AWAKE!

Kestyon: Mon ti a kontan donn ou sa magazin Awake! Get sa kestyon ki la lo paz 2. Ki ou panse?

Verse: Pr 24:10

Ofer: Sa lartik i koz lo plis prensip ki relye avek sa size.

AWAKE!

Kestyon: Eski ou dakor ki i enportan pour swazir lekel ki ou frekante?

Verse: Pr 13:20

Ofer: Sa magazin Awake! i montre ki mannyer nou kapab fer bann bon zanmi. [Montre sa lartik lo paz 10-11.]

EKOUT BONDYE E VIV POUR TOUZOUR

Kestyon: Eski ou ti pou kontan viv dan en lemonn koumsa? [Montre paz 2-3 e les sa dimoun reponn.]

Verse: Zer 29:11

Ofer: Sa pti liv i montre ki mannyer nou kapab ekout Bondye e viv pour touzour. [Diskit paz 4-5.]

FER OU PROP PREZANTASYON

Servi sa legzanp swivan pour fer ou prop prezantasyon.