馬太福音 23:1-39

23  shí耶穌Yēsūxiàng民眾mínzhòng門徒méntú講話jiǎnghuàshuō  「抄經士Chāojīngshì法利賽Fǎlìsàipài自行zìxíngzuòzài摩西Móxīde位子wèizishang  所以Suǒyǐ他們tāmen告訴gàosu你們nǐmende一切yíqiè你們nǐmendōuyàozuòdōuyào遵守zūnshǒuquè不要búyào仿效fǎngxiào他們tāmende行為xíngwéi因為yīnwèi他們tāmenzhǐhuìshuōhuìzuò+  他們Tāmenkǔn沉重chénzhòngde擔子dànzifàngzài別人biérénde肩膀jiānbǎngshang+自己zìjǐquèkěnyònggēn指頭zhǐtoupèng一下yíxià+  他們Tāmende所作所為suǒzuò-suǒwéi全都quándōushìzuògěirénkànde+他們Tāmennòngkuānle護身hùshēnde經文jīngwén匣子xiázi+háijiāchángle衣服yīfude穗邊suìbiān+  他們Tāmen喜歡xǐhuan晚宴wǎnyànde上座shàngzuò會堂huìtánglide前座qiánzuò+  喜歡xǐhuan別人biérénzài市集shìjí廣場guǎngchǎngshang恭敬gōngjìngdexiàng他們tāmen問好wènhǎohái喜歡xǐhuan別人biérénchēng他們tāmenwéi拉比Lābǐ』。  可是Kěshì你們nǐmen不要búyào接受jiēshòu拉比Lābǐde尊稱zūnchēng因為yīnwèi只有zhǐyǒuwèishì你們nǐmende老師lǎoshī+』,你們nǐmen全都quándōushì弟兄dìxiong  你們Nǐmen不要búyào尊稱zūnchēngshang任何rènhérénwéi』,因為yīnwèi只有zhǐyǒuwèishì你們nǐmende+』,就是jiùshì天父Tiānfù 10  你們Nǐmen不要búyào接受jiēshòu領袖lǐngxiùde尊稱zūnchēng因為yīnwèi你們nǐmende領袖lǐngxiù只有zhǐyǒuwèi就是jiùshì基督Jīdū+ 11  你們Nǐmen中間zhōngjiānzuìde必須bìxūzuò你們nǐmende僕人púrén+ 12  Shéi抬高táigāo自己zìjǐjiùhuìbèi貶低biǎndī+shéi謙卑qiānbēi下來xiàlái*jiùhuìbèi抬高táigāo+ 13  「抄經士Chāojīngshì法利賽Fǎlìsàipàia你們nǐmen這些zhèxiē虛偽xūwěiderényǒuhuòle因為Yīnwèi你們nǐmenzài眾人zhòngrén面前miànqiántiānshang王國Wángguódeménguān起來qǐlái自己zìjǐ進去jìnqùliánxiǎngyào進去jìnqùderén你們nǐmenzhǔn他們tāmen進去jìnqù+ 14  --- 15  「抄經士Chāojīngshì法利賽Fǎlìsàipàia你們nǐmen這些zhèxiē虛偽xūwěiderén+yǒuhuòle因為Yīnwèi你們nǐmen橫越héngyuè海洋hǎiyáng陸地lùdì使shǐrén歸信guīxìnděng歸信guīxìnle你們nǐmenjiù使shǐ你們nǐmen加倍jiābèiyǒuzuì使shǐgènggāibèidiūjìn欣嫩Xīnnèn Gǔ 16  「你們Nǐmen這些zhèxiē瞎眼xiāyǎnde嚮導xiàngdǎo+yǒuhuòle你們Nǐmenshuō:『Shéizhǐzhe聖殿shèngdiàn發誓fāshì可以kěyǐ算數suànshùshéizhǐzhe聖殿shèngdiànlide黃金huángjīn發誓fāshìjiù必須bìxū遵守zūnshǒu誓言shìyán+。』 17  你們Nǐmen這些zhèxiē蠢材chǔncái瞎子xiāzi到底Dàodǐgèng重要zhòngyàoneShì黃金huángjīnne還是Háishi使shǐ黃金huángjīn成聖chéngshèngde聖殿shèngdiànne 18  你們Nǐmenháishuō:『Shéizhǐzhe祭壇jìtán發誓fāshì+可以kěyǐ算數suànshùshéizhǐzhe祭壇jìtánshangde祭物jìwù*發誓fāshìjiù必須bìxū遵守zūnshǒu誓言shìyán。』 19  你們Nǐmen這些zhèxiē瞎子xiāzi到底Dàodǐgèng重要zhòngyàoneShì祭物jìwùne還是Háishi使shǐ祭物jìwù成聖chéngshèngde祭壇jìtánne 20  所以Suǒyǐzhǐzhe祭壇jìtán發誓fāshìdejiù等於děngyúzhǐzhe祭壇jìtán祭壇jìtánshangde一切yíqiè發誓fāshì 21  zhǐzhe聖殿shèngdiàn發誓fāshìdejiù等於děngyúzhǐzhe聖殿shèngdiànzhùzài聖殿shèngdiànde+上帝Shàngdì發誓fāshì 22  zhǐzhetiān發誓fāshìdejiù等於děngyúzhǐzhe上帝Shàngdìde寶座bǎozuòzuòzài寶座bǎozuòshangde發誓fāshì+ 23  「抄經士Chāojīngshì法利賽Fǎlìsàipàia你們nǐmen這些zhèxiē虛偽xūwěiderényǒuhuòle因為Yīnwèi你們nǐmen薄荷bòhe蒔蘿shíluó孜然zīrán交納jiāonàshífēnzhī+法典fǎdiǎnshanggèng重大zhòngdàdeshì就是jiùshì公正gōngzhèng+憐憫liánmǐn+忠信zhōngxìn*反而fǎnʼér漠視mòshìleQiánlèideshì固然gùrányàozuòdànhòulèideshìgènggāi漠視mòshì+ 24  你們Nǐmen這些zhèxiē瞎眼xiāyǎnde嚮導xiàngdǎo+蚊蟲wénchóng+你們nǐmenjiù出來chūlái駱駝luòtuo+反倒fǎndàotūn下去xiàqù 25  「抄經士Chāojīngshì法利賽Fǎlìsàipàia你們nǐmen這些zhèxiē虛偽xūwěiderényǒuhuòle因為Yīnwèi你們nǐmenjìng杯盤bēipánde外面wàimiàn+裡面lǐmiànquèchéng滿mǎnle貪婪tānlán*+放縱fàngzòng+ 26  瞎眼Xiāyǎnde法利賽Fǎlìsàipàiayàoxiānjìng杯盤bēipánde裡面lǐmiàn這樣zhèyàng外面wàimiànhuì潔淨jiéjìng 27  「抄經士Chāojīngshì法利賽Fǎlìsàipàia你們nǐmen這些zhèxiē虛偽xūwěiderén+yǒuhuòle因為Yīnwèi你們nǐmen好像hǎoxiàngshuāle白灰báihuīde墳墓fénmù+外面wàimiàn好看hǎokàn裡面lǐmiànquè充滿chōngmǎn死人sǐrénde骨頭gǔtouzhǒng不潔bùjiéde東西dōngxi 28  同樣Tóngyàng你們nǐmende外表wàibiǎozàirén看來kànláishì正義zhèngyìde其實qíshí內心nèixīn充滿chōngmǎn虛偽xūwěi不法bùfǎ+ 29  「抄經士Chāojīngshì法利賽Fǎlìsàipàia你們nǐmen這些zhèxiē虛偽xūwěiderén+yǒuhuòle因為Yīnwèi你們nǐmen修建xiūjiàn先知xiānzhīdefén裝飾zhuāngshì正義zhèngyìderénde墓穴mùxué+ 30  háishuō:『我們Wǒmen要是yàoshihuózài我們wǒmen祖先zǔxiānde時代shídài一定yídìnghuìgēn他們tāmen一起yìqǐ殺害shāhài先知xiānzhī分擔fēndān他們tāmende血債xuèzhài。』 31  這樣Zhèyàng你們nǐmenjiù等於děngyú承認chéngrèn自己zìjǐshì殺害shāhài先知xiānzhīderénde子孫zǐsūnle+ 32  你們Nǐmen只管zhǐguǎn仿效fǎngxiào你們nǐmende祖先zǔxiān直到zhídào惡貫滿盈èguàn-mǎnyíngba 33  「你們Nǐmen這些zhèxiēshé毒蛇dúshéde子孫zǐsūna+你們nǐmenzěnnéng逃避táobì判決pànjuébèidiūjìn欣嫩Xīnnèn Gǔne+ 34  因此Yīncǐ現在xiànzàipài先知xiānzhī+智者zhìzhě導師dǎoshī+dào你們nǐmen這裡zhèlǐláiYǒude你們nǐmenhuìshā+zài木柱mùzhùshang處決chǔjuéyǒude你們nǐmenhuìzài會堂huìtángli鞭打biāndǎ+cóngchéng迫害pòhài+dàolìngchéng 35  這樣Zhèyàngshang所有suǒyǒu正義zhèngyìderénbèishāde血債xuèzhàidōuyàoyóu你們nǐmen償還chánghuán*cóng正義zhèngyìde亞伯Yàbó+開始kāishǐdào巴拉加Bālājiāde兒子érzi撒迦利亞Sājiālìyà為止wéizhǐ這個zhège撒迦利亞Sājiālìyà就是jiùshì你們nǐmenzài聖殿shèngdiàn祭壇jìtánzhījiān殺害shāhàide+ 36  實在shízài告訴gàosu你們nǐmenzhèdàirényàowèi所有suǒyǒu這些zhèxiēshì承擔chéngdān責任zérèn 37  「耶路撒冷Yēlùsālěng耶路撒冷Yēlùsālěng常常chángcháng殺害shāhài先知xiānzhīyòuyòng石頭shítoufèngpàidào這裡zhèlǐláiderén+多少duōshaoxiǎngde兒女érnǚ聚集jùjí起來qǐláijiùxiàng小雞xiǎojī聚集jùjídào翅膀chìbǎng底下dǐxia但是Dànshì你們nǐmen願意yuànyì+ 38  Kàn你們Nǐmende聖殿shèngdiànbèi拋棄pāoqìliúgěi你們nǐmen自己zìjǐle+ 39  告訴gàosu你們nǐmencóngjīn以後yǐhòu你們nǐmenjuéhuìzài看見kànjiàn直到zhídào你們nǐmenshuō:『Fèng耶和華Yēhéhuádemíngérláiderényǒule+』」

腳注

Yòu心裡xīnlǐ謙卑qiānbēi」。
直譯Zhíyì禮物lǐwù」。
Yòu信心xìnxīn」。
Yòu劫掠jiélüè」。
Yòuliúzàishang正義zhèngyìdexuè全都quándōuyàoguīdào你們nǐmen身上shēnshang」。

注釋

自行Zìxíngzuòzài摩西Móxīde位子wèizishang Yòu自命zìmìnggēn摩西Móxīyǒu一樣yíyàngde地位dìwèi」。抄經士Chāojīngshì法利賽派Fǎlìsàipài越權yuèquán行事xíngshì聲稱shēngchēng他們tāmengēn摩西Móxī一樣yíyàngyǒuquán解釋jiěshì上帝Shàngdìde法律fǎlǜ

沉重Chénzhòngde擔子dànzi 看來Kànláizhǐràng人們rénmen難以nányǐ承受chéngshòude規定guīdìng口頭kǒutóu傳統chuántǒng

kěnyònggēn指頭zhǐtoupèng一下yíxià 這個Zhège說法shuōfǎ看來kànláishì形容xíngróng那些nàxiē重擔zhòngdànfàngzài民眾mínzhòng身上shēnshangde宗教zōngjiào領袖lǐngxiù根本gēnběn願意yuànyìràng民眾mínzhòng輕鬆qīngsōng一點yìdiǎnr哪怕nǎpà小小xiǎoxiǎode規定guīdìngdōukěn撤銷chèxiāo

護身Hùshēnde經文jīngwén匣子xiázi 這些Zhèxiē皮製pízhìdexiǎo匣子xiázilizhuāngzhe法典fǎdiǎndeduàn經文jīngwénChū13:1-10,11-16;Shēn6:4-9;11:13-21),猶太Yóutài男子nánzǐhuì這些zhèxiēxiǎo匣子xiázidàizàiéshang左臂zuǒbìshang以色列人Yǐsèlièrényǒu這個zhège傳統chuántǒngshì因為yīnwèi他們tāmen按照ànzhào字面zìmiàn意思yìsi理解lǐjiě上帝Shàngdìzài出埃及記Chūʼāijíjì13:9,16以及yǐjí申命記Shēnmìngjì6:811:18gěirénde指示zhǐshì耶穌Yēsū批評pīpíng那些nàxiē宗教zōngjiào領袖lǐngxiù因為yīnwèi他們tāmen為了wèile引人注目yǐnrén zhùmùérnòngkuānle經文jīngwén匣子xiázi因為yīnwèi他們tāmen錯誤cuòwùde經文jīngwén匣子xiázi當作dàngzuò護身符hùshēnfú

Jiāchángle衣服yīfude穗邊suìbiān Zài民數記Mínshùjì15:38-40上帝Shàngdì吩咐fēnfù以色列人Yǐsèlièrénzài衣服yīfude邊緣biānyuánshangféng穗邊suìbiānDàn為了wèilezuògěirénkàn抄經士chāojīngshì法利賽派Fǎlìsàipài穗邊suìbiānzuòde其他qítāréndōucháng

前座Qiánzuò Yòuzuìhǎode座位zuòwèi」。這些Zhèxiē特別tèbiéde座位zuòwèi可能kěnéngshìliúgěi會堂huìtáng主管zhǔguǎn貴賓guìbīnděng顯要xiǎnyào人物rénwùde他們Tāmen看來kànláihuìzuòzài經卷jīngjuànde附近fùjìnshì會堂huìtángli所有suǒyǒuréndōunéngkàndàode地方dìfang

市集Shìjí廣場guǎngchǎng Zài這裡zhèlǐ希臘Xīlà語詞yǔcía·go·raʹzhǐdeshì開闊kāikuòde場地chǎngdìZài古代gǔdài中東Zhōngdōng地區dìqū以及yǐjí希臘Xīlà羅馬Luómǎ世界shìjiède城鎮chéngzhèn市集shìjí廣場guǎngchǎng既是jìshì買賣mǎimai活動huódòngde中心zhōngxīnshì公眾gōngzhòng集會jíhuìde地方dìfang

拉比Lābǐ 字面Zìmiàn意思yìsishìde偉人wěirén」,yuán意思yìsiwéi偉大wěidàde希伯來Xībólái語詞yǔcírav。「拉比Lābǐzài日常rìcháng談話tánhuàzhōngzhǐ老師lǎoshī」(Yuē1:38),dànbèiyòngzuò榮譽róngyù頭銜tóuxián一些Yìxiēyǒu學問xuéwenderén例如lìrú抄經士chāojīngshì法典fǎdiǎnde導師dǎoshī往往wǎngwǎng要求yāoqiú別人biérényòng這個zhège頭銜tóuxiánlái稱呼chēnghu他們tāmen

耶穌Yēsūzài這裡zhèlǐzhǐchūrén應該yīnggāiyòngzuò宗教zōngjiàohuò其他qítā方面fāngmiànde榮譽róngyù頭銜tóuxián稱呼chēnghurén

領袖Lǐngxiù zuò領袖lǐngxiùde希臘Xīlà語詞yǔcíshì8jiézhōng老師lǎoshīde同義詞tóngyìcí這裡zhèlǐzhǐwèirén提供tígōng指引zhǐyǐn教導jiàodǎode宗教zōngjiào領袖lǐngxiù當時Dāngshí這個zhège可能kěnéngbèiyòngzuò宗教zōngjiào頭銜tóuxián既然Jìrán沒有méiyǒu任何rènhé不完美bùwánměiderénnéngzuòzhēn基督徒Jīdūtúde領袖lǐngxiù因此yīncǐ只有zhǐyǒu耶穌Yēsūcáipèideshàng這個zhège頭銜tóuxián

基督Jīdū Zhèshì頭銜tóuxián意思yìsishìshòu任命rènmìngderénhuò受膏者shòugāozhě」。Zài希臘語Xīlàyǔ原文yuánwénzhōng這裡zhèlǐde基督Jīdū前面qiánmiànyǒu定冠詞dìngguàncí這個zhège做法zuòfǎshì為了wèile表明biǎomíng耶穌Yēsū就是jiùshì上帝Shàngdì承諾chéngnuòpàiláide彌賽亞Mísàiyà就是jiùshì上帝Shàngdì特別tèbié任命rènmìngde那個nàgerén。(LìngjiànTài1:12:4de注釋zhùshì

僕人Púrén JiànTài20:26de注釋zhùshì

你們Nǐmen……yǒuhuòle Cóngzhèjié經文jīngwén開始kāishǐ耶穌Yēsū一連yìlián宣告xuāngào當時dāngshíde宗教zōngjiào領袖lǐngxiùyǒuhuòlebìng他們tāmenchēngwéi虛偽xūwěiderén瞎眼xiāyǎnde嚮導xiàngdǎo」。

虛偽Xūwěiderén JiànTài6:2de注釋zhùshì

有些Yǒuxiē抄本chāoběn加插jiāchāle以下yǐxiàdehuà:「抄經士Chāojīngshì法利賽派Fǎlìsàipàia你們nǐmen這些zhèxiē虛偽xūwěiderényǒuhuòle因為Yīnwèi你們nǐmen侵吞qīntūn寡婦guǎfude房子fángzi而且érqiě裝模作樣zhuāngmú-zuòyàngzuò冗長rǒngchángde禱告dǎogàoWèi你們nǐmenyàoshòugèng嚴厲yánlìde判決pànjué。」但是Dànshìzuì早期zǎoqīzuì重要zhòngyàode抄本chāoběndōu沒有méiyǒu這些zhèxiēhuà不過Búguò馬可福音Mǎkě Fúyīn12:40路加福音Lùjiā Fúyīn20:47記載jìzǎile類似lèisìdehuàshì上帝Shàngdì指引zhǐyǐnrénxiěxiàde聖經Shèngjīngde部分bùfen。(Lìngjiàn附錄FùlùA3

歸信Guīxìn Zhǐ外族人wàizúrén改信gǎixìn猶太教Yóutàijiàozuò歸信guīxìnde希臘Xīlà語詞yǔcíshìpro·seʹly·tos,zài使徒行傳Shǐtú Xíngzhuàn2:10翻譯fānyìwéi歸信guīxìn猶太教Yóutàijiàoderén」。Zài歸信guīxìnderén當中dāngzhōng男子nánzǐdōuhuì接受jiēshòu割禮gēlǐ

使Shǐ……gāibèidiūjìn欣嫩谷Xīnnèn Gǔ 直譯Zhíyì使shǐ……成為chéngwéi欣嫩谷Xīnnèn Gǔzhī」,意思yìsishì使shǐ成為chéngwéi應該yīnggāishòudào永遠yǒngyuǎn毀滅huǐmièderén。(Lìngjiàn詞語Cíyǔ解釋jiěshì欣嫩谷Xīnnèn Gǔ」)

你們Nǐmen這些zhèxiē蠢材chǔncái瞎子xiāzi Yòu:「你們Nǐmen這些zhèxiē瞎眼xiāyǎnde蠢材chǔncái!」Zài聖經Shèngjīngli,「蠢材chǔncái通常tōngchángzhǐ那些nàxiējiǎng道理dàolǐderén他們tāmen漠視mòshì道德dàodé行事xíngshìgēn上帝Shàngdìde正義zhèngyì標準biāozhǔn背道而馳bèidàoʼérchí

成聖Chéngshèng Jiàn詞語Cíyǔ解釋jiěshì

薄荷bòhe蒔蘿shíluó孜然zīrán交納jiāonàshífēnzhī 摩西Móxī法典fǎdiǎn規定guīdìng以色列人Yǐsèlièrényàoxiànshàng收成shōuchengdeshífēnzhī。(27:30;Shēn14:22Dàn法典fǎdiǎn沒有méiyǒu明文míngwén規定guīdìngrényào薄荷bòhe蒔蘿shíluó孜然zīránděng香料xiāngliào交納jiāonàshífēnzhī儘管Jǐnguǎn如此rúcǐ耶穌Yēsūzài這裡zhèlǐ批評pīpíngdebìngshì這個zhège傳統chuántǒng事實Shìshíshangshìzài譴責qiǎnzé抄經士chāojīngshì法利賽派Fǎlìsàipài因為yīnwèi他們tāmen專注zhuānzhù法典fǎdiǎnde細節xìjiéquè沒有méiyǒu倡導chàngdǎo法典fǎdiǎn背後bèihòude原則yuánzé例如lìrú公正gōngzhèng憐憫liánmǐn忠信zhōngxìn

蚊蟲Wénchóng你們nǐmenjiù出來chūlái駱駝luòtuo反倒fǎndàotūn下去xiàqù Zài以色列人Yǐsèlièrénsuǒzhīde不潔bùjié生物shēngwùzhōng蚊蟲wénchóng差不多chàbuduōshìzuìxiǎode駱駝luòtuoshìzuìde。(11:4,21-24Zài這裡zhèlǐ耶穌Yēsūyòng誇張kuāzhāng諷刺fěngcìde修辭法xiūcífǎ描述miáoshù宗教zōngjiào領袖lǐngxiùde所作所為suǒzuò-suǒwéi他們Tāmen方面fāngmiàn飲料yǐnliàolide蚊蟲wénchóng出來chūlái以免yǐmiǎnzài禮儀lǐyíshangbiànde不潔bùjiélìng方面fāngmiànquè完全wánquán漠視mòshìle法典fǎdiǎnshanggèng重大zhòngdàdeshìzhèjiù好像hǎoxiàng駱駝luòtuotūn下去xiàqù一樣yíyàng

Shuāle白灰báihuīde墳墓fénmù Zài以色列Yǐsèliè人們rénmen通常tōngchánghuìgěi墳墓fénmùshuāshàng白灰báihuīZhèzhǒng做法zuòfǎshì為了wèile提醒tíxǐng路過lùguòderén免得miǎnde他們tāmen小心xiǎoxīnpèngdào墳地féndì結果jiéguǒzài禮儀lǐyíshangbiànde不潔bùjié。(Mín19:16猶太教Yóutàijiàode密西拿Mìxīnáshuō人們rénmenhuìzàiměinián逾越節Yúyuèjiédeyuèqián這樣zhèyàngzuò耶穌Yēsūzài這裡zhèlǐyòngshuāle白灰báihuīde墳墓fénmù象徵xiàngzhēng虛偽xūwěi

不法Bùfǎ JiànTài24:12de注釋zhùshì

墓穴Mùxué Yòu紀念墓jìniànmù」。(Lìngjiàn詞語Cíyǔ解釋jiěshì紀念墓Jìniànmù」)

仿效Fǎngxiào你們nǐmende祖先zǔxiān直到zhídào惡貫滿盈èguàn-mǎnyíng Yòu完成wánchéng你們nǐmen祖先zǔxiānshàngwèi完成wánchéngdeshì」。原文Yuánwénshì慣用語guànyòngyǔ字面zìmiàn意思yìsishìzhuāng滿mǎn別人biérénhái沒有méiyǒuzhuāng滿mǎnde」。Zài這裡zhèlǐ耶穌Yēsūshìzài吩咐fēnfù猶太Yóutài宗教zōngjiào領袖lǐngxiù完成wánchéng他們tāmende祖先zǔxiānháiméizuòwándeshì其實Qíshí耶穌Yēsūshìzàishuōfǎnhuà預告yùgào他們tāmenhuì殺害shāhàijiùxiàng以往yǐwǎng他們tāmende祖先zǔxiān殺害shāhài上帝Shàngdìde先知xiānzhī一樣yíyàng

你們Nǐmen這些zhèxiēshé毒蛇dúshéde子孫zǐsūna最初Zuìchūdetiáoshé撒但Sādàn12:9),可以kěyǐshuōshì所有suǒyǒu反對fǎnduì正確zhèngquè崇拜chóngbàiderénde祖先zǔxiān因此Yīncǐ耶穌Yēsū那些nàxiē宗教zōngjiào領袖lǐngxiùchēngwéi毒蛇dúshéde子孫zǐsūn非常fēicháng恰當qiàdàng。(Yuē8:44;約一Yuē-Yī3:12Rén如果rúguǒbèi他們tāmende邪惡xiéʼèsuǒ毒害dúhàigēn上帝Shàngdìde關係guānxìjiùhuìshòudào嚴重yánzhòngde破壞pòhuài施浸者Shījìnzhě約翰Yuēhàn同樣tóngyàngyòngguo毒蛇dúshéde子孫zǐsūn這個zhège說法shuōfǎ。(Tài3:7

欣嫩谷Xīnnèn Gǔ JiànTài5:22de注釋zhùshì以及yǐjí詞語Cíyǔ解釋jiěshì

導師Dǎoshī Yòuyǒu學識xuéshíderén」。這裡Zhèlǐde希臘Xīlà語詞yǔcígram·ma·teusʹzàiyòngláizhǐ猶太人Yóutàirén當中dāngzhōngde法典fǎdiǎn導師dǎoshīshí通常tōngchángzuò抄經士chāojīngshì」。不過Búguòzài這裡zhèlǐ耶穌Yēsūyòng這個zhègeláizhǐde門徒méntújiāngpài他們tāmen出去chūqù教導jiàodǎo民眾mínzhòng

會堂Huìtáng Jiàn詞語Cíyǔ解釋jiěshì

Cóng正義zhèngyìde亞伯Yàbó開始kāishǐdào……撒迦利亞Sājiālìyà為止wéizhǐ 耶穌Yēsūdehuà涵蓋hángàile希伯來語Xībóláiyǔ經卷jīngjuàndàode所有suǒyǒuwèi耶和華Yēhéhuázuò見證jiànzhèngérbèishāderéncóng創世記Chuàngshìjì4:8dàode亞伯Yàbódào歷代志下Lìdàizhì Xià24:20dàode撒迦利亞SājiālìyàZài猶太人Yóutàirén傳統chuántǒngde聖經Shèngjīng正典zhèngdiǎnli創世記Chuàngshìjìshìjuànshū歷代志Lìdàizhìshì最後zuìhòujuàn因此Yīncǐ耶穌Yēsūshuōcóng……亞伯Yàbó開始kāishǐdào……撒迦利亞Sājiālìyà為止wéizhǐ」,jiù等於děngyúzàishuōcóng一例yílìdào最後zuìhòu一例yílì」。

巴拉加Bālājiāde兒子érzi 根據Gēnjù歷代志下Lìdàizhì Xià24:20這裡zhèlǐdàode撒迦利亞Sājiālìyàshì祭司jìsī耶何耶大Yēhéyēdàde兒子érzi」。Yǒurén認為rènwéi可能kěnéng耶何耶大Yēhéyēdàgēn聖經Shèngjīnglide一些yìxiērén一樣yíyàngyǒuliǎng名字míngzi比較bǐjiàoTài9:92:14),可能kěnéng巴拉加Bālājiāshì撒迦利亞Sājiālìyàde祖父zǔfùhuògèng久遠jiǔyuǎnde祖先zǔxiān

Shì你們nǐmen……殺害shāhàide 雖然Suīrán這些zhèxiē猶太Yóutài宗教zōngjiào領袖lǐngxiù沒有méiyǒu實際shíjì殺害shāhài撒迦利亞Sājiālìyà耶穌Yēsūquèshuō他們tāmen應該yīnggāi承擔chéngdān責任zérèn因為yīnwèi他們tāmengēn祖先zǔxiān一樣yíyàng心懷xīnhuái殺機shājī。(18:24

Zài聖殿shèngdiàn祭壇jìtánzhījiān 這裡Zhèlǐde聖殿shèngdiàn特指tèzhǐ包含bāohán聖所shèngsuǒ至聖所zhìshèngsuǒde建築物jiànzhùwù全燒祭Quánshāojìde祭壇jìtánjiù位於wèiyúzhèzuò建築物jiànzhùwùde入口rùkǒu前方qiánfāng這個zhège地方dìfangshì內院nèiyuànde部分bùfen。(Lìngjiàn附錄FùlùB8歷代志下Lìdàizhì Xià24:21shuō撒迦利亞Sājiālìyàshìzài耶和華Yēhéhuá聖殿shèngdiàn泛指fànzhǐ整個zhěnggè聖殿shèngdiàn建築群jiànzhùqúnde院子yuànzilibèi殺害shāhàideZhègēn耶穌Yēsūdàodeshì地點dìdiǎn一致yízhì

實在Shízài JiànTài5:18de注釋zhùshì

耶路撒冷Yēlùsālěng耶路撒冷Yēlùsālěng 根據Gēnjù路加福音Lùjiā Fúyīn13:34耶穌Yēsū先前xiānqiánzài比利阿Bǐlìʼāshuōguo類似lèisìdehuà不過Búguòzhè耶穌Yēsūdezhèfānhuàshìzài尼散月Nísànyuè十一shíyīshuōde當時dāngshíshìzàishang執行zhíxíng傳道chuándào職務zhíwùde最後zuìhòuzhōu。(Lìngjiàn附錄FùlùA7

Kàn JiànTài1:23de注釋zhùshì

Bèi拋棄pāoqìliúgěi你們nǐmen自己zìjǐle 有些Yǒuxiē古抄本gǔchāoběnzàizhèhuàli加插jiāchāle荒廢huāngfèi因此yīncǐzuò成為chéngwéi廢墟fèixūliúgěi你們nǐmen自己zìjǐle」。

耶和華Yēhéhuá 這裡Zhèlǐ引用yǐnyòngdeshì詩篇Shīpiān118:26zài希伯來語Xībóláiyǔ原文yuánwénli經文jīngwén出現chūxiànle代表dàibiǎo上帝Shàngdì名字míngzide希伯來Xībólái輔音fǔyīn字母zìmǔ相當xiāngdāng英語YīngyǔdeYHWH)。(Lìngjiàn附錄FùlùC)

多媒體資料

經文Jīngwén匣子xiázi
經文Jīngwén匣子xiázi

經文Jīngwén匣子xiázishìzhǒng皮製pízhìdexiǎo匣子xiázi裡面lǐmiànzhuāngzhe一些yìxiē羊皮yángpí紙條zhǐtiáo上面shàngmiànxiězhe聖經Shèngjīngdeduàn經文jīngwén分別fēnbiéshì出埃及記Chūʼāijíjì13:1-10,11-16;申命記Shēnmìngjì6:4-9;11:13-21猶太人Yóutàiréncóng巴比倫Bābǐlún獲釋huòshìhuíxiānghòu漸漸jiànjiàn發展fāzhǎnchū佩戴pèidài經文jīngwén匣子xiázide習俗xísú猶太Yóutài男子nánzǐhuìzài晨禱chéndǎoshí佩戴pèidàizhèzhǒng匣子xiázi只有zhǐyǒu節期jiéqī安息日Ānxīrì除外chúwài左邊Zuǒbiande照片zhàopiàn展示zhǎnshìle公元gōngyuán1世紀shìjìde經文jīngwén匣子xiázishìzài庫姆蘭Kùmǔlán古姆蘭Gǔmǔlánde洞穴dòngxuéli發現fāxiàndeZhèzhǒng經文jīngwén匣子xiázi原本yuánběnde樣子yàngzi可能kěnénggēn右邊yòubiande圖畫túhuà類似lèisì

晚宴Wǎnyàn的de上座shàngzuò
晚宴Wǎnyànde上座shàngzuò

Zài公元gōngyuán1世紀shìjì人們rénmen通常tōngchánghuìxiétǎngzàizhuōpáng用餐yòngcān用餐Yòngcānderénhuì左手zuǒshǒuzhīzài軟墊ruǎndiànshangyòng右手yòushǒu東西dōngxichī按照Ànzhào希臘Xīlà羅馬Luómǎde習俗xísú用餐yòngcānde房間fángjiānli通常tōngchángyǒuzhāng低矮dīʼǎide餐桌cānzhuō旁邊pángbiān圍繞wéiràozhesānzhāng臥榻wòtà羅馬人Luómǎrénzhèzhǒng餐廳cāntīngchēngwéisān臥榻wòtà餐廳cāntīng」(拉丁語Lādīngyǔshìtriclinium,yuán意思yìsiwéiyǒusānzhāng臥榻wòtàde房間fángjiānde希臘Xīlà語詞yǔcí)。Zhèzhǒng座位zuòwèi安排ānpái通常tōngcháng可以kěyǐràng9rén用餐yòngcānměizhāng臥榻wòtà3rén不過búguò後來hòulái人們rénmen往往wǎngwǎng使用shǐyòngjiàochángde臥榻wòtàlái容納róngnàgèngduōrén根據Gēnjù傳統chuántǒng餐廳cāntīngli各個gègè臥榻wòtàde位置wèizhì代表dàibiǎotóngde等級děngjízhāng地位dìwèizuì(A),zhāng地位dìwèi居中jūzhōng(B),zhāng地位dìwèizuìgāo(C)。Tóngzhāng臥榻wòtàshangde各個gègè座位zuòwèi代表dàibiǎotóngde地位dìwèi中間zhōngjiānderén地位dìwèigāo右邊yòubianderén左邊zuǒbianderénDànzài正式zhèngshìde宴席yànxíshang主人zhǔrén一般yìbānzuòzài地位dìwèizuìde臥榻wòtàshangzuì左邊zuǒbiande座位zuòwèi(1),ér上座shàngzuò就是jiùshì中間zhōngjiān臥榻wòtàshangzuì靠近kàojìn主人zhǔrénde座位zuòwèi(2)。雖然Suīrán清楚qīngchu猶太人Yóutàirénzàiduō程度chéngdùshang採納cǎinàle這個zhège習俗xísúdàn看來kànlái耶穌Yēsū確實quèshíjiè這個zhège習俗xísúlái教導jiàodǎo門徒méntúyào謙卑qiānbēi

會堂Huìtáng裡li的de前座qiánzuò
會堂Huìtánglide前座qiánzuò

這裡Zhèlǐyòng3D圖像túxiàng復原fùyuánle古代gǔdài猶太Yóutài會堂huìtángde樣貌yàngmào依據yījùdeshì迦姆拉Jiāmǔlā加馬拉Jiāmǎlāzuò公元gōngyuán1世紀shìjì猶太Yóutài會堂huìtángde遺址yízhǐ迦姆拉城Jiāmǔlā Chéng位於wèiyú加利利海Jiālìlì Hǎi東北dōngběiyuē10公里gōnglǐchù因為Yīnwèi沒有méiyǒu任何rènhézuò1世紀shìjìde猶太Yóutài會堂huìtáng完好wánhǎo無損wúsǔnde存留cúnliú至今zhìjīn所以suǒyǐ無法wúfǎ確定quèdìng當時dāngshí猶太Yóutài會堂huìtángde所有suǒyǒu建築jiànzhù細節xìjié這裡Zhèlǐ展示zhǎnshìde一些yìxiē建築jiànzhù細節xìjié可能kěnéngzài當時dāngshíde許多xǔduō猶太Yóutài會堂huìtánglidōunéngkàndào

1.會堂Huìtánglide前座qiánzuò就是jiùshìzuìhǎode座位zuòwèi可能kěnéngzài講台jiǎngtáide上面shàngmiànhuò附近fùjìn

2.講台Jiǎngtái宣讀xuāndú聖經Shèngjīngde地方dìfangMěi會堂huìtángli講台jiǎngtáide位置wèizhì可能kěnéngyǒusuǒtóng

3.Kàoqiángde座位zuòwèizuòzài這些zhèxiē位子wèizishangde可能kěnéngdōushì當地dāngdìyǒu身分shēnfèn地位dìwèiderén其他Qítārén可能kěnénghuì墊子diànzizuòzàishang迦姆拉Jiāmǔlādezuò會堂huìtáng看來kànláiyǒupái座位zuòwèi

4.存放Cúnfàng聖經Shèngjīng經卷jīngjuànde櫃子guìzihuò箱子xiāngzi可能kěnéngkàozài後面hòumiàndeqiángshang

會堂Huìtángli座位zuòwèide設置shèzhìràng在場zàichǎngderén時刻shíkè意識yìshídào有些yǒuxiērénde地位dìwèishì其他qítāréngāode耶穌Yēsūde門徒méntújiù常常chángcháng爭論zhēnglùnshéide地位dìwèigènggāo。(Tài18:1-4;20:20,21;9:33,34;9:46-48

公元Gōngyuán1世紀shìjì的de猶太Yóutài會堂huìtáng
公元Gōngyuán1世紀shìjìde猶太Yóutài會堂huìtáng

Zhè重現chóngxiànle古代gǔdài猶太Yóutài會堂huìtángde樣貌yàngmàozhōngde會堂huìtáng包含bāohánlezài迦姆拉Jiāmǔlā加馬拉Jiāmǎlā發現fāxiànde1世紀shìjì猶太Yóutài會堂huìtángde一些yìxiē建築jiànzhù特色tèsè迦姆拉Jiāmǔlā位於wèiyú加利利海Jiālìlì Hǎi東北方dōngběifāngyuē10公里gōnglǐde地方dìfang

欣嫩谷Xīnnèn Gǔ
欣嫩谷Xīnnèn Gǔ

欣嫩谷Xīnnèn Gǔshì位於wèiyú耶路撒冷Yēlùsālěng南面nánmiàn西南面xīnánmiànde山谷shāngǔZài耶穌Yēsūde時代shídài欣嫩谷Xīnnèn Gǔshì焚燒fénshāo垃圾lājīde地方dìfang正好zhènghǎoyònglái象徵xiàngzhēng徹底chèdǐde毀滅huǐmiè

現代Xiàndài的de欣嫩谷Xīnnèn Gǔ
現代Xiàndàide欣嫩谷Xīnnèn Gǔ

圖片Túpiànzhōng標示biāoshìdeliǎng地點dìdiǎn分別fēnbiéshì希臘語Xīlàyǔ經卷jīngjuàndàode欣嫩谷Xīnnèn Gǔ(1)聖殿山Shèngdiàn Shān(2)。公元Gōngyuán1世紀shìjìde猶太Yóutài聖殿shèngdiàn建築群jiànzhùqúnjiù位於wèiyú聖殿山Shèngdiàn Shānshang今天Jīntiānzhèzuòshānshangzuì顯眼xiǎnyǎnde建築物jiànzhùwùshìzuòbèi伊斯蘭教徒Yīsīlánjiàotúshìwéi神聖shénshèngde宗教zōngjiào建築jiànzhù一般yìbānchēngwéi圓頂Yuándǐng清真寺qīngzhēnsì」。(Lìngjiàn附錄FùlùB12de地圖dìtú

薄荷Bòhe、蒔蘿shíluó和hé孜然zīrán
薄荷Bòhe蒔蘿shíluó孜然zīrán

薄荷Bòhe自古zìgǔ以來yǐláijiùbèiyòngzuò藥材yàocái調味料tiáowèiliàozuò薄荷bòhede希臘Xīlà語詞yǔcíhe·dyʹo·smon(字面zìmiàn意思yìsishì芳香fāngxiāng」)看來kànlái可以kěyǐzhǐ以色列Yǐsèliè敘利亞Xùlìyà一帶yídàizhǒngzhīde薄荷bòhe包括bāokuò歐薄荷ōubòhe學名xuémíngMentha longifolia)。蒔蘿Shíluó學名xuémíngAnethum graveolensde籽實zǐshí味道wèidào芳香fāngxiāng人們rénmen種植zhòngzhí蒔蘿shíluó主要zhǔyào就是jiùshì為了wèile獲取huòqǔ蒔蘿shíluóyònglái調味tiáowèi治療zhìliáo胃病wèibìng孜然芹zīránqín學名xuémíngCuminum cyminum屬於shǔyú傘形科sǎnxíngkē植物zhíwù味道wèidào濃烈nóngliè辛辣xīnlàde籽實zǐshí孜然zīránwéirénsuǒzhīZài中東Zhōngdōng其他qítā地區dìqūde一些yìxiē國家guójiā人們rénmenchángzài烘焙hōngbèidùncài甚至shènzhì調tiáojiǔshíyòng孜然zīrán調味tiáowèi

駱駝Luòtuo
駱駝Luòtuo

Zài耶穌Yēsū生活shēnghuóde時代shídài地區dìqū駱駝luòtuoshìzuìde馴養xùnyǎng動物dòngwù一般Yìbān認為rènwéi聖經Shèngjīngzhōngdàode駱駝luòtuoshì阿拉伯Ālābó駱駝luòtuo就是jiùshì單峰dānfēng駱駝luòtuo學名xuémíngCamelus dromedarius)。聖經Shèngjīngdào駱駝luòtuoshígēn亞伯拉罕Yàbólāhǎn有關yǒuguānzài埃及Āijízànshí得到dédàole駱駝luòtuozhèzhǒng役畜yìchù。(Chuàng12:16

角蝰Jiǎokuí
角蝰Jiǎokuí

施浸者Shījìnzhě約翰Yuēhàn耶穌Yēsūdōu抄經士chāojīngshì法利賽派Fǎlìsàipàiderénchēngwéi毒蛇dúshéde子孫zǐsūn」,因為yīnwèi這些zhèxiērén教導jiàodǎo民眾mínzhòng錯誤cuòwùde道理dàolǐ毒害dúhài沒有méiyǒu戒心jièxīnderén。(Tài3:7;12:34圖片Túpiàn顯示xiǎnshìdeshì角蝰jiǎokuízhèzhǒngshéde特徵tèzhēngshìliǎngyǎn上方shàngfāngzhǎngzhezhī小角xiǎojiǎoZài以色列Yǐsèlièháiyǒuzhǒnghěn危險wēixiǎnde毒蛇dúshé包括bāokuò生活shēnghuózài約旦河谷Yuēdànhé Gǔde沙蝰shākuí學名xuémíngVipera ammodytes以及yǐjí巴勒斯坦Bālèsītǎn山蝰shānkuí學名xuémíngVipera palaestina)。

鞭刑Biānxíng用yòng的de鞭子biānzi
鞭刑Biānxíngyòngde鞭子biānzi

zhōngde鞭子biānzishìzuì殘酷cánkùdezhǒng鞭刑biānxíng工具gōngjùyóu手柄shǒubǐngtiáo固定gùdìngzài手柄shǒubǐngshàngde繩索shéngsuǒhuòtiáo組成zǔchéngZhèzhǒng鞭子biānzishàngyǒujiānde骨頭gǔtouhuò金屬jīnshǔyònglái加重jiāzhòng鞭打biāndǎde痛苦tòngkǔ

母Mǔ雞jī聚集jùjí小雞xiǎojī
聚集jùjí小雞xiǎojī

耶穌Yēsū描繪miáohuìleyòng翅膀chìbǎng保護bǎohù小雞xiǎojīde動人dòngrén場景chǎngjǐng比喻bǐyù自己zìjǐduì耶路撒冷Yēlùsālěng人民rénmínde關注guānzhù耶穌Yēsūcéngdào兒子érzixiàng父親fùqīnqiúdàn。(11:11,12Zhèliǎng記載jìzǎi表明biǎomíng飼養sìyǎngzài公元gōngyuán1世紀shìjìde以色列YǐsèlièhěnchángjiànZài馬太福音Mǎtài Fúyīn23:37路加福音Lùjiā Fúyīn13:34zuòde希臘Xīlà語詞yǔcíorʹnis可以kěyǐzhǐ任何rènhézhǒng野鳥yěniǎohuò家禽jiāqín不過Búguò一般yìbān認為rènwéizàizhèliǎngjié經文jīngwénli,orʹniszhǐdeshìzhèzhǒngzuìchángjiànzuìyǒuyòngde家禽jiāqín