Skip to content

Al lo konteni

 SAPIT SIS

I ti devid son leker avek Bondye dan lapriyer

I ti devid son leker avek Bondye dan lapriyer

1, 2. (a) Akoz Ana ti malere ler i ti pe prepare pour vwayaze? (b) Ki nou kapab aprann avek zistwar Ana?

ANA pe esey pa mazin son problenm par reste byen okipe pe prepar bann zafer pour zot vwayaz. Sa i devret en moman zwaye akoz son msye Elkana i annan labitid anmenn son fanmir antye lo bann vwayaz tou le lannen pour al ador Bondye kot tabernak Silo. Zeova i anvi ki sa bann moman i zwaye. (Lir Deterononm 16:15.) San okenn dout, depi son lanfans, Ana in toultan kontan sa bann selebrasyon. Me tou dernyenman keksoz in sanze pour li.

2 I annan en msye ki kontan li en kantite. Me, Elkana i osi annan en lot madanm ki apel Penina e li i kontan fer lavi Ana en kosmar. Penina in trouv en mwayen pour fer soufer Ana, menm pandan sa bann moman selebrasyon tou le lannen. Dan ki fason? Pli enportan ankor, ki mannyer lafwa Ana dan Zeova ti ed li fer fas avek en sityasyon ki ti paret enposib sirmonte? Si ou fer fas avek bann difikilte ki fer ou perdi ou lazwa, zistwar Ana i kapab en sours lankourazman pour ou.

“Akoz ou leker i dan lapenn?”

3, 4. Ki de gro problenm Ana ti fer fas avek e akoz sak problenm ti en defi?

3 Labib i idantifye de gro problenm dan lavi Ana. I ti napa bokou kontrol lo sa enn premye e pli move ankor lo sa enn dezyenm. Premyerman, i ti dan en maryaz poligami e sa lot madanm son msye ti ay li. Dezyenmman, i pa ti kapab fer zanfan. Sa kondisyon i deza difisil pour nenport ki madanm marye ki anvi annan zanfan. Me dan letan Ana e dapre zot kiltir, i ti en sours gran sagrinasyon. Tou fanmir ti depan lo zot desandans pour prezerv non lafanmir. I ti en laont ek dezoner pour en dimoun pa kapab fer zanfan.

4 Petet, Ana ti pou’n kapab siport son sityasyon si i pa ti akoz Penina. I pa’n zanmen en bon keksoz pour en msye annan  plizyer madanm. I ti touzour annan rivalite, zalouzi ek leker brize dan bann relasyon parey. Dan zarden Edenn, Bondye ti kre zis en madanm pour en zonm. (Zen. 2:24) Alor, atraver sityasyon fanmir Elkana, Labib i azout bann pti latous lo sa portre ki montre ki mannyer lavi ti ete dan en fanmir poligami.

5. Akoz Penina ti anvi fer Ana soufer e ki mannyer i ti fer sa?

5 Elkana ti pli kontan Ana. Dapre listwar Zwif, i paret ki Ana ti premye madanm e Penina ti vin detrwa lannen pli tar. An tou le ka, Penina ti telman zalou Ana ki i ti rod fason pour fer sa pov madanm soufer. Penina ti annan en gran lavantaz lo Ana akoz li i ti kapab fer zanfan. Penina ti ganny zanfan enn deryer lot e sak fwa i ti ganny ankor enn, i ti krwar li ki la. Olye senpatiz avek Ana e rekonfort li akoz son sityasyon, Penina ti kapitaliz lo la. Labib i dir ki Penina ti sifok Ana en kantite zis pour fer li dekonserte. (1 Sam. 1:6) Penina ti fer ekspre. I ti anvi fer Ana soufer e i ti reisi.

Ana ti enkyet akoz i pa ti kapab fer zanfan e Penina ti fer tou pour fer son lavi en kosmar

6, 7. (a) Malgre zefor Elkana pour rekonfort Ana, akoz Ana pa ti dir li tou sa ki ti pe pase? (b) Eski lefet ki Ana ti napa zanfan sa ti vedir ki i ti napa benediksyon Zeova? Eksplike. (Vwar not anba lo paz.)

6 I paret ki son pli bon loportinite pour sifok Ana ti ler zot ti bezwen fer sa gran vwayaz pour al Silo. Elkana ti donn sak zanfan Penina, fiy konman garson, en par pour sakrifye avek Zeova. Par kont Elkana ti kontan Ana e i ti donn li en par spesyal. Penina ti zalou e i ti profite pour fer Ana rapel ki i ti napa zanfan ki finalman Ana ti plere e i ti menm perdi lapeti. Elkana ti remarke ki Ana ti tris e ki i pa ti pe manze, alor i ti esey rekonfort li. I ti demande: “Ana, akoz ou plere, e akoz ou pa manze, e akoz ou leker i dan lapenn? Eski mon pa vo plis ki dis garson pour ou?”​—1 Sam. 1:4-8.

7 Elkana ti omwen rekonnet ki latristes Ana ti akoz i pa ti kapab fer zanfan. Sirman, Ana ti vreman apresye ki Elkana ti reasir li ki i kontan li. * Me, Elkana pa ti koz konsernan move latitid Penina e Labib osi pa dir si Ana ti koz avek li lo la. Petet, Ana ti mazinen ki si i ti devwal tou lo Penina, Penina ti pou  profit plis ankor pour fer li soufer. Eski Elkana ti pou kapab sanz keksoz? Eski pa sa laenn ki Penina ti annan pour Ana ti pou riske vin pli for e menm son zanfan ek son bann serviter ti kapab donn lanmen fer li pli pir ankor? Ana ti zis santi li deplizanpli konman en etranze dan son prop lakour.

Akoz move tretman kot lakour, Ana ti rod rekonfor avek Zeova

8. Kan ou fer fas avek lenzistis, akoz i rekonfortan pour rapel ki Zeova i en Bondye lazistis?

8 Ki swa Elkana ti konn tou sa ki Penina ti pe fer ouswa non, Zeova ti vwar tou li. Dan son Parol, i donn detay e sa i vin konman en lavertisman pour nenport ki ki abitye fer bann swadizan pti keksoz ki montre ki i annan laenn oubyen zalouzi anver lezot. De lot kote, bann ki parey Ana ki inosan e kontan fer lape i kapab trouv rekonfor pour konnen ki Bondye lazistis pou aranz keksoz dan son fason ek letan apropriye. (Lir Deterononm 32:4.) Petet, Ana ti konn sa parski i ti al rod led avek Zeova.

“I ti nepli enkyet”

9. Ki leson nou aprann avek Ana lefet ki i ti pare pour fer sa vwayaz ziska Silo malgre i ti konnen ki mannyer Penina ti pou azir?

9 Lo granmaten, sa fanmir ti pe degaze. Tou dimoun ti pe met zot pare pour sa gran vwayaz, menm bann zanfan. Sa fanmir ti pou bezwen mars 30 kilomet dan bann pti montanny Efraim ziska Silo. * Sa traze ti pou pran enn oubyen de zour apye. Ana ti konnen ki mannyer son rival ti pou azir. Me, i pa ti reste kot lakour. Dan sa fason, i’n kit en bon legzanp pour bann adorater Bondye ziska ozordi. I pa zanmen byen pour les move konportman lezot enterfer avek nou ladorasyon pour Bondye. Si nou ti fer sa, nou ti pou mank sa loportinite pour ganny bann benediksyon ki ti pou donn nou lafors pour andire.

10, 11. (a) Akoz Ana ti al kot tabernak desito ki i ti ganny en sans? (b) Dan ki fason Ana ti devid son leker avek son Papa dan lesyel?

10 Apre en lazournen marse lo bann pti semen dan montanny, alafendefen, sa fanmir ti pros pour ariv Silo. Silo ti la devan zot lo en pti montanny antoure avek bann pli gran montanny. Anmezir zot ti aprose, tre probab, Ana ti pe mazin bokou lo sa ki i ti pou dir Zeova dan lapriyer. Enn fwa ki zot ti arive, sa fanmir ti manz ansanm. Desito ki i ti kapab, Ana ti sorti parmi zot e al kot tabernak Zeova. Gran Pret Eli ti la pe asize. Me Ana ti pe zis mazin son Bondye. Laba kot tabernak, i ti annan konfyans ki Zeova ti pou ekout li. Si personn pa ti pe konpran  son soufrans, omwen son Papa dan lesyel ti pou konpran. Son leker ti dan en kantite lapenn e i ti konmans plere.

11 Son lekor antye ti pe tranble mannyer i ti pe plere asodlarm. Ana ti koz tousel dan son leker avek Zeova. Son lalev ti tranble anmezir i ti mazin lo bann parol ki ti eksprim son douler. I ti fer en gran lapriyer e devid son leker avek son Papa. Me, i pa ti zis demann Bondye pour akonpli son dezir pour ganny en zanfan, akoz Ana pa ti zis enterese avek benediksyon Bondye, me osi avek sa ki i ti kapab donn Bondye. Alor, i ti fer en ve an dizan ki si i ganny en garson, i ti pou donn sa zanfan pour ki i servi Zeova tou son lavi.​—1 Sam. 1:9-11.

12. Parey legzanp Ana i montre, ki nou devret gard antet konsernan lapriyer?

12 Dan sa fason, Ana in kit en bon legzanp pour bann serviter Bondye ozordi konsernan lapriyer. Zeova i envit son pep pour koz avek li libreman, dir li tou sa ki zot santi, devid tou sa ki dan zot leker avek li parey en zanfan ki annan konfyans dan son paran ti pou fer. (Lir Psonm 62:8; 1 Tesalonisyen 5:17.) Zapot Pyer ti ganny enspire pour ekri sa parol rekonfortan konsernan lapriyer anver Zeova: “Desarz tou zot sousi lo li, parski limenm ki pran swen avek zot.”​—1 Pyer 5:7.

13, 14. (a) Ki mannyer Eli ti tonm lo en move konklizyon konsernan Ana? (b) Ki mannyer lafason ki Ana ti reponn Eli in kit en legzanp lafwa remarkab pour nou?

13 Malerezman, bann imen pa konpran lezot ouswa resanti zot douler parey Zeova. Anmezir Ana ti pe plere e priye, en lavwa ti fer li sote. Gran Pret Eli ti pe obzerv Ana. I ti dir: “Ziska kan ou pou kontinyen azir parey en soular? Aret bwar diven.” Eli ti’n remarke ki lalev Ana ti pe tranble, i ti pe plere e ki i ti sagren en kantite. Olye demann li ki arive, i ti tonm lo sa konklizyon ki Ana ti sou.​—1 Sam. 1:12-14.

14 Sa ti’n bezwen tap Ana, akoz i ti angwase sa letan e ladan menm i ganny akize san okenn laprev, avek en zonm ki ti annan en plas sitan onorab. Me kantmenm sa, ankor enn fwa, i ti demontre en lafwa ekstraordiner. I pa ti les lenperfeksyon en zonm anpes li ador Zeova. I ti reponn Eli avek respe e i ti eksplik son sityasyon. Eli ti reponn, petet pli dous e avek konpasyon safwasi: “Al anpe e ki Bondye Izrael i fer sa ki ou’n demann li.”​—1 Sam. 1:15-17.

15, 16. (a) Lefet ki Ana ti devid son leker avek Zeova e ador li kot tabernak, ki lefe sa ti annan lo li? (b) Dan ki fason nou kapab imit legzanp Ana ler nou pe lit avek bann santiman negatif?

15 Lefet ki Ana ti devid son leker avek Zeova e ador li laba  kot son tabernak, ki lefe sa ti annan lo li? Sa resi i dir: “Sa madanm ti ale, i ti manze e i ti nepli enkyet.” (1 Sam. 1:18) The Jerusalem Bible i met li koumsa: “Son figir ti nepli tris.” Ana ti santi li soulaze. Dan en sans, i ti konmsi i ti’n pran tou sa fardo emosyonnel ki ti lo li e i ti’n anvoy lo en zepol ki pli larz e pli for ki sa ki pour li. I ti’n zet tou lo zepol son Papa dan lesyel. (Lir Psonm 55:22.) Eski i annan problenm ki tro lour pour Zeova? Non, i ti napa sa letan, i napa ozordi e i pa pou zanmen annan!

16 Kan nou santi nou annan en ta fardo, fatige ouswa sagren en kantite, nou devret swiv legzanp Ana e dir tou sa ki nou santi avek sa Enn ki Labib i dir i “ekout lapriyer.” (Ps. 65:2) Si nou priy avek lafwa, nou osi nou pou vwar ki nou sagrinasyon i kapab ganny ranplase par “lape Bondye ki depas tou konpreansyon imen.”​—Fili. 4:6, 7.

“Napa ros ki parey nou Bondye”

17, 18. (a) Ki mannyer Elkana ti montre ki i ti siport sa ve ki Ana ti’n fer? (b) Ki Penina ti nepli kapab fer avek Ana?

17 Lannmen bomaten, Ana ti retourn kot tabernak avek Elkana. Tre probab, i ti’n dir son msye sa ki i ti’n demande dan son lapriyer e sa ki i ti dir i pou fer, akoz dapre Lalwa Moiz, en msye ti annan sa drwa pour kennsel en ve ki son madanm ti fer san son konsantman. (Nom. 30:10-15) Me sa zonm fidel pa ti fer sa. Plito, zot de Ana, zot ti ador Zeova ansanm kot tabernak avan retourn kot zot.

18 Kan ki Penina ti vreman realize ki son latitid ti nepli annan lefe lo Ana? Sa resi pa dir, me sa lekspresyon “i ti nepli enkyet,” i fer nou konpran ki Ana ti pli ere e i ti nepli dan depresyon aprezan. An tou le ka, Penina pa ti tarde pour remarke ki son kondwit ti napa lefe lo Ana parski Labib pa koz lo li ankor.

19. Ki benediksyon Ana ti gannyen e ki mannyer i ti demontre lapresyasyon pour sours sa benediksyon?

19 Ana ti’n retourn se li avek lape lespri. Me aprezan, pli bann mwan ti pase, pli i ti dan en gran lazwa. Akoz? I ti ansent! Dan son lazwa, Ana pa ti zanmen oubliye kote son benediksyon ti sorti. Kan sa garson ti ne, i ti apel li Samyel ki vedir “Non Bondye” ki aparaman met lanfaz lo kriy non Bondye, parey Ana ti’n fer. Sa menm lannen, Ana pa ti al avek Elkana ek lafanmir Silo. I ti reste avek son garson kot lakour pour trwa-z-an ziska ki i ti sevre. Apre sa, i ti anmar leker akoz sa zour pour li separe avek son garson byenneme ti’n arive.

20. Ki mannyer Ana ek Elkana ti akonpli sa ve ki zot ti’n fer avek Zeova?

 20 I pa ti fasil pour li separe avek son garson. Byensir, Ana ti konnen ki Samyel ti pou ganny byen pran swen avek, laba Silo, petet par bann madanm ki ti servi kot tabernak. Kantmenm sa, Samyel ti ankor zenn e ki manman ki pa ti pou anvi reste avek son zanfan? Toudmenm, Ana ek Elkana ti anmenn zot garson laba, pa kontreker, me avek rekonesans. Zot ti ofer bann sakrifis kot lakaz Zeova e anmenn Samyel kot Eli, pour fer li rapel sa ve ki Ana ti’n fer plizyer lannen pli boner.

Ana ti en benediksyon pour son garson Samyel

21. Ki mannyer lapriyer Ana ti reflekte profonder son lafwa? (Vwar osi bwat “ De lapriyer remarkab.”)

21 Apre sa, Ana ti fer en lapriyer ki Bondye ti vwar li vo lapenn pour enkli dan son Parol enspire. Anmezir ou lir 1 Samyel 2:1-10, dan sak laliny ou pou vwar ki degre profon son lafwa ti ete. I ti loue Zeova pour sa fason ki i ti servi son pwisans, son abilite pour abes bann ki arogan, beni bann ki ganny oprimen, termin oubyen menm sov lavi. I ti loue son Papa akoz napa en lot parey li ki sen, zis e fidel. Ana ti annan bon rezon pour dir: “Napa en ros ki parey nou Bondye.” Bann ki bezwen led i kapab depan lo Zeova, i en refiz pour sa bann ki oprimen e martirize.

22, 23. (a) Akoz nou kapab asire ki an grandisan Samyel ti konnen ki son paran ti kontan li? (b) Dan ki fason Zeova ti beni Ana plis ankor?

22 Pti Samyel ti sirman annan en gran privilez pour annan en manman ki ti annan en kantite lafwa dan Zeova. Menm si i ti mank son manman ler i ti pe grandi, i pa ti santi li ganny abandonnen. Lannen ale lannen vini, Ana ti al Silo pour anmenn en lenz san lanmans pour Samyel  mete dan son servis kot tabernak. Lafason ki i ti koud sa lenz ti montre ki i ti kontan son zanfan e pran swen avek li. (Lir 1 Samyel 2:19.) Nou zis kapab mazin Ana pe met sa lenz lo son pti garson, pe aranz li byen e get li anmezir i dir li bann zoli parol ankourazan. I ti en benediksyon pour Samyel annan sa kalite manman e i ti grandi pour vin en benediksyon pour son paran e pour Izrael antye.

23 Ana osi pa ti ganny oubliye. Zeova ti beni li e i ti kapab kontinyen fer zanfan, i ti ganny ankor senk zanfan pour Elkana. (1 Sam. 2:21) Me, petet pli gran benediksyon ki Ana ti gannyen ti sa relasyon pros ki i ti annan avek Zeova, son Papa. Sa relasyon ti vin pli for anmezir lannen ti pase. Nou swete ki sa i ariv avek ou parey i ti arive avek Ana.

^ par. 7 Menm si sa resi Labib i dir ki ‘Zeova ti’n ferm matris Ana,’ i napa okenn levidans ki montre ki sa madanm fidel ki ti annan limilite ti napa benediksyon Bondye. (1 Sam. 1:5) Par ler, Labib i dir ki Bondye i fer serten keksoz kan anfet i permet sa keksoz arive pour en serten letan.

^ par. 9 Sa zistans i baze lo en probabilite ki Rama, lavil kot Elkana ti reste, i sa menm landrwa ki pli tar dan letan Zezi ti apel Arimate.