Skip to content

“ᐆᒪ ᒫᑲ ᐁᓯ ᒥᔮᐧᑐᑖᑲᐧᕁ [ᑭᐦᒋ ᐅᑭᒫᐃᐧᐃᐧᐣ] ᑭᑕ ᑲᑫᐢᑭᒥᐋᐧᓂᐊᐧᐣ ᒥᓯᐁᐧ ᐊᐢᑮᐦᐠ᙮”—ᒫᑎᔪ 24:14᙮

ᐋᐧᐸᐦᑕ ᑮᑲᐧᕀ ᒪᐢᑕᐤ ᐁ ᑕᑲᐧᐢᑌᐠ ᑭᑐᐦᒋᑫᐃᐧᐣ, ᒋᑳᐢᑌᐸᔨᐃᐧᓇ, ᐄᐧᐦᑕᒫᑫᐃᐧᓇ, ᒦᓇ ᐋᒋᒧᐃᐧᓇ᙮

ᐚᐸᐦᑕ ​ ᑮᒁᐩ ​ ᐅᐢᑳᔨ

ᐁ ​ ᐯ ​ ᐃᑐᐦᑌᔨᐣ ​ ᒫᒪᐘᐱᐏᓇ ​ ᐅᐦᒋ ​ ᒋᐦᐋᐘ ​ ᐅᑖᒋᒧᒪ

ᒥᐢᑲ ​ ᐃᑌ ​ ᐁ ​ ᒫᒪᐘᐱᔭᕽ ​ ᒦᓇ ​ ᑳ ​ ᐃᓯ ​ ᒫᐏᒧᐢᒋᑫᔭᕽ᙮ ​ ᐳᑯ ​ ᐊᐏᔭᐠ ​ ᐅᐦᒋ ​ ᒦᓇ ​ ᓇᒨᔭ ​ ᐊᐏᔭᐠ ​ ᐸᐹᒼ ​ ᒨᓵᐦᑭᓀᐤ ​ ᓲᓂᔮᐘ᙮

ᓇᑐᑕ ​ ᑭᔪᑫᐏᐣ ​ ᒋᐦᐋᐘ ​ ᐅᑖᒋᒧᒪ ​ ᐅᐦᒋ

ᓈᑕ ​ ᓇᒨᔭ ​ ᑮᑿᐩ ​ ᐃᑕᑭᐦᑌᐤ ​ ᑭᐢᑭᓄᐦᐊᒫᑫᐏᐣ ​ ᑭᐦᒋ ​ ᒪᓯᓇᐦᐃᑲᐣ ​ ᐃᐢᐲᕽ ​ ᑲ ​ ᓇᐦᐃᐸᔨᐠ ​ ᑭᔭ ​ ᐅᐦᒋ᙮

ᒋᐦᐋᐘ ​ ᐅᑖᒋᒧᒪ ​ ᐊᐑᓇ ​ ᐆᒪ ​ ᓂᔭᓈᐣ?

ᐁ ​ ᐅᐦᒌᔭᕽ ​ ᐊᐘᓯᒣ ​ ᒥᑖᑕᐦᑐᒥᑕᓇᐤ ​ ᐲᑐᐢ ​ ᐱᑷᑌ ​ ᐊᔨᓯᔨᓂᐘᐠ ​ ᒦᓇ ​ ᐲᑭᐢᑵᐏᓇ, ​ ᐋᐦᒋ ​ ᐳᑯ ​ ᓂᒥᔪ ​ ᐑᒉᐦᑐᓈᐣ ​ ᐯᔭᑿᐣ ​ ᐁ ​ ᐊᑐᐢᑳᑕᒪᕽ᙮ ​ ᒋᑫᒫ ​ ᒫᑲ, ​ ᐁ ​ ᓅᐦᑌ ​ ᑭᐢᑌᔨᒫᔭᕽ ​ ᒋᐦᐋᐘ, ​ ᑭᓭ ​ ᒪᓂᑐᐤ ​ ᑭᐦᒋ ​ ᒪᓯᓇᐦᐃᑲᓂᕽ ​ ᐅᐦᒋ ​ ᐊᓇ ​ ᑳ ​ ᑮ ​ ᐅᓰᐦᑖᐟ ​ ᑲᐦᑭᔭᐤ ​ ᑮᑿᐩ᙮ ​ ᑿᔭᐢᐠ ​ ᐁ ​ ᑲᑵ ​ ᓇᐢᐱᑕᐚᔭᕽ ​ ᒋᓴᐢ ​ ᙭ ​ ᐁᑿ ​ ᐁ ​ ᒥᔰᔨᐦᑕᒪᕽ ​ ᑭᑕ ​ ᐃᓯᔨᐦᑳᑎᑲᐏᔭᕽ ​ ᐊᔭᒥᐦᐁᐚᑎᓯᐘᐠ᙮ ​ ᑲᐦᑭᔭᐤ ​ ᓂᔭᓈᐣ ​ ᐱᓯᓯᐠ ​ ᐁ ​ ᐑᒋᐦᐋᔭᐦᑯᐠ ​ ᐊᔨᓯᔨᓂᐘᐠ ​ ᐁ ​ ᑭᐢᑭᓄᐦᐊᒫᔭᐦᑯᐠ ​ ᑭᐦᒋ ​ ᒪᓯᓇᐦᐃᑲᐣ ​ ᐁᑿ ​ ᑭᓭ ​ ᒪᓂᑐᐤ ​ ᐅᑭᐦᒋ ​ ᐅᑭᒫᐏᐏᐣ᙮ ​ ᐅᓵᒼ ​ ᐁ ​ ᓄᑯᐦᑖᐘᔭᕽ, ​ ᐁ ​ ᐋᒋᒫᔭᕽ ​ ᒋᐦᐋᐘ ​ ᑭᓭ ​ ᒪᓂᑐᐤ ​ ᐁᑿ ​ ᐅᑭᐦᒋ ​ ᐅᑭᒫᐏᐏᐣ, ​ ᐁ ​ ᐃᓯᔨᐦᑳᑎᑲᐏᔮᕽ ​ ᒋᐦᐋᐘ ​ ᐅᑖᒋᒧᒪ

ᓂᑐᓂᑫ ​ ᐆᑕ᙮ ​ ᐊᔭᒥᐦᑖ ​ ᑭᐦᒋ ​ ᒪᓯᓇᐦᐃᑲᐣ ​ ᐆᑕ᙮ ​ ᑭᐢᑫᔨᐦᑕ ​ ᐊᔨᐚᐠ ​ ᐅᐦᒋ ​ ᓂᔭᓈᐣ ​ ᐁᑿ ​ ᑲ ​ ᐃᓯ ​ ᑖᐳᐘᑫᔨᐦᑕᒫᕽ

 

Two of Jehovah's Witnesses preaching to a man in a rice paddy.