Ekout sa Gran Ansennyan

Pli bon landrwa pour trouv bann bon prensip i dan Labib. Bann zanfan i kapab aprann sa ki zot Papa dan lesyel i dir olye sa ki bann imen i dir.

Sa ki zanfan i bezwen avek zot paran

Sa liv in ganny prepare pour ankouraz bann zanfan ek bann ki lir avek zot pour koz lo bann size enportan.

CHAPTER 1

Akoz Zezi ti en Gran Ansennyan?

Kwa ki Zezi ti ansennyen? Kote son bann lansennyman ti sorti?

CHAPTER 2

En Let sorti kot Bondye ki kontan nou

Nou trouv Son let dan en liv ki pli presye ki okenn lezot liv.

CHAPTER 3

Sa Enn ki’n fer tou keksoz

Lekel ki’n fer zwazo e fer zot konn sante? Lekel ki’n fer zerb avek sa kouler ver? Lekel ki’n fer ou?

CHAPTER 4

Bondye i annan en Non

Nou tou nou annan en non. Eski ou konn non Bondye? Akoz son non i enportan?

CHAPTER 5

“Sa mon Garson”

Kwa ki ti fer Zezi en dimoun vreman spesyal?

CHAPTER 6

Sa Gran Ansennyan ti servi lezot

Ou kontan ler en dimoun i rann ou en pti servis? Nou tou nou kontan sa e sa Gran Ansennyan ti konn sa.

CHAPTER 7

Lobeisans i protez ou

Bann zenn i kapab aprann bokou keksoz avek bann ki pli vye ki zot. Ler Bondye i dir nou fer en keksoz, asire sa keksoz i byen pour fer.

CHAPTER 8

Bann ki pli o ki nou

Serten i bon e serten i move.

CHAPTER 9

Pa les nou ganny tante

Ki ou devret fer si en dimoun I dir fer en keksoz mal?

CHAPTER 10

Zezi i pli for ki bann demon

Napa okenn rezon pour nou per bann demon me nou bezwen veye ki zot pa anbet nou.

CHAPTER 11

Bann lanz Bondye i ed nou

Bann lanz i ed bann dimoun ki kontan Zeova e ki servi li.

CHAPTER 12

Zezi i montre nou ki mannyer pour priye

Ou kapab koz avek Bondye nenport ler pandan lazournen oubyen aswar e I pou tann ou.

CHAPTER 13

Bann premye disip Zezi

Ki kalite dimoun zot ti ete?

CHAPTER 14

Akoz nou devret pardonnen?

Zezi I rakont en zistwar pour ed nou konpran.

CHAPTER 15

En leson lo labonte

Aprann avek sa zistwar bon Samariten.

CHAPTER 16

Sa ki vreman enportan

Ki mannyer nou kapab ris devan Bondye?

CHAPTER 17

Sa ki fer nou zwaye

Sa Gran Ansennyan i dir en sekre enportan

CHAPTER 18

Eski ou mazinen pour dir mersi?

Ou kapab aprann avek legzanp sa dis lepre

CHAPTER 19

Eski i byen pour lager?

Ki ou krwar ou devret fer ler problem I konmanse?

CHAPTER 20

Eski ou toultan anvi premye?

Ki Zezi ti dir son bann disip ler zot ti pe dispit lo?

CHAPTER 21

Eski nou devret vant nou lekor?

Zezi ti rakont zistwar en Farizyen ek en kolekter taks.

CHAPTER 22

Akoz nou pa devret koz manti?

Vwar ki mannyer Zeova ti fer avek Ananyas ek Safira.

CHAPTER 23

Akoz dimoun i malad?

Eski pou annan en letan kot nou pa pou zanmen malad?

CHAPTER 24

Pa zanmen vin en voler!

Annou vwar legzanp kat dimoun ki ti pran keksoz ki ti pa pour zot

CHAPTER 25

Eski bann dimoun ki fer sa ki mal i kapab sanze?

Legzanp Sol ek en prostitye i donn larepons.

CHAPTER 26

Akoz i difisil fer sa ki byen?

Ki mannyer bann move dimoun pou reazir si ou pa fer sa ki zot dir ou fer?

CHAPTER 27

Lekel ou Bondye?

Dimoun ladorasyon plizyer bondye. Ki ou devret fer? Trwa zenn Ebre i donnnou larepons.

CHAPTER 28

Konman ou pou konnen lekel ou devret obei?

“Alor, rann Sezar sa ki pour Sezar e Bondye sa ki pour Bondye.”

CHAPTER 29

Eski Bondye i dakor avek tou kalite parti?

Eski ou ti konnen ki Labib i koz lo detrwa parti ki dimoun ti selebre? Nou kapab konpran ki Bondye ti panse lo zot.

CHAPTER 30

Kwa ki kapab anpes lafreyer domin nou?

Sa Gran Ansenyan pa ti dir ki i ti pou fasil pour servi Zeova. Me i annan en fason pour ganny kouraz ek led.

CHAPTER 31

Kote nou trouv rekonfor?

Si ou santi ou tris e tousel, ki ou devret fer?

CHAPTER 32

Ki mannyer Zezi ti ganny proteze?

Aprann fason ki Zeova ti protez Zezi kont bann dimoun ki ti oule touy li ler i ti ankor en zafan.

CHAPTER 33

Zezi i kapab protez nou

Ler I ti lo later I ti montre ki mannyer i kapab protez bann ki kontan li.

CHAPTER 34

Ki i arive avek nou ler nou mor?

Eski ou devret per lanmor oubyen en dimoun ki’n mor?

CHAPTER 35

En dimoun ki’n mor i kapab revin vivan!

Bondye In donn zezi sa pouvwar resisit bann dimoun enkli zanfan.

CHAPTER 36

Lekel ki pou resisite? Kot zot pou reste?

Ki Zezi ti dir lo sa bann kestyon?

CHAPTER 37

Mazin Zeova ek son garson

Zezi ti montre son bann disip en fason spesyal pour rapel sa ki Zeova ek Zezi in fer pour nou.

CHAPTER 38

Akoz nou devret kontan Zezi?

I ti donn son lavi parfe pour ki zot ganny lavi eternal!

CHAPTER 39

Bondye i mazin son garson

Zezi i ganny resisite.

CHAPTER 40

Ki mannyer nou kapab fer Bondye kontan?

En proverb i dir: “Vin saz, mon garson [oubyen mon fiy] e rezwir mon leker.”

CHAPTER 41

Bann zanfan ki fer Bondye kontan

Ki ou kapab fer pour fer Bondye kontan?

CHAPTER 42

Akoz nou bezwen travay?

Travay i bon pour nou lespri ek nou lekor. Nou kapab aprann ki mannyer pour apresye li.

CHAPTER 43

Lekel nou bann frer ek ser?

Eski I enkli bann dimoun ki pa menm manman oubyen menm papa avek nou?

CHAPTER 44

Fer zanmi avek bann ki kontan Bondye

“Pa les zot ganny anbete: ‘Move frekantasyon, i gat repitasyon’”

CHAPTER 45

Kisisa Rwayonm Bondye? Ki mannyer nou montre ki nou anvi i vini?

Ler Zezi pou ansarz tou keksoz lo later, i pou fer bann gran sanzman.

CHAPTER 46

Delo ti detrir en lemonn. Eski sa pou ariv ankor?

Bann ki drwat pou reste pour touzour lo late.

CHAPTER 47

Ki mannyer nou konnen Armagedon i pros?

Bann siny i otour nou.

CHAPTER 48

Nouvo lemonn Bondye pe esper ou!

Ki ou bezwen fer pour apresye li pour touzour?