Skip to content

Skip to secondary menu

Phung Mbơh Ma Yêhôva

Bunong

Nau Nsong Mbơh Ƀon Bri Hađăch Hên

Nau nsong mbơh Ƀon Bri Hađăch Hên ăn gĭt ma nau rƀǔn pa kơi ma Phung Mbơh Ma Yêhôva: mông nti nau Brah Ndu Ngơi tâm ngih rƀŭn, jrô nti ma phung nsong mbơh, jêh ri rgum ê-lor nsong mbơh.

Note: Geh sâmƀŭt nkoch bri ngluh bơh ntŭk êng mra geh nau êng êng dŏng đah nau ngluh bơh online.

 

Sorry, this type of online content is currently not available in this language.

Content is available in this language on the following pages: