Skip to content

Lenstriksyon pour renyon Nou minister ek lavi Kretyen

Lenstriksyon pour renyon Nou minister ek lavi Kretyen

Konteni

1. Renyon Nou minister ek lavi Kretyen pou deroul dapre bann lenstriksyon dan Nou minister ek lavi Kretyen​—Kaye renyon e dapre sa bann lenstriksyon swivan. Tou proklanmater i ganny envite pour port zot volonter pour fer bann prezantasyon zelev. Lezot ki pe asosye avek kongregasyon regilyerman i kapab partisipe si zot dakor avek bann lansennyman Labib e si zot lavi i an armoni avek bann prensip Labib.​—be p. 282.

LENTRODIKSYON

 2. En minit. Sak semenn, apre kantik ek lapriyer, tyermenn renyon Nou minister ek lavi Kretyen pou ankouraz lodyans pour anvi swiv sa progranm. Tyermenn pou konsantre lo bann pwen ki pou pli byen benefisye kongregasyon.

BANN TREZOR DAN PAROL BONDYE

  3. Diskour: Dis minit. Dan Kaye renyon Nou minister ek lavi Kretyen, i annan tenm ek de ou trwa pwen prensipal. Sa diskour i devret ganny donnen par en ansyen oubyen en serviter kongregasyon ki kalifye. Ler nou pe al konmans lir en nouvo liv Labib dan lektir Labib pour lasemenn,  en video pou ganny zwe pour entrodwi sa liv. Sa orater i kapab koz lo bann pwen ki dan sa video ki relye avek sa tenm. Par kont, i devret fer sir ki i kouver tou pwen ki dan kaye renyon. Si letan i permet, i devret osi servi bann portre ek verse Labib ki’n ganny enkli dan kaye renyon pour met lanfaz lo sa ki pe ganny diskite.

 4. Rod bann perl spirityel: Dis minit. Sa parti i ganny fer par kestyon ek larepons, san fer en lentrodiksyon oubyen en konklizyon. I devret ganny fer par en ansyen oubyen en serviter kongregasyon ki kalifye. Sa orater i kapab deside ki kantite letan i pou pran lo sa trwa pwen dapre bezwen kongregasyon. Par kont, i devret demann lodyans tou kestyon. I pou osi deside si tou verse i devret ganny lir pour sa de premye kestyon oubyen non. Bann ki reponn i devret gard zot larepons 30 segonn oubyen mwens.

  5. Lektir Labib: Kat minit oubyen mwens. Sa parti i devret ganny fer par en frer. I pa neseser pour sa zelev fer en lentrodiksyon oubyen konklizyon. Tyermenn sa renyon pou konsantre lo ed bann zelev pour lir korekteman, konpran sa ki zot pe lir, pa tatonnen, met lanfaz apropriye, annan varyasyon lavwa, fer poz apropriye e lir dan en fason natirel. Serten lektir i pli kourt e lezot i pli long, alor sirveyan renyon Nou minister ek lavi Kretyen i devret pran an konsiderasyon abilite bann zelev ler i swazir bann zelev ki pou lir.

PREPAR BYEN POUR PREDIKASYON

 6. Kenz minit oubyen mwens. Sa seksyon dan renyon i ganny prepare pour donn tou dimoun loportinite pour prepar byen pour predikasyon e amelyor zot abilite pour prese e ansennyen. Bann zelev ki fer premye konversasyon ek retourn vizit i devret swiv legzanp prezantasyon lo paz 1 dan Kaye renyon Nou minister ek lavi Kretyen. Bann proklanmater i kapab deside si zot pou entrodwi en piblikasyon oubyen video ki dan nou bann zouti predikasyon. Pour ed nou dan nou minister, dan bann legzanp en prezantasyon, i annan sa bwat “Rod sa verse dan bann zouti predikasyon.” Bann zelev i kapab deside pour servi sa bwat dan zot prezantasyon. Kaye renyon Nou minister ek lavi Kretyen i dir konbyen letan sak ekspoze pou dire e par ler i kapab donn lezot lenstriksyon. I pa neseser pour bann zelev azout lezot lenformasyon zis pour kouver sa letan. Serten demonstrasyon ki’n ganny byen prepare i kapab fini en minit davans oubyen menm pli boner. Si i neseser, bann ansyen i kapab ganny bann prezantasyon.

 7. Bann video legzanp en prezantasyon: Sak mwan, i pou annan bann video ki pou montre legzanp en prezantasyon. Sa bann video pou montre legzanp premye konversasyon e bann retourn vizit. Sa parti i bezwen ganny fer par tyermenn renyon Nou minister ek lavi Kretyen.

 8. Premye konversasyon: En frer oubyen ser i kapab fer sa demonstrasyon. Son asistan i bezwen menm sèks avek li oubyen en manm fanmir. Sa zelev ek son asistan i kapab swazir pour asize oubyen debout. Sa zelev i kapab dir bonzour parey i apropriye dan teritwar son kongregasyon. Legzanp prezantasyon dan Kaye reyon Nou minister ek lavi Kretyen i devret ganny servi konman baz pour fer sa demonstrasyon.

 9. Retourn vizit: En frer oubyen ser i kapab fer sa prezantasyon. Asistan sa zelev pa devret en dimoun lot sèks. (km 5/97 p. 2) Sa zelev ek son asistan i kapab swazir pour asize oubyen debout. Sa zelev i devret fer en demonstrasyon ki montre ki pour dir ler i retourn kot sa dimoun ki ti’n demontre lentere lo premye konversasyon. Legzanp en prezantasyon dan Kaye renyon Nou minister ek lavi Kretyen i devret ganny servi konman baz pour fer sa demonstrasyon.

 10. Letid Labib: Sa demonstrasyon i kapab ganny fer par en frer oubyen ser. Asistan sa zelev pa devret en dimoun lot sèks. (km 5/97 p. 2) Sa zelev ek son asistan i kapab asize oubyen debout. Sa zelev i devret fer en demonstrasyon en letid Labib ki’n fini konmanse. I pa neseser pour fer en lentrodiksyon oubyen konklizyon amwen ki sa zelev pe travay lo enn ant sa de pwen. I pa neseser pour lir aotvwa tou lenformasyon ki i sipoze servi, me i kapab fer li osi. I bezwen demontre abilite pour ansenny byen.

  11. Diskour: Sa prezantasyon i devret ganny fer par en frer e i devret ganny fer parey en diskour pour kongregasyon.

VIV KONMAN EN KRETYEN

 12. Apre kantik, i annan en seksyon ki’n ganny prepare pour ed lodyans aplik Parol Bondye. I pou annan enn oubyen de parti e i pou ganny fer dan 15 minit. Amwen ki i annan lezot lenstriksyon, sa parti i devret ganny fer par en ansyen oubyen serviter kongregasyon ki kalifye. Par kont, bezwen lokal i devret ganny fer par en ansyen.

  13. Letid Labib kongregasyon: Trant minit oubyen mwens. Sa parti i devret ganny fer par en ansyen kalifye. (Si napa ase ansyen, en serviter kongregasyon kalifye i kapab fer sa parti, dapre bezwen.) Konsey ansyen i devret deside lekel ki kalifye pour fer Letid Labib kongregasyon. Bann frer kalifye i devret kondwir sa letid dan en bon fason pour ki letid i fini aler, met lanfaz lo bann verse enportan e ed lodyans konpran bann leson pratik. Zot pou kapab trouv bann lenstriksyon ki’n ganny pibliye lo konman pour diriz Letid Latour Veyer. Apre ki bann lenformasyon pour lasemenn in ganny byen kouver, i pa neseser pour sa frer kontinyen koze pour ariv 30 minit. Si i posib, servi diferan lekter ek frer pour kondwir sa letid sak semenn. Si tyermenn renyon Nou minister ek lavi Kretyen i demande pour redwir lakantite letan pour sa letid, kondikter letid pou bezwen deside konman i pou fer sa letid pli kourt. I kapab deside pour pa lir serten paragraf.

KONKLIZYON

  14. Trwa minit oubyen mwens. Tyermenn renyon Nou minister ek lavi Kretyen pou fer en pti revizyon lo bann pwen enportan dan renyon. I pou osi koz lo sa ki pou ganny diskite semenn prosen e petet i kapab mansyonn en kestyon ki pou ganny reponn. I kapab mansyonn osi non bann zelev pour semenn prosen, si i annan ase letan. Amwen ki i annan lezot lenstriksyon, tyermenn i devret fer lanons e lir okenn let ki annan pour kongregasyon pandan son konklizyon. Par kont, bann lenformasyon konsernan randevou predikasyon ek netwayaz pa devret ganny anonse me i devret ganny mete lo bord. Si napa ase letan pour fer lanons oubyen lir let pandan konklizyon, tyermenn i devret demann bann frer ki annan bann prezantasyon dan seksyon Viv konman en Kretyen pour fer zot prezantasyon en pe pli kourt. (Vwar  paragraf 13 ek  17.) Renyon pou termin avek kantik ek lapriyer.

AMELYOR OU ABILITE POUR LIR E ANSENNYEN

 15. Sak zelev i devret anmenn son brosir Ansennyen swa dan form elektronik oubyen liv, pour renyon Nou minister ek lavi Kretyen. Tyermenn renyon Nou minister ek lavi Kretyen i devret servi sa brosir pour felisit e konsey bann zelev. Sak zelev i devret travay lo sa pwen ki’n ganny mansyonnen dan parantez akote sa prezantasyon dan Kaye renyon Nou minister ek lavi Kretyen. Sa seksyon “Swiv ou progre” in ganny fer pour bann zelev, i pa tyermenn ki pou ekri lo sa paz.

KONSEY

  16. Apre ki sak zelev in termin son prezantasyon, tyermenn renyon Nou minister ek lavi Kretyen i annan apepre en minit pour felisit e donn konsey sa zelev par servi brosir Ansennyen. Ler tyermenn i entrodwi prezantasyon ki sa zelev pe al fer, i pa pou mansyonn pwen ki i pe travay lo la. Par kont, ler sa zelev in fer son prezantasyon, tyermenn i kapab felisit li e apre mansyonn pwen ki i pe travay lo la. Tyermenn i kapab eksplike akoz sa zelev in fer byen oubyen akoz i bezwen travay ankor lo sa menm pwen. Tyermenn i osi kapab fer komanter lo lezot laspe sa prezantasyon si i santi ki sa pou ed sa zelev oubyen lodyans. Par servi brosir Ansennyen oubyen liv Lekol Minister, i kapab donn sa zelev lezot konsey lo sa pwen ki i ti pe travay lo la oubyen lo en lot pwen, an prive apre renyon oubyen en lot moman.​—Pour plis lenformasyon lo rol tyermenn ek asistan konseye renyon Nou minister ek lavi Kretyen, vwar  paragraf 17,  22 ek  24.

 LETAN

     17. Fodre pa ki okenn parti renyon i depas letan, ni menm konsey ki tyermenn renyon Nou minister ek lavi Kretyen i donnen. Ler letan en zelev in fini, avek bon zizman, fer li aret son prezantasyon. Si lezot parti renyon i depas letan, asistan konseye i devret donn konsey an prive. (Vwar  paragraf 24) Renyon antye, enkli kantik ek lapriyer i devret dir pour enn erdtan 45 minit.

VIZIT SIRVEYAN REZYONAL

 18. Ler sirveyan rezyonal pe vizit kongregasyon, progranm i devret ganny fer dapre Kaye renyon Nou minister ek lavi Kretyen, me avek sa leksepsyon: Dan parti Viv konman en Kretyen, Letid Labib kongregasyon pou ganny ranplase par en diskour 30 minit ki sirveyan rezyonal pou fer. Avan sa diskour, tyermenn renyon Nou minister ek lavi Kretyen pou fer en pti revizyon lo progranm ki’n fek fini e pas lo progranm pour semenn swivan. I pou fer okenn lanons enportan, lir let e apre entrodwi sirveyan rezyonal. Apre diskour, sirveyan rezyonal pou termin renyon avek en kantik ki i’n swazir. I kapab envit en lot frer pour fer lapriyer. I pou napa dezyenm lekol pandan vizit sirveyan. En group i kapab fer zot renyon menm ler sirveyan pe vizit kongregasyon. Par kont, sa group i devret rezwenn kongregasyon pour ekout diskour sirveyan.

SEMENN LASANBLE

 19. Pandan semenn lasanble, i pou napa okenn renyon kongregasyon. Sa ki ti pou ganny diskite pandan renyon pour sa semenn i kapab ganny etidye endividyelman oubyen an fanmir.

SEMENN MEMORYAL

 20. Ler Memoryal i tonm en zour lasemenn, i pou napa renyon Nou minister ek lavi Kretyen. Me renyon predikasyon i devret ganny fer zour Memoryal.

SIRVEYAN RENYON NOU MINISTER EK LAVI KRETYEN

 21. Konsey ansyen pou swazir en ansyen pour vin sirveyan renyon Nou minister ek lavi Kretyen. I responsab pour fer sir ki renyon i byen organize e ganny fer dapre sa bann lenstriksyon. I devret annan en bon kominikasyon avek asistan konseye. Osito ki en Kaye renyon Nou minister ek lavi Kretyen i sorti, sirveyan renyon Nou minister ek lavi Kretyen pou prepar progranm pour bann prezantasyon bann zelev pour sa mwan. (Vwar  paragraf 5-11.) Sak ekspoze i devret ganny donnen omwen trwa semenn avan sa zelev i fer son prezantasyon. Silvouple servi sa form Our Christian Life and Ministry Meeting Assignment (S-89).

TYERMENN RENYON NOU MINISTER EK LAVI KRETYEN

  22. Sak semenn, en ansyen pou fer tyermenn pour renyon Nou minister ek lavi Kretyen. (Si napa bokou ansyen, bann serviter kongregasyon i kapab ganny servi pour fer tyermenn.) Tyermenn i responsab pour prepar bann komanter pour entrodwi e konklir renyon. I pou osi diskit avek lodyans sa video legzanp en prezantasyon si i annan, enkli video ki entrodwi en nouvo pwen dan brosir Ansennyen. I pou osi entrodwi tou size dan renyon e dapre lakantite ansyen ki i annan, i kapab osi fer lezot prezantasyon dan renyon. Bann komanter ki i fer ant bann size i devret kourt. Konsey ansyen pou deside lekel sa bann frer ki kalifye pour fer tyermenn. Sa bann ansyen pou fer tyermenn sakenn son tour. Dapre sirkonstans lokal, sirveyan renyon Nou minister ek lavi Kretyen i kapab fer tyermenn pli souvan ki lezot frer kalifye. Si en frer i kalifye pour kondwir Letid Labib kongregasyon, tre probab i kalifye pour fer tyermenn. Par kont, silvouple gard antet ki sa ansyen ki fer tyermenn i devret felisit e donn konsey pratik bann zelev. I devret fer sa avek bokou lanmour. Tyermenn i osi responsab pour fer sir ki renyon i fini a ler. (Vwar  paragraf 14 ek  17.) Si tyermenn ti a kontan e si i annan ase lespas, i kapab annan en mikro lo platform pour li entrodwi sak parti ki pou swiv pour ki sa lot frer ki pe al fer sa size i pran plas touzour lo platform. Pareyman, tyermenn i kapab met en latab ek sez lo platform ler zelev pe fer lektir Labib ek seksyon Prepar byen pour renyon. Sa i kapab ede pour pa gaspiy letan.

 KORDINATER KONSEY ANSYEN

 23. Kordinater konsey ansyen oubyen en lot ansyen ki pe ed li i donn bann frer bann prezantasyon ki lo progranm renyon. Sa i enkli swazir ansyen ki pou fer tyermenn sak semenn. I pou travay ansanm avek sirveyan renyon Nou minister ek lavi Kretyen pour fer sir ki en kopi progranm avek non bann orater ek zelev i ganny mete lo bord.

ASISTAN KONSEYE

   24. Otan ki i posib, servi en ansyen ki en bon orater pour zwe sa rol. Responsabilite en asistan konseye se pour konsey bann ansyen ek serviter kongregasyon an prive konsernan lafason ki zot ansennyen. Sa i enkli bann prezantasyon dan renyon Nou minister ek lavi Kretyen, diskour piblik, kondwir oubyen lir dan Letid Latour Veyer ek Letid Labib kongregasyon. (Vwar  paragraf 17.) Si i annan plizyer ansyen dan kongregasyon ki bann bon orater ek ansenyan, servi diferan ansyen sak lannen pour vin asistan konseye. I pa neseser pour asistan konseye donn konsey apre sak prezantasyon.

LEKOL SIPLEMANTER

 25. Depandan lo kantite zelev ki i annan, bann kongregasyon i kapab annan bann lekol siplemanter pour prezantasyon bann zelev. Sak lekol siplemanter i devret annan en konseye kalifye, si posib en ansyen. Si i pa posib, en serviter kongregasyon kalifye i kapab annan sa responsabilite. Konsey ansyen i devret deside lekel ki kalifye pour sa rol e si pou fer sakenn son tour. Sa konseye i devret swiv lenstriksyon ki dan  paragraf 16. Si i annan en dezyenm lekol, demann bann zelev pour al dan dezyenm lekol apre ki prezantasyon Rod bann perl spirityel i fini. Zot devret rezwenn kongregasyon apre ki sa seksyon Prepare pour predikasyon i terminen. Ler i annan video, bann ki dan dezyenm lekol i devret gete oubyen ekout sa video kot zot ete, si i posib. Si non, sa konseye i kapab zwe sa video ek diskisyon par servi en lekipman elektronik.

VIDEO

 26. Serten video pou ganny servi dan sa renyon. Video pour renyon lasemenn pou dan JW Library® app e i pou fasil pour ganny akse avek zot par servi diferan lekipman elektronik. Parfwa, bann video legzanp en prezantasyon i kapab ganny zwe dan renyon predikasyon apre ki zot in fini ganny montre dan renyon Nou minister ek lavi Kretyen.