跳到內容

跳到目錄

聖經Shèngjīng真理zhēnlǐ改變gǎibiànrénde一生yìshēng

「他們希望我親自找出聖經怎樣說」

「他們希望我親自找出聖經怎樣說」
  • 出生Chūshēng年份niánfèn1982nián

  • 來自Láizìde國家guójiā多米尼加共和國Duōmǐníjiā Gònghéguó多明尼加共和國Duōmíngníjiā Gònghéguó

  • 認識Rènshi真理zhēnlǐqiánZài摩門教móménjiào家庭jiātíng長大zhǎngdà

de背景bèijǐng

zài多米尼加共和國Duōmǐníjiā Gònghéguóde聖多明各Shèngduōmínggè出生chūshēngjiāliyǒu小孩xiǎoháirshìzuìxiǎodede父母fùmǔshòuguohěnhǎode教育jiàoyù他們tāmenhěn注重zhùzhòng孩子háizide社交shèjiāo環境huánjìng希望xīwàng我們wǒmen從小cóngxiǎojiùgēn一些yìxiēyǒu教養jiàoyǎngderén來往láiwǎngZài出生chūshēngqiánnián父母fùmǔdào摩門教móménjiàode傳教士chuánjiàoshì他們Tāmen留意liúyìdào這些zhèxiē年輕人niánqīngrén儀容yíróng整潔zhěngjié衣著yīzhuó端莊duānzhuāng而且érqiě非常fēichángyǒu禮貌lǐmào所以suǒyǐ不久bùjiǔ他們tāmenjiù決定juédìng加入jiārù摩門教móménjiào就是jiùshì耶穌Yēsū基督Jīdū後期hòuqī聖徒shèngtú教會jiàohuì我們Wǒmenjiāshìguónèizuìxiān加入jiārù摩門教móménjiàode家庭jiātíngzhī

長大zhǎngdà一點yìdiǎnrhòuhěn喜歡xǐhuan參與cānyù教會jiàohuìde社交shèjiāo活動huódòng摩門教Móménjiào比較bǐjiào重視zhòngshì家庭jiātíng生活shēnghuó倫理lúnlǐ道德dàodéhěn認同rèntóng他們tāmende價值觀jiàzhíguān能夠Nénggòu成為chéngwéi摩門教徒móménjiàotú覺得juédehěn自豪zìháohái立志lìzhì成為chéngwéi摩門教móménjiàode傳教士chuánjiàoshì

18suìnián我們wǒmenjiābāndào美國Měiguó因為yīnwèizài那裡nàlǐ可以kěyǐshàng比較bǐjiàohǎode大學dàxué大約Dàyuēniánhòude阿姨āyí姨丈yízhànglái佛羅里達州Fóluólǐdá Zhōu探望tànwàng我們wǒmen他們tāmenshì耶和華見證人Yēhéhuá Jiànzhèngrén阿姨Āyí姨丈yízhàng邀請yāoqǐng我們wǒmen參加cānjiā基督徒Jīdūtú大會dàhuì大會Dàhuì期間qījiān留意liúyìdào前後qiánhòu左右zuǒyòuderéndōuzàifān聖經Shèngjīngzuò筆記bǐjì於是yúshìwèn阿姨āyí姨丈yízhànglezhǐ開始kāishǐxiě筆記bǐjìlái

大會Dàhuì結束jiéshùhòu阿姨āyí姨丈yízhàngshuō既然jìránxiǎng成為chéngwéi傳教士chuánjiàoshì他們tāmen可以kěyǐ幫助bāngzhù學習xuéxí聖經Shèngjīng覺得juéde這個zhège主意zhǔyi不錯búcuò因為yīnwèi熟悉shúxi摩門經móménjīngyuǎnduō聖經Shèngjīng

聖經Shèngjīng怎樣zěnyàng改變gǎibiànle

阿姨Āyí姨丈yízhàngyòng電話diànhuàgēn討論tǎolùn聖經Shèngjīngbìng常常chángcháng鼓勵gǔlìjiāng聖經Shèngjīngde主張zhǔzhāng自己zìjǐde信仰xìnyǎng比較bǐjiào一下yíxià他們Tāmen希望xīwàng親自qīnzìzhǎochū聖經Shèngjīng怎樣zěnyàngshuō

摩門教Móménjiàoyǒu許多xǔduō道理dàolǐdōuhěn認同rèntóng只是zhǐshì肯定kěndìng那些nàxiē道理dàolǐshìbushìgēn聖經Shèngjīngde道理dàolǐ一樣yíyàng阿姨Āyíleběn耶和華見證人Yēhéhuá Jiànzhèngrén出版chūbǎnde警醒Jǐngxǐng!》(1995nián11yuè8kānGěi雜誌zázhìzhōngyǒupiān文章wénzhāng討論tǎolùn摩門教móménjiàode信仰xìnyǎngKànlezhèpiān文章wénzhāngcái知道zhīdào自己zìjǐ原來yuánláiduì摩門教móménjiàode許多xǔduō道理dàolǐdōu清楚qīngchu於是Yúshìdēng摩門教móménjiàode官方guānfāng網站wǎngzhàn看看kànkan發現fāxiàn警醒Jǐngxǐng!》Shuōdedōushìzhēnde後來Hòulái參觀cānguānle位於wèiyú猶他州Yóutā Zhōude摩門教móménjiào博物館bówùguǎnjiù更加gèngjiā肯定kěndìng警醒Jǐngxǐng!》沒有Méiyǒushuōcuò

一向yíxiàng以為yǐwéi摩門經móménjīng聖經Shèngjīngshì沒有méiyǒu衝突chōngtūdeDàn開始kāishǐ認真rènzhēnde研讀yándú聖經Shèngjīng之後zhīhòujiù發覺fājué摩門教móménjiàode一些yìxiē主張zhǔzhāng比如bǐrú他們tāmenduìrénhòude情況qíngkuàngsuǒzuòde解釋jiěshìgēn聖經Shèngjīngde觀點guāndiǎnyǒusuǒ抵觸dǐchù

除了Chúle教義jiàoyìgēn聖經Shèngjīngyǒu矛盾máodùnlìngdiǎnlìng不安bùʼāndeshì摩門教móménjiàode道理dàolǐdàiyǒu國家主義guójiā zhǔyì色彩sècǎi例如Lìrú摩門教móménjiàoshuō伊甸園Yīdiànyuán本來běnláishìzài美國Měiguó密蘇里州Mìsūlǐ Zhōude傑克遜縣Jiékèxùnxiàn摩門教Móménjiàode先知xiānzhīshuō:「Shénde天國tiānguó施行shīxíng統治tǒngzhìshí美國Měiguó國旗guóqíhuì清清白白qīngqīng-báibáidezài自由zìyóu平等píngděng權利quánlìde竿gānshang昂然ángrán飄揚piāoyáng。」

Zhèlìng不禁bùjīnxiǎngdào假如jiǎrú事情shìqingzhēnde這樣zhèyàng發生fāshēng多米尼加共和國Duōmǐníjiā Gònghéguó其他qítā國家guójiāyòuhuì怎樣zěnyàngnetiān晚上wǎnshang年輕niánqīngde摩門教徒móménjiàotú電話diànhuàgěigēntándàozhè方面fāngmiànde問題wèntíshí這個zhège年輕人niánqīngrén正在zhèngzài受訓shòuxùn成為chéngwéi傳教士chuánjiàoshì直截了當zhíjié-liǎodàngdewèn如果rúguǒde國家guójiāgēnlìng國家guójiā打仗dǎzhànghuìbuhuì攻打gōngdǎ那個nàge國家guójiāde摩門教徒móménjiàotú竟然jìngránshuōhuì之後Zhīhòu深入shēnrù鑽研zuānyán摩門教móménjiàode道理dàolǐ請教qǐngjiàole教會jiàohuìlide一些yìxiē領袖lǐngxiù他們Tāmen沒有méiyǒu回答huídáde問題wèntízhǐshuō那些nàxiēdōushì奧祕àomìděng真理zhēnlǐdeguāngyuèzhàoyuèmíngshíjiùhuìzhǎodào答案dáʼàn

他們Tāmende回答huídálìnghěn失望shīwàngZhè推使tuīshǐ仔細zǐxì想想xiǎngxiang自己zìjǐxiǎng成為chéngwéi摩門教móménjiào傳教士chuánjiàoshìde真正zhēnzhèng原因yuányīnkànchū自己zìjǐxiǎngzuò傳教士chuánjiàoshì只是zhǐshì因為yīnwèixiǎng幫助bāngzhù別人biérénshòudào別人biérén尊敬zūnjìng可是Kěshìduì上帝Shàngdìde認識rènshiquèhěn膚淺fūqiǎn雖然Suīráncéngjiāng聖經Shèngjīngkànlehěnduōbiàndàncóng沒有méiyǒu真正zhēnzhèngkànchū聖經Shèngjīngde價值jiàzhí知道zhīdào上帝Shàngdìduì地球dìqiú人類rénlèide旨意zhǐyì

de福分fúfen

Gēn耶和華見證人Yēhéhuá Jiànzhèngrén學習xuéxí聖經Shèngjīng之後zhīhòu知道zhīdàole許多xǔduō真理zhēnlǐ包括bāokuò上帝Shàngdìde名字míngzishì什麼shénmerénhòude情況qíngkuàngshì怎樣zěnyàngháiyǒu耶穌Yēsūzài上帝Shàngdìde旨意zhǐyìzhōngsuǒde重任zhòngrènhěn高興gāoxìng自己zìjǐ終於zhōngyúduì聖經Shèngjīngyǒuduōdiǎn認識rènshihěn喜歡xǐhuan告訴gàosu別人biérénxuédàode真理zhēnlǐ雖然Suīrán一向yíxiàng相信xiāngxìn上帝Shàngdì存在cúnzàidàn只有zhǐyǒuzài認識rènshi聖經Shèngjīngde真理zhēnlǐhòucáinéngxiàngduìhǎo朋友péngyou說話shuōhuà那樣nàyàngxiàng上帝Shàngdì禱告dǎogào。2004nián7yuè12受浸shòujìn成為chéngwéi耶和華見證人Yēhéhuá JiànzhèngrénLiùyuèhòu開始kāishǐ全時quánshíxiàngrén傳道chuándào

zài耶和華見證人Yēhéhuá Jiànzhèngrén位於wèiyú紐約Niǔyuē布魯克林Bùlǔkèlínde世界shìjiè總部zǒngbù服務fúwùleniánhěn高興gāoxìngnéngchūdiǎn幫忙bāngmáng印製yìnzhì聖經Shèngjīng聖經Shèngjīng書刊shūkān使shǐ世界shìjiè千千萬萬qiānqiān-wànwànderén得益déyì今天Jīntiānréngzài努力nǔlì幫助bāngzhù別人biérén認識rènshi上帝Shàngdì