Skip to content

Al lo konteni

 IMIT ZOT LAFWA | DAVID

Sa lager i pour Zeova

Sa lager i pour Zeova

DAVID ti pe ganny bouskile dan tou kote anmezir ki bann solda ti pe pas o bor li. Zot ti pe taye sorti kot fron batay. Zot tou zot ti vreman per akoz sa ki zot ti’n vwar. Me ki zot ti per? David ti bezwen tann zot pe repet menm parol. Sa ti non en zonm. Sa zonm ti lanmenm la pe debout dan vale, pe rod lager avek zot. Petet i ti sa pli gran dimoun ki David ti’n deza vwar.

Sa zonm ti apel Golyat. David ti kapab konpran akoz sa bann solda ti per. Sa ti akoz Golyat ti telman gran e kosto, i ti parey en zean. Menm san son lekipman lager, Golyat ti kapab pli lour ki de zonm kosto. Me i ti annan tou son bann zarm e i ti en gerye vreman for e eksperyanse. Golyat ti kriye. Zis mazin son lavwa pe rezonnen dan bann montanny anmezir ki i provok larme Izrael ek son lerwa, Sail. I ti defye okenn zonm ki oze pour vin lager avek li. Si i ti annan en zonm ki ti pli for ki li alor, bann Izraelit ti pou’n ranport laviktwar.​—1 Samyel 17:4-10.

Bann Izraelit ti per. Lerwa Sail ti per. David ti tande ki i ti’n fer plis ki en mwan depi ki sa sityasyon ti’n konmanse. Tou le de larme, bann Filisten ek bann Izraelit ti’n bloke lanmenm. Golyat li ti kontinyelman provok bann Izraelit zour apre zour. David ti enkyet. I ti vreman anbarasan pour mazinen ki Lerwa Izrael ek son larme, enkli sa trwa gran frer David ti pe tranble avek lafreyer devan zot lennmi. Pour David, Golyat pa ti pe zis anbaras larme Izrael me i ti pe ensilte Zeova, Bondye Izrael! Me ki David ki ti ankor en zenn garson ti pou kapab fer? Ki nou kapab aprann avek lafwa David?​—1 Samyel 17:11-14.

‘VERS DELWIL LO SON LATET, LI MENM KI MON’N SWAZIR’

Annou mazin sa ki ti arive plizyer mwan avan. Fernwanr ti pe fer anmezir ki David ti pe vey bann mouton son papa lo bann pti montanny o bor Betleenm. David ti en zoli garson, petet ankor en adolesan, avek en ten kler ek zoli lizye kler. Dan son letan lib, i ti kontan zwe lanmizik lo son laarp e admir kreasyon Bondye. Avek letan i ti vin en bon mizisyen. Me sa zour swar pandan ki i ti pe vey mouton, son papa ti fer kriy li e demann li pour vin deswit.​—1 Samyel 16:12.

Letan David ti arive, i ti vwar son papa Zese, pe koz avek en msye a laz. Sa zonm ti profet Samyel. Zeova ti’n anvoy profet Samyel pour swazir enn parmi bann garson Zese pour vin lerwa Izrael. Samyel ti’n fini vwar sa set gran frer David me Zeova ti’n fer Samyel konnen ki I pa ti’n swazir ni enn parmi zot. Me ler David ti arive, Zeova ti dir Samyel: “Vers delwil lo son latet. Li menm ki mon’n swazir.” La, devan tou bann frer David, Samyel ti ouver son korn delwil, ki ti ranpli avek en delwil spesyal e i ti vers lo latet David. Depi sa zour, lavi David ti sanz konpletman. Labib i dir: “Apartir sa zour, lespri [“Zeova,” NW] ti desann lo David.”​—1 Samyel 16:1, 5-11, 13.

Avek limilite, David ti donn loner Zeova pour son laviktwar lo bann zannimo sovaz

Eski David ti vin lerwa deswit? Non, i ti deside pour esper gidans lespri sen Zeova, pour konnen kan ki i ti pou pran plis responsabilite. Antretan,  David ti kontinyen travay konman en berze. Avek kouraz i ti donn tou pour tou dan sa travay. De fwa bann mouton son papa ti ganny atake, en fwa avek en lyon e en lot fwa avek en lours. David pa ti zis debout lwen e esey pous sa bann zannimo feros. O kontrer, deswit i ti sot lo zot e konmans lager avek zot pour protez sa bann mouton ki ti san defans. Tou le de fwa, i ti touy sa de zannimo feros li tousel.​—1 Samyel 17:34-36; Izai 31:4.

Pli tar, David ti ganny apele ankor. Lerwa Sail ti’n tann koz lo li. Malgre i ti ankor en gerye pwisan, Zeova ti’n rezet li akoz i pa ti’n obei lenstriksyon ki Zeova ti’n donn li. Zeova ti’n tir son lespri sen lo Sail e sa lerwa ti ganny en move lespri. Sa pe refer avek sa move tandans dan li pour fer sa ki mal. Sa ti souvan fer li vyolan, ankoler vitman e mefye lezot dimoun. Souvan ler Sail ti koumsa, zis lanmizik ki ti kapab fer li reste kalm. Serten bann serviter Sail ti’n tande ki David ti en bon mizisyen ek gerye. Alor, Sail ti donn lord pour fer David vin kot li e i ti vin enn parmi bann mizisyen dan lakour Sail. I ti osi parmi bann ki ti anmenn lekipman lager Sail.​—1 Samyel 15:26-29; 16:14-23.

Bann zenn i kapab aprann bokou keksoz atraver lafwa David dan sa domenn. Remarke ki dan son letan lib David ti fer bann keksoz ki ti ed li vin pli pros avek Zeova. I ti osi devlop bann skil ki ti permet li pour fasilman ganny en louvraz. Me pli enportan, i ti les lespri sen Zeova gid li. Sa i bann bon leson ki nou tou nou kapab aprann.​—Eklezyast 12:1.

“PA LES PERSONN DEKOURAZE AKOZ SA FILISTEN”

Kantmenm i ti pe travay pour Sail, David ti abitye retourn kot son papa pour vey son bann mouton, parfwa menm pour bann gran peryod letan. I ti pandan enn sa bann moman, ler David ti kot li pe vey mouton ki Zese ti anvoy li al rod nouvel son trwa pli gran frer ki ti pe travay dan larme Sail. David ti obei. I ti rod en ta provizyon pour son bann frer e apre i ti al dan direksyon Vale Ela. Letan i ti ariv laba, i ti dezapwente pour vwar ki sa de larme pa ti’n ariv lo okenn lagreman parey nou’n vwar o konmansman sa lartik. Separe par sa vale, larme bann Filisten ti lo en kote montanny tandis ki larme bann Izraelit ti lo lot kote, anfas avek kanmarad.​—1 Samyel 17:1-3, 15-19.

David pa ti kapab toler sa sityasyon. Ki mannyer larme Zeova, sa Bondye vivan ti kapab per en senp zonm ki pa ti ni menm ador Zeova? Pour David bann parol Golyat ti konman en lensilt pour Zeova. Alor, David ti koz avek bann larme lo ki mannyer zot pour touy Golyat. Pa bokou letan apre, son pli gran frer Eliyab ti tann sa ki David ti pe dir. Eliyab ti dispit avek David e i ti dir li ki i’n zis vin get bann dimoun ki pe ganny touye. Me David ti reponn li: ‘Ki mon’n fer? Mon napa drwa koze?’ Avek lardyes, i ti kontinyen koz lo ki mannyer pour touy Golyat ziska ki en dimoun ti al raport li avek Lerwa Sail. Lerwa ti donn lord pour anmenn David kot li.​—1 Samyel 17:23-31.

David ti dir lerwa sa parol ankourazan konsernan Golyat: “Pa les personn dekouraze akoz sa Filisten.” Sail ek son larme ti’n fini dekouraze akoz  Golyat. Petet zot ti’n fer sa fot pour konpar zot lekor avek sa zean ki telman i ti gran, zot latet ti ariv kot son leren. Zot ti mazinen ki sa zean avek tou son bann lekipman lager ti pou kapab fasilman touy zot. Me parey nou pou vwar, pour David keksoz ti diferan. Alor, i ti ofer pour lager avek Golyat.​—1 Samyel 17:32.

Sail pa ti dakor, i ti dir David: “Ou pa kapab al lager kont sa Filisten. Ou zis en zenn garson; li, i en solda depi son zenes.” Eski David ti vreman en manrmay? Non, me i ti ankor tro zenn pour antre dan larme e petet i ti paret zenn pour son laz. Me David ki petet ti en zenn adilt, ti deza renonmen konman en gerye kouraze.​—1 Samyel 16:18; 17:33.

David ti reasir Sail ler i ti rakont li tou sa ki ti’n pase letan i ti lager avek sa lyon ek sa lours. Eski i ti pe fer vantar? Non. David ti konnen ki mannyer i ti’n ganny laviktwar. I ti dir: “[“Zeova,” NW] ki’n delivre mwan dan grif lyon ek grif lours, pou delivre mwan osi dan lanmen sa Filisten.” Sa parol ti ase pour konvenk Sail ki ti reponn: “Ale! Mon swete ki [“Zeova,” NW] ava avek ou!”​—1 Samyel 17:37.

Eski ou ti a kontan annan sa menm lafwa ki David ti annan? David pa ti zis krwar koumsanmenm. Me i ti annan lafwa dan son Bondye akoz sa ki i ti’n eksperyanse e sa ki i ti konnen lo Zeova. I ti konn Zeova konman sa Enn ki kapab protez li e ki gard son bann promes. Si nou anvi devlop sa menm kalite lafwa, nou bezwen kontinyen aprann konn sa Bondye ki dan Labib. Anmezir nou met an pratik sa ki nou aprann, nou pou ganny bann bon rezilta ki pou osi fortifye nou lafwa.​—Ebre 11:1.

ZEOVA POU LIVRE OU DAN MON LANMEN

Premye kou, Sail ti met son lekipman lager lo David. Sa lekipman ki ti ganny fer avek kwiv ti preski parey pour Golyat. I tre probab ki i ti osi met en pektoral ki ti parey en semiz ki ti ganny fer avek metal. Me ler David ti esey marse i pa ti kapab akoz sa lekipman ti tro lour e tro gran pour li. I pa ti’n fer okenn lantrennman konman en solda, alor i pa ti abitye met sa bann lekipman lager. Ladan menm, i ti’n met lekipman lager Sail ki ti sa pli gran zonm dan nasyon Izrael! (1 Samyel 9:2) David ti debaras li avek tousala e met son lenz ki i ti abitye mete pour li vey e protez son bann mouton.​—1 Samyel 17:38-40.

David ti met son sak lo son zepol e apre i ti pran son baton ek son fles. Pour anmenn en fles ti kapab paret bet, me an realite i ti en bon zouti. Sa fles ti annan en pti pos ki ti atase avek de gran lakord an kwir e i ti sa zouti ideal pour en berze. David ti met en pti ros dan sa pti pos, vir li par lao son latet avek tou son lafors, apre larg enn sa lakord e anvoy sa pti ros avek presizyon. Sa kalite zouti ti sitan efektiv ki parfwa bann larme ti annan en seksyon pour bann dimoun ki ti servi fles.

Aprezan ki David ti’n byen ekipe, i ti taye pour al zwenn son lennmi. Nou kapab mazin lapriyer senser ki David ti pe fer anmezir ki i ti desann dan sa vale kot larivyer ti’n sek e anmas senk pti ros. Olye marse, i ti taye pour al kot fron batay.

Ki Golyat ti pe mazinen ler i ti vwar David? Nou lir: “Sa Filisten ti get David avek mepri, akoz pour li, David ti zis en zoli garson avek en ten kler.” Golyat ti kriye byen for: “Eski mon en lisyen pour ki ou vin kont mwan avek baton?” I paret ki Golyat ti’n vwar zis sa baton dan lanmen David me i pa ti’n vwar sa fles. Alor i ti modi David o non bann bondye Filisten e fer serman ki i pou donn laser David avek bann zwazo ek zannimo sovaz.​—1 Samyel 17:41-44.

Larepons ki David ti donnen i montre grander son lafwa ziska ozordi. Zis mazin sa zenn garson pe dir Golyat: “Ou, ou vin kont mwan avek lepe ek lans; me mwan, mon vin lo non [“Zeova,” NW] SENYER liniver, Bondye bann troup Izrael, ki ou’n ensilte.” David ti konnen ki lafors imen ek zarm pa ti enportan dan sa sityasyon akoz Golyat ti’n mank respe pour Zeova e Zeova ti pou reazir. Parey David ti dir, “lager i pour [“Zeova,” NW].”​—1 Samyel 17:45-47.

David ti konnen ki Golyat ti bokou pli gran ki li  e ki i ti annan bann zouti lager me kantmenm sa, i ti refize les tousala fer li per. David pa ti fer sa fot pour konpar li avek Golyat parey Sail ek son larme ti’n fer. O kontrer i ti konpar Golyat avek Zeova. Golyat ki ti mezir 2.8 met oter ti bokou pli gran ki lezot zonm me ki degre gran Golyat ti ete konpare avek Souvren liniver? Parey nenport imen, Golyat ti zis parey en zensek, ki Zeova ti’n pare pour eliminen.

Anmezir David ti tay ver son lennmi, i ti tir en pti ros dan son sak e met dan son fles. I ti vir son fles par lao son latet ziska ki i ti konmans soufle. Golyat ti apros David, petet sa zonm ki ti pe anmenn son boukliye ti zis par devan li. Son grander pa ti dan son lavantaz akoz apenn si sa zonm ki ti pe anmenn son boukliye ti kapab lev sa boukliye sitan o pour protez latet sa zean. David ti viz lanmenm lo son latet.​—1 Samyel 17:41.

David ti konnen ki menm en zean i ptipti devan Zeova

David ti anvoy son ros. Imazin sa silans anmezir sa ros i voltize dan ler dan direksyon sa Filisten. San dout, Zeova ti fer sir ki David pa ti pou bezwen anvoy en lot ros. Sa ros ti tap Golyat zis drwat lo son fron. Sa ros ti anfons dan son fron e sa zean ti tonbe sek vant anba! Manke sa zonm ki ti pe anmenn son boukliye ti taye akoz i ti per. David ti apros Golyat. I ti pran lepe Golyat e sot likou sa zean.​—1 Samyel 17:48-51.

Sail ek son bann solda ti finalman reganny kouraz. Zot ti kriye e tay deryer bann Filisten. Sa lager ti deroul egzakteman parey David ti’n dir Golyat: “Zeova . . . pou livre zot tou dan nou lanmen.”​—1 Samyel 17:47, NW, 52, 53.

Ozordi, pep Bondye pa partisip dan lager. Sa letan ki zot ti fer sa in fini. (Matye 26:52) Kantmenm sa, nou ankor bezwen imit lafwa David. Parey David, Zeova i devret reel pour nou. Nou devret servi zis li e annan en gran respe pour li. Parfwa, nou kapab santi ki nou problenm i pli gran ki nou me nou problenm i vreman pti konpare avek pwisans Zeova ki napa limit. Si nou swazir Zeova konman nou Bondye e met nou konfyans dan li parey David, i pou napa okenn sityasyon oubyen problenm ki pou fer nou per. Napa nanryen ki enposib pour Zeova!