Skip to content

Skip to secondary menu

Phung Mbơh Ma Yêhôva

Bunong

Dăn yô̆, tâm mông a-ƀaơ hên mâu dơi tâm mpơl n’ha băl ŭch dăn.

Băl mra joi uănh mbor êng tâm website jêh ri dŏng nau tâm ntrŭp pa dâng.