Skip to content

Al lo konteni

 LARTIK LETID 23

‘Fer atansyon ki personn pa fer ou vin prizonnyen’!

‘Fer atansyon ki personn pa fer ou vin prizonnyen’!

“Fer atansyon ki personn pa fer zot vin prizonnyen avek zot bann filozofi ek fo rezonnman ki pa baze lo Kris me lo bann tradisyon zonm.”​—KOL. 2:8, not.

KANTIK 96 Liv Bondye, en trezor

SA KI NOU POU ETIDYE *

1. Dapre Kolosyen 2:4, 8, ki mannyer Satan i esey kontrol nou fason panse?

SATAN i anvi ki nou aret kontan Zeova. Alor, i esey sanz nou fason panse. Anfet, i anvi kontrol nou fason panse e fer nou mazin dan en fason ki fer li plezir. I esey persyad oubyen anbet nou pour swiv li par servi bann keksoz ki i kapab atir nou avek.​—Lir Kolosyen 2:4, 8.

2-3. (a) Akoz nou devret port latansyon lo sa lavertisman ki dan Kolosyen 2:8? (b) Ki nou pou diskite dan sa lartik?

2 Eski i vre ki Satan i kapab anbet nou? Wi! Rapel byen ki dan Kolosyen 2:8, Pol pa ti pe averti bann non krwayan. O kontrer, i ti pe ekri bann Kretyen ki ti’n ganny swazir avek lespri sen. (Kol. 1:2, 5) Sa letan, sa bann Kretyen ti an danze parski zot ti riske ganny anbete e ozordi i annan en pli gran risk ki sa i arive avek nou. (1 Kor. 10:12) Akoz? Satan in ganny zete lo later e i pe travay dir pour anbet bann serviter fidel Zeova. (Rev. 12:9, 12, 17) An plis, nou pe viv dan en letan kot bann move dimoun ek bann anbeter pe “vin deplizanpli pli move.”​—2 Tim. 3:1, 13.

3 Dan sa lartik, nou pou diskit lo ki mannyer Satan i servi “fo rezonnman” pour esey sanz nou fason panse. Nou pou vwar trwa “riz” oubyen “taktik” ki Satan i servi. (Efe. 6:11, not) Dan sa lot lartik, nou pou vwar ki mannyer nou kapab retir okenn move lefe ki bann taktik Satan in annan lo nou fason panse. Me avan sa, annou diskit lo  ki mannyer Satan ti anbet bann Izraelit apre ki zot ti’n antre dan Later Promiz.

ZOT TI GANNY TANTE POUR ADOR ZIDOL

4-6. Dapre Deterononm 11:10-15, ki nouvo fason kiltiv later bann Izraelit ti bezwen aprann ler zot ti antre dan Later Promiz?

4 Satan ti konn byen ki mannyer pour tant bann Izraelit pour ador zidol. Ki mannyer i ti fer sa? I ti konnen ki zot bezwen manze, alor i ti esey servi sa pour fer zot fer sa ki li i anvi. Ler bann Izraelit ti antre dan Later Promiz, zot ti bezwen sanz zot fason kiltiv later pour ganny manze. Ler zot ti Lezip, bann Izraelit ti servi delo sorti dan Larivyer Nil pour aroz zot plantasyon. Me dan Later Promiz i ti napa en gran larivyer, alor zot ti bezwen depan lo delo lapli e lo bann laroze. (Lir Deterononm 11:10-15; Iza. 18:4, 5) Alor, bann Izraelit ti bezwen aprann en nouvo fason kiltiv later. Sa pa ti pou fasil parski lamazorite dimoun ki ti annan leksperyans lo konman pour kiltiv later ti’n mor dan dezer.

Ki mannyer Satan ti kapab sanz fason panse bann fermye Izraelit? (Vwar paragraf 4-6) *

5 Zeova ti eksplik son pep ki zot sityasyon ti’n sanze. Apre, i ti averti zot: “Atansyon zot pa les zot leker ganny sedwir pour al servi e ador lezot bondye.” (Det. 11:16, 17) Premye kou, i paret ki sa lavertisman napa nanryen pour fer avek lagrikiltir. Alor, akoz Zeova ti averti son pep kont ladorasyon bann fo bondye an menm tan ki i ti pe koz lo bann nouvo fason kiltiv later?

6 Zeova ti konnen ki bann Izraelit ti pou ganny tante pour aprann bann nouvo fason kiltiv later avek bann payen ki ti reste pros avek zot. Byensir, sa bann payen ti konn bokou plis lo kiltivasyon e pep Bondye ti pou’n kapab aprann avek zot,  me i ti annan en danze. Sa bann fermye Kananeen ti ador Baal e zot krwayans ti enfliyans zot. Zot ti krwar ki lesyel ti pour Baal e ki Baal ki ti fer lapli tonbe. Zeova pa ti anvi ki son pep i ganny anbete par sa bann fo krwayans. Par kont, plizyer fwa bann Izraelit ti swazir pour ador Baal. (Nom. 25:3, 5; Ziz 2:13; 1 Rwa. 18:18) Aprezan annou vwar ki mannyer Satan ti reisi met bann Izraelit dan pyez e fer zot vin son prizonnyen.

TRWA TAKTIK SATAN TI SERVI POUR MET BANN IZRAELIT DAN PYEZ E FER ZOT VIN SON PRIZONNYEN

7. Ki mannyer lafwa bann Izraelit ti ganny teste ler zot ti antre dan Later Promiz?

7 Sa premye taktik ki Satan ti servi i sa dezir natirel ki bann Izraelit ti annan. Zot ti anvi ki lapli i tonbe pour aroz zot plantasyon. Tou le-z-an dan Later Promiz, i ti napa bokou lapli depi lafen Avril ziska Septanm. Pour bann Izraelit kapab ganny en bon rekolt e sirviv, zot ti bezwen depan lo lapli ki ti konmans tonbe ver Oktob. Satan ti anbet bann Izraelit pour krwar ki zot ti bezwen fer parey bann payen ki ti pe viv otour zot pour zot kapab sirviv. Sa bann payen ti krwar ki zot bondye ti pou fer lapli tonbe si zot ti fer serten seremoni relizye. Bann Izraelit ki ti napa ase lafwa dan Zeova ti krwar ki sa i sel fason pour evite ki lasesres i dire, alor zot ti fer bann seremoni pour ador Baal ki ti fo bondye bann payen.

8. Ki sa dezyenm taktik Satan ti servi? Eksplike.

8 Satan ti servi en dezyenm taktik pour anbet bann Izraelit. I ti servi zot dezir imoral. Bann payen ti ador zot bondye par fer bann keksoz imoral e degoutan. Zot ladorasyon ti enkli fer prostitisyon dan tanp. Tou le de, fanm konman zonm ti fer prostitisyon. Zot pa ti zis permet omoseksyalite ek lezot form imoralite seksyel, me tousala ti vin en keksoz normal pour zot. (Det. 23:17, 18; 1 Rwa. 14:24, NWT) Sa bann payen ti krwar ki sa kalite ladorasyon ti ankouraz zot bondye pour fer later vin fertil, setadir fer zot plantasyon prodwir en kantite manze. Plizyer Izraelit ti ganny atire par bann pratik seksyel ki bann payen ti fer e zot ti deside pour servi bann fo bondye. Me an realite, zot ti’n tonm dan pyez Satan e vin son prizonnyen.

9. Dapre Osea 2:16, 17, ki mannyer Satan ti fer bann Izraelit oubliye lekel Zeova?

9 Satan ti servi en trwazyenm taktik. I ti fer bann Izraelit oubliye lekel Zeova. Dan letan profet Zeremi, Zeova ti dir ki bann fo profet ti fer Son pep oubliy Son non pour zot “al ador Baal.” (Zer. 23:27) Aparaman pep Bondye ti aret servi non Zeova e konmans apel li Baal, ki vedir “Met.” Sa ti fer li difisil pour bann Izraelit vwar diferans ant Zeova ek Baal e zot ti fasilman melanz ladorasyon Baal avek ladorasyon Zeova.​—Lir Osea 2:16, 17.

BANN TAKTIK KI SATAN I SERVI OZORDI

10. Ki bann taktik Satan i servi ozordi?

10 Ozordi Satan i servi menm taktik ki i ti servi avek bann Izraelit. I fer dimoun vin son prizonnyen par servi zot dezir natirel, fer zot krwar ki imoralite seksyel i akseptab e fer zot oubliye lekel Zeova. Premyerman, annou diskit lo sa trwazyenm taktik.

11. Ki mannyer Satan in fer dimoun oubliye lekel Zeova?

11 Satan i fer dimoun oubliye lekel  Zeova. Apre lanmor bann zapot, serten swadizan Kretyen ti konmans ansenny bann mansonz. (Akt 20:29, 30; 2 Tesa. 2:3) Sa bann aposta ti konmans fer li difisil pour dimoun konnen lekel sa sel vre Bondye. Par egzanp, zot ti aret servi non Bondye dan zot Labib e ranplas li avek “Senyer” oubyen lezot tit. Ler zot ti retir non Bondye e ranplas li par “Senyer,” sa ti fer li difisil pour bann ki lir Labib vwar ki mannyer Zeova i diferan avek lezot “senyer” ki ganny mansyonnen dan Labib. (1 Kor. 8:5) Zot ti apel tou le de Zeova ek Zezi, “Senyer.” Sa ti fer li difisil pour dimoun konpran ki Zeova ek son Garson i de diferan personnaz ki pa egal. (Zan 17:3) Sa ti osi konfiz dimoun e fer zot krwar dan Trinite, en lansennyman ki pa dan Labib. An rezilta sa, en kantite dimoun i krwar ki i enposib pour konn Bondye. Pa sa i en gro mansonz!​—Akt 17:27.

Ki mannyer Satan in servi fo larelizyon pour fer dimoun krwar ki imoralite seksyel i akseptab? (Vwar paragraf 12) *

12. Ki fo larelizyon in esey fer dimoun krwar e ki konsekans sa in anmennen parey in ganny eksplike dan Romen 1:28-31?

12 Satan i servi dezir imoral. Dan letan lontan an Izrael, Satan ti servi fo larelizyon pour promot imoralite seksyel. Ozordi, i fer parey. Fo larelizyon i aksepte bann kondwit imoral e zot menm esey fer lezot vwar sa konman en keksoz akseptab. Sa in fer ki serten ki dir ki zot servi Bondye in aret obei son bann standar kler lo moralite. Dan sa let ki zapot Pol ti ekri pour bann Romen, i ti eksplike ki konsekans sa in anmennen. (Lir Romen 1:28-31.) Parmi “bann keksoz ki pa apropriye” i tou sort kalite imoralite seksyel ki enkli omoseksyalite. (Rom. 1:24-27, 32; Rev. 2:20) I tre enportan pour nou obei bann lansennyman kler ki dan Labib!

13. Ki en lot taktik Satan i servi?

13 Satan i servi dezir natirel. I normal pour nou anvi pran swen avek nou lekor ek nou fanmir. Alor nou anvi aprann lir ek ekri pour nou kapab fer sa. (1 Tim. 5:8) Souvandfwa, nou kapab aprann fer sa ler nou al lekol e fer zefor pour etidye byen. Me nou bezwen fer atansyon. Dan plizyer pei, bann etidyan pa zis aprann pour lir ek ekri kot lekol, me zot osi  aprann fason panse sa lemonn, andotmo sa ki dimoun dan sa lemonn i konsider konman saz. Par egzanp, bann etidyan i ganny ankouraze pour kestyonnen si Bondye i vreman egziste e pour inyor sa ki Labib i dir. Zot ganny dir ki tou dimoun ki entelizan i krwar ki lavi ti konmans par evolisyon. (Rom. 1:21-23) Sa bann lansennyman i kont lasazes Bondye.​—1 Kor. 1:19-21; 3:18-20.

14. Ki fason panse sa lemonn i ankouraz dimoun pour fer?

14 Sa ki dimoun dan sa lemonn i konsider konman saz i inyor e menm al kont standar Zeova ki drwat. Fason panse sa lemonn pa ankouraz dimoun pour devlop bann laspe fri lespri sen Bondye me plito pour devlop “bann move kondwit lekor enparfe.” (Gal. 5:19-23) I ankouraz dimoun pour vin orgeye e sa in fer ki dimoun i “zis kontan zot prop lekor.” (2 Tim. 3:2-4, not) Sa move latitid i tou lekontrer avek bann bon kalite ki Bondye i ekspekte ki son bann serviter i demontre. Bondye i oule ki son bann serviter i demontre limilite. (2 Sam. 22:28, NWT) Serten Kretyen ki’n al liniversite in konmans mazin parey dimoun sa lemonn olye annan menm fason panse avek Bondye. Annou vwar en legzanp lo sa danze ki i annan pour al liniversite.

Ki mannyer fason panse sa lemonn i kapab sanz nou fason panse? (Vwar paragraf 14-16) *

15-16. Ki ou aprann avek leksperyans sa ser?

15 En ser ki dan servis a plen tan pour plis ki 15 an, i dir: “Konman en Temwen ki’n batize, mon ti’n lir e tann konsernan bann danze ki i annan si ou al liniversite,  me mon pa ti ekoute. Mon ti krwar ki sa konsey pa aplik pour mwan.” Me ki ti arive? Sa ser i admet: “I ti pran en kantite letan ek zefor pour etidye, alor mon ti napa letan pour koz avek Zeova dan lapriyer parey mon ti abitye fer avan. Mon ti tro fatige pour esey fer konversasyon avek dimoun ki mon ti zwenn dan predikasyon e mon ti osi tro fatige pour prepar byen pour renyon. Erezman, dek ki mon ti realize ki mon letid liniversite ti pe gat mon relasyon avek Zeova, mon ti konnen ki mon bezwen arete. Sanmenm sa ki mon ti fer.”

16 Ki lefe letid avanse ti annan lo fason panse sa ser? I reponn: “Mon onte pour dir ki sa ledikasyon ti fer mwan vin en dimoun ki kritik lezot, sirtou mon bann frer ek ser. Mon ti konmans ekspekte tro bokou avek mon bann frer ek ser e mon pa ti frekant zot. I ti pran en kantite letan pour aret mazin koumsa. Sa leksperyans ti montre mwan ki kantite i danzere pour inyor bann konsey ki nou Papa dan lesyel i donn nou atraver son lorganizasyon. Zeova ti konn mwan pli byen ki mon konn mon prop lekor. Mon ti’n devret ekout li.”

17. (a) Ki nou devret determinen pour fer? (b) Ki nou pou vwar dan sa lot lartik?

17 Reste determinen pour pa zanmen les “bann filozofi ek fo rezonnman” sa lemonn Satan fer ou vin prizonnyen. Pa zanmen les ou ganny anbete par bann taktik Satan. (1 Kor. 3:18; 2 Kor. 2:11) Pa zanmen les li fer ou oubliye lekel Zeova e ki mannyer Zeova i oule ou ador li. Swiv bann standar Zeova lo moralite. Finalman, pa les Satan fer ou krwar ki ou kapab inyor bann konsey Zeova. Me ki ou devret fer si ou remarke ki fason panse sa lemonn in fini enfliyans ou? Dan sa lot lartik, nou pou vwar ki mannyer Parol Bondye i kapab detri bann fason panse ek labitid “ki’n byen anrasinen.”​—2 Kor. 10:4, 5.

KANTIK 49 Fer leker Zeova kontan

^ par. 5 Satan i konn tre byen ki mannyer pour anbet dimoun. I’n fer bokou dimoun krwar ki zot lib, me an realite, i’n met zot dan pyez e zot in vin son prizonnyen. Dan sa lartik, nou pou diskit lo serten taktik ki Satan i servi pour anbet dimoun.

^ par. 48 LEKSPLIKASYON PORTRE: Bann Izraelit ki pe frekant bann Kananeen pe ganny tante pour ador Baal e komet imoralite seksyel.

^ par. 51 LEKSPLIKASYON PORTRE: Bann kouler lo poster en legliz i montre ki zot aksepte bann omoseksyel.

^ par. 53 LEKSPLIKASYON PORTRE: En zenn ser in al liniversite. Li ek son bann kanmarad lekol i enpresyonnen avek nide zot profeser ki lasyans ek teknolozi i kapab rezourd tou problenm limanite. Pli tar kot Lasal Rwayonm, sa ser pa enterese e i konsantre lo defo bann frer ek ser.