Dapre Lik 11:1-54

  • Konman pour priye (1-13)

    • Lapriyer model (2-4)

  • Par ledwa Bondye, Zezi i sas demon (14-23)

  • En demon i retournen (24-26)

  • Vre boner (27, 28)

  • Siny Zonas (29-32)

  • Lalanp lekor (33-36)

  • Maler pour bann ipokrit relizye (37-54)

11  En zour, Zezi ti pe priye, ler i ti fini enn son disip ti dir li: “Senyer, montre nou konman pour priye zis parey Zan ti montre son bann disip.”  Alor i ti dir zot: “Ler zot priye, dir: ‘Papa, ki ou non i ganny sanktifye.* Ki ou Rwayonm i vini.  Donn nou nou dipen sak zour dapre nou bezwen.  Pardonn nou nou bann pese parski nou osi nou pardonn tou sa bann ki’n fer pese kont nou e pa les nou tonm dan tantasyon.’”  Apre sa, i ti dir zot: “Meton enn ant zot i annan en zanmi e ou al kot li minwi e dir li, ‘Mon zanmi, donn* mwan trwa dipen,  parski enn mon zanmi fek ariv kot mwan apre en gran vwayaz e mon napa nanryen pour donn li.’  Me sa met lakour ki ti anndan ti dir: ‘Aret fatig mwan. Laport i deza take e mon bann zanfan pe dormi lo lili avek mwan. Mon pa kapab leve pour donn ou nanryen.’  Mon dir zot, menm si i pa pou leve e donn li nanryen akoz i son zanmi, me akoz i pe vreman persiste, i pou leve e donn li tou sa ki i bezwen.  Alor mon dir zot, kontinyen demande e zot pou gannyen, kontinyen rode e zot pou trouve, kontinyen tap laport e i pou ouver. 10  Parski tou sa ki demande i gannyen, tou sa ki rode i trouve e tou sa ki tap laport, laport pou ouver. 11  Vreman, lekel sa papa parmi zot ki si son garson i demann li en pwason, i pou donn li en serpan olye en pwason? 12  Oubyen si i demann li en dizef i pou donn li en skorpyon? 13  Alor, si zot, menm si zot move, zot konn donn bann bon kado zot zanfan, pa zot Papa ki dan lesyel pou pli pare ankor pour donn lespri sen bann ki pe demann li!” 14  Pli tar, i ti sas en demon ki ti’n fer en zonm pa kapab koze. Apre ki sa demon ti’n sorti, sa zonm ti konmans koze e lafoul ti etonnen. 15  Me serten parmi zot ti dir: “Se avek pouvwar Belzebib,* sef bann demon ki i sas demon.” 16  Pour teste li, lezot ti konmans demann li pour fer en siny sorti dan lesyel. 17  Vi ki i ti konnen sa ki zot ti pe mazinen, i ti dir zot: “Si i annan divizyon dan en rwayonm, i pou ganny detrir e si i annan divizyon dan en lakour i pa pou reisi. 18  Pareyman, si Satan i annan divizyon dan li menm, ki mannyer son rwayonm pou kapab reisi? Parski zot dir ki mon sas demon par pouvwar Belzebib. 19  Si mon sas demon par pouvwar Belzebib, par pouvwar lekel zot bann dimoun i sas demon? Se pour sa rezon ki zot bann dimoun pou ziz zot. 20  Me si se par ledwa Bondye ki mon sas demon, zot pa’n realize ki Rwayonm Bondye in arive. 21  Ler en zonm for e arme i vey son pale, son bann keksoz i an sekirite. 22  Me ler en zonm pli for ki li i lager avek li e ranport laviktwar lo li, i pran tou son bann zarm ki i ti annan konfyans ladan e i partaz bann keksoz ki i’n pran. 23  Sa ki pa dan mon kote i kont mwan e sa ki pa ed mwan pour fer dimoun vin kot mwan i fer zot ale. 24  “Ler en demon i sorti dan en dimoun, i al dan dezer pour rod en landrwa pour li repoze me i pa trouv okenn landrwa e i dir, ‘Mon pou retourn dan lakaz kot mon’n sorti.’ 25  Ler i ariv laba, i vwar sa lakaz in ganny balye e byen dekore. 26  Alor i ale e i anmenn set lezot demon ki pli move ki li e apre ki zot in antre dan sa dimoun, zot reste la. Finalman, sityasyon sa dimoun i vin pli pir ki avan.” 27  Ler i ti pe dir sa bann keksoz, en madanm dan lafoul ti kriye: “Ere sa madanm ki’n anmenn ou dan son vant e ki’n donn ou tete!” 28  Me i ti dir: “Non, plito, ere sa bann ki tann parol Bondye e obei li!” 29  Ler en gran lafoul ti pe rasanble, i ti konmans dir: “Sa zenerasyon i en move zenerasyon, i pe rod en siny, me i pa pou vwar okenn siny eksepte siny profet Zonas. 30  Parski zis parey Zonas ti en siny pour bann zabitan Niniv, Garson zonm pou osi en siny pour sa zenerasyon. 31  Larenn Seba* pou resisite Zour Zizman avek bann dimoun sa zenerasyon e i pou kondann zot parski i ti sorti byen lwen pour vin ekout lasazes Salomon. Me la, i annan enn ki pli enportan ki Salomon. 32  Bann dimoun Niniv pou resisite ansanm avek sa zenerasyon Zour Zizman e zot pou kondann li parski zot ti repantir ler Zonas ti pres avek zot. Me la, i annan enn ki pli enportan ki Zonas. 33  Apre ki en dimoun i alim en lalanp, i pa kasyet li oubyen met li anba en pannyen,* me i met li anler lo en keksoz pour ki sa bann ki antre i kapab vwar lalimyer. 34  Lizye i lalanp lekor. Ler ou lizye i get en sel keksoz,* ou lekor antye pou osi dan lalimyer,* me si ou lizye i get sa ki move,* ou lekor pou osi dan fernwanr. 35  Alor, fer sir ki lalimyer ki dan ou i pa fernwanr. 36  Alor, si ou lekor antye i dan lalimyer e napa okenn parti ou lekor ki dan fernwanr, i pou briye parey en lalanp ki kler ou.” 37  Ler i ti’n fini dir sa, en Farizyen ti demann li pour vin manz kot li. Alor i ti ale e asiz atab. 38  Me sa Farizyen ti sirprann pour vwar ki i pa ti lav* son lanmen avan manze. 39  Me Senyer ti dir li: “Zot bann Farizyen, zot netway an deor lakoup ek lasyet, me anndan i ranpli avek vorasite ek sa ki mal. 40  Enbesil! Pa sa enn ki’n fer sa ki an deor in osi fer sa ki anndan? 41  Alor, ed* bann pov avek tou zot leker koumsa zot a vin pir dan tou keksoz. 42  Maler lo zot, Farizyen, parski zot donn en dizyenm lanmant, dil ek tou lezot zepis,* me zot inyor lazistis ek lanmour Bondye! Zot ti oblize fer sa bann keksoz, me zot pa ti merit inyor lezot keksoz osi. 43  Maler lo zot, Farizyen, parski zot kontan asiz devan* dan sinagog e ler dimoun i salye zot avek respe dan bazar! 44  Maler lo zot akoz zot parey bann latonm ki pa fasil remarke ki dimoun i mars lo la san konnen!” 45  Alor en zonm ki ti konn byen Lalwa ti dir li: “Ansenyan, ou pe ensilte nou osi par sa ki ou pe dir.” 46  Apre sa, i ti dir: “Maler lo zot osi ki konn byen Lalwa, parski zot met bann pake lour lo zepol dimoun ki difisil pour anmennen, me zot, ni menm avek en ledwa zot pa pare pour tous sa bann pake! 47  “Maler lo zot, akoz zot fer latonm bann profet, me zot zanset ki ti touy zot! 48  Sirman zot konn tre byen sa ki zot zanset ti fer, pourtan zot dakor avek sa ki zot ti fer parski zot zanset ti touy bann profet me zot zot pe konstri zot latonm. 49  Sanmenm rezon ki dan son lasazes Bondye ti osi dir: ‘Mon pou anvoy bann profet ek zapot kot zot e zot pou touy e persekit serten parmi zot, 50  pour ki sa zenerasyon i rann kont pour disan tou bann profet ki’n ganny verse depi o konmansman lemonn,* 51  depi disan Abel ziska disan Zekarya ki ti ganny touye ant lotel ek landrwa sen dan tanp.’* Wi, mon dir zot, se sa zenerasyon ki pou rann kont. 52  “Maler lo zot ki konn byen Lalwa parski zot in pran lakle konnesans. Zot menm zot pa’n antre e zot esey anpes lezot antre!” 53  Alor ler i ti kit sa landrwa, bann profeser lalwa ek Farizyen ti konmans met en kantite presyon lo li e demann li kestyon enn deryer lot. 54  Zot ti pe veye pour li dir en keksoz ki zot kapab servi kont li.

Bann not

Oubyen “ganny konsidere konman sakre, sen.”
Literalman, “pret.”
Sa i aplik pour Satan. Vwar Leksplikasyon bann mo.
Literalman, “Larenn sid.”
Oubyen “en pannyen ki ganny servi pour mezir lagrenn.”
Oubyen “Si ou lizye i kler.” Literalman, “senp.”
Oubyen “ranpli avek lalimyer.”
Oubyen “si ou lizye i groker.” Literalman, “en move lizye.”
Sa pa pe refer avek lav lanmen sal, me avek pirifikasyon dapre bann tradisyon Zwif.
Literalman, “fer lofrann mizerikord.” Vwar Leksplikasyon bann mo.
Oubyen “legim.”
Oubyen “dan pli bon plas.”
Sa pe refer avek bann zanfan Adan ek Ev.
Oubyen “ek lakaz.”