Skip to content

Al lo konteni

Lik 8:1-56

KONTENI

  • Bann madanm i akonpanny Zezi (1-3)

  • Legzanp en fermye ki ti senm lagrenn (4-8)

  • Akoz Zezi ti servi legzanp (9, 10)

  • Legzanp fermye i ganny eksplike (11-15)

  • En lalanp pa ganny met anba en pannyen (16-18)

  • Manman ek bann frer Zezi (19-21)

  • Zezi i kalmi en tanpet (22-25)

  • Zezi i fer bann demon antre dan koson (26-39)

  • Fiy Zairis. En madanm i tous lenz Zezi (40-56)

8  En pti pe letan apre, i ti al dan bann lavil ek vilaz, enn apre lot pour prese e anons bon nouvel lo Rwayonm Bondye. Son 12 zapot ti avek li,  ensi ki serten madanm ki Zezi ti’n sas demon dan zot e geri zot maladi: Mari ki ti osi ganny apele Magdalenn ki set demon ti’n sorti dan li.  Zann, madanm Souza, sa zonm ki ti ansarz lakaz Erod, Sizann ek bokou lezot madanm ki ti servi zot keksoz pour ed zot.  Aprezan, en gran lafoul ti rasanble avek bann ki ti vin kot li sorti dan bann diferan lavil e i ti donn zot en legzanp, i ti dir:  “En fermye ti al senm lagrenn. Ler i ti pe senmen, en pe lagrenn ti tonm o bor semen kot dimoun ti mars lo la e bann zwazo ti vin manz tou.  Serten lagrenn ti tonm lo ros e apre ki zot ti’n zermen, zot ti fletri akoz i ti napa delo.  Lezot ti tonm dan pikan e pikan ti pous ansanm avek zot e touf zot.  Me lezot ti tonm dan bon later e apre ki zot ti’n zermen, zot ti raport fri 100 fwa plis.” Apre sa, i ti dir byen for: “Sa enn ki annan zorey pour ekoute, ekoute.”  Me son bann disip ti demann li ki sa legzanp ti vedir. 10  I ti dir: “Zot, Bondye in permet zot pour konpran bann sekre* Rwayonm Bondye, me pour lezot dimoun sa ki zot tande i zis bann legzanp, pour ki menm si zot vwar, zot pa vwar nanryen e menm si zot tande, zot pa konpran nanryen. 11  Aprezan, la sa ki sa legzanp i vedir: Sa lagrenn i parol Bondye. 12  Sa bann ki tonm o bor semen i sa bann ki’n tann parol Bondye me Dyab i vini e tir sa parol dan zot leker pour ki zot pa krwar e ganny sove. 13  Sa bann ki tonm lo ros i sa bann ki ler zot tann sa parol, zot resevwar li avek lazwa, me zot napa rasin. Zot krwar pour en serten letan, me letan zot ganny teste, zot abandonn lafwa. 14  Tandis ki sa bann ki tonm dan pikan, sa i bann ki tann sa parol me bann plezir, larises ek traka dan sa lavi i konpletman touf zot e zot pa raport okenn fri ki mir. 15  Tandis ki sa bann ki tonm dan bon later, sa i sa bann ki annan en leker bon e pir ki tann sa mesaz, gard li e prodwir fri avek landirans. 16  “Napa personn ki alim en lalanp pour met li anba en bol ouswa lili, me i met li anler lo en keksoz pour ki sa bann ki antre i kapab vwar lalimyer. 17  Parski napa nanryen ki’n kasyet ki pa pou ganny dekouver, ni okenn keksoz ki’n byen kasyet ki pa pou ganny devwale e ganny met o kler. 18  Alor, vey byen ki mannyer zot ekoute, parski sa ki annan pou ganny plis ankor, me sa ki napa, menm sa ki i krwar i annan pou ganny pran avek li.” 19  Aprezan, son manman ek son bann frer ti vin kot li, me zot pa ti kapab ariv kot i ti ete akoz sa lafoul. 20  Alor dimoun ti vin dir li: “Ou manman ek ou bann frer pe debout deor, zot anvi vwar ou.” 21  Zezi ti reponn zot: “Mon manman ek mon bann frer i sa bann ki ekout parol Bondye e met li an pratik.” 22  En zour, Zezi ek son bann disip ti anbark dan en kannot e i ti dir zot: “Annou al lot kote lak.” Alor zot ti ale. 23  Me ler zot ti pe navige, i ti tonm dormi. En gro tanpet ti deklare lo sa lak, zot kannot ti konmans ranpli avek delo e zot lavi ti an danze. 24  Alor, zot ti al lev li e dir: “Ansenyan, Ansenyan, nou pe al mor!” I ti leve e koz severman avek divan ek lanmer, tanpet ti kalmi e tou keksoz ti vin kalm. 25  Apre sa, i ti dir zot: “Oli zot lafwa?” Me zot ti vreman per e zot ti etonnen, alor zot ti dir antre zot: “Be lekel li? Parski i menm donn lord divan ek lanmer e zot obei li.” 26  Zot ti ariv lot kote lak, dan rezyon Zerazenyen ki vizavi Galile. 27  Ler Zezi ti debarke, en zonm dan sa lavil ki ti posede par demon ti vin kot li. Pour en bon pe letan, i ti’n aret met lenz e i pa ti reste dan lakaz me dan simityer. 28  Ler i ti vwar Zezi, i ti kriye e tonm ater devan li e i ti dir byen for: “Ki ou vin fer isi ou Zezi, Garson Bondye Tre O? Mon sipliy ou, pa tourmant mwan.” 29  (Parski Zezi ti’n donn lord sa demon pour sorti dan sa zonm. Plizyer fwa* sa demon ti pran kontrol lo sa zonm e zot ti anmar son lanmen ek lipye avek lasenn ek minot. Zot ti met dimoun vey li, me i ti kas sa bann lasenn e sa demon ti fer li al dan bann landrwa izole.) 30  Zezi ti demann li: “Ki mannyer ou apele?” I ti dir: “Larme,”* parski i ti annan en kantite demon dan li. 31  Sa bann demon ti kontinyen sipliy Zezi pour ki i pa donn lord pour zot al dan labim.* 32  La i ti annan en kantite koson ki ti pe manze lo montanny, alor zot ti sipliy li pour les zot antre dan sa bann koson e i ti donn zot permisyon. 33  Alor sa bann demon ti sorti dan sa zonm e antre dan sa bann koson e sa bann koson ti taye, tonm dan presipis e noye dan lak. 34  Me ler bann ki ti pe vey koson ti vwar sa ki ti’n arive, zot ti taye e al rakont tousala avek zabitan sa lavil ek lakanpanny. 35  Alor dimoun ti al gete ki ti’n arive. Zot ti al kot Zezi e vwar sa zonm ki ti posede par bann demon. I ti’n met en lenz lo li e son lespri ti’n bon, i ti pe asize kot lipye Zezi, alor zot ti per. 36  Sa bann ki ti’n vwar ki mannyer sa zonm ki ti posede par demon ti’n byen ti al rakont bann dimoun sa ki ti’n arive. 37  Apre sa, en kantite dimoun sorti dan zalantour dan rezyon Zerazenyen ti demann Zezi pour kit sa landrwa akoz zot ti dan en gran lafreyer. Alor, i ti anbark dan kannot e ale. 38  Par kont, sa zonm ki demon ti’n sorti dan li ti kontinyen sipliy Zezi pour les li al avek li, me i ti fer li ale e dir: 39  “Al kot ou e kontinyen rakont sa ki Bondye in fer pour ou.” Alor i ti ale e rakont tou dimoun dan son lavil sa ki Zezi ti’n fer pour li. 40  Ler Zezi ti retournen, lafoul ti byen resevwar li, akoz zot tou zot ti pe ekspekte li. 41  Me la en zonm apele Zairis ti vini, sa zonm ti en zofisye sinagog. I ti tonm azenou devan Zezi e konmans sipliy li pour vin avek li kot son lakaz, 42  parski son sel fiy ki ti annan apepre 12 an ti pe mor. Ler Zezi ti pe ale, en lafoul ti pe pouse otour li. 43  I ti annan en madanm ki ti pe perdi disan depi 12 an e personn pa ti’n kapab geri li. 44  I ti vin par deryer li, tous son bout lenz e deswit i ti aret perdi disan. 45  Alor Zezi ti dir: “Lekel ki’n tous mwan?” Ler tou dimoun ti pe dir ki pa zot, Pyer ti dir: “Ansenyan, i annan en lafoul ki pe pouse otour ou.” 46  Me Zezi ti dir: “I annan en dimoun ki’n tous mwan, parski mon’n santi ki en lafors in sorti dan mwan.” 47  Ler i ti konpran ki i ti’n ganny dekouver, sa madanm ti vini pe tranble, i ti tonm azenou devan li e dir devan tou dimoun akoz i ti’n tous li e ki mannyer i ti’n ganny geri deswit. 48  Me Zezi ti dir li: “Mon fiy, ou lafwa in fer ou byen. Al anpe.” 49  Ler i ti ankor pe koze, en reprezantan zofisye sinagog ti vin dir li: “Ou fiy in mor, i pa neseser deranz Ansenyan plis ki sa.” 50  Ler i ti tann sa, Zezi ti reponn li: “Pa bezwen per, zis annan lafwa e i pou ganny sove.” 51  Ler i ti ariv kot zot lakaz, i pa ti les personn antre avek li apard Pyer, Zan, Zak ensi ki papa ek manman sa fiy. 52  Me tou dimoun ti pe plere e tap zot lestoman akoz sagrinasyon. Alor i ti dir: “Aret plere parski i pa’n mor me i pe dormi.” 53  Alor zot ti konmans riye e boufonn li akoz zot ti konnen ki sa fiy ti’n mor. 54  I ti atrap lanmen sa fiy e dir li: “Pti fiy, leve!” 55  I ti reganny lavi* e leve deswit. Zezi ti demann zot pour donn li en keksoz pour manze. 56  Son paran ti vreman vreman kontan, me i ti dir zot pa bezwen dir personn sa ki’n arive.

Bann not

Oubyen “sekre sakre.”
Oubyen posibleman, “Pour en bon pe letan.”
Literalman, “Lezyon.” Vwar leksplikasyon bann mo.
Vwar Leksplikasyon bann mo.
Oubyen “lespri” ouswa “lafors lavi ti retourn dan li.”