Skip to content

Al lo konteni

Eski ou devret sanz ou nide?

Eski ou devret sanz ou nide?

EN GROUP zenn Kretyen i deside pour al get en film. Zot ti’n tande ki zot bann kanmarad lekol ti’n byen kontan sa film. Ler zot ariv sinema zot vwar bann poster sa film ki zot sipoze pe al gete e vwar bann zarm ek bann madanm dan bann pti bout lenz. Ki zot pou fer? Eski zot pou al get sa film kantmenm sa?

Sa legzanp i montre ki tou le zour nou bezwen fer bann desizyon ki kapab swa annan bon oubyen move lefe lo nou spirityalite ek nou relasyon avek Zeova. Par ler ou kapab anvi fer en keksoz, me apre ou reegzamin sa sityasyon e sanz ou nide. Eski sa i vedir ki ou pa konnen ki desizyon pour fer oubyen eski ou’n fer sa bon desizyon?

LER OU PA DEVRET sanz ou nide

Nou lanmour pour Zeova ti pous nou pour dedye nou lavi avek li e batize. Nou annan sa gran dezir pour reste fidel avek Bondye. Par kont, nou lennmi Satan i determinen pour kas nou lentegrite. (Rev. 12:17) Nou’n deside pour servi Zeova e obeir son bann komannman. Pa i ti pou mal pour sanz nou nide konsernan nou dedikasyon ki nou’n fer avek Zeova! Sa i kapab kout nou nou lavi.

Plis ki 26 syek pase, lerwa Babilonn Neboukadnetsar ti konstri en gro stati annor e donn lord ki tou dimoun i prosternen e ador li. Sa ki pa ti fer sa ti pou ganny zete dan four dife. Trwa adorater Zeova, Sadrak, Mesak ek Abednego ti annan lakrent pour Zeova e ti refize. Vi ki zot pa ti prostern devan sa stati zot ti ganny zete dan four dife. Atraver en mirak Zeova ti sov zot, me zot ti’n pare pour riske zot lavi dan plas fer konpromi anver zot desizyon pour servi Bondye.Dan. 3:1-27.

 Pli tar, profet Danyel ti kontinyen priye menm si zot ti’n dir li ki zot ti pou zet li dan trou lyon. Parey son labitid i ti kontinyen fer lapriyer avek Zeova trwa fwa par zour. Danyel ti reste determinen pour ador sa vre Bondye. Sa ti fer ki sa profet ti ganny sove kont “bann lyon.”Dan. 6:1-27.

Bann serviter Zeova denozour i osi viv an armoni avek dedikasyon ki zot in fer avek li. En group zanfan ki Temwen Zeova dan en lekol Lafrik ti refize partisip dan en seremoni pour ador en senbol nasyonal. Zot ti ganny dir ki zot ti pou ganny pouse lekol si zot pa ti partisip ansanm avek lezot manrmay. Pa bokou letan apre, minister ledikasyon ti vizit sa lavil e koz avek serten zanfan ki ti Temwen. San lafreyer sa bann zenn Temwen ti eksplik zot pozisyon avek lapolites. Depi sa letan, sa pa’n zanmen vin en problenm ankor. Bann zenn frer ek ser i kapab al lekol san okenn presyon pour fer konpromi konsernan zot relasyon avek Zeova.

Annou pran legzanp Joseph, ki son madanm ti ganny kanser e mor en sel kou. Fanmir Joseph ti konpran e respekte ki lanterman son madanm i ganny fer dapre son krwayans. Par kont fanmir son madanm pa dan laverite e zot ti anvi fer lezot seremoni ki Bondye pa kontan. Joseph i rakonte: “Ler mon pa ti oule fer konpromi zot ti esey enfliyans mon bann zanfan, me zot ti reste ferm. Fanmir mon madanm ti osi esey fer sa koutim pour vey lekor kot mwan me mon ti dir zot ki si zot ensiste pour vey lekor i pa ti pou ganny fer kot mwan. Zot ti konnen ki sa koutim pa ti pou an armoni avek mon krwayans oubyen krwayans ki mon madanm ti’n annan, alor apre ki nou ti’n diskit lo la en kantite zot ti fer sa seremoni en lot landrwa.”

“Pandan sa moman difisil ki mon ti dan dey, mon ti sipliy Zeova pour ed mwan pour ki nou fanmir pa kas son bann lalwa. I ti tann mon lapriyer e i ti ed nou reste fidel malgre tou sa bann presyon.” Joseph ek son bann zanfan pa ti ni menm mazinen sanz zot desizyon pour obeir Zeova.

PETET LER OU BEZWEN sanz ou nide

Pa bokou letan apre Lapak lannen 32 N.L., ler Zezi Kri ti dan rezyon Sidon en madanm ki ti’n ne Fenisi an Siri ti apros li. I ti kontinyelman demann Zezi pour sas en demon dan son fiy. Premye kou, Zezi pa ti dir li nanryen. I ti dir son bann disip: “Mon’n ganny anvoye zis pour bann brebi perdi pep Izrael.” Vi ki i ti kontinyen persiste, Zezi ti reponn: “I pa byen pour pran manze bann zanfan e zet avek lisyen.” Pour montre ki i ti annan lafwa i ti reponn: “I vre, Senyer; pourtan bann lisyen i manz bann myet ki tonm anba latab zot met.” Zezi ti aksepte son demann e i ti geri son fiy.Mat. 15:21-28.

Ler Zezi ti fer sa, i ti pe imit Zeova ki pare pour sanz son nide ler i apropriye. Par egzanp, Bondye ti’n deside pour touy bann Izraelit ler zot ti fer en bef annor, me ler Moiz ti sipliy Li i ti pare pour sanz Son desizyon.Egz. 32:7-14.

Zapot Pol ti imit Zeova ek Zezi. I ti annan en moman kot Pol ti santi ki i pa ti apropriye pour anmenn Zan Mark avek li ek Barnabas lo zot bann vwayaz misyonner, vi ki i ti’n kit zot pandan zot premye vwayaz. Me selman pli tar Pol ti rekonnet ki Mark ti’n vin pli matir e ki i ti pou en gran led pour li. Alor Pol ti dir Timote: “Anmenn Mark avek ou, i itil pour mwan dan servis Bondye.”2 Tim. 4:11.

Ki leson nou kapab tire? Nou Papa ki dan lesyel i pare pour sanz son nide akoz i annan mizerikord, pasyans ek lanmour,  alor nou osi nou kapab vwar li apropriye pour sanz nou nide par ler. Par egzanp, nou kapab sanz nou lopinyon lo lezot. Zeova ek Zezi zot parfe, tandis ki nou, nou enparfe. Alor, si zot ti pare pour sanze, eski pa nou osi nou kapab pran an konsiderasyon sirkonstans lezot e petet sanz nou nide?

Par ler i bon sanz nou nide konsernan bann lobzektif spirityel. Serten ki pe etidye Labib e asiste renyon pour en pe letan i tarde pran batenm. Oubyen serten i kapab ezite pran servis pionye menm si zot annan sa posibilite pour fer li. I kapab osi ki en frer pa anvi servi konman en asistan ministeryel oubyen ansyen dan kongregasyon. (1 Tim. 3:1) Eski ou’n deza santi koumsa? Zeova i envit ou pour eksperyans sa bann privilez. Alor, akoz ou pa sanz ou nide? Si ou fer sa, ou pou ganny sa lazwa pour servi Bondye ek lezot.

Ler ou sanz ou nide sa i kapab en benediksyon

Ella, pe servi dan en biro brans Lafrik. I dir sa konsernan son servis: “Ler mon ti fek ariv Betel, mon pa ti konnen konbyen letan mon ti pou kapab reste. Mon ti anvi servi Bondye avek tou mon leker, me an menm tan mon ti pros avek mon fanmir. Premye kou, mon ti vreman mank zot. Me sa ser ki ti reste ansanm avek mwan ti ankouraz mwan, alor mon ti deside pour reste. La ki mon dan Betel pour di-z-an, mon anvi reste dan mon servis otan ki posib, koumsa mon a kapab kontinyen servi mon bann frer ek ser.”

LER OU BEZWEN sanz ou nide

Eski ou rapel ki ti arive avek Kaen ler i ti zalou son frer e pran en gran lakoler?  Bondye ti dir Kaen, ki pran lakoler vitman, ki si i konmans fer sa ki byen i pou repran plezir dan li. Bondye ti averti li pour kontrol pese ki ti “pe tranpe o bor laport.” Kaen ti’n kapab sanz son latitid ek son nide, me plito i ti swazir pour rezet konsey ki Bondye ti’n donn li. Malerezman, Kaen ti touy son frer e i ti vin sa premye dimoun pour komet mert.Zen. 4:2-8.

Ki ti pou’n arive si Kaen ti’n sanz son nide?

Annou pran en lot legzanp. O konmansman, Lerwa Ouziya ti obeir Zeova e i ti annan en bon relasyon avek li. Me malerezman, Ouziya ti gat son bon repitasyon, i ti vin orgeye. I ti antre dan tanp pour ofer lansan menm si i pa ti en pret. Ler bann pret ti averti li pour pa fer sa, eski i ti sanz son nide? Non. Ouziya “ti pran en gran lakoler” e inyor zot lavertisman. Pour fini kont, Zeova ti frap li avek lalep.2 Kron. 26:3-5, 16-20.

Parey nou’n vwar, i annan letan kot nou absoliman bezwen sanz nou nide. La en legzanp dan nou letan. Joachim ti batize an 1955, me i ti ganny ekskli an 1978. Plis ki 20 an pli tar i ti repantir e ganny reentegre konman en Temwen Zeova. Pa tro bokou letan pase, en ansyen ti demann li akoz i ti’n esper sitan lontan avan ki i demande pour ganny reentegre. Joachim ti reponn: “Mon ti an menm tan ankoler e fyer. Mon regrete ki mon ti esper sitan lontan. Pandan sa letan ki mon ti’n ganny ekskli mon ti konnen ki bann Temwen Zeova i ansenny laverite.” Joachim ti bezwen sanz son latitid e repantir.

Nou kapab trouv nou dan en sityasyon kot nou bezwen sanz nou nide e nou aksyon. Annou pare pour fer sa pour kapab fer Zeova plezir.Ps. 34:8.