Brah Ndu iăt nau he mbơh sơm. 1 Pêtrôs 3:12

Yêhôva jêng “nơm gŭ iăt nau mbơh sơm.” (Nau Mprơ Ơm 65:2) Păng ŭch he ngơi đah păng tă bơh nuih n’hâm.

Knŏng mbơh sơm ma Brah Yêhôva, mâu dơi mbơh sơm ma bu êng.

 Phung he dơi mbơh sơm ma ăp ntil ndơ. 1 Yôhan 5:14

Mbơh sơm tĭng nau Brah Ndu ŭch gay jêng ta klơ trôk jêh ri ta neh ntu.

Mbơh sơm tâm amoh Yêsu gay tâm mpơl nau khlay moh nau păng ƀư ma băl.

Dăn ma Yêhôva kơl băl ƀư nau ueh. Băl ăt dơi mbơh sơm đŏng ma ndơ sông sa, nau lă kan, ngih jay, kho ao nsoh, jêh ri săk jăn ngăch prăl.