Skip to content

tānisi kiya ē-isi-wāpahtaman nīkān ka-wī-ispayik?

tānisi kiya ē-isi-wāpahtaman nīkān ka-wī-ispayik?

kitaskīnaw . . .

  • pēyakwan cī?

  • ayiwāk ka-maci-ispayin cī?

  • ayiwāk ka-miyo-ispayin cī?

 kihci-masinahikanihk itastēw

“kisēmanito . . . ēkosi kita kāsiamwēw kahkiyaw ohcikawāpiwin oskisikowahk ohci; mina nipowin kita namatakwan; namawiya mina kita ihtakwan pikwēyitamowin, ahpo mātowin, ahpo wisakēyitamowin; ayis anihi nistam kā ki ayāki ēkwa ponipayiwa.”—Revelation 21:3, 4, Kanāci Kihci Masinahikan.

kīkwāy māka anima kita-itwēmakahk kiya ohci

ē-sōhkēyihtamihk ēkwa ē-miywēyihtāmihk atoskēwin. —Isaiah 65:21-23.

namōya ayiwāk āhkosiwin ēkwa kakwātakihtāwin.—Isaiah 25:8; 33:24.

miywēyihtamowin, kākikē pimātisiwin asici aniki kā-sākihācik ēkwa kiwīcēwākanak.—Psalm 37:11, 29.

 ka-kī-tāpwēhtēnaw cī kēhcinā kā-itwēhk kihci-masinahikanihk?

ēha, isi nīso itēyihtamowina:

  • kisē-manitow kaskihtāw ka-kīsihtāt otasotamākēwin. kihci-masinahikanihk, Jehovah kisē-manitow wiya poko kā-māwaci-maskawisīt. (Revelation 15:3) cikēmā wiya ka-kīsihtāw kita-kanawēyihtahk otasotamākēwin mīna ka-mēskotinahk kitaskīnaw kita-nawac-miywāsiniyik. ēkosi kihci-masinahikanihk itastēw, “māka wiya kisēmanito kahkiyaw kēkway wētaniyiw.”—Matthew 19:26.

  • kisē-manitow nitawēyihtam ka-kīsihtāt otasotamākēwin. kisē-manitow nitawēyihtam kita kāwi-pimātisihat ayisiyiniwa kā-kī-nipicik.—Job 14:14, 15.

    kihci-masinahikan kiwāpahti-hikonaw kisē-manitow okosisa, Jesus, kī-nātawihēw anihi kā-āhkosiyit. tānēhki māka anima kā-kī-itōtahk? ayis ē-kī-nitawēyihtahk. (Mark 1:40, 41) Jesus mētoni kwayask naspitawēw ohtawiwa kā-isi-wīcihāt aniki kā-kitimākisiyit.—John 14:9.

    ēkosi kika-kēhcināhonaw ē-nīsicik Jehovah mīna Jesus kita-wīcihikonawak kā-miywēyihtamahk ōtē nīkān kākikē!—Psalm 72:12-14; 145:16; 2 Peter 3:9.

 ōma kita-māmitonēyihtaman

tānisi kisē-manitow ka-isi-mēskotinam kitaskīnaw kita-nawac-miywāsiniyik?

kihci-masinahikan naskotam ōma kakwēcihkēmowin ōta MATTHEW 6:9, 10 ēkwa DANIEL 2:44.