Skip to content

awīna kēhcinā ē-tipēyihtahk ōma askiy?

awīna kēhcinā ē-tipēyihtahk ōma askiy?

kitēyihtēn cī . . .

  • kisē-manitow?

  • ayisiyiniwak?

  • awiyak pītos?

 kihci-masinahikanihk itastēw

“misiwē aski macāyihk ē astēk.”​—1 John 5:19, Kanāci Kihci Masinahikan.

“kisēmanito okosisa kā ki nokosiyit kita nisiwanācitāyit ot isihcikēwiniyiwa macāya.”​—1 John 3:8.

kīkwāy māka anima kita-itwēmakahk kiya ohci

kwayask wīhtamowina ohci ōta askiy kakwātakihtāwina.—Revelation 12:12.

tāspwāw ēwako ohci ka-tāpwēhtaman kitaskīnaw ka-mēskotinam kita-nawac-miywāsik.—1 John 2:17.

 ka-kī-tāpwēhtēnaw cī kēhcinā kā-itwēhk kihci-masinahikanihk?

ēha, osām tāspwāw nisto itēyihtamowina:

  • maci-manitow otipēyihcikēwin ka-misiwanācipayin. Jehovah kīsēyihtam kita-nakinat maci-manitowa kā-isi-tipēyihmāt ayisiyiniwa. kitasotamākonaw “kita ohci nisiwanācihāt . . . macāya” ēkwa ka-kwēskastāw kahkiyaw kā-kī-misiwanācihtāt maci-manitow.—Hebrews 2:14.

  • kisē-manitow kī-nawasōnēw Jesus Christa kita-tipēyihtahk ōma askiy. Jesus mētoni naspāc isi ana kā-maci-ayiwit, kā-pēyakwēyimisot ana kā-tipēyihcikēt ōta askiy. māka ōma Jesus okimāwiwin, kisē-manitow asotam: “kita kitimākinawēw okitimākisiwa mina okwitamāwa; mina kita pimācihimēw . . . kitimahiwēwinihk mina ahkwēyimowinihk ohci.”—Psalm 72:13, 14.

  • kisē-manitow namōya ka-kī-kīyāskiw. kihci-masinahikan itastēw: “kisēmanito ēkā kē ki kiyaskit.” (Titus 1:2) ispīhk Jehovah kīkway kā-asotahk ē-wī-itohtāhk, ēwako kita-ihtakwan! (Isaiah 55:10, 11) “ēkwa kē wayawiwēpiniht kā okimākatahk oma aski.”—John 12:31.

 ōma kita-māmitonēyihtaman

tānisi ōma askiy ka-isinākwan ispīhk ana kā-okimāhkātahk wayawīwēpinihcī?

kihci-masinahikan naskotam ōma kakwēcihkēmowin ōta PSALM 37:10, 11 ēkwa REVELATION 21:3, 4.