馬太福音 4:1-25

4  之後Zhīhòu耶穌Yēsūbèi神聖力量shénshèng lìliàngdàidào曠野kuàngyěZài那裡nàlǐshòudào魔鬼móguǐ引誘yǐnyòu+  禁食jìnshíle4040jiù覺得juédeèle  引誘yǐnyòurénde+láiduìshuō:「如果Rúguǒshì上帝Shàngdìde兒子érzijiùjiào這些zhèxiē石頭shítoubiànchéng食物shíwùba。」  耶穌Yēsūquè回答huídáshuō:「聖經Shèngjīngshangxiězhe:『Rénhuózhenéngzhǐkào食物shíwù必須bìxūkào耶和華Yēhéhuákǒulishuōdeměihuà+。』」  接著Jiēzhe魔鬼móguǐdàijìnle聖城shèngchéng+ràngzhànzài聖殿shèngdiànde外牆wàiqiángshang+  duìshuō:「如果Rúguǒshì上帝Shàngdìde兒子érzijiùtiào下去xiàqùba因為yīnwèi聖經Shèngjīngshangxiězhe:『huìwèi命令mìnglìng天使tiānshǐ。』Yòushuō:『他們Tāmenhuìyòngshǒutuōzheràngdejiǎopèngdào石頭shítou+。』」  耶穌Yēsūduìshuō:「聖經Shèngjīngshangxiězhe:『不可Bùkě試探shìtan*耶和華Yēhéhuáde上帝Shàngdì+。』」  魔鬼Móguǐyòudài耶穌Yēsūshànglezuògāodeshānxiàng展示zhǎnshì世上shìshàngde萬國wànguó萬國wànguóde榮耀róngyào+  然後ránhòuduìshuō:「只要Zhǐyàoguì下來xiàlái崇拜chóngbàijiùzhèjiùzhè一切yíqièdōugěi。」 10  耶穌Yēsūjiùduìshuō:「撒但Sādànzǒukāi因為Yīnwèi聖經Shèngjīngshangxiězhe:『Yào崇拜chóngbài耶和華Yēhéhuáde上帝Shàngdì+zhǐ可以kěyǐ敬奉jìngfèng+。』」 11  之後Zhīhòu魔鬼móguǐjiù離開líkāile+yǒu天使tiānshǐlái服侍fúshi耶穌Yēsū+ 12  耶穌Yēsū聽說tīngshuō約翰Yuēhànbèi+jiùhuídào加利利Jiālìlìle+ 13  後來Hòulái離開líkāi拿撒勒Násālèláidào迦百農Jiābǎinóngzhùxià+迦百農Jiābǎinóngzài西布倫Xībùlún拿弗他利Náfútālìjìngnèi位於wèiyúhǎibiān 14  於是Yúshì先知xiānzhī以賽亞Yǐsàiyàshuōdehuàjiù應驗yìngyànle 15  「Zài西布倫Xībùlún拿弗他利Náfútālì地區dìqūtōngwǎnghǎibiāndeshang約旦Yuēdàn Héde對岸duìʼàn外族人wàizúrénde加利利Jiālìlìa 16  Zuòzài黑暗hēiʼànliderén看見kànjiànle明亮míngliàngdeguāngzuòzài死亡sǐwáng陰影yīnyǐng籠罩lǒngzhàozhīderényǒuguāng+shēngzhàoliàng他們tāmen+。」 17  Cóngshí耶穌Yēsū開始kāishǐ傳道chuándàoshuō:「你們Nǐmenyào悔改huǐgǎi因為yīnwèitiānshangde王國Wángguójìnle+。」 18  耶穌Yēsū沿yánzhe加利利Jiālìlì Hǎibiānzǒuzhe看見kànjiànleliǎng兄弟xiōngdì就是jiùshì西門Xīmén+de兄弟xiōngdì安得烈Āndéliè+西門Xīményòumíng彼得Bǐdé+他們Tāmenshì漁夫yúfūzhèngwǎnghǎiliwǎng+ 19  耶穌Yēsūduì他們tāmenshuō:「Lái跟從gēncóngbayào使shǐ你們nǐmen成為chéngwéirénde漁夫yúfū+。」 20  他們Tāmen立刻lìkèfàngxià漁網yúwǎng跟隨gēnsuí+ 21  yòuwǎngqiánzǒu看見kànjiàn另外lìngwàiliǎng兄弟xiōngdì就是jiùshì西庇太Xībìtàide兒子érzi雅各Yǎgè雅各Yǎgède兄弟xiōngdì約翰Yuēhàn+他們Tāmenliǎngrén正在zhèngzàichuánshanggēn父親fùqīn西庇太Xībìtài一起yìqǐwǎng耶穌Yēsūjiù呼召hūzhào他們tāmen+ 22  他們Tāmen立刻lìkè離開líkāile漁船yúchuán父親fùqīn跟隨gēnsuíle耶穌Yēsū 23  耶穌Yēsūzǒubiànle加利利Jiālìlìquánjìng+zài會堂huìtángli教導jiàodǎorén+傳講chuánjiǎng王國wángguóde好消息hǎo xiāoxizhìhǎo民眾mínzhòng各種各樣gèzhǒng-gèyàngde病症bìngzhèng+ 24  de名聲míngshēngchuánbiànle敘利亞Xùlìyà人們Rénmenhuànzhǒng疾病jíbìngdeshòuzhǒng疼痛téngtòng折磨zhémóde+bèi邪靈xiélíng操縱cāozòngde+癲癇diānxiánde+癱瘓tānhuànde全都quándōudàidào那裡nàlǐjiùzhìhǎo他們tāmen 25  於是Yúshìyǒuqúnréncóng加利利Jiālìlì德卡波利斯Dékǎ-bōlìsī耶路撒冷Yēlùsālěng猶地亞Yóudìyà以及yǐjí約旦Yuēdàn Héde對岸duìʼànlái跟隨gēnsuí

腳注

Yòu質疑zhìyí」,直譯zhíyì試驗shìyàn」。

注釋

Bèi神聖力量shénshèng lìliàngdàidào…… zuò神聖力量shénshèng lìliàngde希臘Xīlà語詞yǔcíshìpneuʹma(普紐馬pǔniǔmǎ),zài這裡zhèlǐzhǐ上帝Shàngdì發出fāchūde力量lìliàngZhè力量lìliàngnéng推動tuīdònghuò促使cùshǐrénzuògēn上帝Shàngdì旨意zhǐyì一致yízhìdeshì。(Lìngjiàn詞語Cíyǔ解釋jiěshì神聖力量Shénshèng lìliàng」)

魔鬼Móguǐ Yuán希臘Xīlà語詞yǔcídi·aʹbo·los,意思yìsishì誹謗者fěibàngzhě」。(Yuē6:70;提後Tí-Hòu3:3相關Xiāngguān動詞dòngcídi·a·balʹlode意思yìsishì指控zhǐkònghuò控告kònggào」,zài路加福音Lùjiā Fúyīn16:1bèizuò指控zhǐkòng」。

聖經Shèngjīngshangxiězhe 耶穌Yēsūcéngsān引用yǐnyòng希伯來語Xībóláiyǔ經卷jīngjuàn回應huíyìng撒但Sādànde引誘yǐnyòuměi引用yǐnyòng經文jīngwénqiándōushuōlezhèhuà。(Tài4:7,10

耶和華Yēhéhuá 這裡Zhèlǐ引用yǐnyòngde經文jīngwénshì申命記Shēnmìngjì8:3zài希伯來語Xībóláiyǔ原文yuánwénli經文jīngwén出現chūxiànle代表dàibiǎo上帝Shàngdì名字míngzide希伯來Xībólái輔音fǔyīn字母zìmǔ相當xiāngdāng英語YīngyǔdeYHWH)。(Lìngjiàn附錄FùlùC)

聖城Shèngchéng Zhǐ耶路撒冷Yēlùsālěng耶和華Yēhéhuáde聖殿shèngdiànjiùzài耶路撒冷Yēlùsālěng所以suǒyǐzhèzuòchéngchángbèichēngwéi聖城shèngchéng」。(11:1;Sài52:1

聖殿Shèngdiànde外牆wàiqiángshang Yòu聖殿shèngdiàndezuì高處gāochù」,直譯zhíyì聖殿shèngdiànde」。zuò聖殿shèngdiànde希臘Xīlà語詞yǔcí可以kěyǐzhǐ聖殿shèngdiànzhōng包含bāohán聖所shèngsuǒ至聖所zhìshèngsuǒdezuò建築物jiànzhùwù可以kěyǐzhǐ整個zhěnggè聖殿shèngdiàn建築群jiànzhùqún因此Yīncǐ,「聖殿shèngdiànde外牆wàiqiángshang可能kěnéngzhǐ聖殿shèngdiàn建築群jiànzhùqún圍牆wéiqiángde頂端dǐngduān

耶和華Yēhéhuá 這裡Zhèlǐ引用yǐnyòngde經文jīngwénshì申命記Shēnmìngjì6:16zài希伯來語Xībóláiyǔ原文yuánwénli經文jīngwén出現chūxiànle代表dàibiǎo上帝Shàngdì名字míngzide希伯來Xībólái輔音fǔyīn字母zìmǔ相當xiāngdāng英語YīngyǔdeYHWH)。(Lìngjiàn附錄FùlùC)

Xiàng展示zhǎnshì 邪靈Xiélíngde首領shǒulǐng可能kěnéngshìràng耶穌Yēsū看見kànjiànle十分shífēn真實zhēnshíde異象yìxiàng

世上Shìshàng 直譯Zhíyì世界shìjiè」,希臘語Xīlàyǔshìkoʹsmos。Zài這裡zhèlǐ世界shìjièzhǐdeshì服從fúcóng上帝Shàngdìde人類rénlèi社會shèhuì

萬國Wànguó 這裡Zhèlǐ泛指fànzhǐ人類rénlèide政府zhèngfǔ

崇拜Chóngbài……jiùzhè 這個Zhège詞組cízǔ意思yìsiwéi崇拜chóngbài希臘語Xīlàyǔ動詞dòngcí原文yuánwényòngdeshì不定búdìng過去guòqùshí表示biǎoshì短暫duǎnzànde行動xíngdòng因此yīncǐzuò崇拜chóngbài……jiùzhè」。Zhè顯示xiǎnshì魔鬼móguǐshì要求yāoqiú耶穌Yēsū以後yǐhòudōu崇拜chóngbàiér只是zhǐshì崇拜chóngbài

撒但Sādàn Yuán希伯來Xībólái語詞yǔcísa·tanʹ,意思yìsishì敵對者díduìzhě」。

耶和華Yēhéhuá 這裡Zhèlǐ引用yǐnyòngde經文jīngwénshì申命記Shēnmìngjì6:13zài希伯來語Xībóláiyǔ原文yuánwénli經文jīngwén出現chūxiànle代表dàibiǎo上帝Shàngdì名字míngzide希伯來Xībólái輔音fǔyīn字母zìmǔ相當xiāngdāng英語YīngyǔdeYHWH)。(Lìngjiàn附錄FùlùC)

Zhǐ可以kěyǐ敬奉jìngfèng zuò敬奉jìngfèngde希臘Xīlà語詞yǔcíshìla·treuʹo,基本jīběn意思yìsishìwèi……服務fúwù」。Dàn這個zhègezài希臘語Xīlàyǔ經卷jīngjuàn出現chūxiànshí經文jīngwénshuōdedōushìwèi上帝Shàngdì服務fúwù所以suǒyǐzuò敬奉jìngfènghuò崇拜chóngbàishìhěn適當shìdàngde。(1:74;2:37;4:8;7:7;Luó1:9;Féi3:3;提後Tí-Hòu1:3;Lái9:14;12:28;7:15;22:3這裡Zhèlǐ耶穌Yēsū引用yǐnyòngdeshì申命記Shēnmìngjì6:13其中qízhōngzuò敬奉jìngfèngde希伯來Xībólái語詞yǔcíshìʽa·vadhʹ,yòu崇拜chóngbài」。(Chū3:12腳注jiǎozhù撒下Sā-Xià15:8腳注jiǎozhù耶穌Yēsū心意xīnyì堅定jiāndìng專一zhuānyī愛戴àidài耶和華Yēhéhuá

耶穌Yēsū聽說tīngshuō 11jiéběnjié經文jīngwén記錄jìlùdeshì大概dàgài相隔xiānggéniánde時間shíjiānér約翰福音Yuēhàn Fúyīn1:29dào4:3記錄jìlùdeshìdōushìzàizhèduàn時間shíjiānli發生fāshēngde約翰Yuēhànde記載jìzǎihái補充bǔchōngle一些yìxiē細節xìjié耶穌Yēsūcóng猶地亞Yóudìyàhuídào加利利Jiālìlìshízhōng經過jīngguò撒馬利亞Sāmǎlìyàbìngzài敘加Xùjiādekǒujǐngpángdàole撒馬利亞Sāmǎlìyà女人nǚrén。(Yuē4:4-43lìngjiàn附錄FùlùA7zhōngde圖表túbiǎo耶穌Yēsū開始kāishǐ執行zhíxíng傳道chuándào職務zhíwù地圖Dìtú2)

迦百農Jiābǎinóng 這個Zhège地名dìmíngyuán希伯來語Xībóláiyǔ意思yìsishì那鴻Nàhóngde村莊cūnzhuānghuògěirén安慰ānwèide村莊cūnzhuāng」。(Hóng1:1腳注jiǎozhù迦百農Jiābǎinóng位於wèiyú加利利海Jiālìlì Hǎide西北xīběiànzhèzuòchéng對於duìyú耶穌Yēsūzàishangde傳道chuándào活動huódòng十分shífēn重要zhòngyàoZài馬太福音Mǎtài Fúyīn9:1zhèzuòchéngbèichēngwéi耶穌Yēsū自己zìjǐdechéng」。

西布倫Xībùlún拿弗他利Náfútālìjìngnèi Zhǐ加利利海Jiālìlì Hǎi西邊xībian北邊běibiande地區dìqū位於wèiyú以色列Yǐsèlièdezuì北部běibù範圍fànwéi幾乎jīhū涵蓋hángài整個zhěnggè加利利Jiālìlì地區dìqū。(Shū19:10-16,32-39拿弗他利Náfútālì地區dìqūde部分bùfen邊界biānjièshì加利利海Jiālìlì Hǎidezhěngtiáo西海岸線hǎiʼànxiàn

先知Xiānzhī以賽亞Yǐsàiyàshuōdehuàjiù應驗yìngyànle JiànTài1:22de注釋zhùshì

Tōngwǎnghǎibiānde 可能Kěnéngshìzhǐtiáo沿yán加利利海Jiālìlì Hǎitōngwǎng地中海Dìzhōng Hǎide古道gǔdào

約旦河Yuēdàn Héde對岸duìʼàn Zài這裡zhèlǐ,「對岸duìʼàn看來kànláishìzhǐ西岸xīʼàn

外族人Wàizúrénde加利利Jiālìlì 以賽亞Yǐsàiyà這麼zhèmeshuō可能kěnéngshì因為yīnwèi加利利Jiālìlì位於wèiyú以色列Yǐsèliè周邊zhōubiān國族guózú接壤jiērǎngde地方dìfang由於Yóuyú加利利Jiālìlì位於wèiyú邊境biānjìng地帶dìdài而且érqiěyǒushǎo道路dàolù經過jīngguò這個zhège地區dìqū因此yīncǐhěn容易róngyì成為chéngwéi外族人wàizúrén入侵rùqīn定居dìngjūde地方dìfangDàole公元gōngyuán1世紀shìjì許多xǔduō非猶太人Fēi-Yóutàirénzhùzài這裡zhèlǐ所以suǒyǐ這樣zhèyàngde描述miáoshùjiùgèng貼切tiēqièle

明亮Míngliàngdeguāng 耶穌Yēsūde傳道chuándào工作gōngzuò應驗yìngyànle以賽亞書Yǐsàiyàshū關於guānyú彌賽亞Mísàiyàde預言yùyánde部分bùfen傳道chuándào活動huódòngdōushìzài西布倫Xībùlún拿弗他利Náfútālìjìngnèide加利利Jiālìlì進行jìnxíngde。(Tài4:13,15這個Zhège地區dìqūderénbèi猶地亞Yóudìyàde猶太Yóutài同胞tóngbāo歧視qíshìbèishìwéishēnchǔ黑暗hēiʼànzhīzhōngderén。(Yuē7:52通過Tōngguò傳道chuándào工作gōngzuò耶穌Yēsūwèi他們tāmendàiláile明亮míngliàngde真理zhēnlǐzhīguāng

死亡Sǐwáng陰影yīnyǐng 這裡Zhèlǐ運用yùnyòngle修辭xiūcí手法shǒufǎ死亡sǐwáng描述miáoshùwéi彷彿fǎngfúyǒu陰影yīnyǐng一樣yíyàng籠罩lǒngzhàozài瀕臨bīnlín死亡sǐwángderén身上shēnshang耶穌Yēsūdàiláide真理zhēnlǐzhīguāng可以kěyǐ消除xiāochú死亡sǐwángde陰影yīnyǐng人們rénmencóng死亡sǐwáng當中dāngzhōng解救jiějiù出來chūlái

傳道Chuándào 意思Yìsishìxiàng大眾dàzhòng宣告xuāngào。(LìngjiànTài3:1de注釋zhùshì

Tiānshangde王國Wángguójìnle Zhèshì耶穌Yēsū傳道chuándàode主題zhǔtí內容nèirónggēn統治tǒngzhì世界shìjièdexīn政府zhèngfǔ有關yǒuguān。(Tài10:7;1:15大約Dàyuēzài耶穌Yēsū受浸shòujìnqiánbànnián施浸者shījìnzhě約翰Yuēhàn已經yǐjīng開始kāishǐ宣講xuānjiǎng類似lèisìde信息xìnxī。(Tài3:1,2Dànzàigèngshēncéngde意義yìyìshang耶穌Yēsū可以kěyǐshuō王國wángguójìnle」,因為yīnwèi上帝Shàngdì挑選tiāoxuǎnde未來wèilái君王jūnwángde身分shēnfènláidào世人shìrén當中dāngzhōngle沒有Méiyǒu記錄jìlù顯示xiǎnshì耶穌Yēsūde門徒méntúzài去世qùshìhòu繼續jìxù傳講chuánjiǎngshuōtiānshangde王國Wángguójìnle」。

加利利海Jiālìlì Hǎi 以色列Yǐsèliè北部běibùde內陸nèilù淡水湖dànshuǐhú。(zuòhǎide希臘Xīlà語詞yǔcí可以kěyǐzhǐ」。)加利利海Jiālìlì Hǎijiào基尼烈海Jīníliè HǎiMín34:11)、革尼撒勒湖Génísālè Hú5:1)、提比里亞海Tíbǐlǐyà HǎiYuē6:1)。加利利海Jiālìlì Hǎi海平面hǎipíngmiàn210cóngběidàonáncháng21公里gōnglǐcóngdōngdào西kuān12公里gōnglǐzuìshēnde地方dìfangyuē48。(Lìngjiàn附錄FùlùA7zhōngde地圖Dìtú3B「Zài加利利海Jiālìlì Hǎi一帶yídàide活動huódòng」)

西門Xīményòumíng彼得Bǐdé 西門Xīménshì本來běnláide名字míngzi後來Hòulái耶穌Yēsūgěile閃米特Shǎnmǐtè名字míngzi磯法Jīfǎ(Ke·phasʹ),這個zhège名字míngzi翻譯fānyìchéng希臘語Xīlàyǔ就是jiùshì彼得Bǐdé(Peʹtros)。(3:16;Yuē1:42lìngjiànTài10:2de注釋zhùshì

漁夫Yúfū zài加利利Jiālìlìshì普遍pǔbiànde行業hángyè彼得Bǐdéde兄弟xiōngdì安得烈Āndélièshì獨自dúzì工作gōngzuòde漁夫yúfūérshì一起yìqǐ經營jīngyíng生意shēngyi看來Kànlái西庇太Xībìtàideliǎng兒子érzi雅各Yǎgè約翰Yuēhàngēn他們tāmen一起yìqǐ工作gōngzuò。(1:16-21;5:7,10

wǎng 漁夫Yúfūwǎngde時候shíhou可以kěyǐzài小船xiǎochuánshanghuòzhànzàishuǐzhōngYǒu經驗jīngyànde漁夫yúfū可以kěyǐ熟練shúliànde圓形yuánxíngde漁網yúwǎngpāo出去chūqù使shǐ漁網yúwǎngzhāngkāiluòzài水面shuǐmiànshang漁網Yúwǎngde直徑zhíjìngyuēwéi6-8邊緣biānyuánbǎngzhe重物zhòngwù這樣zhèyàng漁網yúwǎngjiùhuìchén下去xiàqùkùnzài裡面lǐmiàn

rénde漁夫yúfū 西門Xīmén安得烈Āndéliède職業zhíyèshì漁夫yúfū耶穌Yēsū巧妙qiǎomiàode借用jièyòngzhèdiǎnlái說明shuōmíng他們tāmenhuìxiàng漁夫yúfū一樣yíyàngwèi王國wángguó得到dédào活人huórén」。(5:10腳注jiǎozhù這個Zhège說法shuōfǎ可能kěnéng暗示ànshì幫助bāngzhùrén成為chéngwéi基督Jīdūde門徒méntújiùxiàng一樣yíyàngshì相當xiāngdāng辛苦xīnkǔde工作gōngzuò需要xūyào大量dàliàngde人力rénlìháiyào堅持不懈jiānchí-búxiè有時yǒushíquè沒有méiyǒu什麼shénme成果chéngguǒ

跟隨Gēnsuí 彼得Bǐdé安得烈Āndéliè成為chéngwéi耶穌Yēsūde門徒méntúdàozhèshí已經yǐjīngyǒubànniándàoniánde時間shíjiānle。(Yuē1:35-42現在Xiànzài耶穌Yēsūqǐng他們tāmenfàngxià事業shìyè全時quánshí跟隨gēnsuí。(5:1-11lìngjiànTài4:22de注釋zhùshì

西庇太Xībìtài 西庇太Xībìtài可能kěnéngshì撒羅米Sāluómǐde丈夫zhàngfuér撒羅米Sāluómǐ可能kěnéngshì耶穌Yēsūde母親mǔqīn馬利亞Mǎlìyàde姐妹jiěmèi如果Rúguǒshì這樣zhèyàng約翰Yuēhàn雅各Yǎgè就是jiùshì耶穌Yēsūde表兄弟biǎoxiōngdì。(Tài27:55,56;15:40,41;Yuē19:25lìngjiàn15:40de注釋zhùshì

雅各Yǎgè雅各Yǎgède兄弟xiōngdì約翰Yuēhàn 雅各Yǎgè兄弟xiōngdì約翰Yuēhànde名字míngzi總是zǒngshì同時tóngshí出現chūxiàn而且érqiězài大多數dàduōshù情況qíngkuàngxiàdōushì雅各Yǎgède名字míngzixiān出現chūxiànZhè表明biǎomíng可能kěnéngshì約翰Yuēhànde哥哥gēge。(Tài4:21;10:2;17:1;1:29;3:17;5:37;9:2;10:35,41;13:3;14:33;5:10;6:14;8:51;9:28,54;1:13

他們Tāmen立刻lìkè離開líkāile Zài這裡zhèlǐ20jiédōu出現chūxiànlezuò立刻lìkède希臘Xīlà語詞yǔcíeu·theʹos。Xiàng彼得Bǐdé安得烈Āndéliè一樣yíyàng雅各Yǎgè約翰Yuēhàn馬上mǎshàng接受jiēshòule耶穌Yēsūde邀請yāoqǐng全時quánshí跟隨gēnsuí

Zǒubiànle加利利Jiālìlìquánjìng 耶穌Yēsū開始kāishǐlezài加利利Jiālìlìde傳道chuándào旅程lǚchéngGēn同行tóngxíngdeshì剛剛gānggāng邀請yāoqǐngde門徒méntú彼得Bǐdé安得烈Āndéliè雅各Yǎgè約翰Yuēhàn。(Tài4:18-22lìngjiàn附錄FùlùA7

會堂Huìtáng Jiàn詞語Cíyǔ解釋jiěshì

教導Jiàodǎo……傳講chuánjiǎng 教導Jiàodǎotóng傳講chuánjiǎng教導Jiàodǎoshí不僅bùjǐnyào傳講chuánjiǎngmǒujiànshìháiyào指導zhǐdǎo解釋jiěshìchūlìngrén信服xìnfúde論據lùnjù以及yǐjí提供tígōng證據zhèngjù。(LìngjiànTài3:1;28:20de注釋zhùshì

好消息Hǎo xiāoxi 希臘語Xīlàyǔshìeu·ag·geʹli·on,zhèshì聖經Shèngjīng原文yuánwén出現chūxiàn這個zhège其他Qítā聖經Shèngjīng譯本yìběn這個zhègezuò福音fúyīn」。Gēn這個zhège希臘Xīlà語詞yǔcí相關xiāngguānde詞語cíyǔshìeu·ag·ge·li·stesʹ,通常tōngchángzuò傳福音者chuánfúyīnzhě」,意思yìsishì宣揚xuānyáng好消息hǎo xiāoxiderén」。(21:8;4:11腳注jiǎozhù提後Tí-Hòu4:5腳注jiǎozhù

敘利亞Xùlìyà Zhǐ羅馬Luómǎ帝國dìguóde敘利亞Xùlìyà行省xíngshěng外族人wàizúrénde地區dìqū位於wèiyú加利利Jiālìlìde北方běifāngzài大馬士革Dàmǎshìgé地中海Dìzhōng Hǎizhījiān

癲癇Diānxiánde 希臘語Xīlàyǔ原文yuánwénde字面zìmiàn意思yìsishìbèi月亮yuèliang打擊dǎjīde」。Dàn馬太Mǎtàishìcóng醫學yīxuéde角度jiǎodù使用shǐyòng這個zhègedebìngshì迷信míxìndezhèzhǒngbìnggēn月相yuèxiàng聯繫liánxìzài一起yìqǐ馬太Mǎtài馬可Mǎkě路加Lùjiā描述miáoshùde症狀zhèngzhuàng顯然xiǎnrángēn癲癇diānxián有關yǒuguān

德卡波利斯Dékǎ-bōlìsī Jiàn詞語Cíyǔ解釋jiěshì附錄FùlùB10

約旦河Yuēdàn Héde對岸duìʼàn 這裡Zhèlǐzhǐde顯然xiǎnránshì位於wèiyú約旦河Yuēdàn Hé東岸dōngʼànchēngwéi比利阿Bǐlìʼāyuán希臘Xīlà語詞yǔcípeʹran,意思yìsishìzàilìng一邊yìbiān」)de地區dìqū

多媒體資料

曠野Kuàngyě
曠野Kuàngyě

Zài聖經Shèngjīng原文yuánwénzhōngzuò曠野kuàngyěde詞語cíyǔ希伯來語Xībóláiyǔ:midh·barʹ;希臘語Xīlàyǔ:eʹre·mos)通常tōngchángzhǐ人煙rényān稀少xīshǎowèijīng開墾kāikěnde土地tǔdì這些zhèxiē地方dìfang常常chángchángshì灌木guànmù叢生cóngshēngde草原cǎoyuán甚至shènzhìshì牧草地mùcǎodìLìng方面fāngmiànzhèliǎng可以kěyǐzhǐxiàng沙漠shāmò一樣yíyàng沒有méiyǒushuǐde地區dìqū福音書Fúyīnshūzhōngdàode曠野kuàngyě通常tōngchángshìzhǐ猶地亞Yóudìyà曠野kuàngyě約翰Yuēhàncéngzài這個zhège曠野kuàngyě居住jūzhù傳道chuándào耶穌Yēsūzài這裡zhèlǐshòudào魔鬼móguǐ引誘yǐnyòu。(1:12

約旦河Yuēdàn Hé西岸xīʼàn的de猶地亞Yóudìyà曠野kuàngyě
約旦河Yuēdàn Hé西岸xīʼànde猶地亞Yóudìyà曠野kuàngyě

這個Zhège地區dìqūcǎo稀疏xīshū施浸者Shījìnzhě約翰Yuēhànzài這裡zhèlǐ開始kāishǐ傳道chuándào工作gōngzuò耶穌Yēsūzài這裡zhèlǐshòudào魔鬼móguǐ引誘yǐnyòu

聖殿Shèngdiàn的de外牆wàiqiáng上shang
聖殿Shèngdiànde外牆wàiqiángshang

撒但Sādàn可能kěnéngràng耶穌Yēsū實際shíjìzhànzài聖殿shèngdiànde外牆wàiqiángshangyòu聖殿shèngdiàndezuìgāochù]」,jiàotiào下去xiàqùdàn耶穌Yēsū具體jùtǐzhànde位置wèizhì無法wúfǎ確定quèdìng。「聖殿Shèngdiàn這個zhège可以kěyǐzhǐ整個zhěnggè聖殿shèngdiàn建築群jiànzhùqún因此yīncǐ耶穌Yēsū可能kěnéngshìzhànzài這個zhège建築群jiànzhùqúnde東南角dōngnánjiǎo(1),可能kěnéngzhànzài其他qítā角落jiǎoluò無論如何Wúlùn-rúhé如果rúguǒ沒有méiyǒu耶和華Yēhéhuá出手chūshǒuxiāngjiùcóng那麼nàmegāode地方dìfangtiào下去xiàqùdōu無疑wúyí

加利利海Jiālìlì Hǎi的de西北xīběi岸àn
加利利海Jiālìlì Hǎide西北xīběiàn

1.革尼撒勒Génísālè平原píngyuán這個Zhège三角洲sānjiǎozhōu土地tǔdì肥沃féiwòchángyuē5公里gōnglǐkuānyuē2.5公里gōnglǐ耶穌Yēsū就是jiùshìzàizhè一帶yídàide岸邊ànbiān行走xíngzǒushí邀請yāoqǐngle漁夫yúfū彼得Bǐdé安得烈Āndéliè雅各Yǎgè約翰Yuēhàngēn一起yìqǐ傳道chuándào。(Tài4:18-22

2.根據Gēnjù傳統chuántǒngde說法shuōfǎ耶穌Yēsūzài這裡zhèlǐ發表fābiǎo登山寶訓Dēngshān Bǎoxùn」。(Tài5:1;6:17,20

3.迦百農Jiābǎinóng耶穌Yēsūcéngzài迦百農Jiābǎinóngzhùxiàzhèngshìzàizhèzuòchénghuòzhèzuòchéng附近fùjìn遇見yùjiàn馬太Mǎtàide。(Tài4:13;9:1,9

加利利海Jiālìlì Hǎi的de魚yú
加利利海Jiālìlì Hǎide

聖經Shèngjīngdào加利利海Jiālìlì Hǎishíduōdào漁夫yúfū加利利海Jiālìlì Hǎi大約dàyuēyǒu18zhǒng其中qízhōng10zhǒngshì漁夫yúfūhuì捕撈bǔlāodeZhè10zhǒngàn商業shāngyè價值jiàzhífēnwéisān主要zhǔyào類別lèibiélèichēngwéibinny(這裡zhèlǐ顯示xiǎnshìde品種pǐnzhǒngjiào長頭䰾chángtóubā學名xuémíngshìBarbus longiceps)(1),屬於shǔyú鯉科lǐkēzài當地dāngdìyǒusān品種pǐnzhǒngZhèlèide嘴角zuǐjiǎodōuyǒu因此yīncǐ牠們tāmende閃米特Shǎnmǐtè名字míngzishìbiny,意思yìsishì鬚髮xūfà」。Zhèlèi軟體動物ruǎntǐ-dòngwù蝸牛wōniú小魚xiǎoyúwèishí長頭䰾chángtóubāde長度chángdù75厘米límǐ重量zhòngliàng超過chāoguò7公斤gōngjīnèrlèichēngwéimusht(這裡zhèlǐ顯示xiǎnshìde品種pǐnzhǒng學名xuémíngshìTilapia galilea)(2),gēn非洲鯽fēizhōujìyòumíng羅非魚luófēiyú吳郭魚wúguōyútóngzhǒngZhèlèide名稱míngchēngzài阿拉伯語Ālābóyǔde意思yìsishì梳子shūzi」,因為yīnwèi牠們tāmende背鰭bèiqíxiàng梳子shūzi一樣yíyàngZhèlèizài當地dāngdìyǒu品種pǐnzhǒng其中qízhōngzhǒngde長度chángdù45厘米límǐ重量zhòngliàng2公斤gōngjīnsānlèishì基尼烈Jīníliè沙丁魚shādīngyú這裡zhèlǐ顯示xiǎnshìde品種pǐnzhǒng學名xuémíngshìAcanthobrama terrae sanctae)(3),zhèlèide外形wàixínggēnzhǒng小型xiǎoxíng鯡魚fēiyú相似xiāngsì自古Zìgǔ以來yǐlái人們rénmendōuhuì鹽水yánshuǐ醃製yānzhìde方式fāngshì保存bǎocúnzhèlèi

撒Sā網wǎng
wǎng

加利利海Jiālìlì Hǎide漁夫yúfūhuì使用shǐyòngliǎngzhǒng手拋網shǒupāowǎngzhǒngshì網眼wǎngyǎn細小xìxiǎode漁網yúwǎngyònglái小魚xiǎoyúlìngzhǒngshì網眼wǎngyǎnjiàode漁網yúwǎngyònglái大魚dàyú手拋網Shǒupāowǎnggēn拖網tuōwǎngtóng使用shǐyòng拖網tuōwǎngshí通常tōngcháng需要xūyào至少zhìshǎotiáochuán並且bìngqiě需要xūyàorén合力hélì工作gōngzuò使用shǐyòng手拋網shǒupāowǎngshízhǐ需要xūyàorén可以kěyǐzhànzàichuánshang可以kěyǐzhànzài岸邊ànbiānhuòshuǐqiǎnde地方dìfang手拋網Shǒupāowǎngde直徑zhíjìng可能kěnéng至少zhìshǎoyǒu5邊緣biānyuánbǎngzhe石頭shítouhuò鉛塊qiānkuài如果Rúguǒpāowǎngde動作dòngzuò正確zhèngquèwǎngjiùhuìxiàngbiǎnpíngde圓盤yuánpán一樣yíyàngluòzài水面shuǐmiànshangBǎngzhe重物zhòngwùde邊緣biānyuánhuìxiānchén下去xiàqù接著jiēzhe整個zhěnggèwǎngchéndào水底shuǐdǐjiùhuìbèikùnzài裡面lǐmiàn漁夫Yúfū可能kěnénghuì潛入qiánrùshuǐzhōngcóngchénzàishuǐxiàdewǎngli出來chūlái可能kěnéng小心xiǎoxīndewǎngdàoànshangXiǎngyào有效yǒuxiàode使用shǐyòng手拋網shǒupāowǎngjiù需要xūyàoyǒuhěnhǎode技巧jìqiǎo體力tǐlì

公元Gōngyuán1世紀shìjì的de漁船yúchuán
公元Gōngyuán1世紀shìjìde漁船yúchuán

這個Zhège復原圖fùyuántúshì根據gēnjùtiáo公元gōngyuán1世紀shìjì漁船yúchuánde殘骸cánhái以及yǐjí古代gǔdàide馬賽克Mǎsàikè鑲嵌畫xiāngqiànhuà繪製huìzhìérchéngde漁船Yúchuánshìzài加利利海Jiālìlì Hǎi岸邊ànbiānde淤泥yūnízhōng出土chūtǔdeér馬賽克Mǎsàikè鑲嵌畫xiāngqiànhuàbèi發現fāxiànde地方dìfangshì海濱hǎibīn古鎮gǔzhèn米格達勒Mǐgédálèdejiān公元gōngyuán1世紀shìjìde民居mínjūZhèlèichuán可能kěnéngyǒu桅杆wéigānfān船員chuányuán可能kěnéngyǒurénshì槳手jiǎngshǒushìzhànzài船尾chuánwěixiǎo甲板jiǎbǎnshangde舵手duòshǒuChuánchángyuē8中間zhōngjiānkuānyuē2.3shēnyuē1.3Zhètiáochuán看來kànlái可以kěyǐ容納róngnà超過chāoguò13rén

修補Xiūbǔ漁網yúwǎng
修補Xiūbǔ漁網yúwǎng

Zài古代gǔdài漁網yúwǎngbìng便宜piányi保養bǎoyǎng漁網yúwǎngde工作gōngzuò容易róngyì漁夫Yúfūhuìyòng部分bùfen時間shíjiānlái修補xiūbǔ清洗qīngxǐshàigān漁網yúwǎngérměi回來huíláihòudōuyàozuò這些zhèxiē工作gōngzuò。(5:2馬太Mǎtàiyònglesāntóngde希臘Xīlà語詞yǔcíláizhǐ漁網yúwǎng意義Yìyìjiàoguǎngdeshìdiʹkty·on,看來kànlái可以kěyǐzhǐzhǒng類型lèixíngde漁網yúwǎng。(Tài4:21Lìngshìsa·geʹne,zhǐdeshìcóngchuánshangfàngdàoshuǐlide大型dàxíng拖網tuōwǎng。(Tài13:47,48Háiyǒushìam·phiʹble·stron,意思yìsishìrēng出去chūqùde東西dōngxi」,zhǐdeshìzhǒngjiàoxiǎode漁網yúwǎng漁夫Yúfūzhèzhǒng漁網yúwǎng出去chūqùshí看來kànláihuìzhànzàishuǐqiǎnde地方dìfanghuòànshang。(Tài4:18

加利利Jiālìlì的de漁船yúchuán殘骸cánhái
加利利Jiālìlìde漁船yúchuán殘骸cánhái

Zài1985dào1986年間niánjiānchǎng乾旱gānhàn導致dǎozhì加利利海Jiālìlì Hǎide水位shuǐwèi下降xiàjiàng使shǐtiáomáizài淤泥yūnízhōngde古船gǔchuánchūle部分bùfen船身chuánshēnZhètiáo古船gǔchuánde殘骸cánháicháng8.2kuān2.3zuìshēnde地方dìfang1.3考古學家Kǎogǔxuéjiāshuōzhètiáochuán建造jiànzàode時間shíjiānjiè公元前gōngyuánqián1世紀shìjìdào公元gōngyuán1世紀shìjìzhījiān現在Xiànzàichuánde殘骸cánháizài以色列Yǐsèliède博物館bówùguǎnli展出zhǎnchū這裡Zhèlǐyòng3D圖像túxiàng復原fùyuánle古船gǔchuánde原貌yuánmàoCóng3D圖像túxiàng可見kějiànzài兩千liǎngqiānniánqiánzhètiáochuánzàishuǐshang航行hángxíngshí可能kěnéng就是jiùshì這個zhège樣子yàngzide

公元Gōngyuán1世紀shìjì的de猶太Yóutài會堂huìtáng
公元Gōngyuán1世紀shìjìde猶太Yóutài會堂huìtáng

Zhè重現chóngxiànle古代gǔdài猶太Yóutài會堂huìtángde樣貌yàngmàozhōngde會堂huìtáng包含bāohánlezài迦姆拉Jiāmǔlā加馬拉Jiāmǎlā發現fāxiànde1世紀shìjì猶太Yóutài會堂huìtángde一些yìxiē建築jiànzhù特色tèsè迦姆拉Jiāmǔlā位於wèiyú加利利海Jiālìlì Hǎi東北方dōngběifāngyuē10公里gōnglǐde地方dìfang