馬太福音 22:1-46

22  耶穌Yēsūyòuyòng比喻bǐyùxiàng他們tāmen講話jiǎnghuàshuō  「Tiānshangde王國Wángguó好比hǎobǐwángwèi兒子érzi舉行jǔxíng婚宴hūnyàn+  pài奴隸núlì出去chūqù召集zhàojí那些nàxiēbèi邀請yāoqǐngderénlái參加cānjiā婚宴hūnyàn他們tāmenquè願意yuànyìlái+  yòupàibiéde奴隸núlì出去chūqù吩咐fēnfù他們tāmenshuō:『告訴Gàosubèi邀請yāoqǐngderén:「de宴會yànhuì準備zhǔnbèihǎolegōngniú肥畜féichù已經yǐjīngzǎile萬事wànshìbèiLái參加cānjiā婚宴hūnyànba。」』  那些Nàxiērénquè滿不在乎mǎnbúzàihumángde自己zìjǐdetiánlizuò生意shēngyi+  其他Qítārénzhuāzhùwángde奴隸núlì虐待nüèdài他們tāmenshā他們tāmen  「Wángjiù勃然大怒bórán dànùpài軍隊jūnduìshādiào那些nàxiēshārén凶手xiōngshǒushāodiào他們tāmendechéng+  然後Ránhòuwángduì奴隸núlìshuō:『婚宴Hūnyàn準備zhǔnbèihǎole但是dànshìbèi邀請yāoqǐngderén不配búpèi+  所以Suǒyǐ你們nǐmenyàodàochūchéngde大路dàlù上去shàngqù遇見yùjiànshéijiù邀請yāoqǐngshéi*lái參加cānjiā婚宴hūnyàn+。』 10  於是Yúshì那些nàxiē奴隸núlìjiù出去chūqùzài大路dàlùshang遇見yùjiànderén全都quándōu召集zhàojí起來qǐláiyǒu邪惡xiéʼèdeyǒu良善liángshànde舉行Jǔxíng婚禮hūnlǐde大廳dàtīngjiùzuò滿mǎnle赴宴fùyànderén 11  「Wáng進來jìnlái視察shìchá客人kèrénjiànyǒurén沒有méiyǒu穿chuān婚宴hūnyànde禮服lǐfú 12  Wángjiùduìshuō:『朋友Péngyou怎麼zěnme沒有méiyǒu穿chuān婚宴hūnyànde禮服lǐfújiù進來jìnláile?』無言以對wúyányǐduì 13  於是Yúshìwángduì僕人púrénshuō:『Bǎngzhùdeshǒujiǎorēngdào外面wàimiànde黑暗hēiʼànliZài那裡nàlǐjiùhuì痛哭tòngkūliúlèi咬牙切齒yǎoyá-qièchǐle。』 14  「Bèi邀請yāoqǐngderénduōxuǎnshàngderénshǎo。」 15  shí法利賽Fǎlìsàipàiderén離開líkāile商議shāngyì怎樣zěnyàng利用lìyòng耶穌Yēsūdehuàlái陷害xiànhài+ 16  他們Tāmenpài自己zìjǐde門徒méntúgēn希律黨徒Xīlǜdǎngtú+一起yìqǐjiàn耶穌Yēsūshuō:「老師Lǎoshī我們wǒmen知道zhīdàozhǐshuō真話zhēnhuà按照ànzhào真理zhēnlǐ教導jiàodǎorén認識rènshi上帝Shàngdìdedàoqiú任何rènhérénde認可rènkě因為yīnwèikànrénde地位dìwèi* 17  所以Suǒyǐqǐng告訴gàosu我們wǒmen認為rènwéi怎樣zěnyàng人頭稅réntóushuìgěi凱撒Kǎisā可不可以kě bu kěyǐ*ne?」 18  耶穌Yēsū知道zhīdào他們tāmen心懷xīnhuái惡意èyìjiùshuō:「虛偽Xūwěiderén你們nǐmen為什麼wèi shénme試探shìtan 19  méijiāoshuìyòngde錢幣qiánbìgěikàn。」他們Tāmenjiùleméi第納流斯dìnàliúsī錢幣qiánbìgěi 20  耶穌Yēsūduì他們tāmenshuō:「Zhèshìshéidexiàngshéide名號mínghào?」 21  他們Tāmenshuō:「Shì凱撒Kǎisāde。」於是Yúshì耶穌Yēsūduì他們tāmenshuō:「因此Yīncǐ屬於shǔyú凱撒Kǎisādeyàogěi凱撒Kǎisā屬於shǔyú上帝Shàngdìdeyàogěi上帝Shàngdì+。」 22  他們Tāmentīngdàohòu非常fēicháng驚訝jīngyàjiù離開líkāizǒule 23  撒都該Sādūgāipài向來xiàngláishuō沒有méiyǒu復活fùhuózhèhuíshì+tiān他們tāmenláijiàn耶穌Yēsūwèn+ 24  「老師Lǎoshī摩西Móxīshuō:『Rénle要是yàoshi沒有méiyǒu孩子háizide兄弟xiōngdìjiù必須bìxū遺孀yíshuāng過來guòláilede兄弟xiōngdì立後lìhòu+。』 25  我們Wǒmen這裡zhèlǐyǒu兄弟xiōngdìrénjiélehūnle沒有méiyǒu孩子háiziliúxiàde妻子qīzijiùgěilede兄弟xiōngdì 26  èrsān直到zhídào全都quándōu這樣zhèyàng 27  最後Zuìhòu那個nàge女人nǚrénle 28  這樣Zhèyàng復活fùhuóde時候shíhoushìrénzhōngde妻子qīzine他們Tāmendōuguoa。」 29  耶穌Yēsū回答huídá他們tāmen:「你們Nǐmencuòle因為yīnwèi你們nǐmen了解liǎojiě聖經Shèngjīng了解liǎojiě上帝Shàngdìde力量lìliàng+ 30  復活Fùhuóde時候shíhourénjiàérshìxiàngtiānshangde天使tiānshǐ一樣yíyàng+ 31  關於Guānyú死人sǐrén復活fùhuódeshì你們nǐmen沒有méiyǒuguo上帝Shàngdìduì你們nǐmenshuōdehuàmashuō 32  『shì亞伯拉罕Yàbólāhǎnde上帝Shàngdì以撒Yǐsāde上帝Shàngdì雅各Yǎgède上帝Shàngdì+。』shì死人sǐrénde上帝Shàngdìérshì活人huórénde上帝Shàngdì+。」 33  眾人Zhòngréntīngdàohòudōuduìde教導jiàodǎo感到gǎndào驚訝jīngyà+ 34  法利賽Fǎlìsàipàiderén聽說tīngshuō耶穌Yēsū使shǐ撒都該Sādūgāipài啞口無言yǎkǒuwúyánjiù一起yìqǐqiánlái 35  他們Tāmen當中dāngzhōngyǒu精通jīngtōng摩西Móxī法典fǎdiǎndeyào試探shìtanjiùwèn 36  「老師Lǎoshī法典fǎdiǎnzhōngtiáo誡命jièmìngshìzuìdene+ 37  耶穌Yēsūduìshuō:「『yào全心quánxīn全意quányìyòng全部quánbù生命shēngmìngài耶和華Yēhéhuáde上帝Shàngdì+。』 38  Zhèshìzuìzuì重要zhòngyàode誡命jièmìng 39  其次Qícìde類似lèisì就是jiùshìyàoàirén+』。 40  整套Zhěngtào法典fǎdiǎn先知書xiānzhīshūdehuàdōu基於jīyúzhèliǎngtiáo誡命jièmìng+。」 41  法利賽Fǎlìsàipàiderén聚集jùjí起來qǐláide時候shíhou耶穌Yēsūwèn他們tāmen+ 42  「你們Nǐmenduì基督Jīdūyǒu什麼shénme看法kànfǎshìshéide子孫zǐsūnne?」他們Tāmen回答huídá:「Shì大衛Dàwèide子孫zǐsūn+。」 43  耶穌Yēsūwèn他們tāmen:「這樣Zhèyàng大衛Dàwèi怎麼zěnmezài神聖力量shénshèng lìliàng+指引zhǐyǐnxiàchēngwéizhǔne大衛Dàwèishuō 44  『耶和華Yēhéhuáduìzhǔshuō:「zuòzàide右邊yòubian直到zhídàode敵人dírénfàngzàijiǎoxià+。」』 45  大衛Dàwèi既然jìránchēng基督Jīdūwéizhǔ』,基督Jīdūyòu怎麼zěnmeshì大衛Dàwèide子孫zǐsūnne+ 46  沒有Méiyǒurénnéngshuō什麼shénme回答huídá耶穌YēsūCóngtiānshéi不敢bùgǎnzàiwèn什麼shénmele

腳注

遇見Yùjiànshéijiù邀請yāoqǐngshéi」,yòu遇見yùjiàn多少duōshǎorénjiù邀請yāoqǐng多少duōshǎorén」。
直譯Zhíyìliǎn」。
Yòu合法héfǎ合法héfǎ」。

注釋

比喻Bǐyù JiànTài13:3de注釋zhùshì

婚宴Hūnyànde禮服lǐfú 由於Yóuyúzhèshì王室wángshìde婚禮hūnlǐwáng作為zuòwéi主人zhǔrén可能kěnénghuìwèi客人kèrén提供tígōng特別tèbiéde禮服lǐfú如果Rúguǒshì這樣zhèyàng客人kèrén穿chuān禮服lǐfújiù顯示xiǎnshìduì主人zhǔrén十分shífēnjìng

咬牙切齒Yǎoyá-qièchǐ JiànTài8:12de注釋zhùshì

陷害Xiànhài 直譯Zhíyì使shǐnéng脫身tuōshēn」,jiùxiàngniǎobèi網羅wǎngluówǎngzhù一樣yíyàng。(參看Cānkàn傳道書Chuándàoshū9:12七十子Qīshízǐ譯本yìběnzài傳道書Chuándàoshū9:12yòngletóng描述miáoshù捕獵bǔliè活動huódòngde希臘Xīlà語詞yǔcílái翻譯fānyì意思yìsiwéiyòng網羅wǎngluówǎngzhùhuò使shǐnéng脫身tuōshēnde希伯來Xībólái語詞yǔcí。)法利賽派Fǎlìsàipàiderénshuōlehěnduō奉承fèngchengdehuà然後ránhòuyòuhuái好意hǎoyìdechū問題wèntíTài22:16,17),他們tāmen唯一wéiyīde目的mùdì就是jiùshì誘使yòushǐ耶穌Yēsūshuōchū一些yìxiē可以kěyǐyònglái對付duìfudehuà

希律黨徒Xīlǜdǎngtú Jiàn詞語Cíyǔ解釋jiěshì

人頭稅Réntóushuì Zhèshìnián徵收zhēngshōudeshuì稅額shuìʼéhěn可能kěnéngshìméi第納流斯dìnàliúsī錢幣qiánbì相當xiāngdāng工作gōngzuòtiānde工資gōngzī羅馬Luómǎ政府zhèngfǔxiàng所有suǒyǒu登記dēngjìle戶口hùkǒuderén徵收zhēngshōuzhèzhǒngshuì。(2:1-3

凱撒Kǎisā Yòu皇帝huángdì」。耶穌Yēsūzàishang執行zhíxíng傳道chuándào職務zhíwù期間qījiān在位zàiwèide羅馬Luómǎ皇帝huángdìshì提比略Tíbǐlüè不過Búguò除了chúlezhǐ在位zàiwèide羅馬Luómǎ皇帝huángdì,「凱撒Kǎisā可以kěyǐyòngláizhǐ羅馬Luómǎ政府zhèngfǔ委任wěirènde代表dàibiǎo後者hòuzhě就是jiùshì保羅Bǎoluóshuōdezàishàngde當權者dāngquánzhě」,以及yǐjí彼得Bǐdéshuōde君王jūnwáng君王jūnwáng任命rènmìngde總督zǒngdū」。(Luó13:1-7;彼前Bǐ-Qián2:13-17;Duō3:1lìngjiàn詞語Cíyǔ解釋jiěshì

虛偽Xūwěiderén JiànTài6:2de注釋zhùshì

第納流斯Dìnàliúsī zhǒng羅馬Luómǎ銀幣yínbì上面shàngmiànyǒu凱撒Kǎisāde頭像tóuxiàngshì猶太人Yóutàirénxiàng羅馬Luómǎ政府zhèngfǔ繳納jiǎonà人頭稅réntóushuìshí使用shǐyòngde錢幣qiánbì。(Tài22:17Zài耶穌Yēsūde時代shídài工人gōngrénměitiānzuò農業nóngyè工作gōngzuò12小時xiǎoshíde工資gōngzī通常tōngchángshìméi第納流斯dìnàliúsī錢幣qiánbì就是jiùshì銀元yínyuán。《希臘語Xīlàyǔ經卷jīngjuànde原文yuánwénzài描述miáoshù金額jīnʼéhuò價值jiàzhíshí通常tōngchánghuìyòng第納流斯dìnàliúsī作為zuòwéi單位dānwèi。(Tài20:2;6:37;14:5;6:6Zài當時dāngshíde以色列Yǐsèliè人們rénmenhuì使用shǐyòngduōzhǒng銅幣tóngbì銀幣yínbì包括bāokuòzài泰爾Tàiʼěr鑄造zhùzàoyòng繳納jiǎonà聖殿稅shèngdiànshuìde銀幣yínbìDàn人們rénmenzàixiàng羅馬Luómǎ政府zhèngfǔjiǎoshuìshí使用shǐyòngde看來kànláishìyǒu凱撒Kǎisā頭像tóuxiàngde第納流斯dìnàliúsī銀幣yínbì。(Lìngjiàn詞語Cíyǔ解釋jiěshì以及yǐjí附錄FùlùB14

Shéidexiàngshéide名號mínghào 當時Dāngshíchángyòngde第納流斯dìnàliúsī錢幣qiánbìde正面zhèngmiànyǒu羅馬Luómǎ皇帝huángdì提比略Tíbǐlüè公元gōngyuán14-37nián在位zàiwèi頭帶tóudài桂冠guìguāndexiàng以及yǐjí拉丁語Lādīngyǔ銘文míngwén提比略Tíbǐlüè·凱撒Kǎisā·奧古斯都Àogǔsīdū神君shénjūn奧古斯都Àogǔsīdūzhī」。(Lìngjiàn附錄FùlùB14

屬於Shǔyú凱撒Kǎisādeyàogěi凱撒Kǎisā 根據Gēnjù聖經Shèngjīngde記載jìzǎi耶穌Yēsūzhǐzài這個zhège場合chǎnghédàoguo羅馬Luómǎ皇帝huángdìBěnjié經文jīngwén以及yǐjí平行píngxíng記載jìzǎi馬可福音Mǎkě Fúyīn12:17路加福音Lùjiā Fúyīn20:25dōu記錄jìlùlezhèjiànshì。「屬於Shǔyú凱撒Kǎisāde包括bāokuò人民rénmínyīn政府zhèngfǔ提供tígōngde服務fúwùér繳納jiǎonàde費用fèiyong包括bāokuò人民rénmín應該yīnggāixiàng政府zhèngfǔ表現biǎoxiànde尊重zūnzhòng適當shìdàngde順服shùnfú。(Luó13:1-7

Gěi 直譯Zhíyì歸還guīhuán」。凱撒Kǎisā鑄造zhùzàole錢幣qiánbì因此yīncǐyǒuquán要求yāoqiú人民rénmín歸還guīhuán其中qízhōng一些yìxiē不過Búguò凱撒Kǎisāquán要求yāoqiú人民rénmín自己zìjǐde一生yìshēng甚至shènzhì生命shēngmìngxiàngěi效忠xiàozhōng。「生命shēngmìng氣息qìxī一切yíqiègěi所有suǒyǒuréndeshì上帝Shàngdì。(17:25因此Yīncǐ只有zhǐyǒu上帝Shàngdìcáiyǒuquán要求yāoqiú專一zhuānyīde愛戴àidàiRénzhǐ應該yīnggāi生命shēngmìng歸還guīhuángěi上帝Shàngdì獻身xiànshēngěi效忠xiàozhōng

屬於Shǔyú上帝Shàngdìdeyàogěi上帝Shàngdì屬於Shǔyú上帝Shàngdìde包括bāokuòrénduì上帝Shàngdì全心全意quánxīn-quányìde崇拜chóngbàiqīngjìn全部quánbù生命shēngmìngdeài以及yǐjí忠貞不渝zhōngzhēn-bùyúháo保留bǎoliúde服從fúcóng。(Tài4:10;22:37,38;5:29;Luó14:8

復活Fùhuózhèhuíshì 希臘語Xīlàyǔshìa·naʹsta·sis字面zìmiàn意思yìsishì起來qǐláihuòzhàn起來qǐlái」。Zài希臘語Xīlàyǔ經卷jīngjuànzhōng這個zhège出現chūxiànle大約dàyuē40基本上jīběnshàngdōuyòngláizhǐ死人sǐrén復活fùhuó。(Tài22:31;4:2;24:15;林前Lín-Qián15:12,13以賽亞書Yǐsàiyàshū26:19dàoderénhuìhuó過來guòlái」,《七十子Qīshízǐ譯本yìběnjiùyònglea·naʹsta·sisde動詞dòngcí形式xíngshìlái翻譯fānyì這個zhège意思yìsiwéihuó過來guòláide希伯來語Xībóláiyǔ動詞dòngcí。(Lìngjiàn詞語Cíyǔ解釋jiěshì復活Fùhuó

Liúxiàde妻子qīzijiùgěilede兄弟xiōngdì Jiàn12:21de注釋zhùshì

聖經Shèngjīng 這裡Zhèlǐzhǐdeshì希伯來語Xībóláiyǔ經卷jīngjuàn》。

復活Fùhuódeshì JiànTài22:23de注釋zhùshì

上帝Shàngdì……shuōdehuà 耶穌Yēsūzài這裡zhèlǐtándàodeshì耶和華Yēhéhuá摩西Móxīzài大約dàyuē公元前gōngyuánqián1514niándeduàn對話duìhuà。(Chū3:2,6當時Dāngshí亞伯拉罕Yàbólāhǎn去世qùshì329nián以撒Yǐsā去世qùshì224nián雅各Yǎgè去世qùshì197nián儘管Jǐnguǎn如此rúcǐ耶和華Yēhéhuáquè沒有méiyǒushuōcéngshì他們tāmende上帝Shàngdìérshìshuōshì他們tāmende上帝Shàngdì。(Tài22:32

shì死人sǐrénde上帝Shàngdì Zuì早期zǎoqīzuì可靠kěkàode抄本chāoběndōu支持zhīchí現在xiànzài這個zhège譯法yìfǎdàn有些yǒuxiē抄本chāoběn重複chóngfùle上帝Shàngdì因此yīncǐzhèhuà可以kěyǐ翻譯fānyìwéi上帝Shàngdìshì死人sǐrénde上帝Shàngdì」。有些Yǒuxiē聖經Shèngjīng譯本yìběnjiù採用cǎiyòngle這樣zhèyàngde譯法yìfǎYǒu希臘語Xīlàyǔ經卷jīngjuànde希伯來語Xībóláiyǔ譯本yìběn附錄FùlùCzhōngdeJ18),zài翻譯fānyìzhèhuàshíyòngle代表dàibiǎo上帝Shàngdì名字míngzide希伯來字母Xībólái Zìmǔzuò耶和華Yēhéhuáshì死人sǐrénde上帝Shàngdì」。(參看CānkànChū3:6,15

Érshì活人huórénde上帝Shàngdì Jiàn12:27de注釋zhùshì

使Shǐ……啞口無言yǎkǒuwúyán 這個Zhège希臘語Xīlàyǔ動詞dòngcí可以kěyǐ翻譯fānyìchéng使shǐ……住口zhùkǒu」,直譯zhíyìgěi……dàishàng嘴套zuǐtào」。對於Duìyú這些zhèxiē虛偽xūwěi狡猾jiǎohuáderén這個zhège說法shuōfǎ十分shífēn恰當qiàdàng耶穌Yēsūde回答huídá無懈可擊wúxiè-kějīràng撒都該派Sādūgāipàiderén無言以對wúyányǐduì。(彼前Bǐ-Qián2:15腳注jiǎozhù

yào……ài Zài這裡zhèlǐzuòàide希臘語Xīlàyǔ動詞dòngcíshìa·ga·paʹo(阿格帕奧āgépàʼào),相關xiāngguānde名詞míngcíshìa·gaʹpe(阿格配āgépèi)。Zài希臘語Xīlàyǔ經卷jīngjuànlizhèliǎng總共zǒnggòng出現chūxiànle超過chāoguò250約翰一書Yuēhàn Yīshū4:8shuō上帝Shàngdì就是jiùshìài」,原文yuánwényòngde就是jiùshì名詞míngcía·gaʹpe。聖經Shèngjīng表明biǎomíng上帝Shàngdìshìàide至高zhìgāo典範diǎnfàndeài基於jīyú原則yuánzéháo自私zìsī上帝Shàngdìzài表達biǎodáàide時候shíhou積極jījí主動zhǔdòng體貼tǐtiē周到zhōudàodeài牽涉qiānshèdào承諾chéngnuò行動xíngdòngér不僅bùjǐnshìzhǒng感覺gǎnjuéhuò感情gǎnqíngRénnéng通過tōngguò刻意kèyì選擇xuǎnzé效法xiàofǎ上帝Shàngdìláixiǎnchūzhèzhǒngài。(5:1Zhè就是jiùshì為什麼wèi shénme耶穌Yēsūzài這裡zhèlǐdàodeliǎngtiáozuìde誡命jièmìng可以kěyǐ要求yāoqiúrénxiǎnchūzhèzhǒngàiZài這裡zhèlǐ耶穌Yēsū引用yǐnyòngdeshì申命記Shēnmìngjì6:5Zài希伯來語Xībóláiyǔ經卷jīngjuànde原文yuánwénliyònglái表達biǎodáàide主要zhǔyàoshì動詞dòngcíʹa·hevʹ(阿赫卜āhèbǔʹa·havʹ(阿哈卜āhābǔ),以及yǐjí名詞míngcíʹa·havahʹ(阿哈巴āhàba)。這些Zhèxiē希伯來Xībólái語詞yǔcíde詞義cíyì包含bāohánle上面shàngmiàndàode希臘Xīlà語詞yǔcíde意思yìsiDāngyòngláizhǐduì耶和華Yēhéhuádeàishí這些zhèxiē表達biǎodáde意思yìsishìrén渴望kěwàngháo保留bǎoliúdeài上帝Shàngdì專一zhuānyī敬奉jìngfèng耶穌Yēsūzhèzhǒngài十全十美shíquán-shíměide展現zhǎnxiàn出來chūlái表明biǎomíng只是zhǐshì感覺gǎnjué自己zìjǐài上帝Shàngdìháisuànài上帝ShàngdìDuì上帝Shàngdìdeài應該yīnggāi主導zhǔdǎorén生活shēnghuóde方方面面fāngfāng-miànmiàn影響yǐngxiǎngde所有suǒyǒu思想sīxiǎng言談yántán行為xíngwéi。(LìngjiànYuē3:16de注釋zhùshì

全心Quánxīn Yòngzuò比喻bǐyùshí,「xīn通常tōngcháng泛指fànzhǐ內心nèixīnde一切yíqiè包括bāokuòrénde思想sīxiǎng感情gǎnqíng態度tàidù動機dòngjī不過Búguòdānggēn」(頭腦tóunǎo生命shēngmìng同時tóngshí出現chūxiànshí,「xīn看來kànlái專指zhuānzhǐrénde感覺gǎnjué願望yuànwàng感情gǎnqíngZàiběnjié經文jīngwénli,「xīn」「」「生命shēngmìngzhèsānde意思yìsiyǒusuǒ重疊chóngdiébìng互相hùxiāng排斥páichì這樣Zhèyàngde表達biǎodánéngzuì有力yǒulìde方式fāngshì強調qiángdiàorénduì上帝Shàngdìdeài應該yīnggāishì完完全全wánwán-quánquánháo保留bǎoliúde

全意Quányìzhǐ頭腦tóunǎohuò思維sīwéi能力nénglìRén必須bìxū運用yùnyòng頭腦tóunǎolái認識rènshi上帝Shàngdì加深jiāshēnduì上帝Shàngdìdeài。(Yuē17:3;Luó12:1這裡Zhèlǐ引用yǐnyòngdeshì申命記Shēnmìngjì6:5希伯來語Xībóláiyǔ原文yuánwényònglexīn」「」「生命shēngmìngzhèsāndàn馬太福音Mǎtài Fúyīnde希臘語Xīlàyǔ文本wénběnyòngdequèshìxīn」「」「生命shēngmìng」。這樣Zhèyàngzuò可能kěnéngyǒutóngde原因yuányīnZài希伯來語Xībóláiyǔzhōng沒有méiyǒu專門zhuānméndeyòngláizhǐ頭腦tóunǎo這個zhège概念gàiniàn通常tōngcháng包含bāohánzàixīnli。(Shēn29:4;Shī26:2;64:6lìngjiànběnjié經文jīngwénde注釋zhùshì全心Quánxīn不過Búguò希臘語Xīlàyǔzhōngquèyǒu專門zhuānményòngláizhǐ頭腦tóunǎode因此Yīncǐdāng希伯來語Xībóláiyǔ文本wénběn出現chūxiànxīnshí希臘語Xīlàyǔ七十子Qīshízǐ譯本yìběn經常jīngchángyòng對應duìyìng頭腦tóunǎo這個zhège概念gàiniànde希臘Xīlà語詞yǔcílái翻譯fānyì。(Chuàng8:21;17:17;Zhēn2:10;Sài14:13那麼Nàme馬太Mǎtài為什麼wèi shénme沒有méiyǒuyòng意思yìsishìde希臘Xīlà語詞yǔcíne因為Yīnwèizuòde希伯來Xībólái語詞yǔcí可以kěyǐzhǐ身體shēntǐde力量lìliàng可以kěyǐzhǐ思維sīwéi能力nénglì總而言之Zǒngʼéryánzhīzhè希伯來Xībólái語詞yǔcí希臘Xīlà語詞yǔcíde意思yìsishìyǒusuǒ重疊chóngdiédezhè也許yěxǔ就是jiùshì為什麼wèi shénmetóngde福音書Fúyīnshū執筆者zhíbǐzhězài引用yǐnyòng申命記Shēnmìngjìde經文jīngwénshíyòngbìngshì一模一樣yìmú-yíyàngde。(Lìngjiàn12:3010:27de注釋zhùshì

全部Quánbù生命shēngmìng 直譯Zhíyì整個zhěnggè普緒克pǔxùkè」。(Lìngjiàn詞語Cíyǔ解釋jiěshì尼發希Nífāxī普緒克pǔxùkè」)

耶和華Yēhéhuá 這裡Zhèlǐ引用yǐnyòngdeshì申命記Shēnmìngjì6:5zài希伯來語Xībóláiyǔ原文yuánwénli經文jīngwén出現chūxiànle代表dàibiǎo上帝Shàngdì名字míngzide希伯來Xībólái輔音fǔyīn字母zìmǔ相當xiāngdāng英語YīngyǔdeYHWH)。(Lìngjiàn附錄FùlùC)

其次Qícìde Zài馬太福音Mǎtài Fúyīn22:37耶穌Yēsū直接zhíjiē回答huídále法利賽派Fǎlìsàipàiderénchūde問題wèntíDànzàiběnjié經文jīngwénli進一步jìnyíbù擴展kuòzhǎn這個zhège話題huàtí引用yǐnyòngleèrtiáo誡命jièmìng。(19:18耶穌Yēsū表明biǎomíngzhèliǎngtiáo誡命jièmìngshì密不可分mìbùkěfēnde而且érqiě整套zhěngtào法典fǎdiǎn先知書xiānzhīshūdehuàdōu可以kěyǐyòngzhèliǎngtiáo誡命jièmìnglái總結zǒngjié。(Tài22:40

Àirén zuòrénde希臘Xīlà語詞yǔcíde字面zìmiàn意思yìsishì附近fùjìnderén」,可以kěyǐzhǐzhùzài自己zìjǐ附近fùjìnderén可以kěyǐzhǐ任何rènhégēn自己zìjǐyǒu接觸jiēchùhuò來往láiwǎngderén。(10:29-37;Luó13:8-10lìngjiànTài5:43de注釋zhùshì

整套Zhěngtào法典fǎdiǎn先知書xiānzhīshū JiànTài5:17de注釋zhùshì

基於Jīyú 直譯Zhíyì」。這個Zhège希臘語Xīlàyǔ動詞dòngcíde字面zìmiàn意思yìsishìzài……上面shàngmiàn」,zài這裡zhèlǐyòngzuò比喻bǐyù意思yìsishì……wéi基礎jīchǔ」。耶穌Yēsūdehuà表明biǎomíng包含bāohán十誡Shíjiè在內zàinèide摩西Móxī法典fǎdiǎn以至yǐzhìzhěng希伯來語Xībóláiyǔ經卷jīngjuàn》,dōushìàiwéi基礎jīchǔde。(Luó13:9

基督Jīdū Yòu彌賽亞Mísàiyà」。(LìngjiànTài1:1;2:4de注釋zhùshì

Zài神聖力量shénshèng lìliàng指引zhǐyǐnxià zuò神聖力量shénshèng lìliàngde希臘Xīlà語詞yǔcíshìpneuʹma(普紐馬pǔniǔmǎ)。(Lìngjiàn詞語Cíyǔ解釋jiěshì魯阿Lǔʼā普紐馬pǔniǔmǎ」)

耶和華Yēhéhuá 這裡Zhèlǐ引用yǐnyòngdeshì詩篇Shīpiān110:1zài希伯來語Xībóláiyǔ原文yuánwénli經文jīngwén出現chūxiànle代表dàibiǎo上帝Shàngdì名字míngzide希伯來Xībólái輔音fǔyīn字母zìmǔ相當xiāngdāng英語YīngyǔdeYHWH)。(Lìngjiàn附錄FùlùC)

Zàijiǎoxià 意思Yìsishìzàiquánxià」。

多媒體資料

凱撒Kǎisā提比略Tíbǐlüè
凱撒Kǎisā提比略Tíbǐlüè

提比略Tíbǐlüè公元前gōngyuánqián42nián出生chūshēng公元gōngyuán14nián成為chéngwéi羅馬Luómǎ帝國dìguódeèrrèn皇帝huángdì最後zuìhòu公元gōngyuán37nián3yuè去世qùshìZài耶穌Yēsū執行zhíxíng傳道chuándào職務zhíwùde整個zhěnggè期間qījiān提比略Tíbǐlüè一直yìzhíshì羅馬Luómǎ皇帝huángdì因此Yīncǐdāng耶穌Yēsūkànzhejiǎoshuìyòngde錢幣qiánbìshuō屬於shǔyú凱撒Kǎisādeyàogěi凱撒Kǎisāshí在位zàiwèide凱撒Kǎisā就是jiùshì提比略Tíbǐlüè。(12:14-17;Tài22:17-21;20:22-25