Skip to content

Al lo konteni

Matye sapit 5-7

Matye sapit 5-7

5 Kan Zezi ti vwar lafoul, i ti mont lo montanny e apre ki i ti’n asize, son bann disip ti vin kot li. 2 I ti konmans koze e ansenny zot:

3 “Ere bann ki rekonnet ki zot bezwen gidans Bondye, a parski Rwayonm lesyel i pour zot.

4 “Ere bann ki dan en gran latristes, parski zot pou ganny rekonforte.

5 “Ere bann ki dous, b parski zot pou ganny donnen c later.

6 “Ere bann ki lafen e swaf ladrwatir, parski zot pou rasazye. d

7 “Ere bann ki pran pitye e pour lezot, parski lezot pou pran pitye pour zot.

8 “Ere bann ki annan en leker pir, parski zot pou vwar Bondye.

9 “Ere bann ki fer lape, f parski zot pou ganny apele zanfan g Bondye.

10 “Ere bann ki’n ganny persekite akoz zot fer sa ki drwat, parski Rwayonm lesyel i pour zot.

11 “Ere kan dimoun i ensilte zot, persekit zot, koz manti e dir tou sort move keksoz lo zot akoz mwan. 12 Zot devret kontan e dan lazwa, parski zot rekonpans i gran dan lesyel, akoz koumsanmenm ki zot ti persekit bann profet avan zot.

13 “Zot, zot disel later, me si disel i nepli sale, ki mannyer i pou revin sale? I pa bon pour nanryen apard ki ganny zete deor kot dimoun i mars lo la.

14 “Zot, zot lalimyer lemonn. En lavil ki anler lo en montanny pa kapab ganny kasyet. 15 Dimoun i alim en lalanp, pa pour met li anba en pannyen, h me i met li anler lo en keksoz pour kler tou bann ki dan lakaz. 16 Pareyman, zot lalimyer i devret briye devan dimoun, pour ki zot kapab vwar zot bon aksyon e glorifye zot Papa dan lesyel.

17 “Pa krwar ki mon’n vin detri Lalwa oubyen lansennyman bann Profet. i Mon’n vin, pa pour detri me pour akonpli zot. 18 Vreman mon dir zot ki i pou pli fasil pour lesyel ek later disparet ki pour sa pli pti let oubyen en pti bout dan en let dan Lalwa disparet san ki tou keksoz dan Lalwa i ganny akonplir. 19 Pour sa rezon alor, nenport dimoun ki kas enn sa bann pli pti komannman e ansenny lezot pour fer parey, i pou ganny konsidere pli pti an sa ki konsern Rwayonm lesyel. Me nenport dimoun ki obei e ansenny sa bann komannman pou ganny konsidere gran an sa ki konsern Rwayonm lesyel. 20 Parski mwan mon dir zot ki si zot ladrwatir pa plis ki pour bann profeser lalwa ek Farizyen, zot pa pou zanmen antre dan Rwayonm lesyel.

  21 “Zot in tande ki i’n ganny dir avek nou zanset: ‘Ou pa devret komet mert, me sa ki komet mert pou rann kont avek lakour lazistis.’ 22 Me mwan mon dir zot ki si en dimoun i kontinyen ankoler avek son frer, i pou rann kont devan lakour lazistis. Sa ki ensilte son frer pou rann kont avek Lakour Siprenm. Tandis ki sa enn ki dir ‘Ou fou, ou en bon nanryen!’ i riske ganny zete dan dife Zeenn. j

23 “Alor, si ou pe anmenn ou lofrann devan lotel e laba ou mazinen ki ou frer i annan en keksoz kont ou, 24 kit ou lofrann laba devan lotel, al fer lape avek ou frer avan tou, apre retournen e ofer ou lofrann.

25 “Pa tarde pour rezourd problenm avek sa enn ki pe anmenn ou ankour ler zot ankor lo semen, pour ki kekfwa i pa pou anmenn ou devan ziz e ziz pa pou livre ou avek gard e ou pa pou ganny zete dan prizon. 26 I Laverite mon dir ou, ou pa pou zanmen sorti ziska ki ou’n fini pey li sa dernyen pti sou.

27 “Zot in tande ki i’n ganny dir: ‘Ou pa devret komet adilter.’ 28 Me mwan mon dir zot ki en dimoun ki kontinyen get en madanm e devlop en dezir pour li, i’n fini fer adilter avek li dan son leker. 29 Alor, si ou lizye kote drwat pe fer ou fer pese, tir li e zet li lwen, parski i pli bon pour ou perdi en parti ou lekor ki ou lekor antye i ganny zete dan Zeenn. k 30 Si ou lanmen drwat osi pe fer ou fer pese, koup li e zet li, parski i pli bon pour ou perdi en parti ou lekor ki ou lekor antye i ganny zete dan Zeenn. l

31 “Deplis, i’n ganny dir: ‘En dimoun ki divors son madanm i bezwen donn li en sertifika divors.’ 32 Me mwan mon dir zot ki en dimoun ki divors son madanm eksepte si sa madanm in komet imoralite seksyel, a i fer sa madanm riske komet adilter e si en dimoun i marye avek en madanm ki’n divorse i komet adilter.

33 “Zot in osi tande ki i’n ganny dir avek nou zanset: ‘Ou pa devret fer en serman e pa gard ou parol, me ou devret akonpli ou ve anver Zeova.’ 34 Me mwan mon dir zot: Pa bezwen fer en serman ditou, ni par lesyel, parski sa i tronn Bondye, 35 ni par later, parski sa i son marspye, ni par Zerizalenm, parski i lavil sa gran Lerwa. 36 Pa fer en serman lo ou latet, parski ou pa kapab fer ni en bren seve vin blan oubyen nwanr. 37 Zis fer sir ki ou ‘Wi’ i wi e ou ‘Non’ i non, parski sa ki ou dir an plis i sorti kot sa enn move. b

38 “Zot in tande ki i’n ganny dir: ‘En lizye pour en lizye e en ledan pour en ledan.’ 39 Me mwan mon dir zot: Pa lager avek en move dimoun, me si en dimoun i donn ou en kalot lo ou lazou kote drwat, donn li lot kote osi. 40 Si en dimoun i anvi anmenn ou ankour pour pran ou lenz, les li pran ou manto c osi. 41 Si en dimoun ki annan lotorite i fors ou pour servi li pour en kilomet, fer de kilomet avek li. 42 Donn sa enn ki pe demann ou e pa refize pret sa enn ki demann ou prete. d

43 “Zot in tande ki i’n ganny dir: ‘Ou devret kontan ou prosen e ay ou lennmi.’ 44 Me mwan mon dir zot: Kontinyen kontan zot lennmi e priy pour sa bann ki persekit zot. 45 Dan sa fason, zot a kapab vin zanfan zot Papa ki dan lesyel vi ki i fer soley tap lo bon konman move dimoun e i fer lapli tonm lo bann ki drwat e bann ki move. 46 Parski si zot kontan bann ki kontan zot, ki rekonpans i annan pour zot? Pa bann kolekter taks osi i fer parey? 47 Si zot dir bonzour zis zot frer, ki keksoz ekstraordiner zot pe fer? Pa dimoun lezot nasyon i fer parey? 48 Pareyman, zot devret parfe e parey zot Papa dan lesyel i parfe.

6 “Veye ki zot pa fer sa ki drwat zis pour dimoun vwar zot, si non zot Papa ki dan lesyel pa pou rekonpans zot. 2 Alor, ler ou ed bann pov, pa soufle tronpet parey bann ipokrit i fer dan sinagog e dan semen pour dimoun glorifye zot. Laverite mon dir zot, zot in fini ganny tou zot rekonpans. 3 Me ou, ler ou ed bann pov, pa les ou lanmen gos konnen ki ou lanmen drwat pe fer, 4 pour ki lezot pa vwar ler ou pe ede. Alor ou Papa ki vwar tou pou rekonpans ou.

5 “Osi, ler zot priye, pa fer parey bann ipokrit, akoz zot zot kontan debout pour fer lapriyer dan sinagog e dan kwen bann gran semen pour ki dimoun i vwar zot. Laverite mon dir zot, zot in fini ganny tou zot rekonpans. 6 Par kont, ou ler ou priye, antre dan ou lasanm prive e apre ki ou’n ferm laport, priy avek ou Papa ki dan lesyel. Alor ou Papa ki vwar tou pou rekonpans ou. 7 Me ler ou priye, pa repet menm zafer parey dimoun lezot nasyon i fer, parski zot zot mazinen ki zot lapriyer pou ganny ekoute si zot fer bann gran gran lapriyer. 8 Alor, pa vin parey zot parski zot Papa i konn sa ki zot bezwen menm avan ki zot demann li.

9 “Me zot, se koumsa ki zot devret priye:

“‘Nou Papa ki dan lesyel, ki ou non i ganny sanktifye. f 10 Ki ou Rwayonm i vini. Ki ou lavolonte i ganny fer lo later parey dan lesyel. 11 Donn nou nou dipen ki nou bezwen pour ozordi 12 e pardonn nou nou bann pese g parey nou’n osi pardonn bann ki’n ofans nou. 13 Pa les nou tonm dan tantasyon, me sov nou kont sa enn move.’

14 “Parski si zot pardonn fot lezot, zot Papa dan lesyel pou osi pardonn zot, 15 tandis ki si zot pa pardonn fot lezot, zot Papa osi pa pou pardonn zot.

16 “Ler zot zennen, aret fer figir fer lapenn parey bann ipokrit, parski zot negliz zot lekor pour montre dimoun ki zot pe zennen. Laverite mon dir zot, zot in fini ganny tou zot rekonpans. 17 Me ou, ler ou pe zennen met delwil lo ou latet e lav ou figir, 18 pour ki ou pa montre ki ou pe zennen devan dimoun me selman devan ou Papa ki dan lesyel. Alor, ou Papa ki vwar tou pou rekonpans ou.

19 “Aret anmas pour zot menm bann trezor lo later, kot lever ek larouy i gat zot e kot voler i kas lakaz e vole. 20 Plito, anmas pour zot menm bann trezor dan lesyel kot napa ni lever ni larouy pour gat zot e kot napa voler pour kas lakaz e vole. 21 Parski kot ou trezor i ete, ou leker pou la osi.

22 “Lizye i lalanp lekor. Alor, si ou lizye i get en sel keksoz, ou lekor antye pou dan lalimyer. h 23 Me si ou lizye i get sa ki move, i ou lekor antye pou dan fernwanr. Si sa lalimyer ki dan ou i vin fernwanr, ou vreman dan en gran fernwanr!

24 “En lesklav pa kapab servi de met, parski swa i pou ay enn e kontan lot oubyen i pou fidel avek enn e mepriz lot. Ou pa kapab lesklav Bondye e lesklav Larises an menm tan.

25 “Pour sa rezon mon dir zot: Aret trakase konsernan sa ki zot pou manze oubyen bwar pour viv oubyen lenz ki zot pou mete. Pa lavi i annan plis valer ki manze e lekor plis valer ki lenz? 26 Get byen bann zwazo dan lesyel, zot pa senm lagrenn, ni rekolte, ni anmas dan stor, pourtan zot Papa dan lesyel i donn zot manze. Pa zot annan plis valer ki sa bann zwazo? 27 Lekel parmi zot ki si i pran traka i kapab azout en minit avek son lavi? 28 Deplis, akoz zot trakase ki lenz zot pou mete? Pran legzanp lo lafason ki bann lis maron i pouse, zot pa rente, ni koud lenz, 29 me mon dir zot ki menm Salomon dan tou son laglwar pa ti abiye parey enn sa bann lis. 30 Aprezan, si se koumsa ki Bondye i abiy bann fler maron ki la ozordi e ki demen i ganny zete dan dife, pa i pou pli kontan abiy zot, zot ki annan en ptigin lafwa? 31 Alor pa zanmen trakase e dir, ‘Ki nou pou manze?’ oubyen ‘Ki nou pou bwar?’ oubyen ‘Ki nou pou mete?’ 32 Parski tousala i bann keksoz ki bann nasyon pe rode a tou pri. Zot Papa dan lesyel i konnen ki zot bezwen tou sa bann keksoz.

33 “Alor, kontinyen rod Rwayonm ek son ladrwatir premye e Bondye pou donn zot tou lezot keksoz. 34 Pour sa rezon, pa zanmen trakas pour demen, parski demen pou annan son prop traka. Sak zour i annan son prop problenm.

7 “Aret zize pour ki zot pa ganny zize. 2 Parski zot pou ganny zize dan menm fason ki zot pe ziz lezot e mezir ki zot pe servi pour lezot sanmenm mezir ki lezot pou servi pour zot. 3 Alor, akoz ou get sa pti lapay dan lizye ou frer me ou pa vwar sa plans dan ou prop lizye? 4 Ki mannyer ou kapab dir ou frer, ‘Les mwan tir sa pti lapay dan ou lizye,’ kan salerla i annan en plans dan ou prop lizye? 5 Ipokrit! Tir sa plans dan ou lizye avan e apre ou pou vwar pli kler pour tir sa pti lapay dan lizye ou frer.

6 “Pa donn sa ki sen avek lisyen. Pa anvoy zot perl avek koson pour ki zot pa pil pil lo la e apre vire e atak ou.

7 “Kontinyen demande e zot pou gannyen, kontinyen rode e zot pou trouve, kontinyen tap laport e i pou ouver. 8 Parski tou sa ki demande i gannyen e tou sa ki rode i trouve e tou sa ki tap laport, laport pou ouver. 9 Vreman, lekel parmi zot ki si son garson i demann li dipen, i pou donn li en ros? 10 Oubyen si i demann li en pwason, i pa pou donn li en serpan, non? 11 Alor, si zot, menm si zot move, zot konn donn bann bon kado zot zanfan, pa zot Papa ki dan lesyel pou pli pare ankor pour donn bann bon keksoz bann ki pe demann li!

12 “Alor, tou sa ki zot anvi dimoun i fer pour zot, zot osi zot devret fer parey pour zot. Anfet, se sa ki Lalwa ek lansennyman bann Profet i dir.

13 “Pas par pti baro, parski sa gran baro e sa semen ki fasil i anmenn ver destriksyon e bokou pe pas par la, 14 tandis ki sa pti baro e sa semen ki difisil i anmenn ver lavi, me pa bokou ki pe trouv li.

15 “Vey byen sa bann fo profet ki vin kot zot e fer krwar zot bann mouton, me ki an realite zot bann lelou voras. 16 Zot pou rekonnet sa bann dimoun par zot fri. Personn pa zanmen anmas rezen lo pye pikan oubyen fig lo pye kanpes, non? 17 Pareyman, tou bon pye fri i raport bon fri, me tou move pye fri i raport bann fri ki pa bon. 18 En bon pye fri pa kapab raport fri ki pa bon e en move pye fri pa kapab raport bon fri. 19 Tou pye fri ki pa raport bon fri i ganny koupe e zete dan dife. 20 Vreman, zot pou rekonnet sa bann zonm par zot fri.

21 “Pa tou dimoun ki dir mwan, ‘Senyer, Senyer,’ ki pou antre dan Rwayonm lesyel, me zis sa enn ki pe fer lavolonte mon Papa ki dan lesyel ki pou antre. 22 Sa zour, bokou pou dir mwan: ‘Senyer, Senyer, pa nou ti profetize lo ou non e sas demon lo ou non e fer en kantite mirak lo ou non?’ 23 Alor mon pou dir zot: ‘Mon napa nanryen pour fer avek zot! Sorti la devan mwan, zot ki fer lemal!’

24 “Alor, tou dimoun ki ekout mon parol e met li an pratik pou parey en zonm pridan ki’n fer son lakaz lo ros. 25 Gro lapli ti tonbe, delo ti monte, gro divan ti soufle lo sa lakaz, me i pa ti tonbe parski i ti’n ganny konstrir lo ros. 26 Deplis, tou dimoun ki ekout mon parol me ki pa met li an pratik i parey en zonm bet ki’n fer son lakaz lo disab. 27 Gro lapli ti tonbe, delo ti monte, gro divan ti soufle lo sa lakaz, i ti tonbe e i ti ganny detrir konpletman.”

28 Ler Zezi ti’n fini koze, lafoul ti vreman etonnen par son fason ansennyen, 29 parski i pa ti ansenny parey bann profeser lalwa me i ti ansenny sa ki sorti kot Bondye.”

a Oubyen “ki rekonnet ki zot annan bezwen spirityel; Ere bann ki mandyan lespri sen.”

b Oubyen “ki annan limite.”

c Literalman, “erit.”

d Oubyen “satisfe.”

e Oubyen “demontre mizerikord.”

f Oubyen “kontan lape.”

g Literalman, “garson.”

h Oubyen “en pannyen ki ganny servi pour mezir lagrenn.”

i Literalman, “Lalwa ek bann Profet.” Sa lekspresyon i refer avek Lekritir Ebre an antye.

j En landrwa kot zot ti zet salte an deor Zerizalenm. Non Grek pour Vale Inonm ki ti sid e sid was avek ansyen lavil Zerizalenm. Napa levidans ki montre ki bann zannimo ek dimoun ti ganny zete vivan dan Zeenn pour ganny brile ouswa ganny tourmante. Alor, sa landrwa pa kapab reprezant en rezyon envizib kot bann nanm imen i ganny tourmante eternelman dan en dife literal. Plito Zezi ek son bann disip ti servi sa mo Zeenn, dan en fason senbolik pour refer avek en pinisyon eternel, “dezyenm lanmor,” setadir destriksyon eternal.

k Vwar not dan  5:22.

l Vwar not dan  5:22.

a Grek, por·nei’a. Sa mo i ganny servi dan Labib pour refer avek tou aksyon ki kont lalwa Bondye. Sa i enkli adilter, prostitisyon, relasyon seksyel ant bann dimoun ki pa marye, omoseksyalite ek relasyon seksyel avek zannimo.

b Setadir, Satan.

c Manto ti ganny mete par lao lenz en dimoun.

d Setadir, prete san lentere.

e Literalman, “konplet.”

f Oubyen “ganny konsidere konman sakre, sen.”

g Literalman, “det.”

h Oubyen “ranpli avek lalimyer.”

i Oubyen “groker.” Literalman, “en move lizye.”