Premye liv bann Lerwa 18:1-46

  • Eliya i al kot Obadya ek Aab (1-18)

  • Eliya ek bann profet Baal lo Montanny Karmel (19-40)

    • ‘Ezite fer en desizyon’ (21)

  • Lasesres ki’n ale pour trwa-z-an edmi i fini (41-46)

18  Apre en pe letan, dan trwazyenm lannen, Zeova ti dir Eliya: “Al kot Aab e mon pou fer lapli tonbe dan pei.”  Alor Eliya ti al kot Aab. Sa letan, i ti annan en gran lafanmin Samari.  Antretan, Aab ti fer apel Obadya ki ti ansarz pale. (Obadya ti annan en gran respe* pour Zeova  e ler Zezabel ti pe touy bann profet Zeova, Obadya ti pran 100 profet e kasyet zot par group 50 dan en kavern. I ti anmenn dipen ek delo pour zot.)  Apre Aab ti dir Obadya: “Al partou dan pei kot i annan bann sours delo e dan bann vale.* Petet nou pou kapab trouv ase zerb pour gard bann seval ek bourik* vivan, koumsa tou nou bann zannimo pa pou mor.”  Alor zot ti separ pei ant zot de e zot ti swazir ki kote sakenn ti pou ale. Aab ti al dan en direksyon e Obadya ti al dan en lot direksyon.  Pandan ki Obadya ti lo son larout, Eliya ti vin zwenn li. Deswit Obadya ti rekonnet li e tonm lafas anba. I ti dir: “Eski ou menm ou sa mon senyer Eliya?”  Eliya ti reponn: “Mwan menm sa. Al dir ou senyer: ‘Eliya i la.’”  Me i ti dir: “Ki pese mon’n fer ki ou devret livre ou serviter dan lanmen Aab pour li touy mwan? 10  Mon fer serman devan Zeova ou Bondye vivan ki mon senyer in fer al rod ou dan tou nasyon oubyen rwayonm. Ler zot ti dir, ‘I pa la,’ i ti fer tou dimoun dan rwayonm e nasyon antye fer serman ki vreman zot pa’n vwar ou. 11  La aprezan ou pe dir, ‘Al dir ou senyer: “Eliya i la.”’ 12  Ler mon pou kit ou la, lespri sen Zeova pou anmenn ou dan en landrwa ki mon pa konnen e ler mon pou dir Aab sa e i pa vwar ou, i pou sirman touy mwan. Pourtan, ou serviter in annan en gran respe pour Zeova depi ler i ti ankor zenn. 13  Mon senyer, ou pa’n tande ki mon ti fer ler Zezabel ti pe touy bann profet Zeova? Pa mon ti kasyet 100 profet Zeova par group 50 dan en kavern e mon ti kontinyen anmenn dipen ek delo pour zot? 14  Me la ou pe dir, ‘Al dir ou senyer: “Eliya i la.”’ I pou sirman touy mwan.” 15  Me Eliya ti dir: “Mon fer serman devan Zeova Sef larme ki mon servi* e ki vivan, ki ozordi menm mon pou al kot Aab.” 16  Obadya ti al zwenn Aab e i ti dir Aab sa ki Eliya ti’n dir. Alor Aab ti al kot Eliya. 17  Dek ki Aab ti vwar Eliya, i ti dir li: “Eski ou menm ou ki pe anmenn sa kantite maler* lo Izrael?” 18  Eliya ti dir: “Pa mwan ki’n anmenn maler lo Izrael me ou ek fanmir* ou papa ki’n fer sa. Zot pa’n obei bann komannman Zeova e zot in ador bann Baal. 19  Aprezan, rasanble Izrael antye kot mwan lo Montanny Karmel, enkli sa 450 profet Baal ek sa 400 profet ki ador poto sakre* e ki pe manz lo latab Zezabel.” 20  Alor Aab ti anvoy mesaz pour pep Izrael antye e i ti rasanble bann profet kot Montanny Karmel. 21  Apre, Eliya ti koz avek tou bann dimoun e dir: “Pour konbyen letan ankor zot pou ezite fer en desizyon?* Si Zeova i sa vre Bondye, ador li me si i Baal, ador li!” Me bann dimoun pa ti dir li nanryen. 22  Eliya ti osi dir zot: “Mon sa sel profet Zeova ki reste me Baal li, i annan 450 profet. 23  Donn nou de zenn toro e fer sa bann profet swazir enn. Zot devret koup li an morso e met lo dibwa, me zot pa devret alim dife. Mwan, mon pou prepar sa lot zenn toro e mon pou met li lo dibwa, me mon pa pou alim dife. 24  Apre, zot devret loue* non zot bondye e mwan mon pou loue non Zeova. Sa Bondye ki reponn par fer dife bril sa sakrifis, li menm li sa vre Bondye.” Alor tou dimoun ti reponn e dir: “Sa ki ou’n dir i bon.” 25  Eliya ti dir bann profet Baal: “Swazir en zenn toro e prepar li premye vi ki i annan plis zot. Apre, loue non zot bondye me pa bezwen alim dife.” 26  Alor zot ti pran sa zenn toro ki zot ti’n swazir, prepar li e zot ti kontinyen loue non Baal depi bomaten ziska midi. Zot ti pe dir: “Baal, reponn nou!” Me zot pa ti tann okenn lavwa reponn zot. Zot ti kontinyen sot sote otour sa lotel ki zot ti’n fer. 27  Ver midi, Eliya ti konmans boufonn zot e dir: “Kriy pli for! Apre tou, i en bondye li! Petet i dan en profon mazinasyon oubyen i’n al fer son bezwen.* Oubyen kekfwa i pe dormi e en dimoun i bezwen al lev li!” 28  Zot ti pe kriye byen for e zot ti pe koup koup zot lekor avek kouto* ek lans parey zot ti abitye fer ziska ki zot disan ti koule partou lo zot. 29  Midi ti’n sonnen e zot ti kontinyen azir san kontrol* ziska ki i ti’n ariv ler pour ofer lofrann lagrenn* aswar, me kantmenm sa, zot pa ti tann okenn lavwa reponn zot. Personn pa ti pe ekout zot. 30  Finalman, Eliya ti dir tou dimoun: “Vin kot mwan.” Alor tou dimoun ti vin kot li. Apre, i ti repar lotel Zeova ki ti’n ganny kase. 31  Eliya ti pran 12 ros, menm kantite avek lakantite tribi bann garson Zakob, li menm ki Zeova ti dir li: “Ou pou apel Izrael.” 32  I ti konstri en lotel avek sa bann ros o non Zeova. Apre i ti fer en rigol otour sa lotel ki ti ase larz pour senm de mezir* lagrenn. 33  Apre sa, i ti aranz bann bout dibwa, koup sa zenn toro an morso e met lo sa bann dibwa. I ti dir: “Ranpli kat gran resipyan avek delo e vid lo sa lofrann brile* e lo sa bann bout dibwa.” 34  Apre i ti dir: “Fer ankor.” Alor zot ti fer ankor. Ankor enn fwa i ti dir: “Fer li en trwazyenm fwa.” Alor zot ti fer li en trwazyenm fwa. 35  Delo ti koule otour lotel e Eliya ti osi fer ranpli sa rigol avek delo. 36  Ler i ti’n ariv ler pour ofer lofrann lagrenn aswar, profet Eliya ti vin devan e dir: “O Zeova, Bondye Abraam, Izaak ek Izrael, fer zot konnen ozordi ki ou menm ou ki Bondye Izrael, ki mwan mon ou serviter e ki ou menm ou ki’n dir mwan fer tou sa bann keksoz. 37  O Zeova, reponn mwan! Reponn mwan pour ki sa bann dimoun i konnen ki ou, Zeova, ou sa vre Bondye e ki ou pe fer zot* retourn kot ou.” 38  Alor, Zeova ti fer dife desann sorti dan lesyel e bril sa lofrann brile ansanm avek bann bout dibwa, ros ek lapousyer. Sa dife ti fer sek sa delo ki ti dan rigol. 39  Ler tou dimoun ti vwar sa, deswit zot ti tonm lafas anba e dir: “Zeova i sa vre Bondye! Zeova i sa vre Bondye!” 40  Eliya ti dir zot: “Tyonbo sa bann profet Baal! Pa les ni enn sove!” Deswit zot ti tyonbo sa bann profet e Eliya ti desann avek zot kot Larivyer* Kisonn e touy zot laba. 41  Eliya ti dir Aab: “Monte, manze e bwar parski mon tann tapaz en gro lapli pe vini.” 42  Alor Aab ti monte pour al manze e bwar. Pandan sa letan, Eliya ti mont anler lo latet Montanny Karmel, i ti azenou ater e met son latet o bor son zenou. 43  Apre i ti dir son serviter: “Silvouple, monte e get dan direksyon lanmer.” Alor i ti monte, i ti gete e dir: “Mon pa vwar nanryen.” Set fwa Eliya ti dir li, “Al get ankor.” 44  Setyenm fwa, son serviter ti dir: “Gete! I annan en pti nyaz parey lanmen en zonm pe monte sorti dan lanmer.” Eliya ti dir: “Al dir Aab, ‘Prepar ou saret lager! Desann pour ki lapli pa pri ou dan semen!’” 45  Antretan, lesyel ti vin sonm, divan ti soufle e en gro lapli ti tonbe. Aab ti kontinyen ale dan son saret lager pour li al Zezreel. 46  Me Zeova ti donn Eliya son lespri sen. Eliya ti anmar son lenz dan son leren e i ti taye par devan Aab ziska Zezreel.

Bann not

Literalman, “lafreyer.”
Oubyen “wadi.” Vwar Leksplikasyon bann mo.
Oubyen “mile.” Piti en seval avek en bourik.
Literalman, “devan ki mon debout.”
Oubyen “problenm.”
Literalman, “lakaz.”
Vwar Leksplikasyon bann mo.
Oubyen “bwete lo de bekiy, bwete lo de lopinyon diferan.”
Literalman, “kriy lo.”
Oubyen posibleman, “i’n al vwayaze.”
Oubyen “dager.”
Oubyen “azir parey bann profet.”
Vwar Leksplikasyon bann mo.
Literalman, “sea.” En sea ti 7.33 lit. Vwar Lezot lenformasyon B14.
Vwar Leksplikasyon bann mo.
Oubyen “zot leker.”
Oubyen “Wadi.” Vwar Leksplikasyon bann mo.