馬太福音 6:1-34

6  「你們Nǐmenyào小心xiǎoxīn不可bùkě為了wèileyǐnrén注意zhùyì+ér當眾dāngzhòngzuò正義zhèngyìdeshì要不然Yàoburán你們nǐmenjiùbudào天父Tiānfùde獎賞jiǎngshǎngle  因此Yīncǐ接濟jiējì窮人qióngrén+shí不要búyàoxiānchuīxiǎng號筒hàotǒngjiùxiàng那些nàxiē虛偽xūwěiderénzài會堂huìtángjiēshangzuòde那樣nàyàngxiǎngyào得到dédào別人biérénde稱讚chēngzàn+實在shízài告訴gàosu你們nǐmen他們tāmen已經yǐjīng得到dédào全部quánbùde獎賞jiǎngshǎngle  接濟jiējì窮人qióngrénshí不要búyàoràng左手zuǒshǒu知道zhīdào右手yòushǒusuǒzuòde  yào暗中ànzhōng資助zīzhù他們tāmen父親fùqīn暗中ànzhōng觀察guānchájiùhuì回報huíbào+  「你們Nǐmen禱告dǎogàode時候shíhou不可bùkěxiàng那些nàxiē虛偽xūwěiderén+他們Tāmen喜歡xǐhuanzhànzài會堂huìtáng大街dàjiēde轉角zhuǎnjiǎoshang禱告dǎogào故意gùyìràngrén看見kànjiàn+實在shízài告訴gàosu你們nǐmen他們tāmen已經yǐjīng得到dédào全部quánbùde獎賞jiǎngshǎngle  禱告dǎogàode時候shíhoudàoyàojìn自己zìjǐde房間fángjiānguānshàngmén然後ránhòuxiàngzàitiānshangde父親fùqīn*禱告dǎogào+父親fùqīn暗中ànzhōng觀察guānchájiùhuì回報huíbào  你們Nǐmen禱告dǎogàoshí不要búyàoxiàng外族人wàizúrén*那樣nàyàngbiànyòubiàndeshuō同樣tóngyàngdehuà他們tāmen以為yǐwéihuàshuōdeduōjiù得到dédào垂聽chuítīng  你們Nǐmen不要búyàogēn他們tāmen一樣yíyàng因為yīnwèi你們nǐmenhái沒有méiyǒuqiú你們nǐmende父親fùqīnjiù知道zhīdào你們nǐmen需要xūyào什麼shénmele+  「你們Nǐmenyào這樣zhèyàng禱告dǎogào+ 「『我們Wǒmenzàitiānshangde父親fùqīnyuàndemíng+彰顯zhāngxiǎnwéishèng+ 10  Yuànde王國wángguó+來臨láilínYuànde旨意zhǐyì+zàishang實現shíxiàn+xiàngzàitiānshang一樣yíyàng 11  我們Wǒmen今天jīntiān需要xūyàode食物shíwùqiú今天jīntiāngěi我們wǒmen+ 12  Qiú寬恕kuānshù我們wǒmendezuìjiùxiàng我們wǒmen寬恕kuānshùle得罪dézuì我們wǒmenderén*一樣yíyàng+ 13  不要Búyàoràng我們wǒmen陷入xiànrù引誘yǐnyòu+qiújiù我們wǒmen擺脫bǎituō惡者èzhě*+。』 14  「要是Yàoshi你們nǐmen寬恕kuānshù別人biérénde過錯guòcuò你們nǐmentiānshangde父親fùqīnhuì寬恕kuānshù你們nǐmen+ 15  要是yàoshi你們nǐmen寬恕kuānshù別人biérénde過錯guòcuò你們nǐmende父親fùqīnhuì寬恕kuānshù你們nǐmende過錯guòcuò+ 16  「你們Nǐmen禁食jìnshíde時候shíhou+不要búyàozàimiàndài愁容chóuróngxiàng那些nàxiē虛偽xūwěiderén一樣yíyàng他們Tāmenliǎnnòngde難看nánkànràngrénkànchū他們tāmenzài禁食jìnshí+實在shízài告訴gàosu你們nǐmen他們tāmen已經yǐjīng得到dédào全部quánbùde獎賞jiǎngshǎngle 17  禁食jìnshíde時候shíhoudàoyàoyòngyóutóuyàoliǎn 18  這樣Zhèyàng禁食jìnshíjiùshìgěirénkànérshìgěizàitiānshangde父親fùqīn*kàn父親fùqīn暗中ànzhōng觀察guānchájiùhuì回報huíbào 19  「你們Nǐmen不要búyàozàiwèi自己zìjǐzàishang積存jīcún財寶cáibǎo+shangyǒu蟲蛀chóngzhùhuì生鏽shēngxiùyǒuzéidòngláitōu 20  你們Nǐmendàoyàowèi自己zìjǐzàitiānshang積存jīcún財寶cáibǎo+tiānshang沒有méiyǒu蟲蛀chóngzhùhuì生鏽shēngxiù+沒有méiyǒuzéidòngláitōu 21  de財寶cáibǎozài哪裡nǎlǐdexīnzài哪裡nǎlǐ 22  「眼睛Yǎnjingshì身體shēntǐdedēng+要是Yàoshide目光mùguāng專注zhuānzhù全身quánshēnjiùdōu光明guāngmíng+ 23  要是yàoshide目光mùguāngxiǎnchū貪慾tānyù+全身quánshēnjiùdōu黑暗hēiʼàn要是Yàoshi裡面lǐmiàndeguāng原來yuánláishì黑暗hēiʼànshì多麼duōme黑暗hēiʼàna 24  「rénnéngzuòliǎng主人zhǔrénde奴隸núlìshì討厭tǎoyàn這個zhège喜愛xǐʼài那個nàge+就是jiùshì忠於zhōngyú這個zhège輕看qīngkàn那個nàge你們Nǐmennéngyòuzuò上帝Shàngdìde奴隸núlìyòuzuò財富cáifùde奴隸núlì+ 25  「所以Suǒyǐ告訴gàosu你們nǐmen不要búyàozàiwèi生命shēngmìng憂慮yōulǜ+chī什麼shénme什麼shénmewèi身體shēntǐ憂慮yōulǜ穿chuān什麼shénme+生命Shēngmìngshì食物shíwù重要zhòngyàoma身體Shēntǐshì衣服yīfu重要zhòngyàoma+ 26  你們Nǐmenyào細心xìxīn觀察guānchátiānshangde飛鳥fēiniǎo+飛鳥Fēiniǎozhǒng收割shōugē不在búzài倉房cāngfángli儲存chǔcún糧食liángshi你們nǐmende天父Tiānfù尚且shàngqiě養活yǎnghuo牠們tāmen難道nándào你們nǐmen飛鳥fēiniǎo寶貴bǎoguìma 27  你們Nǐmenshéinéngkào憂慮yōulǜjiào壽命shòumìng延長yáncháng一點yìdiǎnrne+ 28  何必Hébìwèi衣服yīfu憂慮yōulǜne你們Nǐmenyào仔細zǐxì觀察guānchá野地yědìlide百合花bǎihéhuā看看kànkan花朵huāduǒ怎樣zěnyàng生長shēngzhǎng花朵Huāduǒ勞碌láolùfǎngshā 29  可是kěshì告訴gàosu你們nǐmen就是jiùshì所羅門Suǒluómén+zuì榮耀róngyàode時候shíhou穿戴chuāndàidehái不如bùrú這些zhèxiēhuāzhōngdeduǒne 30  信心Xìnxīn不足bùzúderéna野地Yědìlide花草huācǎo今天jīntiānháizài明天míngtiānjiùrēngjìn火爐huǒlúli上帝Shàngdì尚且shàngqiě它們tāmen這樣zhèyàngde衣服yīfu何況hékuàng你們nǐmenne 31  所以Suǒyǐzǒng不要búyào憂慮yōulǜ+shuō:『我們Wǒmenchī什麼shénme?』『什麼shénme?』『穿Chuān什麼shénme+ 32  Zhè一切yíqièdōushì世人shìrén*努力nǔlì追求zhuīqiúde你們Nǐmen需要xūyàozhè一切yíqiè東西dōngxi你們nǐmende天父Tiānfùshì知道zhīdàode 33  「你們Nǐmenyào不斷búduànxiān追求zhuīqiú王國wángguóde正義zhèngyìzhè一切yíqièbiéde東西dōngxijiùhuìgěi你們nǐmenle+ 34  所以Suǒyǐzǒng不要búyàowèi明天míngtiān憂慮yōulǜ+明天míngtiānyǒu明天míngtiānde憂慮yōulǜMěitiānde難題nántí已經yǐjīnggòuduōle*。」

腳注

Yòu暗中ànzhōngde父親fùqīnhuò肉眼ròuyǎnkànbujiànde父親fùqīn」。
Yòu列國lièguóde世人shìrén」。
直譯Zhíyìqiàn我們wǒmenzhàiderén」。
zuò邪惡xiéʼè」。
Yòu暗中ànzhōngde父親fùqīnhuò肉眼ròuyǎnkànbujiànde父親fùqīn」。
Yòu其他qítā國族guózúderén」。
Yòuzhǐxiǎng今天jīntiānde難題nántíjiùhǎole」。

注釋

實在Shízài 希臘Xīlà語詞yǔcía·menʹ(阿們āmenshì希伯來Xībólái語詞yǔcíʹa·menʹde轉寫zhuǎnxiě意思yìsishì誠心chéngxīn希望xīwàng如此rúcǐhuò確實quèshí如此rúcǐ」。Zài聖經Shèngjīng原文yuánwénli耶穌Yēsū經常jīngchánghuìxiānshuōchū這個zhège然後ránhòucái陳述chénshù事情shìqingxià承諾chéngnuòhuòshuōchū預言yùyánjiè強調qiángdiàoshuōdehuàshì真實zhēnshí可信kěxìnde有些Yǒuxiē學者xuézhěshuō耶穌Yēsū使用shǐyòng實在shízài」(阿們āmen這個zhègede方式fāngshìzài聖經Shèngjīng其他qítā宗教zōngjiào書籍shūjízhōngdōushì獨一無二dúyī-wúʼèrdeZài約翰福音Yuēhàn Fúyīnde原文yuánwénzhōng耶穌Yēsū總是zǒngshìa·menʹ這個zhège重複chóngfùshuōliǎng中文Zhōngwénzuò實實在在shíshí-zàizài」。(LìngjiànYuē1:51de注釋zhùshì

接濟Jiējì窮人qióngrén Zhǐzài物質wùzhìshang援助yuánzhù窮人qióngrén例如lìrúgěi他們tāmenqiánhuò食物shíwùzuò接濟jiējì窮人qióngrénde希臘Xīlà語詞yǔcíshìe·le·e·mo·syʹne,這個zhègegēn意思yìsishì憐憫liánmǐnde希臘Xīlà語詞yǔcí有關yǒuguān

Chuīxiǎng號筒hàotǒng 這樣Zhèyàngzuòhuì引起yǐnqǐrénde注意zhùyì這裡Zhèlǐshuōde顯然xiǎnránshìzhǐ實際shíjìshangchuīxiǎng號筒hàotǒng經文Jīngwényào表達biǎodáde意思yìsishìrén應該yīnggāi到處dàochù宣揚xuānyáng自己zìjǐde慷慨kāngkǎi行為xíngwéi

虛偽Xūwěiderén 希臘語Xīlàyǔshìhy·po·kri·tesʹ,原本yuánběnzhǐ希臘Xīlà以及yǐjí後來hòuláide羅馬Luómǎde戲劇xìjù演員yǎnyuán這些Zhèxiē演員yǎnyuán演出yǎnchūshíhuìdàizheyǒuzhù擴音kuòyīnde面具miànjù這個Zhège後來hòuláibèiyònglái比喻bǐyù那些nàxiē虛偽xūwěi裝假zhuāngjiǎ隱藏yǐncáng自己zìjǐ真正zhēnzhèng動機dòngjīhuò性格xìnggéderén耶穌Yēsūzài這裡zhèlǐ猶太Yóutài宗教zōngjiào領袖lǐngxiùchēngwéi虛偽xūwěiderén」。(Tài6:5,16

實在Shízài JiànTài5:18de注釋zhùshì

他們Tāmen已經yǐjīng得到dédào全部quánbùde獎賞jiǎngshǎngle zuò得到dédào全部quánbùde希臘Xīlà語詞yǔcíshìa·peʹkho。這個Zhège常常chángcháng出現chūxiànzài商業shāngyè收據shōujùshang表示biǎoshì全部quánbùqīng」。虛偽Xūwěiderén為了wèile引人注目yǐnrén zhùmùér接濟jiējì窮人qióngrénDāng他們tāmende善舉shànjǔbèirénkàndàobìng得到dédào稱讚chēngzànshí他們tāmenjiù已經yǐjīng得到dédào全部quánbùde獎賞jiǎngshǎngle他們Tāmengāizài期待qīdàicóng上帝Shàngdì那裡nàlǐ得到dédào什麼shénme

不要Búyàoràng左手zuǒshǒu知道zhīdào右手yòushǒusuǒzuòde 意思Yìsishìyào十分shífēn謹慎jǐnshènhuò保密bǎomì跟隨Gēnsuí耶穌Yēsūderéngāi刻意kèyì自己zìjǐde善舉shànjǔ告訴gàosu任何rènhérén即便jíbiànshìxiàng左手zuǒshǒu右手yòushǒu那樣nàyàng親密qīnmìde朋友péngyou例外lìwài

不要Búyào……biànyòubiàndeshuō同樣tóngyàngdehuà Yòu不要búyào嘮嘮叨叨láoláo-dāodāohuò不要búyào重複chóngfùshuō沒有méiyǒu意義yìyìdehuà」。耶穌Yēsūde意思yìsishìshuō反覆fǎnfùchūtóng請求qǐngqiúshì不對búduìde。(Tài26:36-45不對Búduìdeshì仿效fǎngxiào外族人wàizúrénzhǒng千篇一律qiānpiān-yílǜde禱告dǎogào方式fāngshì就是jiùshì盲目mángmùdebèi下來xiàláidehuàbiànyòubiàndeshuō出來chūlái耶穌Yēsūzài這裡zhèlǐshìyào提醒tíxǐng門徒méntú禱告dǎogàoshí不要búyào不假思索bùjiǎ-sīsuǒ

你們Nǐmende父親fùqīn 少數Shǎoshù古抄本gǔchāoběnxiědeshì上帝Shàngdì你們nǐmende父親fùqīn」,dàn大多數dàduōshù抄本chāoběnxiědeshì你們nǐmende父親fùqīn」,較為jiàowéi簡短jiǎnduǎn

天父Tiānfù 直譯Zhíyìtiānshangde父親fùqīn」。Zài福音書Fúyīnshūde原文yuánwénli耶穌Yēsūchēng耶和華Yēhéhuá上帝Shàngdìwéi父親fùqīn超過chāoguò160zhèshì耶穌Yēsū使用shǐyòng父親fùqīn這個zhège稱呼chēnghu表明biǎomíngtīng說話shuōhuàderéndōu知道zhīdàozhǐdeshì上帝Shàngdì因為yīnwèizài希伯來語Xībóláiyǔ經卷jīngjuànzhōng上帝Shàngdìbèichēngwéi父親fùqīn」。(Shēn32:6;Shī89:26;Sài63:16Zài耶穌Yēsū之前zhīqián上帝Shàngdìde僕人púrényòngguohěnduō尊貴zūnguìde頭銜tóuxiánlái稱呼chēnghu耶和華Yēhéhuá包括bāokuò全能quánnéngde上帝Shàngdì」「至高者Zhìgāozhě偉大wěidàde創造主Chuàngzàozhǔ」,dàn耶穌Yēsū常常chángchángyòng父親fùqīn這個zhège簡單jiǎndānyòu普通pǔtōngde詞語cíyǔlái稱呼chēnghu上帝Shàngdìzhè顯示xiǎnshì上帝Shàngdìgēn崇拜chóngbàiderénzhījiānde關係guānxìjiùxiàng父親fùqīn兒女érnǚ那樣nàyàng親密qīnmì。(Chuàng28:3;Shēn32:8;Chuán12:1

你們Nǐmen 通過Tōngguò這個zhège稱呼chēnghu耶穌Yēsūtīng講話jiǎnghuàderéngēn之前zhīqiándàode那些nàxiē虛偽xūwěiderén區分qūfēn開來kāilái。(Tài6:5

Yào這樣zhèyàng禱告dǎogào 有些Yǒuxiērén禱告dǎogàoshí總是zǒngshìbiànyòubiàndeshuō同樣tóngyàngdehuà」,dàn耶穌Yēsū教導jiàodǎorényònglìngzhǒng方式fāngshì禱告dǎogào。(Tài6:7

我們Wǒmen……de父親fùqīn 禱告Dǎogàoderényòng我們wǒmen這個zhège代詞dàicí表示biǎoshì承認chéngrèn其他qítāréngēn上帝Shàngdìyǒu緊密jǐnmìde關係guānxìshì崇拜chóngbài上帝Shàngdìde大家庭dàjiātíngde成員chéngyuán。(LìngjiànTài5:16de注釋zhùshì

Míng Zhǐdeshì上帝Shàngdìde名字míngzi這個zhège名字míngzishìyóu希伯來字母Xībólái Zìmǔיהוה代表dàibiǎode相當xiāngdāng英語YīngyǔdeYHWH),中文Zhōngwén通常tōngchángzuò耶和華Yēhéhuá」。Zài中文Zhōngwénde新世界Xīn-shìjiè譯本Yìběnzhōng上帝Shàngdìde名字míngzizài希伯來語Xībóláiyǔ經卷jīngjuàn出現chūxiànle7029其中qízhōng50zài原文yuánwénlishì縮寫suōxiě),zài希臘語Xīlàyǔ經卷jīngjuàn出現chūxiànle241其中qízhōng4zài原文yuánwénlishì縮寫suōxiě)。(關於Guānyú希臘語Xīlàyǔ經卷jīngjuànzhōng上帝Shàngdìde名字míngzi如果rúguǒxiǎngyào了解liǎojiěgèngduōqǐngkàn附錄FùlùA5以及yǐjí附錄FùlùC)Zài聖經Shèngjīngzhōng,「míng這個zhège有時yǒushí代表dàibiǎo擁有yōngyǒu這個zhège名字míngzide個體gètǐde名聲míngshēng以及yǐjísuǒ透露tòulùde關於guānyú自己zìjǐde任何rènhéshì。(參看CānkànChū34:5,6;3:4腳注jiǎozhù

彰顯Zhāngxiǎnwéishèng Yòubèifèngwéi神聖shénshènghuòbèizūnwéishèng」。Yuàn上帝Shàngdìdemíng彰顯zhāngxiǎnwéishèngde意思yìsishì希望xīwàng所有suǒyǒu受造物shòuzàowù包括bāokuò人類rénlèi天使tiānshǐdōu上帝Shàngdìdemíngfèngwéi神聖shénshèng這個Zhège祈求qíqiú表明biǎomíng儘管jǐnguǎncóng人類rénlèide始祖shǐzǔzài伊甸園Yīdiànyuán反叛fǎnpàn以來yǐlái上帝Shàngdìdemíng一直yìzhíshòudào各種各樣gèzhǒng-gèyàngde羞辱xiūrǔdàn上帝Shàngdìhuì恢復huīfù自己zìjǐde名聲míngshēng使shǐ自己zìjǐdemíng彰顯zhāngxiǎnwéishèng

Yuànde王國wángguó來臨láilín 上帝Shàngdìde王國Wángguóshì為了wèile體現tǐxiàn上帝Shàngdìduì地球dìqiúde至高統治權zhìgāo tǒngzhìquánér建立jiànlìde政府zhèngfǔ這樣Zhèyàng祈求qíqiúde意思yìsishì希望xīwàng上帝Shàngdì採取cǎiqǔ行動xíngdòng使shǐ這個zhègeyóu君王jūnwáng彌賽亞Mísàiyà14wàn4000rén一起yìqǐ統治tǒngzhìde王國wángguó成為chéngwéishang唯一wéiyīde政府zhèngfǔ耶穌Yēsūzài路加福音Lùjiā Fúyīn19:11-27shuōde比喻bǐyù表明biǎomíng上帝Shàngdìde王國Wángguó來臨láilínshí王國wángguó政府zhèngfǔhuì執行zhíxíng判決pànjué毀滅huǐmiè所有suǒyǒu敵人dírénbìng獎賞jiǎngshǎngduì王國wángguóyǒu信心xìnxīnderén。(JiànTài24:42,44這個Zhège王國wángguóhuì鏟除chǎnchú目前mùqiánde邪惡xiéʼè制度zhìdù包括bāokuò世上shìshàngde所有suǒyǒu政府zhèngfǔhuìdàilái正義zhèngyìde新世界xīn-shìjiè。(Dàn2:44;彼後Bǐ-Hòu3:13;16:14-16;19:11-21

Yuànde旨意zhǐyì……實現shíxiàn Zhèhuà主要zhǔyàoshì祈求qíqiú人人rénrén遵行zūnxíng上帝Shàngdìde旨意zhǐyìérshì祈求qíqiú上帝Shàngdì採取cǎiqǔ行動xíngdòng實現shíxiànduì地球dìqiú人類rénlèide旨意zhǐyìHuànhuàshuō這裡zhèlǐ祈求qíqiúdeshì上帝Shàngdì運用yùnyòng自己zìjǐde力量lìliàng成就chéngjiùsuǒ宣告xuāngàode旨意zhǐyì禱告Dǎogàoderénjiè表明biǎomíng自己zìjǐgèng重視zhòngshìdeshì上帝Shàngdìde旨意zhǐyì並且bìngqiě願意yuànyì服從fúcóng。(參看CānkànTài26:39zuòzàishang實現shíxiànxiàngzàitiānshang一樣yíyàngde原文yuánwén可以kěyǐyǒuliǎng理解lǐjiě可以kěyǐzhǐ祈求qíqiú上帝Shàngdì已經yǐjīngzàitiānshang實現shíxiànde旨意zhǐyìzàishang實現shíxiàn可以kěyǐzhǐ祈求qíqiú上帝Shàngdìde旨意zhǐyìzàitiānshangshangdōu完全wánquán實現shíxiàn

今天Jīntiān需要xūyàode食物shíwù 耶穌Yēsūzhǐchū敬奉jìngfèng上帝Shàngdìderén可以kěyǐ滿懷mǎnhuái信心xìnxīnde祈求qíqiú上帝Shàngdì供應gōngyìng他們tāmenměitiān需要xūyàode食物shíwùérshì祈求qíqiú上帝Shàngdì供應gōngyìng超出chāochū他們tāmen需要xūyàode分量fènliàng這個Zhège祈求qíqiúràngrénxiǎngdào上帝Shàngdì施行shīxíng奇跡qíjìxià嗎哪mǎnǎshícéng吩咐fēnfù以色列人Yǐsèlièrénjiǎn當天dàngtiānyàochīde分量fènliàng」。(Chū16:4

寬恕Kuānshù Zài希臘語Xīlàyǔ原文yuánwénli這個zhègede字面zìmiàn意思yìsishìfàngguo」,dàn可以kěyǐyǒu取消qǔxiāo債務zhàiwùde意思yìsijiùxiàng馬太福音Mǎtài Fúyīn18:27,32de譯法yìfǎ一樣yíyàng

Zuì 直譯Zhíyìzhài」。我們Wǒmen得罪dézuìle別人biérénjiù好像hǎoxiàngqiànle對方duìfāngzhài必須bìxū尋求xúnqiú對方duìfāng寬恕kuānshùcáinénghuánqīngzhèzhài我們Wǒmenxiǎngyào得到dédào上帝Shàngdìde寬恕kuānshùjiùyào寬恕kuānshù那些nàxiē得罪dézuì我們wǒmenderén或者huòzhěshuō寬恕kuānshùqiàn我們wǒmenzhàiderén」。(Tài6:14,15;18:35;11:4腳注jiǎozhù

不要Búyàoràng我們wǒmen陷入xiànrù引誘yǐnyòu Yòu不要búyàoràng我們wǒmen屈服qūfú引誘yǐnyòu」,直譯Zhíyì不要búyào我們wǒmendàijìn引誘yǐnyòu」。Yǒu時候shíhou聖經Shèngjīnghuìshuōmǒujiànshìshì上帝Shàngdì造成zàochéngdedàn其實qíshí上帝Shàngdì只是zhǐshì容許róngxǔjiànshì發生fāshēng而已éryǐ。(1:20,21因此Yīncǐ耶穌Yēsūshìshuō上帝Shàngdìhuì引誘yǐnyòurén犯罪fànzuì。(1:13其實Qíshíshì鼓勵gǔlì門徒méntúyàoxiàng上帝Shàngdì禱告dǎogàoqiú上帝Shàngdì幫助bāngzhù他們tāmen避開bìkāi引誘yǐnyòuhuòzài引誘yǐnyòuxià忍耐rěnnàidezhù。(林前Lín-Qián10:13

過錯Guòcuò zuò過錯guòcuòde希臘Xīlà語詞yǔcí可以kěyǐzuò失足shīzú」(Jiā6:1),描述miáoshùde情況qíngkuànggēn按照ànzhào上帝Shàngdìde正義zhèngyì標準biāozhǔn行走xíngzǒu正道zhèngdào截然不同jiérán-bùtóng

禁食Jìnshí Zhǐ停止tíngzhǐ進食jìnshíduàn時間shíjiān。(Lìngjiàn詞語Cíyǔ解釋jiěshì。)耶穌Yēsūcóng沒有méiyǒu吩咐fēnfù門徒méntúyào禁食jìnshídàn沒有méiyǒushuō可以kěyǐ禁食jìnshíZài摩西Móxī法典fǎdiǎnxiàhuáiyǒu正確zhèngquè動機dòngjīde猶太人Yóutàirénzài尋求xúnqiú耶和華Yēhéhuáde幫助bāngzhùwèi自己zìjǐdezuì悔改huǐgǎishídōuhuì禁食jìnshí。(撒上Sā-Shàng7:6;代下Dài-Xià20:3

liǎnnòngde難看nánkàn Yòu整理zhěnglǐ儀容yíróng」。有些Yǒuxiērénzài禁食jìnshíde時候shíhou不但búdànhuì梳洗shūxǐ打扮dǎbanháihuìhuīzàihuòzài自己zìjǐdetóushang

Yàoyòngyóutóuyàoliǎn Rén通常tōngchánghuìzài禁食jìnshíde時候shíhou整理zhěnglǐ儀容yíróngZài這裡zhèlǐ耶穌Yēsūshì吩咐fēnfù門徒méntúyào避免bìmiǎnzài禁食jìnshíde時候shíhouyǐnrén注意zhùyì

Chóng 希臘語Xīlàyǔ原文yuánwénzhǐzhǒnghuìchīde飛蛾fēiʼé

眼睛Yǎnjingshì身體shēntǐdedēng Zài這裡zhèlǐ,「眼睛yǎnjingshìzhǒng比喻bǐyùde說法shuōfǎ。(1:18Duì身體shēntǐláishuō視力shìlì正常zhèngchángde眼睛yǎnjing好比hǎobǐzhǎnzài暗處ànchùdiǎnzháodedēng眼睛Yǎnjingnéng使shǐrénkànqīngbìng察覺chájué周圍zhōuwéi發生fāshēngdeshì

目光Mùguāng專注zhuānzhù Yòu眼睛yǎnjing焦點jiāodiǎn清晰qīngxīhuò眼睛yǎnjing健康jiànkāng」。zuò專注zhuānzhùde希臘Xīlà語詞yǔcíshìha·plousʹ,基本jīběn意思yìsishì單一dānyīhuò簡單jiǎndān」。這個Zhègeyǒu專心致志zhuānxīn-zhìzhìhuò專注zhuānzhù目標mùbiāode意思yìsi眼睛Yǎnjingyào發揮fāhuī正常zhèngchángde功能gōngnéngjiù必須bìxū能夠nénggòu目光mùguāng集中jízhōngzài焦點jiāodiǎnshangRénde目光mùguāng如果rúguǒzhǐ專注zhuānzhù正確zhèngquède目標mùbiāoTài6:33),jiùhuìduìde品行pǐnxíng產生chǎnshēng良好liánghǎode影響yǐngxiǎng

目光Mùguāng專注zhuānzhù Yòu眼睛yǎnjing焦點jiāodiǎn清晰qīngxīhuò眼睛yǎnjing健康jiànkāng」。zuò專注zhuānzhùde希臘Xīlà語詞yǔcíshìha·plousʹ,基本jīběn意思yìsishì單一dānyīhuò簡單jiǎndān」。這個Zhègeyǒu專心致志zhuānxīn-zhìzhìhuò專注zhuānzhù目標mùbiāode意思yìsi眼睛Yǎnjingyào發揮fāhuī正常zhèngchángde功能gōngnéngjiù必須bìxū能夠nénggòu目光mùguāng集中jízhōngzài焦點jiāodiǎnshangRénde目光mùguāng如果rúguǒzhǐ專注zhuānzhù正確zhèngquède目標mùbiāoTài6:33),jiùhuìduìde品行pǐnxíng產生chǎnshēng良好liánghǎode影響yǐngxiǎng

目光Mùguāngxiǎnchū貪慾tānyù 直譯Zhíyì眼睛yǎnjinghǎohuò眼睛yǎnjing邪惡xiéʼè」。視力Shìlìhǎode眼睛yǎnjing無法wúfǎkànde清楚qīngchu類似Lèisìderénde目光mùguāng要是yàoshixiǎnchū貪慾tānyùjiùnéng專注zhuānzhù真正zhēnzhèng重要zhòngyàode事情shìqing。(Tài6:33目光Mùguāngxiǎnchū貪慾tānyùderén知足zhīzú貪婪tānlán詭詐guǐzhà容易róngyì分心fēnxīn結果jiéguǒduì事情shìqingyǒu錯誤cuòwùde判斷pànduàn追求zhuīqiú自我zìwǒwéi中心zhōngxīnde生活shēnghuó方式fāngshì。(LìngjiànTài6:22de注釋zhùshì

奴隸Núlì 奴隸núlì通常tōngchángzhǐ屬於shǔyú主人zhǔrén耶穌Yēsūzài這裡zhèlǐshìyào說明shuōmíng基督徒Jīdūtú如果rúguǒ熱衷rèzhōng追求zhuīqiú財富cáifùjiù可能kěnéng同時tóngshí專一zhuānyī愛戴àidài上帝Shàngdìgěi上帝Shàngdìpèide崇拜chóngbài

財富Cáifù Yòu金錢jīnqián」。希臘語Xīlàyǔshìma·mo·nasʹ(yuánzhǒng閃米特語Shǎnmǐtèyǔ),傳統chuántǒngshangzuò瑪門Mǎmén」。這裡Zhèlǐshìyòng擬人法nǐrénfǎ財富cáifùshuōchéngshì主人zhǔrénhuòmǒu假神jiǎshéndàn沒有méiyǒu確鑿quèzáo證據zhèngjù表明biǎomíng原文yuánwénzhōngde這個zhègeshì任何rènhé神明shénmíngde名字míngzi

不要Búyàozài……憂慮yōulǜ Yòu不要búyàozài……擔心dānxīn」。Zàizhèhuàzhōng希臘語Xīlàyǔ動詞dòngcíde時態shítài表示biǎoshì停止tíngzhǐ正在zhèngzàizuòdeshìzuò憂慮yōulǜde希臘Xīlà語詞yǔcí可以kěyǐzhǐ因為yīnwèi擔心dānxīnérfēnlexīnnéng集中jízhōng精神jīngshén結果jiéguǒ失去shīqù喜樂xǐlè這個Zhège出現chūxiànzài馬太福音Mǎtài Fúyīn6:27,28,31,34

生命Shēngmìng 希臘語Xīlàyǔshìpsy·kheʹ(普緒克pǔxùkè)。Běnjié經文jīngwén同時tóngshídào生命shēngmìng身體shēntǐ意思yìsishìzhǐ整個zhěnggèrén

Jiào壽命shòumìng延長yáncháng一點yìdiǎnr zuò一點yìdiǎnrde希臘Xīlà語詞yǔcíde字面zìmiàn意思yìsishì「1肘尺zhǒuchǐ」(cóng手肘shǒuzhǒudào指尖zhǐjiānde距離jùlí),長度chángdùyuēwéi44.5厘米límǐ耶穌Yēsū使用shǐyòng這個zhègegēn距離jùlí有關yǒuguānde看來kànláishìrénde生命shēngmìngzuòduàn旅程lǚchéngzhǐchū沒有méiyǒurénnéngkàozhe憂慮yōulǜ使shǐ自己zìjǐde生命shēngmìng延長yáncháng一點yìdiǎnr。(Lìngjiàn詞語Cíyǔ解釋jiěshì肘尺Zhǒuchǐ以及yǐjí附錄FùlùB14

仔細Zǐxì觀察guānchá 希臘語Xīlàyǔ原文yuánwénshì動詞dòngcíyòu深入shēnrù學習xuéxí」。

野地Yědìlide百合花bǎihéhuā Yǒurén認為rènwéizhèzhǒnghuāshì銀蓮花yínliánhuādàn耶穌Yēsūshuōde可能kěnéngshì其他qítā種類zhǒnglèidehuā例如lìrú鬱金香yùjīnxiāng風信子fēngxìnzǐ鳶尾花yuānwěihuāhuò劍蘭jiànlányǒurén認為rènwéi耶穌Yēsūshuōde只是zhǐshì當地dāngdìdezhǒng野花yěhuā所以suǒyǐ一些yìxiē譯本yìběn這個zhège詞組cízǔzuò野地yědìlide花朵huāduǒ」。這個Zhège理解lǐjiě看來kànláishìduìde因為yīnwèizài經文jīngwénde下文xiàwéngēn這個zhège詞組cízǔ對應duìyìngdeshì野地yědìlide花草huācǎo」。(Tài6:30;12:27,28

信心Xìnxīn不足bùzúderén 耶穌Yēsū門徒méntúchēngwéi信心xìnxīn不足bùzúderén」,意思yìsishì他們tāmende信心xìnxīn不夠búgòuqiáng。(Tài8:26;14:31;16:8;12:28dehuà顯示xiǎnshì門徒méntúshì完全wánquán沒有méiyǒu信心xìnxīnérshì沒有méiyǒu足夠zúgòude信心xìnxīn

花草Huācǎo……火爐huǒlú Zài以色列Yǐsèliède夏季xiàjì花草huācǎozài炎熱yánrède天氣tiānqìlidàoliǎngtiānjiùhuì枯萎kūwěi乾枯Gānkūde花梗huāgěng雜草zácǎohuìbèi收集shōují起來qǐlái作為zuòwéi烤爐kǎolúde燃料ránliào

不斷Búduàn……追求zhuīqiú 希臘語Xīlàyǔ原文yuánwénshì動詞dòngcí表示biǎoshì持續chíxù不斷búduànde行動xíngdòngyòu繼續jìxù尋求xúnqiú」。耶穌Yēsūde真正zhēnzhèng門徒méntúhuì只是zhǐshì追求zhuīqiú王國wángguóduàn時間shíjiān然後ránhòuzuò其他qítādeshì他們Tāmen必須bìxū總是zǒngshì王國wángguófàngzài生活shēnghuóde首位shǒuwèi

王國Wángguó 有些Yǒuxiē古老gǔlǎode希臘語Xīlàyǔ抄本chāoběnxiědeshì上帝Shàngdìde王國Wángguó」。

Zhǐ上帝Shàngdì就是jiùshì馬太福音Mǎtài Fúyīn6:32dàode天父Tiānfù」。

正義Zhèngyì 那些Nàxiē追求zhuīqiú上帝Shàngdìde正義zhèngyìderén願意yuànyì按照ànzhào上帝Shàngdìde旨意zhǐyìzuò並且bìngqiě遵守zūnshǒu上帝Shàngdìde是非shìfēi標準biāozhǔnZhègēn法利賽派Fǎlìsàipài教導jiàodǎode完全wánquántóng他們tāmen一心yìxīnyào確立quèlìdeshì自己zìjǐde正義zhèngyì標準biāozhǔn。(Tài5:20

Zǒng不要búyàowèi明天míngtiān憂慮yōulǜ 聖經Shèngjīng鼓勵gǔlìrén做事zuòshìyàoyǒu計劃jìhuà。(Zhēn21:5可是Kěshìrén如果rúguǒwèi將來jiānglái可能kěnéng發生fāshēngdeshì過度guòdù憂慮yōulǜ也許yěxǔjiùhuì依靠yīkào自己zìjǐde聰明cōngmíngérshì信賴xìnlài上帝Shàngdì結果jiéguǒ破壞pòhuài自己zìjǐgēn上帝Shàngdìde關係guānxì。(Zhēn3:5,6

多媒體資料

公元Gōngyuán1世紀shìjì的de猶太Yóutài會堂huìtáng
公元Gōngyuán1世紀shìjìde猶太Yóutài會堂huìtáng

Zhè重現chóngxiànle古代gǔdài猶太Yóutài會堂huìtángde樣貌yàngmàozhōngde會堂huìtáng包含bāohánlezài迦姆拉Jiāmǔlā加馬拉Jiāmǎlā發現fāxiànde1世紀shìjì猶太Yóutài會堂huìtángde一些yìxiē建築jiànzhù特色tèsè迦姆拉Jiāmǔlā位於wèiyú加利利海Jiālìlì Hǎi東北方dōngběifāngyuē10公里gōnglǐde地方dìfang

野地Yědì裡li的de百合花bǎihéhuā
野地Yědìlide百合花bǎihéhuā

耶穌Yēsū鼓勵gǔlì門徒méntúyào仔細zǐxì觀察guānchá野地yědìlide百合花bǎihéhuā看看kànkan花朵huāduǒ怎樣zěnyàng生長shēngzhǎng」。Zài聖經Shèngjīngli通常tōngchángzuò百合花bǎihéhuāde詞語cíyǔzài原文yuánwénli可能kěnéngzhǐhěnduōtóng種類zhǒnglèidehuā例如lìrú鬱金香yùjīnxiāng銀蓮花yínliánhuā風信子fēngxìnzǐ鳶尾花yuānwěihuāhuò劍蘭jiànlán有些Yǒuxiē學者xuézhě認為rènwéi耶穌Yēsū當時dāngshíxiǎngdàode可能kěnéngshì銀蓮花yínliánhuādàn耶穌Yēsūshuōde可能kěnéng只是zhǐshì一般yìbānde野花yěhuāzhōngkàndàodeshì紅色hóngsède銀蓮花yínliánhuā學名xuémíngAnemone coronaria)。銀蓮花yínliánhuāzài以色列Yǐsèlièhěnchángjiàn顏色yánsèháiyǒu藍色lánsè粉紅色fěnhóngsè紫色zǐsè白色báisè