Skip to content

Al lo konteni

Servi Bondye fidelman malgre “bokou soufrans”

Servi Bondye fidelman malgre “bokou soufrans”

“[Nou] bezwen pas par bokou soufrans pour antre dan Rwayonm Bondye.”AKT 14:22.

1. Akoz bann serviter Bondye pa soke ki zot kapab eksperyans soufrans?

ESKI i sok ou pour konnen ki ou kapab eksperyans “bokou soufrans” avan ou ganny lavi eternel? I tre probab ki non. Menm si ou fek konn laverite oubyen ou pe servi Zeova pour bokou letan, ou konnen ki difikilte i form par nou lavi dan lemonn Satan.Rev. 12:12.

2. (a) An plis ki bann problenm ki bann imen enparfe i pas atraver, ki kalite soufrans bann Kretyen i fer fas avek? (Vwar portre anler.) (b) Lekel ki par deryer soufrans ki nou fer fas avek e ki mannyer nou konnen?

2 Apard bann difikilte ki “arive normalman avek en dimoun,” setadir bann problenm ki tou imen enparfe i pas atraver, bann Kretyen i fer fas avek en lot kalite soufrans. (1 Kor. 10:13) Ki kalite soufrans? Zot ganny bann persekisyon entans akoz zot reste ferm pour obeir lalwa Bondye. Zezi ti dir son bann disip: “Okenn serviter pa pli gran ki son met. Si zot in persekit mwan, zot osi, zot pou ganny persekite.” (Zan 15:20) Lekel ki par deryer sa bann lopozisyon? Se Satan. Labib i dekrir li konman “en lyon ki kriye” ki ‘pe rod [pep Bondye] pour devore.’ (1 Pyer 5:8) Satan pou servi nenport ki mwayen pour kas lentegrite bann disip Zezi. Annou vwar ki ti arive avek zapot Pol.

 SOUFRANS DAN LAVIL LIS

3-5. (a) Ki soufrans Pol ti pas atraver dan lavil Lis? (b) Dan ki fason son mesaz konsernan soufrans ti ankourazan?

3 Plizyer fwa Pol ti ganny persekite akoz son lafwa. (2 Kor. 11:23-27) Enn sa lensidan ti ariv dan lavil Lis. Apre ki i ti’n geri en zonm ki ti paralize depi nesans, Pol ek son konpanyon Barnabas ti ganny konsidere konman bann bondye. Tou le de ti bezwen sipliy sa lafoul pour pa ador zot. Me pa bokou letan apre, bann Zwif ki ti opoz zot ti vini, zot ti koz manti lo Pol ek Barnabas e bann dimoun ti krwar. En sel kou sityasyon ti sanze. Aprezan bann dimoun ti saboul Pol avek ros ziska ki zot ti krwar i’n mor.Akt 14:8-19.

4 Apre ki Pol ek Barnabas ti’n vizit Derb, zot “ti retourn Lis, Ikonyonm ek Antyos-an-Pisidi. Zot ti fortifye leker bann krwayan e ankouraz zot pour reste ferm dan lafwa e ki zot bezwen pas par bokou soufrans pour antre dan Rwayonm Bondye.” (Akt 14:21, 22) Premye kou, en parol koumsa i kapab paret drol. Apre tou, ler ou mazin pour pas dan “bokou soufrans,” olye ankouraz ou sa i plito dekouraz ou. Alor, ki mannyer Pol ek Barnabas ti “fortifye leker bann krwayan” par dir zot ki zot ti pou pas atraver plis soufrans?

5 Nou kapab trouv larepons si nou egzamin byen sa parol ki Pol ti dir. I pa ti dir: “[Nou] bezwen andir bokou soufrans.” O kontrer i ti dir: “[Nou] bezwen pas par bokou soufrans pour antre dan Rwayonm Bondye.” Alor Pol ti fortifye bann disip par met lanfaz lo sa zoli rekonpans ki bann ki reste fidel pou gannyen. Sa rekonpans pa ti en rev. Anfet, Zezi ti dir: “Sa ki persevere ziska lafen pou ganny sove.”Mat. 10:22.

6. Ki rekonpans bann ki andire pou gannyen?

6 Si nou andire, nou pou ganny en rekonpans. Pour bann Kretyen swazir, sa rekonpans i lavi imortel dan lesyel konman bann ki pou diriz ansanm avek Zezi. Pour “lezot mouton” i lavi eternel lo later kot “pou annan lazistis.” (Zan 10:16, NW; 2 Pyer 3:13) Me parey Pol ti fer resorti, antretan nou pou fer fas avek bokou soufrans. Annou vwar de kalite lobstak ki nou kapab rankontre.

BANN LATAK DIREK

7. Ki kalite soufrans ki kapab ganny dekrir konman bann latak direk?

7 Zezi ti predir: “Zot pou ganny arete e ganny anmennen devan tribinal. Zot pou ganny bate dan bann sinagog; zot pou debout devan bann dirizan pei ek bann lerwa.” (Mark 13:9) Parey sa parol i montre, serten Kretyen pou soufer akoz zot pou ganny persekite fizikman, petet par ler akoz bann dirizan politik ek larelizyon. (Akt 5:27, 28) Ankor enn fwa, annou reflesir lo legzanp Pol. Eski i ti per ki i ti pou ganny persekite? Pa ditou.Lir Akt 20:22, 23.

8, 9. Ki mannyer Pol ti montre ki i ti determinen pour andire e ki mannyer serten denozour in montre menm determinasyon?

8 Pol ti brav e reste ferm kont bann latak direk Satan e i ti dir: “Mon pa atas okenn valer spesyal avek mon lavi, pourvi ki mon kapab akonpli mon misyon e fini sa travay ki Senyer Zezi in konfye mwan, pour anons [“plennman sa bon nouvel konsernan,” NW] lagras Bondye. (Akt 20:24) I kler ki Pol pa ti per ki i ti pou pas atraver persekisyon. O kontrer, i ti determinen pour andire nenport kwa ki i arive. Sa ki ti pli enportan pour li se pour anons “plennman sa bon nouvel” malgre nenport soufrans ki i ti kapab fer fas avek.

9 Ozordi, bokou nou bann frer ek ser in montre menm determinasyon. Par egzanp, dan en pei serten Temwen i  dan prizon pour preski 20 an akoz zot pa’n pran okenn kote dan politik. Zot ti ganny met dan prizon san ganny zize akoz dan sa pei ti napa okenn lalwa pour bann dimoun ki zot konsyans pa permet zot pran par dan lager. Dan prizon zot ti napa drwa ganny okenn viziter, ni menm zot fanmir, serten prizonnyen ti ganny bate e tortire dan diferan fason.

10. Akoz nou pa devret per difikilte ki ariv en sel kou?

10 Nou bann frer dan lezot landrwa i andir soufrans ki ariv zot en sel kou. Si sa i ariv avek ou, pa bezwen per. Mazin Zozef. I ti ganny vann dan lesklavaz, me Zeova “ti delivre li dan tou son bann difikilte.” (Akt 7:9, 10) Zeova i kapab fer parey pour ou. Pa zanmen bliye ki “Bondye i konnen ki mannyer i pou delivre bann dimoun ki atase avek li dan difikilte” oubyen soufrans. (2 Pyer 2:9) Eski ou pou kontinyen met konfyans dan Zeova, vi ki ou konnen i kapab delivre ou dan sa move lemonn e permet ou ganny lavi eternel anba renny son Rwayonm? Ou annan rezon met konfyans dan li e pour fer fas avek persekisyon avek kouraz.1 Pyer 5:8, 9.

BANN LATAK ANBA ANBA

11. Ki mannyer latak Satan anba anba i diferan avek son latak direk?

11 En lot kalite soufrans ki nou kapab fer fas avek i bann latak anba anba. Ki mannyer sa i diferan avek latak direk setadir persekisyon fizik? Latak direk i parey en siklonn ki frap en lavil e detri ou lakaz en sel kou. Bann latak anba anba i pli parey en group karya ki antre kot ou e dousman dousman manz striktir ou lakaz ki’n ganny fer avek dibwa ziska ki i grennen. Dapre sa dezyenm legzanp, en dimoun i kapab pa ni menm remark sa danze ziska in tro tar.

12. (a) Nonm en taktik Satan anba anba e akoz i sitan efikas? (b) Ki mannyer Pol ti ganny afekte par dekourazman?

12 Satan ti pou kontan detri ou relasyon avek Zeova, swa par servi bann latak direk, setadir persekisyon ouswa dousman dousman manz ou lafwa atraver bann latak anba anba. Enn parmi bann taktik anba anba byen efikas ki Satan i servi se dekourazman. Zapot Pol ti admet ki i ti santi li dekouraze par ler. (Lir Romen 7:21-24.) Akoz Pol, en zonm byen spirityel ki paret ti en manm lo konsey direkter dan premye syek ti apel son lekor “malere”? Pol ti dir ki i ti santi koumsa akoz son lenperfeksyon. I ti vreman anvi fer sa ki byen, me i ti santi en lot lafors ki ti pe anpes li. Si par ler ou bezwen lalit avek sa kalite santiman, pa ou vwar li ankourazan pour konnen ki menm zapot Pol ti fer fas avek menm difikilte?

13, 14. (a) Kwa ki fer serten serviter parmi pep Bondye dekouraze? (b) Lekel ki anvi vwar nou lafwa degrengole e akoz?

13 Par ler, bokou frer ek ser i santi zot dekouraze, enkyet e menm santi ki zot pa vo nanryen. Par egzanp, en pionye devoue ki nou pou apel li Deborah i dir: “Mon mazin lo fot ki mon’n fer zanmen fini e sak fwa mon mazin lo la, mon santi mwan pli dekouraze. Kan mon mazin lo tou sa keksoz mal ki mon’n fer, annandler sa i fer mwan santi ki personn pa pou zanmen kapab kontan mwan, ni menm Zeova.”

14 Kwa ki fer serten serviter Zeova ki devoue, parey Deborah dekouraze? I kapab annan plizyer rezon. Serten i kapab senpleman annan sa tandans pour annan bann move lopinyon lo zot menm ek zot sirkonstans dan lavi. (Prov. 15:15) Lezot i kapab annan bann santiman negatif akoz zot problenm lasante ki afekte zot lemosyon. Nenport kwa ki son lakoz,  nou bezwen mazinen lekel ki anvi kapitaliz lo sa bann santiman. An realite, lekel ki anvi ki nou sitan dekouraze ziska ki nou aret servi Zeova? Lekel ki anvi ki ou santi sa menm kondannasyon ki li menm i pou gannyen? (Rev. 20:10) Byensir i pa lot ki Satan. An realite, ki swa atraver bann latak direk oubyen bann latak anba anba, bi Satan i touzour parey, setadir pour fer nou enkyet, diminyen nou devouman e fer nou abandonnen. Pa zanmen bliye, bann serviter Bondye i dan en lager spirityel.

15. Ki mannyer nou kapab montre ki nou determinen pour pa les nou ganny anvair par dekourazman?

15 Annou reste determinen pour pa abandonn sa lager. Reste konsantre lo sa rekonpans. Pol ti ekrir bann Kretyen Korent: “Nou pa perdi kouraz. Menm si nou lekor pe dousman dousman ganny detri, lo kote spirityel nou pe ganny renouvle de zour an zour. Annefe, nou bann pti soufrans aktyel pe prepar pour nou en mas laglwar ki napa okenn konparezon.”2 Kor. 4:16, 17.

PREPAR NOU LA KONMELA POUR BANN SOUFRANS

Bann Kretyen, zenn konman aze i antrenn zot lekor pour defann zot lafwa (Vwar paragraf 16)

16. Akoz i enportan pour prepar nou la konmela pour bann soufrans?

16 Parey nou’n vwar, Satan i annan plizyer “riz” ki i kapab servi. (Efe. 6:11) Sakenn parmi nou i bezwen swiv sa konsey dan 1 Pyer 5:9: “Reste ferm dan lafwa e reziste li.” Pour fer sa nou bezwen prepar nou lespri ek leker pour antrenn nou la konmela pour fer sa ki byen. Annou pran en legzanp: En larme pou souvan pas par plizyer lantrennman sever en kantite letan avan menm ki en lager i deklare. I menm parey dan larme spirityel Zeova. Nou pa konnen ki kalite lager nou pou enplike ladan dan lavenir. Alor, pa i ti pou saz pour nou fer bann  lantrennman enportan pandan letan ki nou plizoumwen dan lape? Pol ti ekrir bann Korentyen: “Kontinyen teste pour vwar si zot dan lafwa, kontinyen prouve sa ki zot ete.”2 Kor. 13:5NW.

17-19. (a) Dan ki fason nou kapab teste nou lekor? (b) Ki mannyer bann zenn i kapab prepar zot pour defann zot lafwa kot lekol?

17 En fason ki nou kapab pran aker konsey ki Pol ti donnen anba lenspirasyon i pour egzamin nou lekor seryezman. Demann ou lekor sa bann kestyon: ‘Eski mon persevere dan lapriyer? Kan mon fer fas avek presyon ki mon gannyen avek lezot, eski mon obei Bondye plito ki zonm? Eski mon asiste renyon Kretyen regilyerman? Eski mon koz avek lardyes konsernan mon krwayans? Eski mon vreman esey siport defo lezot parey lezot i siport sa ki pour mwan? Eski mon soumet avek bann ansyen dan mon kongregasyon e bann ki pe pran swen avek bann kongregasyon partou dan lemonn?’

18 Remarke ki de parmi sa bann kestyon pe koz konsernan defann nou krwayans avek kouraz e fer fas avek presyon ki nou gannyen avek lezot. Bokou nou bann zenn i bezwen fer sa ler zot dan lekol. Zot in bezwen aprann pour pa kanmi oubyen anbarase akoz zot krwayans. O kontrer, zot koz avek lardyes. I annan bann sizesyon dan nou bann magazin ki kapab ed zot dan sa domenn. Par egzanp, Awake! Zilyet 2009 ti sizere ki si enn ou kanmarad lekol i demann ou: “Akoz ou pa krwar dan evolisyon?” ou kapab dir: “Akoz mon devret krwar dan evolisyon? Menm bann syantis pa tonm dakor lo la e zot sipoze bann eksper!” Paran, fer sir ou fer bann pti legzersis avek ou zanfan pour ki zot pare pour fer fas avek sa bann kalite presyon ki zot gannyen avek lezot kot lekol.

19 I vre, i pa toultan fasil pour defann nou krwayans oubyen pour fer lezot keksoz ki Zeova i demann nou. Apre en lazournen travay i kapab ki nou bezwen fors nou lekor pour al renyon. I kapab difisil pour kit nou lili byen konfortab bomaten pour al predikasyon. Me mazinen: Ler bann pli gro leprev i vini dan lavenir, ou pou dan en pli bon pozisyon pour fer fas avek zot si ou’n devlop en bon routin spirityel avan.

20, 21. (a) Ki mannyer meditasyon lo ranson i kapab ed nou fer fas avek bann santiman negatif? (b) Ki nou devret determinen pour fer an rapor avek soufrans?

20 Ki nou pou dir lo bann latak anba anba? Par egzanp, ki mannyer nou kapab fer fas avek dekourazman? En fason pli efikas pour fer sa se pour medit lo ranson. Sanmenm sa ki zapot Pol ti fer. Par ler i ti santi li malere. Me i ti osi konnen ki Kris in mor pa pour bann dimoun parfe, me pour bann peser e Pol ti enn parmi. Anfet, i ti ekrir: “Mon viv . . . par lafwa [dan] Garson Bondye ki’n kontan mwan e ki’n donn son lavi pour mwan.” (Gal. 2:20) Wi, Pol ti aksepte sa ranson. I ti rekonnet ki sa ranson ti aplik pour li personnelman.

21 Sa menm pwennvi, setadir vwar sa ranson konman en kado sorti kot Zeova pour ou personnelman i kapab ed ou en kantite. Sa pa vedir ki en sel kou nou pou nepli dekouraze. A en serten pwen, petet serten parmi nou pou bezwen fer fas avek sa latak anba anba ziska nouvo lemonn. Me pa bliye: Se bann ki pa abandonnen ki pou ganny sa pri. Nou pli pre avek sa zour kan Rwayonm Bondye pou etabli lape e fer bann dimoun fidel vin parfe. Annou determinen pour antre dan sa Rwayonm, menm si nou bezwen pas atraver bokou soufrans.