Neemya 12:1-47

  • Bann pret ek bann Levit (1-26)

  • Linogirasyon miray (27-43)

  • Bann dimoun ki travay kot tanp (44-47)

12  Sa ti bann pret ek bann Levit ki ti retournen sorti an egzil ansanm avek Zorobabel garson Sealtyel ek Zesoua: Seraya, Zeremi, Ezra,  Amariya, Malouk, Atous,  Sekanya, Reoum, Meremot,  Ido, Ginetoy, Abiya,  Miyamin, Maadya, Bilga,  Semaya, Zoyarib, Zedaya,  Salou, Amok, Ilkiya ek Zedaya. Sa ti bann sef pret ek zot bann frer dan letan Zesoua.  Bann Levit ti Zesoua, Binoui, Kadmyel, Serebya, Zida ek Matanya. Matanya ti diriz bann sanson remersiman ansanm avek son bann frer.  I ti osi annan Bakboukya ek Ouni zot bann frer ki ti debout an fas avek zot pour vey tanp.* 10  Zesoua ti vin papa Zoyakim, Zoyakim ti vin papa Eliasib e Eliasib ti vin papa Zoyada. 11  Zoyada ti vin papa Zonatan e Zonatan ti vin papa Zadoua. 12  Sa ti bann pret, bann sef fanmir* dan letan Zoyakim: dan fanmir Seraya, i ti annan Meraya. Dan fanmir Zeremi, i ti annan Ananya. 13  Dan fanmir Ezra, i ti annan Mesoulam. Dan fanmir Amariya, i ti annan Zeoanann. 14  Dan fanmir Malouki, i ti annan Zonatan. Dan fanmir Sebanya, i ti annan Zozef. 15  Dan fanmir Arim, i ti annan Adna. Dan fanmir Merayot, i ti annan Elkay. 16  Dan fanmir Ido, i ti annan Zekarya. Dan fanmir Ginetonn, i ti annan Mesoulam. 17  Dan fanmir Abiya, i ti annan Zikri. Dan fanmir Minyamin, i ti annan . . . .* Dan fanmir Moadya, i ti annan Piltay. 18  Dan fanmir Bilga, i ti annan Samoua. Dan fanmir Semaya, i ti annan Zeonatan. 19  Dan fanmir Zoyarib, i ti annan Matenay. Dan fanmir Zedaya, i ti annan Ouzi. 20  Dan fanmir Salay, i ti annan Kalay. Dan fanmir Amok, i ti annan Eber. 21  Dan fanmir Ilkiya, i ti annan Asabya. Dan fanmir Zedaya, i ti annan Netanel. 22  Bann sef fanmir* bann Levit dan letan Eliasib, Zoyada, Zoanann ek Zadoua ti ganny anrezistre. Bann pret osi ti ganny anrezistre, ziska letan ki Daryis ti lerwa Pers. 23  Bann Levit ki ti bann sef fanmir* ti ganny anrezistre dan liv listwar, ziska dan letan Zoanann garson Eliasib. 24  Bann sef Levit ti Asabya, Serebya ek Zesoua garson Kadmyel ek zot bann frer ti debout an fas avek zot pour loue e remersye Bondye, parey David serviter* sa vre Bondye ti’n donn lord. Bann group gardyen ti o bor kanmarad. 25  Matanya, Bakboukya, Obadya, Mesoulam, Talmonn ek Akoub ti pe veye parey bann gardyen baro. Zot ti pe vey bann stor kot bann baro. 26  Zot ti fer zot travay dan letan Zoyakim garson Zesoua ki garson Zozadak e dan letan gouverner Neemya ek pret Ezra ki ti kopye parol Bondye.* 27  Ler zot ti pe al fer linogirasyon miray Zerizalenm, zot ti rod bann Levit partou kot zot ti pe reste e anmenn zot Zerizalenm pour selebre sa linogirasyon dan lazwa, avek bann sanson remersiman, bann senbal, bann lenstriman lakord ek bann larp. 28  Bann garson bann santer* ti rasanble ansanm. Zot ti sorti dan distrik,* partou otour Zerizalenm, dan bann vilaz bann Netofatit, 29  Bet-Gilgal, dan bann laplenn Geba ek Azmavet, parski bann santer ti’n konstri bann vilaz pour zot menm partou otour Zerizalenm. 30  Bann pret ek bann Levit ti pirifye zot lekor e zot ti pirifye sa pep, bann baro ek miray. 31  Apre, mon ti fer bann prens Zida mont anler lo miray. Apre sa, mon ti fer de gran group lakoral pour sant bann sanson remersiman e mon ti fer bann group dimoun swiv zot par deryer. En group lakoral ti mars dan kote drwat lo miray ziska Baro Ta Lasann. 32  Osaya ek lanmwatye bann prens Zida ti pe mars par deryer zot 33  ansanm avek Azarya, Ezra, Mesoulam, 34  Zida, Benzamen, Semaya ek Zeremi. 35  I ti annan serten garson bann pret avek zot e zot ti annan tronpet. Sa bann garson ti Zekarya garson Zonatan ki garson Semaya ki garson Matanya ki garson Mikaya ki garson Zakour ki garson Asaf 36  ek son bann frer Semaya, Azarel, Milalay, Gilalay, Maai, Netanel, Zida ek Anani, ki ti annan bann lenstriman lanmizik David serviter sa vre Bondye. Ezra ki ti kopye parol Bondye* ti al par devan zot. 37  Ler zot ti kot Baro Sours Delo, zot ti al drwat devan zot e zot ti monte e pas kot Peron Lavil David ki o bor miray par lao Lakaz David e zot ti al kot Baro Delo dan les. 38  Sa lot lakoral ki ti pe sant bann sanson remersiman ti mars dan lot direksyon* e mon ti swiv sa lakoral ansanm avek lanmwatye sa pep, lo miray par lao Latour bann Four e lo Miray Larz. 39  Apre nou ti pas par lao Baro Efraim, lo Baro Vye Lavil, lo Baro Pwason, Latour Ananel, Latour Mea e lo Baro Mouton. Nou ti aret kot Baro Gard. 40  Finalman, sa de lakoral ki ti pe sant bann sanson remersiman ti debout devan lakaz sa vre Bondye. Mwan ek lanmwatye bann gouverner ki ti avek mwan, nou ti debout nou osi 41  ansanm avek bann pret, setadir Eliakim, Maaseya, Minyamin, Mikaya, Elioenay, Zekarya ek Ananya e zot ti annan bann tronpet avek zot. 42  I ti osi annan Maaseya, Semaya, Eleazar, Ouzi, Zeoanann, Malkiya, Elam ek Ezer. Bann santer ti sant byen for e Izraya ti ansarz zot. 43  Sa zour, zot ti ofer en kantite sakrifis e zot ti dan lazwa, parski sa vre Bondye ti fer zot vreman zwaye. Bann madanm ek bann zanfan osi ti dan lazwa e bann dimoun ki ti lwen avek Zerizalenm ti kapab tann tapaz ki zot ti pe fer akoz zot ti dan lazwa. 44  Sa zour, zot ti swazir bann zonm pour ansarz bann stor pour bann kontribisyon, bann premye fri ek bann dizyenm bann keksoz.* Dan sa bann stor, zot ti stok bann keksoz ki sorti dan bann plantasyon dan bann lavil ki Lalwa ti demande pour donn bann pret ek Levit, parski bann dimoun Zida ti dan lazwa akoz bann pret ek bann Levit ti pe fer zot travay. 45  Zot ti konmans fer zot bann travay pour zot Bondye e zot ti pirifye tou dimoun ek tou keksoz parey zot ti sipoze fer. Bann santer ek bann gardyen baro osi ti fer zot bann travay, parey David ek son garson Salomon ti’n donn lord pour fer. 46  Parski byen lontan, dan letan David ek Asaf, i ti annan bann dimoun ki ti diriz* bann santer ek bann sanson pour loue e remersye Bondye. 47  Dan letan Zorobabel e dan letan Neemya, Izrael antye ti donn kontribisyon bann santer ek bann gardyen baro dapre zot bezwen toulezour. Zot ti osi met kontribisyon dekote pour bann Levit e bann Levit ti met kontribisyon dekote pour bann desandans Aaron.

Bann not

Oubyen posibleman, “ler zot ti pe servi.”
Literalman, “sef lakaz paternel.”
Napa sa non dan teks Ebre.
Literalman, “sef lakaz paternel.”
Literalman, “sef lakaz paternel.”
Oubyen “zonm.”
Oubyen “sekreter.”
Oubyen “Bann santer ki kalifye.”
Setadir, distrik otour Zourden.
Oubyen “sekreter.”
Oubyen “par devan.”
Oubyen “ladim.” Vwar Leksplikasyon bann mo.
Literalman, “sef.”