馬太福音 20:1-34

20  「Tiānshangde王國Wángguó好像hǎoxiàngjiāde主人zhǔrén清晨qīngchén出去chūqùwèi自己zìjǐde葡萄園pútaoyuán雇用gùyòng工人gōngrén+  gēn工人gōngrén商量shānglianghǎotiān銀元yínyuánjiùpài他們tāmendàode葡萄園pútaoyuán  上午Shàngwǔ9diǎn左右zuǒyòuyòu出去chūqù看見kànjiànlìng一些yìxiērénzhànzài市集shìjí廣場guǎngchǎngshang沒有méiyǒu工作gōngzuò  jiùduì那些nàxiērénshuō:『你們Nǐmendào葡萄園pútaoyuánba一定yídìnggěi你們nǐmen公道gōngdaode待遇dàiyù。』  他們Tāmenjiùle大約Dàyuē中午zhōngwǔ12diǎn下午xiàwǔ3diǎn這個zhègerényòu出去chūqù雇用gùyòngle其他qítā工人gōngrén  最後Zuìhòu下午xiàwǔ5diǎn左右zuǒyòu出去chūqù遇見yùjiànlìng一些yìxiērénzhànzài那裡nàlǐ沒事méishìzuòjiùduì他們tāmenshuō:『你們Nǐmen為什麼wèi shénmezhěngtiānzhànzài這裡zhèlǐ工作gōngzuòne?』  他們Tāmen回答huídá:『因為Yīnwèi沒有méiyǒurén雇用gùyòng我們wǒmen。』主人Zhǔrénduì他們tāmenshuō:『你們Nǐmendào葡萄園pútaoyuánba。』  「Dàole傍晚bàngwǎn葡萄園pútaoyuánde主人zhǔrénduì總管zǒngguǎnshuō:『Jiào工人gōngrénlái工資gōngzīgěi他們tāmen+cóng最後zuìhòude開始kāishǐ直到zhídàozuìxiānde。』  下午Xiàwǔ5diǎnbèi雇用gùyòngderénláileměirén得到dédào銀元yínyuán 10  Zuìxiānbèi雇用gùyòngde那些nàxiērénláidàoshí以為yǐwéi自己zìjǐhuìduō一點yìdiǎnrdànměirénshì得到dédào銀元yínyuán 11  他們Tāmenlǐngle工資gōngzījiù埋怨mányuàn那個nàge主人zhǔrén 12  shuō:『最後Zuìhòuzhèrénzhǐ工作gōngzuòle小時xiǎoshí我們wǒmenquè辛苦xīnkǔlezhěngtiānháiyào忍受rěnshòu炎熱yánrègěi他們tāmende待遇dàiyù竟然jìngrángēn我們wǒmen一樣yíyàng!』 13  Dàn主人zhǔrén回答huídá其中qízhōngrénshuō:『朋友Péngyou沒有méiyǒu虧待kuīdàigēn商量shānglianghǎode工資gōngzīshì銀元yínyuánma+ 14  de工資gōngzīzǒubaxiǎngyàogěi最後zuìhòuderéngēn一樣yíyàngde工資gōngzī 15  難道Nándào沒有méiyǒuquán隨意suíyìyòng自己zìjǐde東西dōngxima因為Yīnwèizuò好人hǎorénjiù眼紅yǎnhóngma+ 16  Jiùxiàng這樣zhèyàng現在xiànzài最後zuìhòude將來jiāngláishìzuìxiānde現在xiànzàizuìxiānde將來jiāngláishì最後zuìhòude+。」 17  Zàishàng耶路撒冷Yēlùsālěngzhōng耶穌Yēsū12門徒méntú私下sīxiàdàidào一邊yìbiānduì他們tāmenshuō+ 18  「Kàn現在Xiànzài我們wǒmenshàng耶路撒冷Yēlùsālěng人子rénzǐhuìbèijiāogěi祭司長jìsīzhǎng抄經士chāojīngshì他們Tāmenhuìdìng死罪sǐzuì+ 19  jiāogěi外族人wàizúrén戲弄xìnòng鞭打biāndǎzài木柱mùzhùshang處決chǔjué+sāntiānhuì復活fùhuó+。」 20  shí西庇太Xībìtàide妻子qīzidàizheliǎng兒子érzi+láijiàn耶穌Yēsūxiàng下拜xiàbàiqiújiànshì+ 21  耶穌Yēsūduìshuō:「xiǎngyào什麼shénmene?」回答huídá耶穌Yēsū:「Qǐngràngzhèliǎng兒子érzizàide王國wángguólizuòzài右邊yòubianzuòzài左邊zuǒbian+。」 22  耶穌Yēsū回答huídáshuō:「你們Nǐmen知道zhīdào自己zìjǐ請求qǐngqiúdeshì什麼shénme將要jiāngyàodebēi你們nǐmennéngma+他們Tāmenduì耶穌Yēsūshuō:「我們Wǒmennéng。」 23  耶穌Yēsūduì他們tāmenshuō:「你們Nǐmen確實quèshíhuìdebēi+dànzuòzàide右邊yòubian左邊zuǒbianshì可以kěyǐdeérshì父親fùqīnwèishéi準備zhǔnbèijiùguīshéide+。」 24  其餘Qíyúdeshírén聽說tīngshuōlezhèjiànshìjiùduìzhèliǎng兄弟xiōngdì非常fēicháng生氣shēngqì+ 25  耶穌Yēsūjiùjiào他們tāmenláishuō:「你們Nǐmen知道zhīdào列國lièguóde統治者tǒngzhìzhě轄制xiázhì百姓bǎixìng大臣dàchén掌權zhǎngquán管理guǎnlǐ人民rénmín+ 26  你們Nǐmenzhījiān不要búyào這樣zhèyàng+Shéixiǎngzài你們nǐmen中間zhōngjiānwéijiùyàozuò你們nǐmende僕人púrén+ 27  shéixiǎngzài你們nǐmen中間zhōngjiān為首wéishǒujiùyàozuò你們nǐmende奴隸núlì+ 28  正如Zhèngrú人子rénzǐláidàoshìyàorénwèi服務fúwù+érshìyàowèirén服務fúwù並且bìngqiěxiànchū生命shēngmìng作為zuòwéi救贖jiùshú許多xǔduōrénde代價dàijià*+。」 29  他們Tāmencóng耶利哥Yēlìgē Chéng出來chūláide時候shíhouyǒuqúnrén跟著gēnzhe耶穌Yēsū 30  Yǒuliǎng盲人mángrénzuòzài路邊lùbiān聽說tīngshuō耶穌Yēsū路過lùguòjiùhǎn:「Zhǔa大衛Dàwèide子孫zǐsūn可憐kělián可憐kělián我們wǒmenba+ 31  眾人Zhòngrén責備zébèi他們tāmenjiào他們tāmen不要búyào出聲chūshēng他們tāmenquè更加gèngjiā大聲dàshēngde喊叫hǎnjiàoshuō:「Zhǔa大衛Dàwèide子孫zǐsūn可憐kělián可憐kělián我們wǒmenba!」 32  耶穌Yēsūjiùtíng下來xiàláijiào他們tāmen過來guòláishuō:「你們Nǐmenyàowèi你們nǐmenzuò什麼shénmene?」 33  他們Tāmenduì耶穌Yēsūshuō:「Zhǔaràng我們wǒmende眼睛yǎnjingnéng看見kànjiànba。」 34  耶穌Yēsūhěn可憐kělián他們tāmen+jiù他們tāmende眼睛yǎnjing+他們Tāmen立刻lìkè恢復huīfù視力shìlìjiù跟隨gēnsuíle耶穌Yēsū

腳注

Yòu作為zuòwéi許多xǔduōrénde贖價shújià」。

注釋

雇用Gùyòng工人gōngrén 當時Dāngshí有些yǒuxiērénhuìzài整個zhěnggè收割shōugē時期shíqīdōushòu雇用gùyònglìng一些yìxiērénzhǐzàiyǒu需要xūyàode時候shíhoushòu雇用gùyòngměi工作gōngzuòtiān

銀元Yínyuán 直譯Zhíyì第納流斯dìnàliúsī」,zhǐdeshì羅馬Luómǎ銀元yínyuánměizhòngyuē3.85一面yímiànyǒu凱撒Kǎisādexiàng正如Zhèngrúběnjié經文jīngwén顯示xiǎnshìzài耶穌Yēsūde時代shídài工人gōngrénměitiānzuò農業nóngyè工作gōngzuò12小時xiǎoshíde工資gōngzī通常tōngchángshì銀元yínyuán。(Lìngjiàn詞語Cíyǔ解釋jiěshì第納流斯Dìnàliúsī以及yǐjí附錄FùlùB14

上午Shàngwǔ9diǎn左右zuǒyòu上午Shàngwǔ9diǎn」,直譯zhíyìsān小時xiǎoshí」。公元Gōngyuán1世紀shìjìde猶太人Yóutàirén認為rènwéi白天báitiānyǒu12小時xiǎoshícóng大約dàyuē早上zǎoshang6diǎn日出rìchūde時候shíhou開始kāishǐ計算jìsuàn。(Yuē11:9這樣Zhèyàngsuànlái上午shàngwǔ9diǎn就是jiùshìsān小時xiǎoshí」,中午zhōngwǔ12diǎnshìliù小時xiǎoshí」,下午xiàwǔ3diǎnshìjiǔ小時xiǎoshí」。由於Yóuyú當時dāngshíbìng沒有méiyǒu準確zhǔnquède計時jìshí工具gōngjù人們rénmenzài記述jìshù事情shìqingshí通常tōngchángzhǐhuìgěichū事件shìjiàn發生fāshēngde大概dàgài時間shíjiān。(Yuē1:39;4:6;19:14;10:3,9

中午Zhōngwǔ12diǎn 直譯Zhíyìliù小時xiǎoshí」。(LìngjiànTài20:3de注釋zhùshì

下午Xiàwǔ3diǎn 直譯Zhíyìjiǔ小時xiǎoshí」。(LìngjiànTài20:3de注釋zhùshì

上午Shàngwǔ9diǎn左右zuǒyòu上午Shàngwǔ9diǎn」,直譯zhíyìsān小時xiǎoshí」。公元Gōngyuán1世紀shìjìde猶太人Yóutàirén認為rènwéi白天báitiānyǒu12小時xiǎoshícóng大約dàyuē早上zǎoshang6diǎn日出rìchūde時候shíhou開始kāishǐ計算jìsuàn。(Yuē11:9這樣Zhèyàngsuànlái上午shàngwǔ9diǎn就是jiùshìsān小時xiǎoshí」,中午zhōngwǔ12diǎnshìliù小時xiǎoshí」,下午xiàwǔ3diǎnshìjiǔ小時xiǎoshí」。由於Yóuyú當時dāngshíbìng沒有méiyǒu準確zhǔnquède計時jìshí工具gōngjù人們rénmenzài記述jìshù事情shìqingshí通常tōngchángzhǐhuìgěichū事件shìjiàn發生fāshēngde大概dàgài時間shíjiān。(Yuē1:39;4:6;19:14;10:3,9

上午Shàngwǔ9diǎn左右zuǒyòu上午Shàngwǔ9diǎn」,直譯zhíyìsān小時xiǎoshí」。公元Gōngyuán1世紀shìjìde猶太人Yóutàirén認為rènwéi白天báitiānyǒu12小時xiǎoshícóng大約dàyuē早上zǎoshang6diǎn日出rìchūde時候shíhou開始kāishǐ計算jìsuàn。(Yuē11:9這樣Zhèyàngsuànlái上午shàngwǔ9diǎn就是jiùshìsān小時xiǎoshí」,中午zhōngwǔ12diǎnshìliù小時xiǎoshí」,下午xiàwǔ3diǎnshìjiǔ小時xiǎoshí」。由於Yóuyú當時dāngshíbìng沒有méiyǒu準確zhǔnquède計時jìshí工具gōngjù人們rénmenzài記述jìshù事情shìqingshí通常tōngchángzhǐhuìgěichū事件shìjiàn發生fāshēngde大概dàgài時間shíjiān。(Yuē1:39;4:6;19:14;10:3,9

下午Xiàwǔ5diǎn 直譯Zhíyì十一shíyī小時xiǎoshí」。(LìngjiànTài20:3de注釋zhùshì

上午Shàngwǔ9diǎn左右zuǒyòu上午Shàngwǔ9diǎn」,直譯zhíyìsān小時xiǎoshí」。公元Gōngyuán1世紀shìjìde猶太人Yóutàirén認為rènwéi白天báitiānyǒu12小時xiǎoshícóng大約dàyuē早上zǎoshang6diǎn日出rìchūde時候shíhou開始kāishǐ計算jìsuàn。(Yuē11:9這樣Zhèyàngsuànlái上午shàngwǔ9diǎn就是jiùshìsān小時xiǎoshí」,中午zhōngwǔ12diǎnshìliù小時xiǎoshí」,下午xiàwǔ3diǎnshìjiǔ小時xiǎoshí」。由於Yóuyú當時dāngshíbìng沒有méiyǒu準確zhǔnquède計時jìshí工具gōngjù人們rénmenzài記述jìshù事情shìqingshí通常tōngchángzhǐhuìgěichū事件shìjiàn發生fāshēngde大概dàgài時間shíjiān。(Yuē1:39;4:6;19:14;10:3,9

目光Mùguāngxiǎnchū貪慾tānyù 直譯Zhíyì眼睛yǎnjinghǎohuò眼睛yǎnjing邪惡xiéʼè」。視力Shìlìhǎode眼睛yǎnjing無法wúfǎkànde清楚qīngchu類似Lèisìderénde目光mùguāng要是yàoshixiǎnchū貪慾tānyùjiùnéng專注zhuānzhù真正zhēnzhèng重要zhòngyàode事情shìqing。(Tài6:33目光Mùguāngxiǎnchū貪慾tānyùderén知足zhīzú貪婪tānlán詭詐guǐzhà容易róngyì分心fēnxīn結果jiéguǒduì事情shìqingyǒu錯誤cuòwùde判斷pànduàn追求zhuīqiú自我zìwǒwéi中心zhōngxīnde生活shēnghuó方式fāngshì。(LìngjiànTài6:22de注釋zhùshì

眼紅Yǎnhóng別人biérén 直譯Zhíyì眼睛yǎnjinghǎohuò眼睛yǎnjing邪惡xiéʼè」。Zài這裡zhèlǐ希臘語Xīlàyǔ原文yuánwén眼睛yǎnjing代表dàibiǎorénde意圖yìtú傾向qīngxiàng感情gǎnqíng。「眼紅Yǎnhóng別人biérén可以kěyǐ翻譯fānyìwéi嫉妒jídù」。(LìngjiànTài6:23;20:15de注釋zhùshì

Zuò好人hǎorén Yòu慷慨kāngkǎi」。Zài這裡zhèlǐ,「zuò好人hǎoréngēn慷慨kāngkǎidàirén有關yǒuguān

眼紅Yǎnhóng 直譯Zhíyì眼睛yǎnjinghǎohuò眼睛yǎnjing邪惡xiéʼè」。(LìngjiànTài6:23de注釋zhùshìZài這裡zhèlǐ希臘語Xīlàyǔ原文yuánwén眼睛yǎnjing代表dàibiǎorénde意圖yìtú傾向qīngxiàng感情gǎnqíng。(參看Cānkàn7:22de注釋zhùshì眼紅Yǎnhóng別人biérén

約旦河Yuēdàn Hé對岸duìʼàn猶地亞Yóudìyàde邊界biānjiè附近fùjìn 看來Kànláizhǐ約旦河Yuēdàn Hé東岸dōngʼànde比利阿Bǐlìʼā地區dìqū特別tèbiéshìgēn猶地亞Yóudìyà交界jiāojiède一帶yídài耶穌Yēsū離開líkāile加利利Jiālìlì直到zhídào復活fùhuóhòucái回去huíqù。(Lìngjiàn附錄FùlùA7de地圖Dìtú5)

Zàishàng……zhōng 儘管Jǐnguǎn少數shǎoshù抄本chāoběn表達biǎodáde意思yìsishì即將jíjiāngshàng……」,dàngèngduō抄本chāoběn支持zhīchí現在xiànzài這個zhège譯法yìfǎ

Shàng耶路撒冷Yēlùsālěng 由於Yóuyú耶路撒冷城Yēlùsālěng Chéng位於wèiyú海平面hǎipíngmiàn以上yǐshàngyuē750聖經Shèngjīng常常chángchángshuō上帝Shàngdìde子民zǐmínshàng耶路撒冷Yēlùsālěng崇拜chóngbài。(10:32;2:22;Yuē2:13Zài這個zhège記載jìzǎili耶穌Yēsū門徒méntú出發chūfāde地方dìfangshì約旦河谷Yuēdànhé GǔlìngjiànTài19:1de注釋zhùshì),ér這個zhège地區dìqūdezuìdiǎn位於wèiyú海平面hǎipíngmiàn以下yǐxià400他們Tāmencóng約旦河谷Yuēdànhé Gǔshàng耶路撒冷Yēlùsālěngdezhèduàn旅程lǚchéng海拔hǎibá上升shàngshēngle1000duō

人子Rénzǐ JiànTài8:20de注釋zhùshì

人子Rénzǐ Yòurénde兒子érzi」。這個Zhège稱呼chēnghuzài福音書Fúyīnshūli出現chūxiànyuē80耶穌Yēsū自稱zìchēng人子rénzǐ」,顯然xiǎnránshì為了wèile強調qiángdiàoshìyóu女子nǚzǐsuǒshēng有血有肉yǒuxuè-yǒuròuderén強調qiángdiàogēn亞當Yàdāng完全wánquán對等duìděng因此yīncǐnéng救贖jiùshú人類rénlèi擺脫bǎituōzuì。(Luó5:12,14-15此外Cǐwài這個zhège稱呼chēnghunéngràngrénkànchū耶穌Yēsū就是jiùshì彌賽亞Mísàiyà就是jiùshì基督Jīdū。(Dàn7:13,14lìngjiàn詞語Cíyǔ解釋jiěshì

苦刑柱Kǔxíngzhù Yòu行刑柱xíngxíngzhù」。Zài古典gǔdiǎn希臘語Xīlàyǔzhōng,stau·rosʹ(斯陶羅斯sītáoluósī主要zhǔyàoshìzhǐgēn直立zhílìde木柱mùzhùhuò樁子zhuāngzi這個Zhège有時yǒushí比喻bǐyù跟隨gēnsuí耶穌Yēsūderénhuì經歷jīnglìde苦難kǔnàn羞辱xiūrǔ折磨zhémó甚至shènzhì死亡sǐwáng。(Lìngjiàn詞語Cíyǔ解釋jiěshì

苦刑柱Kǔxíngzhù Yòu行刑柱xíngxíngzhù」。這裡Zhèlǐshì希臘Xīlà語詞yǔcístau·rosʹ(斯陶羅斯sītáoluósī出現chūxiànde地方dìfangZài古典gǔdiǎn希臘語Xīlàyǔzhōng這個zhège主要zhǔyàoshìzhǐgēn直立zhílìde木柱mùzhùhuò樁子zhuāngzi這個Zhège有時yǒushí比喻bǐyù跟隨gēnsuí耶穌Yēsūderénhuì經歷jīnglìde苦難kǔnàn羞辱xiūrǔ折磨zhémó甚至shènzhì死亡sǐwáng。(Lìngjiàn詞語Cíyǔ解釋jiěshì

苦刑柱Kǔxíngzhù Yòu行刑柱xíngxíngzhù」。(Jiàn詞語Cíyǔ解釋jiěshì木柱Mùzhù」「苦刑柱Kǔxíngzhù」;關於guānyú這個zhègede比喻bǐyù意義yìyìlìngjiànTài10:3816:24de注釋zhùshì

Zài木柱mùzhùshang處決chǔjué Yòuguàzài木柱mùzhùshang」。Zài希臘語Xīlàyǔ經卷jīngjuànzhōng希臘語Xīlàyǔ動詞dòngcístau·roʹo(斯陶羅奧sītáoluóʼào出現chūxiànle40duō這裡zhèlǐshì相關Xiāngguānde希臘語Xīlàyǔ名詞míngcíshìstau·rosʹ(斯陶羅斯sītáoluósī),中文Zhōngwénzuò苦刑柱kǔxíngzhù」。(LìngjiànTài10:38;16:24;27:32de注釋zhùshì以及yǐjí詞語Cíyǔ解釋jiěshì木柱Mùzhù」「苦刑柱Kǔxíngzhù」)以斯帖記Yǐsītiējì7:9記載jìzǎi國王guówáng下令xiàlìng哈曼Hāmànguàzàigēn20duōgāode木柱mùzhùshang七十子Qīshízǐ譯本yìběnzài翻譯fānyì這個zhège命令mìnglìngshíjiù使用shǐyòngle希臘語Xīlàyǔ動詞dòngcístau·roʹo。Zài古典gǔdiǎn希臘語Xīlàyǔli這個zhègede意思yìsishìyòng木樁mùzhuāngwéi起來qǐláihuòzhù柵欄zhàlan」。

西庇太Xībìtàide妻子qīzi Yòu西庇太Xībìtài兒子érzide母親mǔqīn」。shì使徒shǐtú雅各Yǎgè使徒shǐtú約翰Yuēhànde母親mǔqīn馬可Mǎkěde記載jìzǎishuōláizhǎo耶穌Yēsūdeshì雅各Yǎgè約翰Yuēhàn。(10:35Xiǎngyàochū請求qǐngqiúde看來kànláishì他們tāmenliǎngrén不過búguò他們tāmenshì通過tōngguò母親mǔqīn這樣zhèyàngzuòde他們Tāmende母親mǔqīn可能kěnéngshì撒羅米Sāluómǐér撒羅米Sāluómǐ看來kànláishì耶穌Yēsū母親mǔqīnde姐妹jiěmèi。(Tài27:55,56;15:40,41;Yuē19:25

下拜Xiàbài Yòu尊敬zūnjìngdeguìxià」。(LìngjiànTài8:2;18:26de注釋zhùshì

下拜Xiàbài yòu表示biǎoshì敬意jìngyì」。希臘語Xīlàyǔ動詞dòngcípro·sky·neʹo如果rúguǒyòngláizhǐ崇拜chóngbàimǒu神明shénmíngjiùzuò崇拜chóngbài」。Zài這裡zhèlǐ這個zhègezhǐdeshì奴隸núlìxiàngyǒuquán管轄guǎnxiá自己zìjǐderén表示biǎoshì尊重zūnzhòng服從fúcóng。(LìngjiànTài2:2;8:2de注釋zhùshì

Xiàng下拜xiàbài Yòuxiàng表示biǎoshì敬意jìngyì」。Zài希伯來語Xībóláiyǔ經卷jīngjuànli人們rénmenzàijiàndào先知xiānzhī君王jūnwánghuò上帝Shàngdìde其他qítā代表dàibiǎoshíhuìxiàng對方duìfāng下拜xiàbài。(撒上Sā-Shàng25:23,24;撒下Sā-Xià14:4-7;王上Wáng-Shàng1:16;王下Wáng-Xià4:36,37這個Zhègerén顯然xiǎnránkànchū說話shuōhuàde對象duìxiàng不但búdànyǒu能力nénglì治病zhìbìngshì上帝Shàngdìde代表dàibiǎo耶穌Yēsūshì耶和華Yēhéhuá委任wěirènde未來wèilái君王jūnwáng通過tōngguò下拜xiàbàiláixiàng表示biǎoshì敬意jìngyìshì非常fēicháng合適héshìde。(Tài9:18關於guānyúzuò下拜xiàbàide希臘Xīlà語詞yǔcídegèngduō資料zīliàolìngjiànTài2:2de注釋zhùshì

zuòzài右邊yòubianzuòzài左邊zuǒbian 這裡Zhèlǐshuōde右邊yòubian左邊zuǒbiandōu代表dàibiǎo榮耀róngyào權力quánlìdàn代表dàibiǎozuìgāo榮耀róngyàode總是zǒngshì右邊yòubian。(Shī110:1;7:55,56;Luó8:34lìngjiànTài25:33de注釋zhùshì

zuòzài右邊yòubianzuòzài左邊zuǒbian Jiàn10:37de注釋zhùshì

你們Nǐmen知道zhīdào自己zìjǐ請求qǐngqiúdeshì什麼shénme 原文Yuánwén使用shǐyòngde希臘語Xīlàyǔ動詞dòngcí以及yǐjí上下文shàngxiàwéndōu表明biǎomíng耶穌Yēsū說話shuōhuàde對象duìxiàngshì這個zhège婦人fùrénérshìdeliǎng兒子érzi。(10:35-38

將要Jiāngyàodebēi Zài聖經Shèngjīngli,「bēi常常chángchángyònglái比喻bǐyù上帝Shàngdìduìrénsuǒdìngde旨意zhǐyì。(Shī11:6;16:5;23:5耶穌Yēsūzài這裡zhèlǐshuōhuìxiàzhèbēi」,意思yìsishìhuì順從shùncóng上帝Shàngdìde旨意zhǐyì這裡Zhèlǐshuōdebēi」,不單單bùdāndānzhǐ耶穌Yēsūhuìyīn褻瀆xièdú上帝Shàngdìde罪名zuìmíng受苦shòukǔbìng死亡sǐwángzhǐhuì復活fùhuótiānshang享有xiǎngyǒude生命shēngmìng

轄制Xiázhì百姓bǎixìng Jiàn10:42de注釋zhùshì

轄制Xiázhì Yòu壓制yāzhìhuò主宰zhǔzǎi」。這個Zhège希臘Xīlà語詞yǔcízài希臘語Xīlàyǔ經卷jīngjuànzhōngzhǐ出現chūxiànle。(Tài20:25;10:42zài彼前Bǐ-Qián5:3zuò作威作福zuòwēi-zuòfú」;zài19:16zuò……制伏zhìfú」)耶穌Yēsūdehuàràngrénxiǎngdào羅馬Luómǎ政府zhèngfǔde暴政bàozhèng希律Xīlǜ王朝wángcháode壓迫yāpò。(Tài2:16;Yuē11:48彼得Bǐdé顯然xiǎnrán明白míngbaile耶穌Yēsūde意思yìsi後來hòulái敦促dūncù基督徒Jīdūtú長老zhǎnglǎozài帶領dàilǐng羊群yángqúnshíyào以身作則yǐshēn-zuòzé不要búyào作威作福zuòwēi-zuòfú。(彼前Bǐ-Qián5:3路加福音Lùjiā Fúyīn22:25使用shǐyòngle相關xiāngguānde動詞dòngcí那裡nàlǐ記載jìzǎile耶穌Yēsūsuǒshuōde類似lèisìdehuàtóng動詞dòngcí出現chūxiànzài哥林多後書Gēlínduō Hòushū1:24zàijié經文jīngwénli保羅Bǎoluóshuō基督徒Jīdūtúgāi轄制xiázhì弟兄dìxiong姐妹jiěmèide信心xìnxīn

僕人Púrén 聖經Shèngjīng常常chángchángyòng希臘Xīlà語詞yǔcídi·aʹko·noszhǐ那些nàxiē不斷búduàn謙卑qiānbēidewèi別人biérén服務fúwùderén聖經Shèngjīngcéngyòng這個zhègeláizhǐ基督JīdūLuó15:8)、基督Jīdūde僕人púrén林前Lín-Qián3:5-7;西1:23)、助理僕人zhùlǐ púrénFéi1:1;提前Tí-Qián3:8),以及yǐjíjiālide僕人púrénYuē2:5,9政府zhèngfǔ官員guānyuánLuó13:4)。

僕人Púrén 聖經Shèngjīng常常chángchángyòng希臘Xīlà語詞yǔcídi·aʹko·noszhǐ那些nàxiē不斷búduàn謙卑qiānbēidewèi別人biérén服務fúwùderén聖經Shèngjīngcéngyòng這個zhègeláizhǐ基督JīdūLuó15:8)、基督Jīdūde僕人púrén林前Lín-Qián3:5-7;西1:23)、助理僕人zhùlǐ púrénFéi1:1;提前Tí-Qián3:8),以及yǐjíjiālide僕人púrénYuē2:5,9政府zhèngfǔ官員guānyuánLuó13:4)。

shìyàorénwèi服務fúwùérshìyàowèirén服務fúwù JiànTài20:26de注釋zhùshì

生命Shēngmìng 希臘語Xīlàyǔshìpsy·kheʹ(普緒克pǔxùkè)。(Lìngjiàn詞語Cíyǔ解釋jiěshì尼發希Nífāxī普緒克pǔxùkè」)

作為Zuòwéi救贖jiùshú許多xǔduōrénde代價dàijià zuò救贖jiùshú……de代價dàijiàhuò贖價shújiàde希臘Xīlà語詞yǔcíshìlyʹtron(yuán意思yìsiwéijiěkāihuò釋放shìfàngde動詞dòngcílyʹo),這個zhègezài希臘Xīlàde世俗shìsú著作zhùzuòzhōngchángyòngláizhǐ為了wèile救贖jiùshú奴隸núlìhuò戰俘zhànfúér付出fùchūde代價dàijià這個Zhègezài希臘語Xīlàyǔ經卷jīngjuànzhōng出現chūxiànguoliǎngzài這裡zhèlǐlìngzài馬可福音Mǎkě Fúyīn10:45相關xiāngguāndeshìan·tiʹly·tron,出現chūxiànzài提摩太前書Tímótài Qiánshū2:6中文Zhōngwénzuò對應duìyìngde贖價shújià」。另外Lìngwàiliǎng相關xiāngguāndeshìly·troʹo·maia·po·lyʹtro·sis,前者qiánzhěde意思yìsishì釋放shìfàng」「救贖jiùshú」「使shǐ……得到dédào自由zìyóu」(Duō2:14腳注jiǎozhù彼前Bǐ-Qián1:18腳注jiǎozhù),後者hòuzhě通常tōngchángzuòpíng……贖價shújià獲得huòdé釋放shìfàng」(1:7;西1:14;Lái9:15;11:35腳注jiǎozhùLuó3:24;8:23)。(Lìngjiàn詞語Cíyǔ解釋jiěshì贖價Shújià」)

耶利哥城Yēlìgē Chéng Zhèshì以色列人Yǐsèlièrénzài約旦河Yuēdàn Hé西岸xīʼàn征服zhēngfúde迦南人Jiānánrénde城市chéngshì。(Mín22:1;Shū6:1,24,25Dàole耶穌Yēsūde時代shídài羅馬人Luómǎrén已經yǐjīngzài猶太Yóutài舊城jiùchéngnányuē2公里gōnglǐchùjiànlezuò新城xīnchéng也許Yěxǔshì因為yīnwèi這個zhège原因yuányīn路加福音Lùjiā Fúyīn18:35zài敘述xùshù同一tóngyī事件shìjiànshíshuō耶穌Yēsū當時dāngshízhèngzǒujìn耶利哥Yēlìgē」。耶穌Yēsū可能kěnéngshìzàicóng猶太Yóutài舊城jiùchéng出來chūlái前往qiánwǎng羅馬Luómǎ新城xīnchéngdeshang施行shīxíngle這個zhège奇跡qíjìdàn可能kěnéngshìzàicóng新城xīnchéng前往qiánwǎng舊城jiùchéngdeshang。(Lìngjiàn18:35de注釋zhùshì以及yǐjí附錄FùlùB4B10

耶利哥Yēlìgē Zhèshì以色列人Yǐsèlièrénzài約旦河Yuēdàn Hé西岸xīʼàn征服zhēngfúde迦南人Jiānánrénde城市chéngshì。(Mín22:1;Shū6:1,24,25Zhèzuò古老gǔlǎode城市chéngshì後來hòuláibèi廢棄fèiqìledàn流放liúfàng巴比倫Bābǐlúnde猶太人Yóutàirén回來huíláihòuyòuzài原址yuánzhǐshangjiànlezuòchéng因為yīnwèi那裡nàlǐyǒu優質yōuzhìde水源shuǐyuán蘇丹Sūdānquán)。Dàole耶穌Yēsūde時代shídài羅馬人Luómǎrén已經yǐjīngzài猶太Yóutài舊城jiùchéngnányuē2公里gōnglǐchùjiànlezuò新城xīnchéng也許Yěxǔshì因為yīnwèi這個zhège理由lǐyóu馬太Mǎtài馬可Mǎkězài敘述xùshùtóngjiànshìde時候shíhoushuō耶穌Yēsūzhèngcóng耶利哥Yēlìgē出來chūlái」(Tài20:29;10:46),ér路加Lùjiāshuō耶穌Yēsūzhèngzǒujìn耶利哥Yēlìgē耶穌Yēsū可能kěnéngshìcóng猶太Yóutài舊城jiùchéng出來chūláihòuzài前往qiánwǎng羅馬Luómǎ新城xīnchéngdeshangzhìhǎole那個nàge盲人mángrén。(Lìngjiàn附錄FùlùB4B10

盲人mángrén 關於Guānyúzhèjiànshì馬太Mǎtàide記載jìzǎi20:30dào當時dāngshíyǒuliǎng盲人mángrén馬可Mǎkě10:46路加Lùjiādōuzhǐdào其中qízhōng盲人mángrén看來kànlái他們tāmende焦點jiāodiǎndōufàngzài身上shēnshangdàn只有zhǐyǒu馬可Mǎkědàode名字míngzijiào巴提邁Bātímài

大衛Dàwèide子孫zǐsūn 這個Zhège稱呼chēnghu表示biǎoshìzài大衛Dàwèide世系shìxìzhōng耶穌Yēsū就是jiùshì實現shíxiàn耶和華Yēhéhuágēn大衛Dàwèi訂立dìnglìde王國wángguózhīyuēde那個nàge後代hòudài。(撒下Sā-Xià7:11-16;Shī89:3,4

大衛Dàwèiwáng 這個Zhège族譜zúpǔ雖然suīrándàole許多xǔduōwángdàn只有zhǐyǒushuōdào大衛Dàwèishíyònglewáng這個zhège頭銜tóuxiánZài聖經Shèngjīngzhōng統治tǒngzhì以色列Yǐsèliède王朝wángcháochēngwéi大衛Dàwèi家族jiāzú」。(王上Wáng-Shàng12:19,20馬太Mǎtàizài1jiélichēng耶穌Yēsūwéi大衛Dàwèide子孫zǐsūn」,shìyào強調qiángdiào王國wángguó這個zhège主題zhǔtí並且bìngqiěràngrénkànchū耶穌Yēsūyǒuquán繼承jìchéng上帝Shàngdì承諾chéngnuògěi大衛Dàwèi子孫zǐsūnde王位wángwèi。(撒下Sā-Xià7:11-16

Xiàng下拜xiàbài Yòuxiàng表示biǎoshì敬意jìngyì」。這個Zhège外族wàizú婦女fùnǚ耶穌Yēsūchēngwéi大衛Dàwèide子孫zǐsūn」(Tài15:22),顯然xiǎnránshì因為yīnwèikànchū耶穌Yēsū就是jiùshì上帝Shàngdì承諾chéngnuòxiàde彌賽亞Mísàiyàxiàng耶穌Yēsū下拜xiàbàishì看作kànzuòshénérshìshìwéi上帝Shàngdìde代表dàibiǎo。(LìngjiànTài2:2;8:2;14:33;18:26de注釋zhùshì

Liǎng盲人mángrén 馬可Mǎkě路加Lùjiāde記載jìzǎizhǐdào盲人mángrén馬可Mǎkěháidàode名字míngzijiào巴提邁Bātímài看來kànlái這個zhègerénshì他們tāmen敘述xùshùde焦點jiāodiǎn。(10:46;18:35馬太Mǎtàigèng留意liúyì當時dāngshí在場zàichǎngde盲人mángrénde數目shùmù

大衛Dàwèide子孫zǐsūn Zhèliǎng盲人mángrén稱呼chēnghu耶穌Yēsūwéi大衛Dàwèide子孫zǐsūn」,zhè等於děngyú公開gōngkāi承認chéngrèn耶穌Yēsūshì彌賽亞Mísàiyà。(LìngjiànTài1:1,6;15:25de注釋zhùshì

可憐Kělián他們tāmen Yòu憐憫liánmǐn他們tāmen」。(LìngjiànTài9:36de注釋zhùshì

憐憫Liánmǐn Zài希臘語Xīlàyǔzhōngzuò憐憫liánmǐnde動詞dòngcísplag·khniʹzo·maishìyònglái描述miáoshù同情tóngqíngde詞語cíyǔzhōng程度chéngdùzuìshēnde這個Zhègegēn意思yìsiwéi腸子chángzidesplagʹkhna有關yǒuguān往往wǎngwǎngyònglái描述miáoshùrénzuì深處shēnchùde感覺gǎnjuézhǒng強烈qiángliède情感qínggǎn

多媒體資料

市集Shìjí廣場guǎngchǎng
市集Shìjí廣場guǎngchǎng

Zài聖經Shèngjīng時代shídài有些yǒuxiē市集shìjí廣場guǎngchǎng坐落zuòluòzài街道jiēdàoshangjiùxiàng圖片túpiàn描繪miáohuìde那樣nàyàng商販Shāngfàn常常chángcháng大量dàliàng貨物huòwù擺放bǎifàngzài街道jiēdàoshang以致yǐzhì道路dàolù堵塞dǔsè附近Fùjìnde居民jūmín可以kěyǐ那裡nàlǐ購買gòumǎi日常rìcháng家居jiājū用品yòngpǐn陶器táoqì昂貴ángguìde玻璃bōli器皿qìmǐn以及yǐjí新鮮xīnxiānde農產品nóngchǎnpǐn由於Yóuyú那個nàge年代niándài沒有méiyǒu冰箱bīngxiāng人們rénmenměitiāndōu需要xūyào市場shìchǎngmǎi東西dōngxiZài那裡nàlǐmǎi東西dōngxiderén可以kěyǐcóng商販shāngfànhuò其他qítā客人kèréntīngdàozhǒng消息xiāoxi孩子們Háizimen可以kěyǐzài那裡nàlǐ玩耍wánshuǎ沒有méiyǒu工作gōngzuòderén可以kěyǐzài那裡nàlǐděngrénlái雇用gùyòng他們tāmen耶穌Yēsūcéngzài市集shìjí廣場guǎngchǎngzhìhǎo病人bìngrén保羅Bǎoluócéngzài市集shìjí廣場guǎngchǎng傳道chuándào。(17:17驕傲Jiāoʼàode抄經士chāojīngshì法利賽派Fǎlìsàipàiquè喜歡xǐhuan人們rénmenzài這樣zhèyàngde公共gōnggòng場所chǎngsuǒxiàng他們tāmen問好wènhǎo關注guānzhù他們tāmen

鞭刑Biānxíng用yòng的de鞭子biānzi
鞭刑Biānxíngyòngde鞭子biānzi

zhōngde鞭子biānzishìzuì殘酷cánkùdezhǒng鞭刑biānxíng工具gōngjùyóu手柄shǒubǐngtiáo固定gùdìngzài手柄shǒubǐngshàngde繩索shéngsuǒhuòtiáo組成zǔchéngZhèzhǒng鞭子biānzishàngyǒujiānde骨頭gǔtouhuò金屬jīnshǔyònglái加重jiāzhòng鞭打biāndǎde痛苦tòngkǔ