跳到內容

跳到目錄

上帝的關心對你有什麼益處?

上帝的關心對你有什麼益處?

上帝Shàngdìwèi我們wǒmen創造chuàngzàode身體shēntǐ具有jùyǒulìngrén驚嘆jīngtànde能力nénglì正常Zhèngcháng情況qíngkuàngxiàrénde皮膚pífū如果rúguǒbèishāngguāshānghuò身體shēntǐjiùhuì迅速xùnsù啟動qǐdòng一系列yíxìliè複雜fùzá精妙jīngmiàode程序chéngxùlái修復xiūfù大大小小dàdà-xiǎoxiǎode傷口shāngkǒu」。這些Zhèxiē程序chéngxù包括bāokuòzhǐxuè修復xiūfù傷口shāngkǒu以及yǐjí加固jiāgù皮膚pífū組織zǔzhī。(資料Zīliào來源láiyuán約翰Yuēhàn·霍普金斯Huòpǔjīnsī醫學yīxué中心zhōngxīn

Xiǎngyixiǎng既然Jìrán上帝Shàngdì我們wǒmende身體shēntǐ設計shèjìchéng可以kěyǐ修復xiūfù傷口shāngkǒu難道nándàohuì幫助bāngzhù我們wǒmen修復xiūfù感情gǎnqíngde創傷chuāngshāngma聖經Shèngjīng保證bǎozhèng,「醫治yīzhì心碎xīnsuìderén包紮bāozā他們tāmende傷口shāngkǒu」。(詩篇Shīpiān147:3是否shìfǒuzài感情gǎnqíngshangshòuguo重創zhòngchuānghuòzhèng經歷jīnglìde痛苦tòngkǔ怎樣zěnyàngcáinéng確信quèxìn無論wúlùn現在xiànzài還是háishi將來jiānglái耶和華Yēhéhuáhuì包紮bāozāde傷口shāngkǒune

上帝Shàngdìduìdeài——聖經Shèngjīng怎麼zěnmeshuō

上帝Shàngdì保證bǎozhèng:「不要búyào因為yīnwèitóngzài不要búyào四顧sìgù張望zhāngwàng因為yīnwèishìde上帝Shàngdìyào使shǐ堅強jiānqiáng。」(以賽亞書Yǐsàiyàshū41:10rén如果rúguǒ確信quèxìn上帝Shàngdì關心guānxīn自己zìjǐjiùnéng獲得huòdé力量lìliàng應付yìngfu考驗kǎoyànnéng享有xiǎngyǒu內心nèixīnde平安píngʼān保羅Bǎoluóshuō上帝Shàngdìsuǒde平安píngʼānshì超越chāoyuèrénsuǒnéng理解lǐjiěde」,接著jiēzheháishuō:「kàozhegěi力量lìliàngdefánshìdōunéng應付yìngfu。」(腓立比書Féilìbǐshū4:4-7,9,13

聖經Shèngjīngde經文jīngwénnéng幫助bāngzhù我們wǒmen建立jiànlì信心xìnxīn使shǐ我們wǒmen確信quèxìn耶和華Yēhéhuá必定bìdìng實現shíxiànduì人類rénlèide承諾chéngnuò舉例Jǔlìláishuō啟示錄Qǐshìlù21:4,5néng告訴gàosu我們wǒmen上帝Shàngdìjiāngzuò什麼shénme以及yǐjí為什麼wèi shénme我們wǒmen可以kěyǐ相信xiāngxìn一定yídìngshuōdàozuòdào

  • 經文Jīngwénshuō,「上帝Shàngdìyào他們tāmende所有suǒyǒu眼淚yǎnlèi」。耶和華Yēhéhuáhuì消除xiāochú我們wǒmende一切yíqiè苦難kǔnàn憂慮yōulǜ哪怕nǎpàshì別人biérényǎnzhōng無關wúguān緊要jǐnyàode小事xiǎoshì」,huìzhìzhī

  • 經文Jīngwénsuǒshuōdezuòzài寶座bǎozuòshangde」,shì榮耀róngyàode君王jūnwáng耶和華Yēhéhuá擁有yōngyǒu至高無上zhìgāo-wúshàngde權力quánlì創造chuàngzào萬物wànwù力量lìliàng無窮wúqióngjiāng徹底chèdǐ鏟除chǎnchú禍患huòhuànde根源gēnyuánhuìgěi我們wǒmensuǒde幫助bāngzhù

  • 耶和華Yēhéhuá保證bǎozhèngde承諾chéngnuòshì信實xìnshídeshì真確zhēnquède」。信實Xìnshíde上帝Shàngdì耶和華Yēhéhuá自己zìjǐde名譽míngyù擔保dānbǎo必定bìdìnghuì履行lǚxíng承諾chéngnuò

「『上帝Shàngdìyào他們tāmende所有suǒyǒu眼淚yǎnlèizàiyǒu死亡sǐwángzàiyǒu哀慟āitòng呼號hūháo痛苦tòngkǔ從前Cóngqiándeshì已經yǐjīng過去guòqùle。』Zuòzài寶座bǎozuòshangdeshuō:『Kànna現在Xiànzài更新gēngxīn一切yíqiè。』yòushuō:『yàoxiě下來xiàlái因為yīnwèi這些zhèxiē話語huàyǔshì信實xìnshídeshì真確zhēnquède。』」——啟示錄Qǐshìlù21:4,5

無論Wúlùnshì宇宙yǔzhòu萬物wànwù還是háishi上帝Shàngdìde話語huàyǔ聖經Shèngjīngdōuxiàng我們wǒmen展現zhǎnxiàn耶和華Yēhéhuáde美好měihǎo品格pǐngé彷彿fǎngfúzài邀請yāoqǐng我們wǒmen耶和華Yēhéhuázuò朋友péngyou如果Rúguǒshuō奇妙qímiào萬物wànwù發出fāchūde邀請yāoqǐngshìqiǎo聲息shēngxīde那麼nàme聖經Shèngjīngyòng清晰qīngxīde言詞yáncíxiàng我們wǒmen發出fāchū邀請yāoqǐng:「你們Nǐmenyào親近qīnjìn上帝Shàngdì上帝Shàngdìjiùhuì親近qīnjìn你們nǐmen。」(雅各書Yǎgèshū4:8使徒行傳Shǐtú Xíngzhuàn17:27shuō:「我們wǒmenréndōuyuǎn。」

要是yàoshihuāxiē時間shíjiānlái認識rènshi上帝Shàngdìjiùhuì越來越yuèláiyuè確信quèxìn耶和華Yēhéhuázhēnde關心guānxīn。(彼得前書Bǐdé Qiánshū5:7Zhènéngwèide生活shēnghuódàilái什麼shénme益處yìchùne

Ràng我們wǒmen看看kànkan阿通Ātōng日本Rìběnde經歷jīnglì雖然Suīrán母親mǔqīnshì基督徒Jīdūtúdàn阿通Ātōng長大zhǎngdàhòuquè沒有méiyǒu成為chéngwéi基督徒Jīdūtú反而fǎnʼér加入jiārùle黑社會hēishèhuì生活shēnghuó充滿chōngmǎn暴力bàolì阿通Ātōng回憶huíyìshuō:「覺得juéde上帝Shàngdì肯定kěndìng非常fēichánghèn為了wèile懲罰chéngfáràng身邊shēnbiānderén特別tèbiéshì那些nàxiē深愛shēnʼàiderén一一yīyī。」阿通Ātōng承認chéngrèn暴力bàolì邪惡xiéʼède環境huánjìng扭曲niǔqūde思維sīwéi模式móshì使shǐbiànde鐵石心腸tiěshí-xīncháng極其jíqí冷血lěngxuè」。tándào自己zìjǐcéng野心勃勃yěxīn-bóbó,「為了wèileliúmíng江湖jiānghú」,甚至shènzhìxiǎngguoyàozài年輕niánqīngshíshā自己zìjǐgèngyǒu名望míngwàngderén然後ránhòu結束jiéshù自己zìjǐde生命shēngmìng」。

 後來Hòulái阿通Ātōng妻子qīzi漢娜Hànnàdōu開始kāishǐ學習xuéxí聖經Shèngjīng阿通Ātōngde思想sīxiǎng生活shēnghuóyǒule180de轉變zhuǎnbiàn漢娜Hànnàshuō:「親眼qīnyǎn見證jiànzhèngle丈夫zhàngfu一點一滴yìdiǎn-yìdīde改變gǎibiàn。」現在Xiànzài阿通Ātōng語氣yǔqì堅定jiāndìngdeshuō:「上帝Shàngdì確實quèshí存在cúnzàizhēnde關心guānxīn我們wǒmenměirén希望xīwàng任何rènhérén樂意lèyì寬恕kuānshù所有suǒyǒu真心zhēnxīn悔改huǐgǎiderén有些Yǒuxiēshì我們wǒmen也許yěxǔméigēn任何rènhérénshuō有些yǒuxiēshì就算jiùsuànshuōle沒有méiyǒurénnéng明白míngbaidàn耶和華Yēhéhuádōu願意yuànyìtīng能夠nénggòu理解lǐjiěZài不久bùjiǔde將來jiānglái上帝Shàngdìhuì消除xiāochú一切yíqiè難題nántí苦難kǔnàn痛苦tòngkǔ就算Jiùsuànshì現在xiànzài常常chángchángyòng我們wǒmen意想yìxiǎngdàode方法fāngfǎlái幫助bāngzhù我們wǒmenZài我們wǒmen卑微bēiwēi無助wúzhùde時候shíhou的確díquè關心guānxīn我們wǒmen拯救zhěngjiù我們wǒmen。」(詩篇Shīpiān136:23

阿通Ātōngde經歷jīnglì表明biǎomíng知道zhīdào上帝Shàngdìyǒu能力nénglì消除xiāochú一切yíqiè苦難kǔnàn知道zhīdào即將jíjiāng我們wǒmendeměi眼淚yǎnlèi確實quèshíduì我們wǒmende生活shēnghuó有益yǒuyì我們Wǒmen不僅bùjǐn可以kěyǐhuáizhe信心xìnxīn展望zhǎnwàng光明guāngmíngde未來wèilái而且érqiě現在xiànzàijiùnéngguòshànggènghǎode生活shēnghuóShìde即使jíshǐzài現今xiànjīn這個zhège充滿chōngmǎn苦難kǔnànde世界shìjièli可以kěyǐcóng上帝Shàngdìde關心guānxīn得益déyì