondye i pardonnen e osi oubliye?

Me konsernan bann Konsekans?

18. Akoz kan Zeova i pardonnen sa pa vedir ki en peser ki’n repantir i ganny eparnyen kont konsekans son pese?

18 Vi ki Zeova i pare pour pardonnen, eski sa i vedir ki en peser ki’n repantir pou ganny eparnyen kont konsekans son move aksyon? Pa ditou. Nou pa kapab fer pese e ekspekte ki nou pa pou rankontre difikilte. Zapot Pol ti ekrir: “En dimoun i rekolte sa ki in senmen.” (Galat 6:7) Nou kapab fer fas avek serten konsekans nou aksyon. Sa pa vedir ki apre ki Zeova in pardonn nou, i fer problenm ariv lo nou. Kan en Kretyen i rankontre problenm, i pa devret panse ki, ‘Petet Zeova pe pini mwan pour pese ki mon’n fer dan lepase.’ (Zak 1:13) De lot kote, Zeova pa protez nou kont tou konsekans nou move aksyon. Divors, lansentman, maladi transmet par sèks, perdi konfyans ek respe—tou sa i bann konsekans tris ki nou pa kapab evite. Menm apre ki Zeova ti pardonn David pour son pese an konneksyon avek Batseba ek Ouriya, Zeova pa ti protez li kont konsekans son pese.2 Samyel 12:9-12.

19-21. (a) Ki mannyer sa lalwa dan Levitik 6:1-7 i benefisye sa viktim ek sa enn ki’n fer pese? (b) Ki aksyon Zeova i kontan nou pran si lezot in ganny afekte par nou pese?

19 Nou pese i kapab anmenn lezot konsekans, sirtou si lezot in ganny afekte par nou aksyon. Par egzanp, annou  konsider sa resi rikorde dan Levitik sapit 6. Dan sa sapit, Lalwa Moiz i tret sa sitiasyon kot en dimoun ti fer en pese grav par pran byen enn son konpanyon Izraelit, atraver vol oubyen frod. Sa peser ti ensiste ki i inosan, i ti menm annan lodas pour fer en fo serman. Sa ti parol en dimoun kont en lot dimoun. Me plitar, konsyans sa peser ti trouble li e i ti konfes son pese. Pour Bondye kapab pardonn li i ti bezwen fer trwa lezot keksoz. Premyerman, i ti bezwen rann sa ki i ti’n vole, pey sa viktim en lanmann ki ti vo 20 poursan valer sa bann keksoz vole, e finalman donn en mouton konman en lofrann. Lalwa ti osi dir: ‘En pret i bezwen fer en sakrifis pour li devan Zeova, e i pou ganny pardonnen.’Levitik 6:1-7.

20 Laranzman sa lalwa i montre ki Bondye i pran pitye. Sa lalwa ti benefisye sa viktim, ki ti permet li ganny ankor son propriyete e ki ti san dout santi li soulaze kan sa voler ti finalman konfes son pese. Anmenmtan, Lalwa ti osi benefisye sa enn ki finalman son konsyans ti fer li admet son fot e koriz li. Annefe, si i ti refize fer sa, Bondye pa ti pou pardonn li.

21 Kantmenm nou pa anba Lalwa Moiz, sa Lalwa i donn en apersi lo panse Zeova, enkli son pwennvi lo pardonnen. (Kolosyen 2:13, 14) Si lezot in ganny afekte par nou pese, Bondye i kontan ler nou fer tou sa ki nou kapab pour koriz sa keksoz mal ki nou’n fer. (Matye 5:23, 24) Sa i kapab enplik rekonnet nou pese, admet ki nou koupab e menm demann leskiz sa enn ki nou’n ofanse. Apre ki nou’n fer tousala, nou kapab apros Zeova lo baz sakrifis Zezi e santi ki Bondye in pardonn nou.Ebre 10:21, 22.

22. Ki nou kapab gannyen ler Zeova i pardonn nou?

22 Parey nenport paran ki kontan son zanfan, Zeova i kapab ofer son pardonn ansanm avek en serten degre disiplin.  (Proverb 3:11, 12) En Kretyen ki repantir, i kapab perdi son privilez pour servi konman en ansyen, en asistan ministeryel, oubyen konman en pionye. I kapab fer mal pour li perdi pour en serten letan en privilez ki ti vreman presye pour li. Me sa bann disiplin pa vedir ki Zeova pa’n pardonn nou. Nou bezwen mazinen ki disiplin ki sorti kot Zeova i en laprev ki i kontan nou. Alor, kan nou aksepte e aplik li i pour nou prop dibyen.Ebre 12:5-11.

23. Akoz nou pa devret zanmen konklir ki Zeova pa kapab pran pitye pour nou, e akoz nou devret imit lafason ki i pardonnen?

23 Pa i rekonfortan pour konnen ki nou Bondye i “pare pour pardonnen”! Kantmenm nou fer bann fot, nou pa devret zanmen konklir ki Zeova pa pou kapab pran pitye pour nou. Si nou vreman repantir, pran bann pa pour koriz sa keksoz mal ki nou’n fer, e nou priye pour ganny pardonnen lo baz disan Zezi, nou kapab asire ki Zeova pou pardonn nou. (1 Zan 1:9) Dan lafason ki nou tret lezot annou imit fason ki Zeova i pardonnen. Apre tou, si Zeova ki pa fer pese i kapab pardonn nou, konbyen plis ankor nou imen enparfe nou bezwen fer zefor pour pardonn lezot?

^ par. 4 Sa mo Ebre ki’n ganny tradwir “formen” i osi ganny servi pour dekrir bann resipyan later ki ganny formen par en potye.Izai 29:16.

^ par. 10 En spesyalis Labib i dir ki rouz fonse “ti en kouler ki pa ti zanmen pali. Ni laroze, ni lapli, ni lave, ni servi pour en bon pe letan, pa ti pou fer li pali.”