Lik 3:1-38

  • Konmansman travay Zan (1, 2)

  • Zan i pres lo batenm repantans (3-20)

  • Batenm Zezi (21, 22)

  • Zenealozi Zezi Kri (23-38)

3  Dan kenzyenm lannen ki Tiber Sezar ti pe dirize, ler Pons Pilat ti gouverner Zide, Erod* ti sef distrik* Galile, son frer Filip ti sef distrik Itire ek Trakonit e Lisanyas ti sef distrik Abilenn,  pandan letan ki Anas ti sef pret e Kaif ti granpret, Bondye ti koz avek Zan garson Zekarya dan dezer.  Alor Zan ti al partou dan rezyon Zourden e pres lo batenm repantans pour ki dimoun i ganny zot pese pardonnen,  zis parey i’n ganny ekrir dan liv profet Izai: “En dimoun pe kriye dan dezer: ‘Prepar semen Zeova!* Fer son semen drwat.  Ranpli bann vale, aplati bann gran montanny ek pti montanny, fer bann semen kontour vin drwat, fer bann semen ki pa bon vin plat  e tou dimoun pou vwar delivrans sorti kot Bondye.’”*  Alor Zan ti dir sa lafoul ki ti’n vin kot li pour ganny batize: “Zot, bann piti serpan, lekel ki’n dir zot zot pou kapab sov lakoler Bondye ki pe esper zot?  Alor, fer bann aksyon ki montre ki zot in repantir. Pa bezwen dir dan zot menm, ‘Abraam i nou papa.’ Parski mon dir zot ki Bondye i kapab fer sa bann ros vin zanfan Abraam.  Anfet, lars in fini pare pour koup rasin pye dibwa. Alor, tou pye dibwa ki pa raport bon fri pou ganny koupe e zete dan dife.” 10  Lafoul ti pe demann li: “Alor, ki nou devret fer?” 11  I ti reponn zot: “En dimoun ki annan de lenz,* donn enn avek sa enn ki napa e sa enn ki annan keksoz pour manze, fer parey.” 12  Menm bann kolekter taks ti vini pour ganny batize e zot ti dir li: “Ansenyan, ki nou devret fer?” 13  I ti dir zot: “Pa demann nanryen an plis apard ki sa taks ki fodre.” 14  Osi, bann solda ti demann li: “Ki nou devret fer?” I ti dir zot: “Pa bezwen pran larzan personn pardfors ouswa fer bann fo lakizasyon, kontant zot avek sa ki zot gannyen.”* 15  Vi ki dimoun ti pe ekspekte ki Kris ti pros pour vini, zot tou ti pe demande dan zot menm konsernan Zan, “Eski petet li menm Kris?” 16  Alor, Zan ti dir zot tou: “Mwan, mon pe batiz zot avek delo, me sa enn ki pli for ki mwan pe vini e mon pa diny pour delarg lase son sandalet. Li i pou batiz zot avek lespri sen e avek dife. 17  Son fork ki separ dible ek lapay i dan son lanmen pour netway konpletman kot dible i ganny bate. I pou anmas son dible dan stor, me lapay dible i pou brile dan dife ki pa kapab tennyen.” 18  I ti osi ankouraz zot dan diferan fason e kontinyen anons bon nouvel avek dimoun. 19  Me souvan Zan ti repros Erod sef distrik akoz Erodyad, madanm son frer e akoz tou bann move keksoz ki Erod ti’n fer. 20  Alor, Erod ti fer en lot move keksoz: I ti met Zan dan prizon. 21  Bokou dimoun ti ganny batize e Zezi osi ti ganny batize. Anmezir i ti pe priye, lesyel ti ouver, 22  lespri sen dan laform en kolonm* ti desann lo li e en lavwa sorti dan lesyel ti dir: “Ou menm mon Garson ki mon kontan e ki mon’n aprouve.” 23  Zezi ti annan apepre 30 an ler i ti konmans son minister. Parey dimoun ti krwar, i tigarson Zozef,garson Eli, 24  garson Matat,garson Levi,garson Melki,garson Zannay,garson Zozef, 25  garson Matatyas,garson Amos,garson Naoum,garson Esli,garson Nagay, 26  garson Maat,garson Matatyas,garson Semein,garson Zosek,garson Zoda, 27  garson Zoanann,garson Resa,garson Zorobabel,garson Sealtyel,garson Neri, 28  garson Melki,garson Adi,garson Kosanm,garson Elmadanm,garson Er, 29  garson Zezi,garson Elyezer,garson Zorim,garson Matat,garson Levi, 30  garson Simeonn,garson Zida,garson Zozef,garson Zonanm,garson Elyakim, 31  garson Melea,garson Mena,garson Matata,garson Natann,garson David, 32  garson Zese,garson Obed,garson Boaz,garson Salmonn,garson Nasonn, 33  garson Aminadab,garson Arni,garson Ezronn,garson Perez,garson Zida, 34  garson Zakob,garson Izaak,garson Abraam,garson Tera,garson Naor, 35  garson Seroug,garson Reou,garson Peleg,garson Eber,garson Sela, 36  garson Kenann,garson Arpaksad,garson Senm,garson Noe,garson Lamek, 37  garson Metousela,garson Enok,garson Zared,garson Maalaleel,garson Kenann, 38  garson Enos,garson Set,garson Adan,garson Bondye.

Bann not

Setadir, Erod Antipas. Vwar Leksplikasyon bann mo.
Literalman, “tetrark.” En dimoun ki gouvern en kar en provens.
Vwar Leksplikasyon bann mo.
Oubyen “mwayen delivrans Bondye.”
Oubyen “en lot lenz.”
Oubyen “avek zot lapey.”
Oubyen “pizon.”