跳到內容

跳到目錄

聖經Shèngjīngde觀點guāndiǎn

關於Guānyútiānhuò天堂tiāntáng有些yǒuxiērénde想法xiǎngfǎ天馬行空tiānmǎxíngkōng有些yǒuxiērénwèi激烈jīliè辯論biànlùn不過Búguò聖經Shèngjīngchūde解釋jiěshìquèshì許多xǔduōrén沒有méiyǒuxiǎngguode

Tiānshì什麼shénme

有些Yǒuxiērén怎麼zěnmeshuō

Rénduìtiānyǒuzhǒngtóngde看法kànfǎ例如Lìrú

  • 許多Xǔduōxìn耶穌Yēsūderén同意tóngyìXīn天主教Tiānzhǔjiào百科全書bǎikē quánshūde說法shuōfǎ他們tāmen認為rènwéitiānshì蒙福méngfúde信徒xìntúhòu最終zuìzhōngde歸屬guīshǔ

  • 猶太教Yóutàijiào導師dǎoshī克拉維茲Kèlāwéizī認為rènwéi猶太教徒Yóutàijiàotú關心guānxīn生前shēngqiánsuǒzuòdeshìshèngguòhòude遭遇zāoyùdàn他們tāmen相信xiāngxìnrénhòu,「靈魂línghúnnéngdào天堂tiāntáng體驗tǐyàn前所未有qiánsuǒwèiyǒude快樂kuàilègēnshéngèng親近qīnjìn感覺gǎnjuéjiùzài身邊shēnbiān」。可是Kěshì克拉維茲Kèlāwéizī承認chéngrèn儘管jǐnguǎn猶太教徒Yóutàijiàotú相信xiāngxìn天堂tiāntáng他們tāmende律法書lǜfǎshūquèshènshǎodàozhèjiànshì

  • 印度教徒Yìndùjiàotú佛教徒Fójiàotú相信xiāngxìnyǒuhěnduōcéngtiāntiānshì修行xiūxíng路上lùshangde中途站zhōngtúzhàn生命Shēngmìng可能kěnéngyóu轉世投胎zhuǎnshì-tóutāihuòshì涅槃nièpánchéng達到dádàozhǒngtiāngènggāode境界jìngjiè

  • 有些Yǒuxiērén不管bùguǎnshì天堂tiāntáng還是háishi天界tiānjièdōu相信xiāngxìn他們tāmen覺得juédezhèzhǒng觀念guānniàn幼稚yòuzhìyòu合理hélǐ

Rénduìtiānhuò天堂tiāntáng充滿chōngmǎn想像xiǎngxiàng

聖經Shèngjīng怎麼zěnmeshuō

Zài聖經Shèngjīngli,「tiānyǒu許多xǔduōtóngde意思yìsi舉例jǔlìláishuō

  • 創世記Chuàngshìjì1:20描述miáoshù:「飛禽Fēiqínzài天空tiānkōng飛翔fēixiáng。」這裡Zhèlǐzuò天空tiānkōngde原文yuánwén意思yìsi就是jiùshìtiān」,zhǐdeshì大氣層dàqìcéng

  • 以賽亞書Yǐsàiyàshū13:10dàotiānshangdezhòngxīng以至yǐzhì凱西Kǎixī星座xīngzuò」,這裡zhèlǐdetiānzhǐdeshì外太空wàitàikōng

  • 聖經Shèngjīngdào上帝Shàngdìzàitiānshangde住處zhùchùháishuōyǒu天使tiānshǐzàitiānshang」。(列王紀上Lièwángjì Shàng8:30;馬太福音Mǎtài Fúyīn18:10經文Jīngwénshuōdetiānbìngshì比喻bǐyùde說法shuōfǎérshì實際shíjìde住處zhùchù *

Qiúcóngtiānshang垂顧chuígùcóngzài高處gāochù聖潔shèngjié華美huáměide居所jūsuǒ觀看guānkàn。」——以賽亞書Yǐsàiyàshū63:15

所有Suǒyǒu好人hǎorénhòudōuhuìdàotiānshangma

聖經Shèngjīngbìng沒有méiyǒu主張zhǔzhāng地球dìqiú只是zhǐshì生命shēngmìngde中途站zhōngtúzhàn眾生zhòngshēngdōuzàishàng等待děngdàihòu升天shēngtiān相反Xiāngfǎnde聖經Shèngjīng清楚qīngchuzhǐchū上帝Shàngdì最初zuìchūzàorénshí沒有méiyǒuyàorén經歷jīnglì死亡sǐwángQǐng想想xiǎngxiang以下yǐxiàdiǎn

  • 上帝Shàngdì告訴gàosuduì男女nánnǚ:「Yào繁衍fányǎn增多zēngduō遍滿biànmǎn地面dìmiàn」(創世記Chuàngshìjì1:28地球Dìqiúshì上帝Shàngdìgěi人類rénlèide家園jiāyuán如果rúguǒduì男女nánnǚ服從fúcóng上帝Shàngdìrénjiù可以kěyǐ永遠yǒngyuǎnzàishang生活shēnghuó可惜Kěxī他們tāmen選擇xuǎnzé反叛fǎnpàn上帝Shàngdì。(創世記Chuàngshìjì2:17;3:6

  • 人類Rénlèide始祖shǐzǔ反叛fǎnpàn上帝Shàngdì結果jiéguǒ只是zhǐshì自己zìjǐle甚至shènzhìhuòyán子孫zǐsūn。(羅馬書Luómǎshū5:12Dàn從此cóngcǐ人類rénlèijiùháo希望xīwànglema

  • 聖經Shèngjīngshuō:「我們Wǒmenzhàozhede應許yīngxǔ等待děngdài新天xīntiān新地xīndì *彼得後書Bǐdé Hòushū3:13未來Wèiláizài上帝Shàngdìde統治tǒngzhìxià地球dìqiúhuì恢復huīfùchéng樂園lèyuán到時Dàoshíjiùzàiyǒu死亡sǐwángle。(啟示錄Qǐshìlù21:3,4這裡Zhèlǐzhǐdeshìtiānshangde還是háishishangde生活shēnghuóne經文Jīngwénshuōzàiyǒu死亡sǐwángjiù表示biǎoshì死亡sǐwáng曾經céngjīng存在cúnzài既然Jìrántiānshangcóng沒有méiyǒu死亡sǐwáng經文jīngwénsuǒshuōde顯然xiǎnránshìhuìzàishang發生fāshēngdeshì其實Qíshí上帝Shàngdì本來běnlái就是jiùshìyàorénzhùzàishanggēn親朋好友qīnpéng-hǎoyǒuzàishang安居ānjū至於Zhìyúderén聖經Shèngjīng透露tòulù他們tāmenhuìbèi復活fùhuó家人jiārén重聚chóngjù。(約翰福音Yuēhàn Fúyīn5:28,29

Hěnduōrén得知dézhī聖經Shèngjīngjiùtiānsuǒchūde解釋jiěshìhòu感到gǎndào豁然huòrán開朗kāilǎng喬治Qiáozhìcéng信奉xìnfèng天主教Tiānzhǔjiàoshuō:「聖經Shèngjīngdàorénnéng永遠yǒngyuǎnzàishang生活shēnghuó這個zhège希望xīwànglìng感到gǎndào安慰ānwèizhèshàng天堂tiāntánggèng合理hélǐ。」 *

Tiānshì耶和華Yēhéhuádetiāngěile世人shìrén。」——詩篇Shīpiān115:16

^ 上帝Shàngdìshì靈體língtǐshì肉體ròutǐ。(約翰福音Yuēhàn Fúyīn4:24因此Yīncǐ必定bìdìngzhùzài靈界língjièérshì物質wùzhì宇宙yǔzhòu

^ 經文Jīngwénsuǒshuōde新地xīndìshìzhǐxīnde地球dìqiúérshìzhǐshang所有suǒyǒuméng上帝Shàngdì悅納yuènàde義人yìrén。(詩篇Shīpiān66:4

^ 聖經Shèngjīngshuō上帝Shàngdìzhǐ揀選jiǎnxuǎnle14wàn4000réndàotiānshanggēn耶穌Yēsūzài上帝Shàngdìde王國Wángguóli一起yìqǐzuòwáng。(彼得前書Bǐdé Qiánshū1:3,4;啟示錄Qǐshìlù14:1