跳到內容

跳到目錄

聖經Shèngjīngde觀點guāndiǎn

世界的終結

世界的終結

約翰一書Yuēhàn Yīshū2:17shuō:「這個Zhège世界shìjiè世界shìjiède慾望yùwàng正在zhèngzài消逝xiāoshì。」這裡Zhèlǐshuōde世界shìjièshìzhǐ什麼shénmeHuì怎樣zěnyàng消逝xiāoshì什麼Shénme時候shíhouhuì發生fāshēngne

這裡Zhèlǐshuōhuì消逝xiāoshìde世界shìjièshìzhǐ什麼shénme

聖經Shèngjīng怎麼zěnmeshuō

Zài聖經Shèngjīngde經文jīngwénlishuō這個zhège世界shìjiède慾望yùwàngshì上帝Shàngdì喜歡xǐhuandeHěn顯然xiǎnrán這裡zhèlǐshuōde世界shìjièshìzhǐ實際shíjìshangde地球dìqiú聖經Shèngjīnglishuōdeshì輕視qīngshì上帝Shàngdì標準biāozhǔnde人類rénlèi世界shìjiè他們tāmenhuìgēn上帝Shàngdìwéi。(雅各書Yǎgèshū4:4所以Suǒyǐ這個zhège人類rénlèi世界shìjiè遭受zāoshòu刑罰xíngfá……永遠yǒngyuǎn滅亡mièwáng。」(帖撒羅尼迦後書Tiēsāluóníjiā Hòushū1:7-9但是Dànshì聽從tīngcóng耶穌Yēsū基督Jīdū吩咐fēnfù屬於shǔyú世界shìjièderénhuìyǒu永遠yǒngyuǎnhuó下去xiàqùde美好měihǎo前景qiánjǐng。(約翰福音Yuēhàn Fúyīn15:19

如同Rútóng約翰一書Yuēhàn Yīshū2:17suǒshuō:「遵行Zūnxíng上帝Shàngdì旨意zhǐyìderénquè永遠yǒngyuǎn長存chángcún。」聽從Tīngcóng上帝Shàngdì吩咐fēnfùderénhuì永遠yǒngyuǎnzài地球dìqiúshang生活shēnghuó詩篇Shīpiān37:29dào:「義人Yìrénzháo大地dàdì永遠yǒngyuǎnzàishang安居ānjū。」

不要Búyàoài世界shìjiè世界shìjièdeshìShéiài世界shìjièài父親fùqīndexīnjiù不在búzài裡面lǐmiànle。」約翰一書Yuēhàn Yīshū2:15

世界Shìjièhuì怎樣zěnyàng結束jiéshù

聖經Shèngjīng怎麼zěnmeshuō

世界Shìjiède結束jiéshù包含bāohánliǎng主要zhǔyào階段jiēduàn首先Shǒuxiān上帝Shàngdìhuì毀滅huǐmiè錯誤cuòwùde宗教zōngjiào團體tuántǐ聖經Shèngjīngjiāng錯誤cuòwùde宗教zōngjiào團體tuántǐ描述miáoshùwéi娼妓chāngjìde名字míngzijiào大巴比倫Dà-Bābǐlún」。(啟示錄Qǐshìlù17:1-5;18:8錯誤Cuòwù宗教zōngjiào聲稱shēngchēngduì上帝Shàngdì忠貞zhōngzhēnquèyòugēn世界shìjiède政治zhèngzhì領袖lǐngxiù勾結gōujiézài一起yìqǐ可是kěshì這些zhèxiē政治zhèngzhì領袖lǐngxiù將來jiāngláiquèhuì攻擊gōngjī。「(他們TāmenDōuhuì憎恨zēnghèn娼妓chāngjìyào摧殘cuīcán使shǐ赤身chìshēnyòuhuìchīdiàoderòu財富cáifù),yònghuǒ完全wánquánshāodiào。」(啟示錄Qǐshìlù17:16

接著Jiēzhe上帝Shàngdìhuìjiāng攻擊gōngjīde目標mùbiāo轉向zhuǎnxiàng世界shìjiède政治zhèngzhì領袖lǐngxiù就是jiùshì普天下pǔtiānxiàde列王lièwáng」。除了Chúle他們tāmen上帝Shàngdìhuì消滅xiāomiè世上shìshàngde惡人èrén他們tāmendōuhuìzài全能Quánnéng上帝Shàngdìde大日子dàrìzizhōngbèi消滅xiāomiè聖經Shèngjīngchēngzhèchǎng戰爭zhànzhēngwéi哈米吉多頓Hāmǐjíduōdùn」。(啟示錄Qǐshìlù16:14,16

shang遵守zūnshǒu上帝Shàngdì法令fǎlìngde謙和qiānhéréna……追求zhuīqiú正義zhèngyì力求lìqiú謙和qiānhé也許Yěxǔzài耶和華Yēhéhuá發怒fānùde日子rìzi你們nǐmen可以kěyǐ隱藏yǐncáng起來qǐlái。」西番雅書Xīfānyǎshū2:3

世界Shìjiède終結zhōngjiéshíláidào

聖經Shèngjīng怎麼zěnmeshuō

人類Rénlèihuìyǒu充分chōngfènde時間shíjiāntīngdào警告jǐnggào然後ránhòu世界shìjiède終結zhōngjiéjiùhuìláidào警告Jǐnggàoshì怎麼zěnme發出fāchūdeJièyóu宣揚xuānyáng上帝Shàngdì王國Wángguóde信息xìnxī告訴gàosu世人shìrényǒu世界shìjiè政府zhèngfǔhuì取代qǔdài人類rénlèilái管理guǎnlǐ地球dìqiú。(但以理書Dànyǐlǐshū7:13,14耶穌Yēsūshuō:「Zhè王國wángguóde好消息hǎo xiāoxihuìchuánbiàn普天下pǔtiānxiàduì所有suǒyǒu國族guózúzuò見證jiànzhèng到時dàoshí終結zhōngjiéjiùhuìláidào。」(馬太福音Mǎtài Fúyīn24:14Zhèxiàng傳道chuándào工作gōngzuò不但búdànràngrénkànchū上帝Shàngdìde公正gōngzhèng慈悲cíbēiràngrénkànchū這個zhège世界shìjiè終結zhōngjié將要jiāngyàoláidào除了Chúle規模guīmóde傳道chuándào工作gōngzuò以外yǐwài其他qítā徵象zhēngxiàng包括bāokuòguóguózhījiānde戰爭zhànzhēng地震dìzhèn饑荒jīhuāng疾病jíbìng。(馬太福音Mǎtài Fúyīn24:3;路加福音Lùjiā Fúyīn21:10,11

除了Chúle這些zhèxiē全球性quánqiúxìngde徵象zhēngxiàng聖經Shèngjīng告訴gàosu我們wǒmen最後zuìhòude日子rìzide社會shèhuì寫照xiězhào經文jīngwénshuō:「Rénzhuānài自己zìjǐ貪愛tānʼài錢財qiáncái……忤逆wǔnì父母fùmǔ……màn自制zìzhì兇悍xiōnghànài良善liángshàn……ài享樂xiǎnglèài上帝Shàngdì。」 *提摩太後書Tímótài Hòushū3:1-5

目前Mùqiánde邪惡xiéʼè世界shìjiè將要jiāngyào消逝xiāoshì」(約翰一書Yuēhàn Yīshū2:17

這些Zhèxiē徵象zhēngxiàngsuǒ標示biāoshìde時期shíqī大約dàyuēshìcóng1914niánde第一次世界大戰Dì-Yī Cì Shìjiè Dàzhàn開始kāishǐCóngshídào現在xiànzài上帝Shàngdì王國Wángguóde信息xìnxīchuánbiàn世界shìjiè許多Xǔduōréndōu知道zhīdào耶和華見證人Yēhéhuá Jiànzhèngrén參與cānyùzhèxiàng傳道chuándào工作gōngzuò他們tāmenzhèxiàng工作gōngzuòwéiróng事實Shìshíshang他們tāmen發行fāxíngde雜誌zázhì名稱míngchēng就是jiùshì守望台Shǒuwàngtái宣揚xuānyáng耶和華Yēhéhuáde王國Wángguó》。

所以Suǒyǐ你們nǐmenyào不斷búduàn守望shǒuwàng因為yīnwèi知道zhīdào那個nàge日子rìzi知道zhīdào那個nàge時刻shíkè。」馬太福音Mǎtài Fúyīn25:13

^ Xiángjiàn耶和華見證人Yēhéhuá Jiànzhèngrén出版chūbǎnde辨明Biànmíng聖經Shèngjīngde真理zhēnlǐ9zhāng可以kěyǐzàiwww.jw.org/zh-hant閱讀yuèdú下載xiàzàizhèběnshū