跳到內容

跳到目錄

上帝叫什麼名字?

上帝叫什麼名字?

如果Rúguǒxiǎng認識rènshirénjiànshì可能kěnéng就是jiùshìwèn:「jiào什麼shénme名字míngzi?」如果Rúguǒwèn上帝Shàngdì同樣tóngyàngde問題wèntíhuì怎麼zěnme回答huídáne

shì耶和華Yēhéhuázhèshìdemíng。」——以賽亞書Yǐsàiyàshū42:8

shìbushì覺得juéde這個zhège名字míngzihěn陌生mòshēngneZhè奇怪qíguàiHěnduō聖經Shèngjīng譯本yìběnbìng沒有méiyǒuchū上帝Shàngdìde名字míngzi有些yǒuxiē譯本yìběn即使jíshǐ翻譯fānyì出來chūláile只有zhǐyǒu少數shǎoshùchù地方dìfang部分bùfen情況qíngkuàngxià上帝Shàngdìde名字míngzidōubèishén」「zhǔděng字眼zìyǎn替代tìdàiDàn事實shìshíshang上帝Shàngdìde名字míngzizài聖經Shèngjīngde原語yuányǔ文本wénběnzhōng出現chūxiànle7000duō這個Zhège名字míngziyóu希伯來語Xībóláiyǔ字母zìmǔ組成zǔchéng中文Zhōngwénde慣用guànyòng譯法yìfǎshì耶和華Yēhéhuá」。

希伯來語Xībóláiyǔ文本wénběn許多xǔduō聖經Shèngjīng譯本yìběncóngtóudàowěidōu使用shǐyòngle上帝Shàngdìde名字míngzi

死海Sǐhǎi詩篇Shīpiān書卷shūjuàn公元gōngyuán1世紀shìjì希伯來語Xībóláiyǔ

威廉Wēilián·廷德爾Tíngdéʼěrde譯本yìběn 1530nián英語Yīngyǔ

雷納巴萊拉Léinàbāláilā譯本yìběn 1602nián西班牙語Xībānyáyǔ

和合本Héhéběn》1919nián中文Zhōngwén

上帝Shàngdìde名字míngzi為什麼wèi shénmehěn重要zhòngyào

Duì上帝Shàngdìéryán 耶和華Yēhéhuá這個zhège名字míngzishìréngěideérshìwèi自己zìjǐde上帝Shàngdìcéng宣告xuāngào:「Zhèshìdemíng萬世wànshìbiànshìshòurén銘記míngjìde稱號chēnghào代代dàidài流傳liúchuán。」(出埃及記Chūʼāijíjì3:15聖經Shèngjīngzhōng出現chūxiànguohěnduō耶和華Yēhéhuáde頭銜tóuxián例如lìrú全能者Quánnéngzhě天父Tiānfùzhǔshénhuò上帝Shàngdì聖經Shèngjīngzhōng出現chūxiànguohěnduōrénde名字míngzi例如lìrú亞伯拉罕Yàbólāhǎn摩西Móxī大衛Dàwèi耶穌YēsūDàngēn耶和華Yēhéhuáde任何rènhé頭銜tóuxiánhuò任何rènhé聖經Shèngjīng人物rénwùde名字míngzi相比xiāngbǐ上帝Shàngdìde名字míngzi出現chūxiànde次數cìshùquèshìzuìduōde此外Cǐwài詩篇Shīpiān83:18shuō:「Hǎoràngrén知道zhīdàodemíngshì耶和華Yēhéhuá唯有wéiyǒushì統治tǒngzhìquánde至高者Zhìgāozhě。」可見Kějiàn上帝Shàngdì定意dìngyìyàoràng所有suǒyǒuréndōu認識rènshide名字míngzi

Duì耶穌Yēsūéryán 耶穌Yēsū曾經céngjīng教導jiàodǎo門徒méntú如何rúhé禱告dǎogào相關xiāngguānde經文jīngwén常常chángchángbèichēngwéi主禱文Zhǔdǎowénhuò天主經Tiānzhǔjīng耶穌Yēsūshuō門徒méntú應該yīnggāixiàng上帝Shàngdì祈求qíqiú:「Yuàndemíng彰顯zhāngxiǎnwéishèng。」(馬太福音Mǎtài Fúyīn6:9耶穌Yēsū自己zìjǐxiàng上帝Shàngdì禱告dǎogàoshícéngshuō:「父親Fùqīnayuàn榮耀róngyàodemíng」(約翰福音Yuēhàn Fúyīn12:28耶穌Yēsūde一生yìshēng表明biǎomíng榮耀róngyào上帝Shàngdìdemíngduìláishuōshìzuì重要zhòngyàodeshì因此yīncǐ可以kěyǐzài禱告dǎogàozhōngshuō:「已經yǐjīng使shǐ他們tāmen認識rènshidemíng以後yǐhòuháiyào使shǐ他們tāmen認識rènshi。」(約翰福音Yuēhàn Fúyīn17:26

Duì崇拜chóngbài上帝Shàngdìderénéryán 上帝Shàngdì古代gǔdàide子民zǐmín清楚qīngchu明白míngbai他們tāmen得到dédào保護bǎohù拯救zhěngjiù上帝Shàngdìde名字míngzi息息相關xīxī-xiāngguān箴言Zhēnyán18:10shuō:「耶和華Yēhéhuádemíngshì堅固jiāngùde高台gāotái義人yìrén投奔tóubènjiù安全ānquán。」約珥書Yuēʼěrshū2:32shuō:「Fán呼求hūqiú 耶和華Yēhéhuázhīmíngderéndōu得救déjiù。」此外Cǐwài彌迦書Míjiāshū4:5shuō:「萬民Wànmínfèng自己zìjǐshéndemíngérxíng我們wǒmenquèyàofèng耶和華Yēhéhuá我們wǒmen上帝Shàngdìdemíngérxíng萬世wànshìgǎi永遠yǒngyuǎnbiàn。」可見Kějiàn上帝Shàngdìde名字míngzinéng真正zhēnzhèng崇拜chóngbàiderén其他qítārén區分qūfēn開來kāilái。(使徒行傳Shǐtú Xíngzhuàn15:14

這個Zhège名字míngzi告訴gàosu我們wǒmen什麼shénme

唯有Wéiyǒu這個zhège名字míngzi告訴gàosu我們wǒmen上帝Shàngdìshìshéi 許多Xǔduō學者xuézhě認為rènwéi耶和華Yēhéhuá這個zhège名字míngzide意思yìsishì使shǐ……成為chéngwéi」,就是jiùshìshuōshì成事者chéngshìzhě」。上帝Shàngdì摩西Móxīde對話duìhuànéng幫助bāngzhù我們wǒmen進一步jìnyíbù了解liǎojiě這個zhège名字míngzide含義hányì上帝Shàngdìgēn摩西Móxītándào自己zìjǐshí這樣zhèyàngshuō:「yàozuò什麼shénmedōunéng成事chéngshì。」(出埃及記Chūʼāijíjì3:14可見Kějiàn上帝Shàngdìde名字míngzi不僅bùjǐn表明biǎomíngshì造物主Zàowùzhǔ創造chuàngzàole天地tiāndì萬物wànwù這個Zhège名字míngzihái說明shuōmíng為了wèile實現shíxiàn自己zìjǐde旨意zhǐyì需要xūyào成為chéngwéi什麼shénmejiùnéng成為chéngwéi什麼shénme需要xūyào受造物shòuzàowù成為chéngwéi什麼shénmejiùnéng使shǐ受造物shòuzàowù成為chéngwéi什麼shénmeZǒngdeláishuō耶和華Yēhéhuáde頭銜tóuxiánnéngràngrén了解liǎojiěde地位dìwèi權力quánlì力量lìliàng不過búguò唯獨wéidúde名字míngzi——耶和華Yēhéhuá——néng告訴gàosu我們wǒmenshìshéi

這個Zhège名字míngzi表明biǎomíng上帝Shàngdìxiǎng親近qīnjìn我們wǒmen 上帝Shàngdì名字míngzide含義hányì顯示xiǎnshìduì受造物shòuzàowùhuáiyǒu忠貞不渝zhōngzhēn-bùyúdeàiduì我們wǒmen人類rénlèigèngshì如此rúcǐ上帝Shàngdìde名字míngzi告訴gàosu我們wǒmen表明biǎomíng希望xīwàng我們wǒmen認識rènshi想想Xiǎngxiangkàn上帝Shàngdìzàihěnjiǔ以前yǐqiánzài我們wǒmenhái沒有méiyǒuxiǎngdàoyàowèn之前zhīqiánjiù主動zhǔdòng自己zìjǐde名字míngzi告訴gàosule人類rénlèi可見Kějiàn上帝Shàngdì希望xīwàng我們wǒmenkànzuò虛無縹緲xūwú-piāomiǎo遙不可及yáobùkějídeshén相反xiāngfǎn希望xīwàng我們wǒmen覺得juédehěn真實zhēnshíhěnqīnqiē。(詩篇Shīpiān73:28

使用Shǐyòng這個zhège名字míngzi表明biǎomíng我們wǒmenxiǎng親近qīnjìn上帝Shàngdì 想想Xiǎngxiangkàn打算dǎsuàngēnrénjiāo朋友péngyouqǐngyòngde名字míngzilái稱呼chēnghu對方duìfāngquè一直yìzhí願意yuànyìduàn時間shíjiānhòuhuìyǒu什麼shénme感覺gǎnjuénehěn可能kěnénghuì覺得juéde根本gēnběnxiǎnggēnzuò朋友péngyou同樣Tóngyàngde道理dàolǐ耶和華Yēhéhuá自己zìjǐde名字míngzi告訴gàosu我們wǒmenbìng鼓勵gǔlì我們wǒmen使用shǐyòng這個zhège名字míngzi如果rúguǒ我們wǒmen這樣zhèyàngzuò就是jiùshì表明biǎomíng自己zìjǐxiǎng親近qīnjìn知道zhīdàoma哪怕Nǎpà我們wǒmen只是zhǐshìzài心裡xīnlǐ思量sīliang上帝Shàngdìdemínghuì留意liúyìdàohuìhěn開心kāixīn!(瑪拉基書Mǎlājīshū3:16

現在Xiànzài我們wǒmen知道zhīdàole上帝Shàngdìde名字míngzizài認識rènshi上帝Shàngdìde道路dàolùshang已經yǐjīngchūle不過Búguòqǐng不要búyàotíngxià腳步jiǎobùràng我們wǒmen繼續jìxù了解liǎojiě擁有yōngyǒu這個zhège名字míngzide上帝Shàngdì到底dàodǐshì怎樣zěnyàngdeshén

上帝Shàngdìjiào什麼shénme名字míngzi上帝Shàngdìde名字míngzishì耶和華Yēhéhuá唯有wéiyǒu這個zhège名字míngzinéng告訴gàosu我們wǒmenshìshéiràng我們wǒmen知道zhīdàonéng實現shíxiàn自己zìjǐde任何rènhé旨意zhǐyì