Premye let pour bann Korentyen 15:1-58

  • Rezireksyon Kris (1-11)

  • Rezireksyon, en rezon pour nou lafwa (12-19)

  • Rezireksyon Kris i en garanti (20-34)

  • Lekor imen, lekor spirityel (35-49)

  • Sa ki imortel e sa ki pa kapab pouri (50-57)

  • Bokou keksoz pour fer dan travay Senyer (58)

15  Mon bann frer, mon fer zot mazin sa bon nouvel ki mon ti anons zot, ki zot ti osi aksepte e ki zot in kontinyen swiv.  Zot pe ganny sove si zot osi zot reste ferm dan zot krwayans dan sa bon nouvel ki mon ti anons zot, amwen ki zot in krwar dan Bondye pour nanryen.  Parski parmi bann keksoz pli enportan ki mon’n aprann e ki mon ti ansenny zot, se ki dapre Lekritir, Kris in mor pour nou pese  e i ti ganny antere. Dapre Lekritir, trwazyenm zour, i ti ganny resisite,  i ti aparet avek Sefas* e apre avek sa 12 zapot.  Apre sa, i ti aparet avek plis ki 500 frer an menm tan e laplipar i avek nou, me serten in fini mor.*  Apre sa, i ti aparet avek Zak, answit avek tou bann zapot.  Me dernyen, i ti osi aparet avek mwan konmsi i’n aparet avek enn ki’n ne avan ler.  Parski mon pli pti parmi tou bann zapot e mon pa merite ganny apele zapot parski mon ti persekit kongregasyon Bondye. 10  Me gras a labonte ekstraordiner Bondye, mon sa ki mon ete. Son labonte ekstraordiner anver mwan pa ti anven, me mon’n travay pli dir ki tou lezot, pa par mon prop lafors me gras a labonte ekstraordiner ki Bondye in demontre anver mwan. 11  Alor, ki swa i mwan ouswa zot, nou anons en sel mesaz ki zot osi zot in krwar ladan. 12  Alor, si nou pe anonse ki Kris in ganny resisite, ki mannyer serten parmi zot i kapab dir ki bann mor pa pou ganny resisite? 13  Anfet, si bann mor pa pou ganny resisite, savedir Kris pa’n ganny resisite. 14  Me si Kris pa’n ganny resisite, vreman sa ki nou pe anonse i anven e nou lafwa osi i anven. 15  An realite, si bann mor pa pou ganny resisite, sa i fer nou vin bann fo temwen konsernan Bondye, parski nou’n rann temwannyaz kont Bondye par dir ki i’n resisit Kris kan sa ler i pa’n resisit li. 16  Parski si bann mor pa pou ganny resisite, Kris osi pa’n ganny resisite. 17  Deplis, si Kris pa’n ganny resisite, zot lafwa i anven, zot ankor dan zot pese. 18  Osi bann disip Kris ki’n mor in konpletman fini. 19  Si i zis dan sa lavi ki nou annan lespwar dan Kris, nou pli fer lapenn ki tou dimoun. 20  Me parmi bann ki’n mor, Kris in ganny resisite premye.* 21  Parski zis parey lanmor in vin par en sel zonm, rezireksyon osi i vin par en sel zonm. 22  Parski zis parey tou i mor dan Adan, tou pou revin vivan dan Kris, 23  me sakenn dan son prop lord: Kris premye,* apre sa, sa bann ki pour Kris pandan ki Kris i la.* 24  Finalman, apre ki i pou’n detri tou gouvernman, lotorite ek pouvwar, i pou rann Rwayonm avek son Papa ek Bondye. 25  Parski fodre ki Kris i lerwa ziska ki Bondye in met tou son bann lennmi anba son lipye 26  e dernyen lennmi, lanmor, pou ganny detrir. 27  Parski Bondye “in soumet tou keksoz anba son lotorite.”* Me ler i dir ki ‘tou keksoz in ganny soumet,’ i evidan ki sa pa pe enplik sa Enn ki’n soumet tou keksoz anba lotorite Kris. 28  Me ler tou keksoz pou’n ganny soumet avek son Garson, alor Garson li menm pou soumet son lekor avek sa Enn ki’n soumet tou keksoz avek li, pour ki Bondye i vin tou pour tou dimoun. 29  Si bann mor pa pou ganny resisite ditou, ki pou arive avek bann ki ganny batize dan lanmor? Si bann mor pa pou ganny resisite, akoz zot pe ganny sa batenm? 30  Osi, akoz nou toultan met nou lavi an danze? 31  Tou le zour mon fer fas avek lanmor, sa i vre zis parey i vre ki mon fyer akoz zot mon bann frer dan Kris Zezi nou Senyer. 32  Si mon’n lager avek bann bebet feros Efez, parey lezot in fer,* ki litilite sa i annan pour mwan? Si bann mor pa pou ganny resisite, “annou manze e bwar, parski demen nou pou mor.” 33  Pa les zot ganny anbete. Move frekantasyon i gat bann bon labitid.* 34  Servi zot lespri e fer sa ki drwat. Aret fer pese. Serten parmi zot napa sa vre konnesans lo Bondye. Mon dir sa pour fer zot onte. 35  Toudmenm, dimoun i kapab demande: “Ki mannyer bann mor pou resisite? Wi, ki lekor zot pou resisit avek?” 36  Pa i bet pour demann sa! Sa ki zot senmen pa pouse* tan ki i pa mor avan. 37  Tandis ki sa ki ou senmen, ou pa senm lekor ki pou devlope, me plito zis en lagrenn, ki swa dible ouswa en lot kalite lagrenn. 38  Me Bondye i donn li en lekor dapre sa ki fer li plezir e i donn sak lagrenn son prop lekor. 39  Pa tou lekor ki parey, me i annan en lekor pour imen, en lot pour zannimo, en lot pour zwazo e en lot ankor pour pwason. 40  I annan bann lekor pour lesyel ek bann lekor pour later, laglwar en lekor pour lesyel i en kalite e laglwar en lekor pour later i en lot kalite. 41  Laglwar soley i en kalite, laglwar lalin i en lot kalite e laglwar bann zetwal i en lot kalite ankor. Anfet, laglwar en zetwal i diferan avek laglwar en lot zetwal. 42  I parey avek bann ki pou ganny resisite. Parey en lagrenn ki ganny senmen, lekor ki mor i pouri me lekor ki ganny resisite pa kapab pouri.* 43  I ganny senmen san laglwar, i ganny resisite avek laglwar. I ganny senmen dan febles, i ganny resisite avek pwisans. 44  I ganny senmen avek en lekor imen,* i ganny resisite avek en lekor spirityel. Si i annan en lekor imen, i osi annan en lekor spirityel. 45  Sanmenm i’n ganny ekrir: “Premye zonm Adan ti vin en dimoun* vivan.” Dernyen Adan ti vin en lespri ki donn lavi. 46  Par kont, pa lekor spirityel ki premye, me lekor imen. Lekor spirityel i vin apre. 47  Premye zonm i sorti lo later e i’n ganny fer avek lapousyer, dezyenm zonm in sorti dan lesyel. 48  Bann ki’n ganny fer avek lapousyer i parey sa enn ki’n ganny fer avek lapousyer e sa bann ki dan lesyel osi i parey sa enn ki’n al dan lesyel. 49  Zis parey nou dan resanblans sa enn ki’n ganny fer avek lapousyer, nou pou osi dan resanblans sa enn ki’n al dan lesyel. 50  Me mon dir zot sa mon bann frer, ki lekor imen* pa kapab antre dan Rwayonm Bondye, ni lekor ki kapab pouri vin sa ki pa kapab pouri. 51  Gete! Mon pe dir zot en sen sekre: Pa nou tou ki pou tonm dormi dan lanmor, me nou tou nou pou sanze, 52  dan en pti moman, dan en klendey, pandan dernyen son tronpet. Parski tronpet pou soufle, bann mor pou ganny resisite avek en lekor ki pa pouri e nou nou pou sanze. 53  Parski sa ki kapab pouri pou bezwen vin sa ki pa kapab pouri e sa ki mortel pou vin imortel. 54  Me ler sa ki kapab pouri pou’n vin sa ki pa kapab pouri e sa ki mortel pou’n vin imortel, alor sa parol ki’n ganny ekrir pou ganny akonplir: “Lanmor pou ganny anvale pour touzour.” 55  “Lanmor, oli ou laviktwar? Lanmor, oli ou dart?” 56  Dart ki anmenn lanmor se pese e pese i ganny son pouvwar dan Lalwa. 57  Me gran mersi Bondye parski i donn nou laviktwar lo lanmor atraver nou Senyer Zezi Kri! 58  Alor mon bann frer ki mon kontan, reste ferm, solid, toultan annan bokou keksoz pour fer dan travay Senyer, rapel byen ki zot travay pour Senyer i pa anven.

Bann not

En lot non pour Pyer.
Literalman, “tonm dormi dan lanmor.”
Literalman, “premye fri.”
Literalman, “premye fri.” Vwar Leksplikasyon bann mo.
Literalman, “pandan son prezans.” Vwar Leksplikasyon bann mo.
Literalman, “lipye.”
Oubyen posibleman, “pour menm rezon ki lezot dimoun.”
Oubyen “bann bon valer moral.”
Literalman, “ganny lavi.”
Literalman, “koronpi.”
Literalman, “fizik.”
Literalman, “nanm.”
Literalman, “laser ek disan.”