馬太福音 10:1-42

10  耶穌Yēsū12門徒méntúzhàoláigěi他們tāmen權力quánlì驅逐qūzhú邪靈xiélíng*+zhìhǎo各種各樣gèzhǒng-gèyàngde病症bìngzhèng  以下Yǐxiàshì12使徒shǐtúde名字míngzi+首先shǒuxiānshì叫做jiàozuò彼得Bǐdéde西門Xīmén+de兄弟xiōngdì安得烈Āndéliè+西庇太Xībìtàide兒子érzi雅各Yǎgède兄弟xiōngdì約翰Yuēhàn+  腓力Féilì巴多羅買Bāduōluómǎi+多馬Duōmǎ+收稅人shōushuìrén馬太Mǎtài+亞勒腓Yàlèféide兒子érzi雅各Yǎgèháiyǒu達太Dátài  熱心人rèxīnrén西門Xīmén以及yǐjí加略Jiālüèrén猶大Yóudà猶大Yóudà就是jiùshì後來hòulái出賣chūmài耶穌Yēsūde那個nàgerén+  耶穌Yēsūpàizhè12rén出去chūqù吩咐fēnfù他們tāmenshuō+:「外族人Wàizúrénde地方dìfang*你們nǐmen不要búyào撒馬利亞Sāmǎlìyàréndechéng+你們nǐmen不要búyàojìn  zǒngyàodào以色列Yǐsèliè民族mínzú迷途mítúde綿羊miányáng那裡nàlǐ+  你們Nǐmenyàobiānzǒubiānchuánshuō:『Tiānshangde王國Wángguójìnle+。』  Yào醫治yīzhì病人bìngrén+復活fùhuó死人sǐrén使shǐ痲瘋病人máfēngbìngrén潔淨jiéjìng驅逐qūzhú邪靈xiélíng你們Nǐmen免費miǎn fèiláiyào無償wúcháng施與shīyǔ+  你們Nǐmenzhuāngqiánde腰帶yāodàili不要búyàofàngjīnyín銅錢tóngqián+ 10  不要búyàowèi旅途lǚtú準備zhǔnbèi糧袋liángdàihuòliǎngjiàn衣服yīfu*huò鞋子xiézihuò手杖shǒuzhàng+因為yīnwèi工人gōngrén得到dédào食物shíwùshì應該yīnggāide+ 11  「你們Nǐmen不管bùguǎnjìnzuòchéngcūndōuyàozhǎochūshéishìpèi這個zhège信息xìnxīderén然後ránhòuzhùzài那裡nàlǐ直到zhídào離開líkāi+ 12  你們Nǐmenjìnjiājiùyàoxiàngjiāderén問好wènhǎo 13  如果Rúguǒjiāpèi這個zhège信息xìnxījiùyuàn你們nǐmenqiúde平安píngʼān臨到líndào他們tāmen+如果rúguǒ不配búpèi這個zhège信息xìnxījiùyuàn你們nǐmenqiúde平安píngʼān歸於guīyú你們nǐmen 14  不管Bùguǎnshì哪裡nǎlǐderén接待jiēdài你們nǐmentīng你們nǐmen傳講chuánjiǎngde信息xìnxī你們nǐmen離開líkāijiāchéngde時候shíhoudōuyàodǒuluòjiǎoshangde塵土chéntǔ+ 15  實在shízài告訴gàosu你們nǐmenzài審判日shěnpànrìlián所多瑪Suǒduōmǎ蛾摩拉Émólā+遭受zāoshòude懲罰chéngfázuòchéng遭受zāoshòudeqīngne 16  「Kànna現在Xiànzàipài你們nǐmen出去chūqù好像hǎoxiàng綿羊miányángpàidào狼群lángqún當中dāngzhōng+所以Suǒyǐ你們nǐmenyàoxiàngshé一樣yíyàng謹慎jǐnshènxiàng鴿子gēzi一樣yíyàng清白qīngbái無邪wúxié+ 17  你們Nǐmenyào警惕jǐngtì*因為yīnwèi人們rénmenhuì你們nǐmenjiāogěi地方dìfāng法庭fǎtíng+háihuìzài他們tāmende會堂huìtáng+li鞭打biāndǎ你們nǐmen+ 18  你們Nǐmenhuì因為yīnwèiérbèidàidào總督zǒngdū君王jūnwáng面前miànqián+xiàng他們tāmenguóderénzuò見證jiànzhèng+ 19  他們Tāmen你們nǐmensòng受審shòushěnde時候shíhou你們nǐmen不要búyào擔心dānxīngāishuō什麼shénmehuò怎麼zěnmeshuōDào時候shíhou你們nǐmenjiùhuì知道zhīdàogāishuō什麼shénme*+ 20  因為yīnwèi說話shuōhuàde其實qíshíshì你們nǐmenérshì你們nǐmen父親fùqīnde神聖力量shénshèng lìliàng通過tōngguò你們nǐmen說話shuōhuà+ 21  兄弟Xiōngdìhuìjiāochū兄弟xiōngdì父親fùqīnhuìjiāochū兒女érnǚràng他們tāmenbèishā兒女érnǚhuìgēn父母fùmǔ作對zuòduìhài他們tāmen+ 22  你們Nǐmenhuì為了wèiledemíngbèi所有suǒyǒurén憎恨zēnghèn+dàn忍耐rěnnài到底dàodǐderénjiùhuì得救déjiù+ 23  他們Tāmenzàichéng迫害pòhài你們nǐmen你們nǐmenjiùtáodàolìngchéng+實在shízài告訴gàosu你們nǐmen人子rénzǐláidào以前yǐqián你們nǐmen絕對juéduìzǒubuwán以色列Yǐsèliède所有suǒyǒuchéng 24  「學生Xuéshēngshòudàode待遇dàiyùhuì老師lǎoshīhǎo奴隸núlìshòudàode待遇dàiyùhuì主人zhǔrénhǎo+ 25  學生Xuéshēngnénggēn老師lǎoshī一樣yíyàng奴隸núlìnénggēn主人zhǔrén相同xiāngtóngjiù已經yǐjīnggòule+Jiālide主人zhǔrén尚且shàngqiěbèirén叫做jiàozuò別西卜Biéxībǔ+何況hékuàngjiāliderénne 26  所以Suǒyǐ不要búyào他們tāmen隱藏Yǐncángdeshì沒有méiyǒu顯露xiǎnlùde祕密mìmì沒有méiyǒubèirén知道zhīdàode+ 27  zài暗處ànchù告訴gàosu你們nǐmende你們nǐmenyàozài明處míngchùshuō出來chūlái你們nǐmen聽見tīngjiàndeshēng耳語ěryǔyàozàifángdǐngshang廣傳guǎngchuán開去kāiqù+ 28  Shā身體shēntǐquènéngshā生命shēngmìngde你們nǐmen不要búyào害怕hàipà+néng生命shēngmìng身體shēntǐdōu毀滅huǐmièzài欣嫩Xīnnèn Gǔlide你們nǐmencáiyào害怕hàipà+ 29  Liǎngzhī麻雀máquèshìmài小錢xiǎoqiánma可是Kěshì哪怕nǎpàshìzhīdiào*zàishang你們nǐmende父親fùqīnhuì知道zhīdào+ 30  其實Qíshíjiùlián你們nǐmende頭髮tóufa全都quándōushǔguole+ 31  所以Suǒyǐ不要búyào害怕hàipà你們nǐmen許多xǔduō麻雀máquè貴重guìzhòngdeduōne+ 32  「Zài別人biérén面前miànqiánrènde+zàide天父Tiānfù面前miànqiánhuìrèn+ 33  Dànshéizài別人biérén面前miànqiánrènzàide天父Tiānfù面前miànqiánhuìrèn+ 34  不要Búyào以為yǐwéiláishìyàogěishangdàilái和平hépíngláishìyàodàilái和平hépíngérshìyàodàilái刀劍dāojiàn+ 35  láishìyào引起yǐnqǐ分裂fēnliè兒子érziyào對抗duìkàng父親fùqīn女兒nǚʼéryào對抗duìkàng母親mǔqīn兒媳érxíyào對抗duìkàng婆婆pópo+ 36  Rénde敵人dírénhuìshì自己zìjǐjiāliderén 37  Shéiduì父母fùmǔde感情gǎnqíngduìde感情gǎnqínggèngshēnjiù不配búpèizuòde門徒méntúshéiduì兒女érnǚde感情gǎnqíngduìde感情gǎnqínggèngshēnjiù不配búpèizuòde門徒méntú+ 38  Shéi願意yuànyì背負bēifù自己zìjǐde苦刑柱kǔxíngzhùlái跟隨gēnsuíjiù不配búpèizuòde門徒méntú+ 39  Shéixiǎng得到dédào生命shēngmìngjiùhuì失去shīqù生命shēngmìngshéiwèi失去shīqù生命shēngmìngjiùhuì得到dédào生命shēngmìng+ 40  「Shéi接待jiēdài你們nǐmen就是jiùshì接待jiēdàishéi接待jiēdài就是jiùshì接待jiēdàipàiláidewèi+ 41  Shéi因為yīnwèi先知xiānzhīshì先知xiānzhīér接待jiēdàijiùhuì得到dédào先知xiānzhīde獎賞jiǎngshǎng+shéi因為yīnwèi義人yìrénshì義人yìrénér接待jiēdàijiùhuì得到dédào義人yìrénde獎賞jiǎngshǎng 42  Shéi因為yīnwèi這裡zhèlǐ卑微bēiwēiderén*shìde門徒méntújiùgěibēi涼水liángshuǐ哪怕nǎpà只是zhǐshìbēishuǐ實在shízài告訴gàosu你們nǐmen這個zhègerén一定yídìnghuì得到dédào獎賞jiǎngshǎng*+。」

腳注

直譯Zhíyì不潔bùjiéde靈體língtǐ」。
直譯Zhíyì」。
Yòuhuò額外éwàidàijiàn衣服yīfu」。
Yòu防備fángbèirén」。
Yòu你們nǐmengāishuōdehuàdào時候shíhou自然zìránhuìgěi你們nǐmen」。
Yòuluò」。
Yòushéi因為yīnwèi這些zhèxiē卑微bēiwēiderénzhōngde」。
Yòu這個zhègerénjuéhuì失去shīqù獎賞jiǎngshǎng」。

注釋

使徒Shǐtú Yòubèipài出去chūqùde」。zuò使徒shǐtúde希臘Xīlà語詞yǔcía·poʹsto·losyuán動詞dòngcía·po·stelʹlo,這個zhège動詞dòngcíde意思yìsishìpài出去chūqù」。(Tài10:5;11:49;14:32Zài約翰福音Yuēhàn Fúyīn13:16耶穌Yēsūshuōdebèipàide就是jiùshìa·poʹsto·losyóu可以kěyǐ清楚qīngchukànchū這個zhègede基本jīběn意思yìsi

叫做Jiàozuò彼得Bǐdéde西門Xīmén Zài聖經Shèngjīng原文yuánwénzhōng彼得Bǐdéyǒutóngde名字míngzi:(1)「西滿Xīmǎn」(Symeon),yòng希臘字母Xīlà zìmǔ拼寫pīnxiěde希伯來語Xībóláiyǔ名字míngzi;(2)「西門Xīmén」(Simon),希臘語Xīlàyǔ名字míngzi(「西滿Xīmǎn西門Xīméndōuyuán意思yìsiwéitīnghuò聽見tīngjiànde希伯來語Xībóláiyǔ動詞dòngcí);(3)「彼得Bǐdé」(Peter),希臘語Xīlàyǔ名字míngzi意思yìsishìkuài磐石pánshí」,聖經Shèngjīngzhōng只有zhǐyǒujiào這個zhège名字míngzi;(4)「磯法Jīfǎ」(Cephas),gēn彼得Bǐdé對應duìyìngde閃米特Shǎnmǐtè名字míngzi也許yěxǔgēn約伯記Yuēbójì30:6耶利米書Yēlìmǐshū4:29lide希伯來Xībólái語詞yǔcíke·phimʹ(意思yìsishì岩石yánshí」)有關yǒuguān;(5)「西門Xīmén·彼得Bǐdé」,yóuliǎng希臘語Xīlàyǔ名字míngzi合併hébìngérchéng。(15:14;Yuē1:42;Tài16:16

收稅人Shōushuìrén Hěnduō猶太人Yóutàirénwèi羅馬Luómǎ政府zhèngfǔzuòshōushuìde工作gōngzuò這些Zhèxiē猶太人Yóutàirénbèi民眾mínzhòng憎恨zēnghèn因為yīnwèi他們tāmen不但búdànwèi人民rénmín討厭tǎoyànde外族wàizú政權zhèngquán工作gōngzuòhái肆意sìyì徵收zhēngshōu超過chāoguò政府zhèngfǔ規定guīdìng稅率shuìlǜde稅金shuìjīn猶太人Yóutàirén通常tōngchánghuì避開bìkāi收稅人shōushuìrén認為rènwéi他們tāmengēn罪人zuìrén娼妓chāngjìshìtónglèirén。(Tài11:19;21:32

利未Lìwèi 平行Píngxíng記載jìzǎi馬太福音Mǎtài Fúyīn9:9shuō這個zhège門徒méntú名叫míngjiào馬太Mǎtài馬可Mǎkě路加Lùjiāzài記載jìzǎi關於guānyúdeshìshí如果rúguǒtándào曾經céngjīngshì收稅人shōushuìrénjiùyòng利未Lìwèi這個zhège名字míngzilái稱呼chēnghu5:27,29),dàn如果rúguǒtándàoshì十二shíʼèr使徒shǐtúzhīyòng馬太Mǎtài這個zhège名字míngzi3:18;6:15;1:13)。聖經Shèngjīng沒有méiyǒushuō利未Lìwèishìbushìzài成為chéngwéi耶穌Yēsūde門徒méntú之前zhīqiánjiùjiào馬太MǎtàiZài福音書Fúyīnshūde執筆者zhíbǐzhězhōng只有zhǐyǒu馬可Mǎkědào利未Lìwèiyòumíng馬太Mǎtàishì亞勒腓Yàlèféide兒子érzi。(Lìngjiàn3:18de注釋zhùshì

亞勒腓Yàlèféide兒子érzi雅各Yǎgè 這個Zhège雅各Yǎgè顯然xiǎnrángēn馬可福音Mǎkě Fúyīn15:40dàodexiǎo雅各Yǎgèshìtóngrén一般Yìbān認為rènwéiběnjié經文jīngwénde亞勒腓Yàlèféi就是jiùshì約翰福音Yuēhàn Fúyīn19:25dàode克羅巴Kèluóbā如果Rúguǒshì這樣zhèyàng可能kěnéng就是jiùshìlìng馬利亞Mǎlìyàde丈夫zhàngfu。(Tài27:56;28:1;15:40;16:1;24:10這個Zhège亞勒腓Yàlèféigēn馬可福音Mǎkě Fúyīn2:14dàode利未Lìwèide父親fùqīn亞勒腓Yàlèféi顯然xiǎnránshìtóngrén

巴多羅買Bāduōluómǎi 意思Yìsishì多爾買Duōʼěrmǎide兒子érzi」。一般Yìbān認為rènwéi就是jiùshì拿但業Nádànyè。(Yuē1:45,46比較Bǐjiào一下yíxià四福音書Sìfúyīnshūjiùhuì留意liúyìdàozài馬太福音Mǎtài Fúyīn路加福音Lùjiā Fúyīnli巴多羅買Bāduōluómǎi腓力Féilìde名字míngzishì一起yìqǐ出現chūxiàndeér約翰福音Yuēhàn Fúyīn拿但業Nádànyè腓力Féilì聯繫liánxìzài一起yìqǐ。(Tài10:3;6:14

收稅人Shōushuìrén 馬太Mǎtàicéngshì收稅人shōushuìrénzàixiě福音書Fúyīnshūde時候shíhoujiù常常chángchángdào具體jùtǐde數字shùzì金錢jīnqián價值jiàzhí。(Tài17:27;26:15;27:3Gēn其他qítā福音書Fúyīnshūde執筆者zhíbǐzhě相比xiāngbǐ馬太Mǎtàigèng懂得dǒngde善用shànyòng數字shùzì例如Lìrú耶穌Yēsūde族譜zúpǔfēnchéng3měi14dài。(Tài1:1-17此外Cǐwàizài主禱文Zhǔdǎowénlilièchū7xiàng祈求qíqiúTài6:9-13),zài馬太福音Mǎtài Fúyīn13zhānglilièchū7比喻bǐyùzài馬太福音Mǎtài Fúyīn23:13-36lilièchū耶穌Yēsū7譴責qiǎnzérényǒuhuòle」。關於Guānyú收稅人shōushuìrénlìngjiànTài5:46de注釋zhùshì

馬太Mǎtài jiào利未Lìwèi。(Lìngjiàn2:145:27de注釋zhùshì

亞勒腓Yàlèféide兒子érzi雅各Yǎgè Jiàn3:18de注釋zhùshì

達太Dátài Zài路加福音Lùjiā Fúyīn6:16以及yǐjí使徒行傳Shǐtú Xíngzhuàn1:13de使徒shǐtú名單míngdānzhōngdōu沒有méiyǒu達太Dátài這個zhège名字míngziquèdàolechēngwéi雅各Yǎgède兒子érzi猶大YóudàderénYóu可以kěyǐ推斷tuīduànchū,「達太Dátài就是jiùshì雅各Yǎgède兒子érzi猶大Yóudà」,ér這個zhège猶大Yóudà就是jiùshì約翰Yuēhàndàode使徒shǐtú猶大Yóudàshì加略人Jiālüèrén猶大Yóudà)」。(Yuē14:22也許Yěxǔshì為了wèile避免bìmiǎngēn叛徒pàntú加略人Jiālüèrén猶大Yóudà混淆hùnxiáo這個zhège猶大Yóudà有時yǒushíhuìbèichēngwéi達太Dátài」。

熱心人Rèxīnrén 使徒Shǐtú西門Xīménde外號wàihàoyònglái區別qūbié使徒shǐtú西門Xīmén·彼得Bǐdé。(3:18Zài這裡zhèlǐzuò熱心人rèxīnrénde希臘Xīlà語詞yǔcí看來kànláiyuán希伯來Xībólái語詞yǔcíhuò阿拉米Ālāmǐ語詞yǔcí意思yìsishì激進派jījìnpàihuò熱心rèxīnderén」。路加Lùjiātándào西門Xīménde這個zhège外號wàihàoshíyòngdeshìlìng希臘Xīlà語詞yǔcíze·lo·tesʹ,意思yìsishì激進派jījìnpàihuò熱心rèxīnderén」。(6:15;1:13西門Xīményǒu這個zhège外號wàihào可能kěnéngshì因為yīnwèi曾經céngjīng屬於shǔyú激進派jījìnpài反抗fǎnkàng羅馬Luómǎ政府zhèngfǔde猶太Yóutài黨派dǎngpài),可能kěnéngshì因為yīnwèi十分shífēn熱心rèxīn充滿chōngmǎn熱誠rèchéng

加略人Jiālüèrén 意思Yìsi可能kěnéngshì來自láizì加略Jiālüèderén」。猶大Yóudàde父親fùqīn西門Xīménchēngwéi加略人Jiālüèrén」。(Yuē6:71一般Yìbān認為rènwéi這個zhège稱呼chēnghu表明biǎomíng西門Xīmén猶大Yóudà來自láizì猶地亞Yóudìyàde城鎮chéngzhèn加略希斯倫Jiālüè Xīsīlún。(Shū15:25如果Rúguǒshì這樣zhèyàng猶大Yóudà就是jiùshì十二shíʼèr使徒shǐtúzhōng唯一wéiyīde猶地亞人Yóudìyàrén其他qítā使徒shǐtúdōushì加利利人Jiālìlìrén

傳道Chuándào 希臘語Xīlàyǔ原文yuánwénde基本jīběn意思yìsishì公眾gōngzhòng使者shǐzhěde身分shēnfèn宣告xuāngào」。這個Zhège強調qiángdiào宣告xuāngàode方式fāngshì通常tōngchángshìzhǐ公開gōngkāidexiàng大眾dàzhòng宣講xuānjiǎngérshìxiàng特定tèdìngdeqúnrén布道bùdào

Tiānshangde王國Wángguójìnle Zhèshì耶穌Yēsū傳道chuándàode主題zhǔtí內容nèirónggēn統治tǒngzhì世界shìjièdexīn政府zhèngfǔ有關yǒuguān。(Tài10:7;1:15大約Dàyuēzài耶穌Yēsū受浸shòujìnqiánbànnián施浸者shījìnzhě約翰Yuēhàn已經yǐjīng開始kāishǐ宣講xuānjiǎng類似lèisìde信息xìnxī。(Tài3:1,2Dànzàigèngshēncéngde意義yìyìshang耶穌Yēsū可以kěyǐshuō王國wángguójìnle」,因為yīnwèi上帝Shàngdì挑選tiāoxuǎnde未來wèilái君王jūnwángde身分shēnfènláidào世人shìrén當中dāngzhōngle沒有Méiyǒu記錄jìlù顯示xiǎnshì耶穌Yēsūde門徒méntúzài去世qùshìhòu繼續jìxù傳講chuánjiǎngshuōtiānshangde王國Wángguójìnle」。

Chuán Yòu傳道chuándào」,zhǐ公開gōngkāidexiàng大眾dàzhòng宣講xuānjiǎng。(LìngjiànTài3:1de注釋zhùshì

Tiānshangde王國Wángguójìnle JiànTài4:17de注釋zhùshì

痲瘋Máfēng Zhǐzhǒng嚴重yánzhòngde皮膚病pífūbìng聖經Shèngjīngdàode痲瘋máfēng不僅僅bùjǐnjǐnzhǐ今天jīntiān人們rénmensuǒzhīde痲瘋病máfēngbìng任何Rènhérénbèi診斷zhěnduànhuànshàng痲瘋病máfēngbìngjiù必須bìxūgēn別人biérén隔離gélí直到zhídào痊癒quányù。(13:2腳注jiǎozhù45,46lìngjiàn詞語Cíyǔ解釋jiěshì

痲瘋病人Máfēngbìngrén JiànTài8:2de注釋zhùshì以及yǐjí詞語Cíyǔ解釋jiěshì痲瘋Máfēng」。

Yàozhùzài那裡nàlǐ直到zhídào離開líkāi那個nàge地方dìfang 耶穌Yēsūzài這裡zhèlǐ告訴gàosu使徒shǐtú他們tāmendàole城鎮chéngzhènhòujiā願意yuànyì款待kuǎndài他們tāmen他們tāmenjiùgāizhùzàijiā後來Hòulái耶穌Yēsūgěile70門徒méntú同樣tóngyàngde指示zhǐshì吩咐fēnfù他們tāmen不要búyàocóngjiādàolìngjiābānláibān」。(10:1-7如果Rúguǒ他們tāmen追求zhuīqiúgèng舒適shūshìde環境huánjìnghuògèngduōde物質wùzhì享受xiǎngshòu因此yīncǐérbānláibānjiùnéng表明biǎomínggēn他們tāmende傳道chuándào使命shǐmìng相比xiāngbǐ這些zhèxiē東西dōngxidōushì次要cìyàode

Zhùzài那裡nàlǐ Jiàn6:10de注釋zhùshì

問好Wènhǎo 猶太人Yóutàirénchángyòngde問候語wènhòuyǔshì:「Yuàn平安píngʼān!」(Shì19:20;Tài10:13;10:5

平安Píngʼān Yòu安寧ānníng」。(Lìngjiàn詞語Cíyǔ解釋jiěshì安寧Ānníng」)

Dǒuluòjiǎoshangde塵土chéntǔ 門徒Méntúzuòchū這個zhège舉動jǔdòngshìyào表示biǎoshìdāng那個nàge地方dìfangshòu上帝Shàngdì懲罰chéngfáshí他們tāmen承擔chéngdān任何rènhé責任zérèn馬可福音Mǎkě Fúyīn6:11路加福音Lùjiā Fúyīn9:5yǒu類似lèisìde說法shuōfǎ而且érqiědōu補充bǔchōnglehuà:「表明Biǎomíng他們tāmen已經yǐjīngshòudào警告jǐnggào」。保羅Bǎoluó巴拿巴Bānábāzài皮西迪亞Píxīdíyàde安提阿Āntíʼājiù按照ànzhào這個zhège指示zhǐshìzuòle。(13:51保羅Bǎoluózài哥林多Gēlínduōzuòchū類似lèisìde舉動jǔdòng抖抖dǒudǒu衣服yīfu」,接著jiēzhe解釋jiěshìshuō:「你們Nǐmen如果rúguǒ滅亡mièwángjiùyào自己zìjǐ承擔chéngdān血債xuèzhàishì清白qīngbáide。」(18:6這些Zhèxiē舉動jǔdòngduì門徒méntúláishuō可能kěnéngbìng陌生mòshēng時候shíhou恪守kèshǒu宗教zōngjiào信仰xìnyǎngde猶太人Yóutàirén覺得juéde外族人wàizúrén地區dìqūde塵土chéntǔdōushì不潔bùjiéde所以suǒyǐdāng他們tāmencóng這些zhèxiē地區dìqūhuídào猶太人Yóutàirénde地區dìqūqiánhuìxiāndǒuluòjiǎoshangde塵土chéntǔ不過Búguò耶穌Yēsūgěi門徒méntú這些zhèxiē指示zhǐshìshíxiǎngyào表達biǎodáde顯然xiǎnránshìtóngde意思yìsi

實在Shízài 希臘Xīlà語詞yǔcía·menʹ(阿們āmenshì希伯來Xībólái語詞yǔcíʹa·menʹde轉寫zhuǎnxiě意思yìsishì誠心chéngxīn希望xīwàng如此rúcǐhuò確實quèshí如此rúcǐ」。Zài聖經Shèngjīng原文yuánwénli耶穌Yēsū經常jīngchánghuìxiānshuōchū這個zhège然後ránhòucái陳述chénshù事情shìqingxià承諾chéngnuòhuòshuōchū預言yùyánjiè強調qiángdiàoshuōdehuàshì真實zhēnshí可信kěxìnde有些Yǒuxiē學者xuézhěshuō耶穌Yēsū使用shǐyòng實在shízài」(阿們āmen這個zhègede方式fāngshìzài聖經Shèngjīng其他qítā宗教zōngjiào書籍shūjízhōngdōushì獨一無二dúyī-wúʼèrdeZài約翰福音Yuēhàn Fúyīnde原文yuánwénzhōng耶穌Yēsū總是zǒngshìa·menʹ這個zhège重複chóngfùshuōliǎng中文Zhōngwénzuò實實在在shíshí-zàizài」。(LìngjiànYuē1:51de注釋zhùshì

Lián……遭受zāoshòude懲罰chéngfá……遭受zāoshòudeqīng 耶穌Yēsūzài這裡zhèlǐ顯然xiǎnrányòngle誇張kuāzhāngde說法shuōfǎde原意yuányì應該yīnggāishìyàorén按照ànzhào字面zìmiàn意思yìsi理解lǐjiědehuà。(耶穌Yēsūzài其他qítā場合chǎnghéyòngguo誇張kuāzhāngde說法shuōfǎ參看cānkànTài5:18;16:17;21:33。)耶穌Yēsūshuō:「Zàizhǐ審判日shěnpànrì],lián所多瑪Suǒduōmǎ遭受zāoshòude懲罰chéngfázuòchéng遭受zāoshòudeqīngne。」(Tài10:15;11:22,24;10:14不過Búguòde意思yìsishìshuō所多瑪Suǒduōmǎde居民jūmín一定yídìnghuìzài審判日shěnpànrì出現chūxiàn。(參看CānkànYóu7可能kěnéng只是zhǐshìyào說明shuōmíng有些yǒuxiē城鎮chéngzhèngēn哥拉遜Gēlāxùn伯賽大Bósàidà迦百農Jiābǎinóng一樣yíyàng其中qízhōng部分bùfen居民jūmínduì真理zhēnlǐde反應fǎnyìngdōu極其jíqí冷淡lěngdàn實在shízàigāishòu譴責qiǎnzé。(10:13-15值得Zhídé留意liúyìdeshì古代gǔdài所多瑪Suǒduōmǎde遭遇zāoyù早已zǎoyǐchéngle眾所周知zhòngsuǒzhōuzhīdeshì人們rénmenzàitándào上帝Shàngdìde憤怒fènnù審判shěnpànshí常常chángchánghuìdào這個zhège例子lìzi。(Shēn29:23;Sài1:9;Āi4:6

實在Shízài JiànTài5:18de注釋zhùshì

……遭受zāoshòudeqīng Jiàn10:12de注釋zhùshì

Kànna 希臘語Xīlàyǔshìi·douʹ,這個zhègechángbèiyònglái提醒tíxǐng讀者dúzhě注意zhùyìjiē下來xiàlái發生fāshēngdeshì鼓勵gǔlì讀者dúzhě想像xiǎngxiàng當時dāngshíde場景chǎngjǐnghuò留意liúyì敘述xùshùzhōngdàode細節xìjiébèiyònglái強調qiángdiàohuò介紹jièshào一些yìxiēxīndehuòlìngrén驚訝jīngyàde事物shìwù這個Zhège除了chúlezuòkànna」,huì按照ànzhào語境yǔjìngfānzuò其他qítā詞語cíyǔ有時yǒushíhuì省略shěnglüèZài希臘語Xīlàyǔ經卷jīngjuàn》,這個zhège經常jīngcháng出現chūxiànzài馬太福音Mǎtài Fúyīn路加福音Lùjiā Fúyīn啟示錄QǐshìlùliGēn這個zhège對應duìyìngde希伯來Xībólái語詞yǔcí經常jīngcháng出現chūxiànzài希伯來語Xībóláiyǔ經卷jīngjuànzhōng

好像Hǎoxiàng鴿子gēzi 耶穌Yēsū受浸shòujìnshí上帝Shàngdìde神聖力量shénshèng lìliàngjiàngzài身上shēnshang情形qíngxing看來kànláijiùxiàng鴿子gēzi拍動pāidòngzhe翅膀chìbǎng降落jiàngluò一樣yíyàng鴿子Gēziyǒu神聖shénshèngde用途yòngtúyǒu象徵xiàngzhēng意義yìyì鴿子Gēzi可以kěyǐyònglái獻祭xiànjì11:15;Yuē2:14-16),象徵xiàngzhēng清白qīngbái無邪wúxiéTài10:16)。挪亞Nuóyàfàng出去chūqùde鴿子gēzipiàn橄欖葉gǎnlǎnyèdàihuí方舟fāngzhōu表明biǎomíng洪水hóngshuǐ退tuìleChuàng8:11),表明biǎomíngduàn安舒ānshūde日子rìzi即將jíjiāngláidàoChuàng5:29)。因此Yīncǐzài耶穌Yēsū受浸shòujìnshí耶和華Yēhéhuá可能kěnéngshìjièzhe鴿子gēziláiràngrén留意liúyìde兒子érzi耶穌Yēsūshēnwéi彌賽亞Mísàiyàsuǒ肩負jiānfùde使命shǐmìng清白qīngbái無罪wúzuìde耶穌Yēsūjiāngwèi人類rénlèi犧牲xīshēng生命shēngmìngjièdiànxià基礎jīchǔràng人類rénlèinéngzàide統治tǒngzhìxià進入jìnrùduàn安舒ānshūde時期shíqī

Kànna JiànTài1:23de注釋zhùshì

Yàoxiàngshé一樣yíyàng謹慎jǐnshèn zài這裡zhèlǐ謹慎jǐnshènde意思yìsishì慎重shènzhòng精明jīngmíng機智jīzhì動物學家Dòngwù xuéjiā留意liúyìdào大多數dàduōshùshédōu非常fēicháng警惕jǐngtìdào危險wēixiǎnshí通常tōngchánghuì逃走táozǒuérshì主動zhǔdòng出擊chūjī因此Yīncǐ耶穌Yēsū這樣zhèyàngshuōshìxiǎng提醒tíxǐng門徒méntúzài傳道chuándàoshíyào謹慎jǐnshènde面對miànduì反對者fǎnduìzhěyào避開bìkāi可能kěnéngdàode危險wēixiǎn

Xiàng鴿子gēzi一樣yíyàng清白qīngbái無邪wúxié 耶穌Yēsū提醒tíxǐng門徒méntúyào謹慎jǐnshènyòuyào清白qīngbái無邪wúxiézhèliǎng方面fāngmiànshì互相hùxiāng補足bǔzúde。(Lìngjiànběnjié經文jīngwénde注釋zhùshìYàoxiàngshé一樣yíyàng謹慎jǐnshènzuò清白qīngbái無邪wúxiéde希臘Xīlà語詞yǔcíde字面zìmiàn意思yìsishì沒有méiyǒu混合hùnhéde」,就是jiùshì沒有méiyǒushòudào玷污diànwūdehuò純淨chúnjìngde」。這個Zhège出現chūxiànzài羅馬書Luómǎshū16:19(「Zài惡事èshìshangquè清白qīngbái無邪wúxié」)以及yǐjí腓立比書Féilìbǐshū2:15(「你們Nǐmenjiùnéng無可指責wúkězhǐzé清白qīngbái無邪wúxié」)。Zài馬太福音Mǎtài Fúyīn10:16這裡zhèlǐ,「清白qīngbái無邪wúxiéde意思yìsi看來kànlái包括bāokuò真心zhēnxīn真意zhēnyì誠實chéngshíwěiháo詭計guǐjì動機dòngjī純正chúnzhèngZài希伯來語Xībóláiyǔde詩歌shīgē比喻bǐyùzhōng鴿子gēzi有時yǒushíyònglái象徵xiàngzhēngzhèlèi品格pǐngé。(2:14;5:2參看cānkànTài3:16de注釋zhùshì耶穌Yēsū強調qiángdiàode要點yàodiǎnshì綿羊miányángbānde門徒méntúzài狼群lángqúnbānde迫害者pòhàizhě當中dāngzhōng必須bìxūxiàngshé一樣yíyàng謹慎jǐnshèn機智jīzhìyòuxiàng鴿子gēzi一樣yíyàng清白qīngbái無邪wúxié心地xīndì純潔chúnjié無可指責wúkězhǐzé。(10:3

Zuìgāo法庭fǎtíng Zhǐ公議會gōngyìhuì這個Zhège具有jùyǒu審判shěnpàn權力quánlìde機構jīgòu位於wèiyú耶路撒冷Yēlùsālěngyóu大祭司dàjìsī以及yǐjí70長老zhǎnglǎo抄經士chāojīngshì組成zǔchéng猶太人Yóutàirén公議會gōngyìhuìde判決pànjué看作kànzuòshì最終zuìzhōngde判決pànjué。(Lìngjiàn詞語Cíyǔ解釋jiěshì公議會Gōngyìhuì」)

公議會Gōngyìhuì Zhǐ位於wèiyú耶路撒冷Yēlùsālěngde猶太Yóutàizuìgāo法庭fǎtíngzuò公議會gōngyìhuìde希臘Xīlà語詞yǔcíshìsy·neʹdri·on,字面zìmiàn意思yìsishì一同yìtóngzuòxià」。雖然Suīrán這個zhège泛指fànzhǐ集會jíhuìhuò會議huìyìdànzài以色列Yǐsèliè可以kěyǐzhǐ宗教zōngjiào方面fāngmiànde司法sīfǎ機構jīgòuhuò法庭fǎtíng。(LìngjiànTài5:22de注釋zhùshì詞語Cíyǔ解釋jiěshì附錄FùlùB12其中qízhōng標示biāoshìle公議會gōngyìhuì大廳dàtīngde可能kěnéng位置wèizhì

地方Dìfāng法庭fǎtíng zuò地方dìfāng法庭fǎtíngde希臘Xīlà語詞yǔcíshìsy·neʹdri·onde複數fùshù形式xíngshìZài希臘語Xīlàyǔ經卷jīngjuànzhōng,sy·neʹdri·onzuìchángyòngláizhǐ公議會gōngyìhuì就是jiùshì位於wèiyú耶路撒冷Yēlùsālěngde猶太Yóutàizuìgāo法庭fǎtíng。(Lìngjiàn詞語Cíyǔ解釋jiěshì公議會Gōngyìhuì以及yǐjíTài5:22;26:59de注釋zhùshì不過Búguò這個zhège泛指fànzhǐ公眾gōngzhòng集會jíhuìhuò聚會jùhuìBěnjié經文jīngwénlide地方dìfāng法庭fǎtíngshìzhǐzài會堂huìtángli運作yùnzuòde法庭fǎtíngyǒuquánduìrén施行shīxíng鞭打biāndǎde刑罰xíngfá可以kěyǐrénzhúchū會堂huìtáng。(Tài23:34;13:9;21:12;Yuē9:22;12:42;16:2

為了Wèiledemíng Zài聖經Shèngjīngzhōng,「míng這個zhège有時yǒushí代表dàibiǎo擁有yōngyǒu這個zhège名字míngzide個體gètǐde名聲míngshēng以及yǐjí代表dàibiǎode一切yíqiè。(LìngjiànTài6:9de注釋zhùshì至於Zhìyú耶穌Yēsūdemínghái代表dàibiǎo天父Tiānfùgěide權力quánlì地位dìwèi。(Tài28:18;Féi2:9,10;Lái1:3,4腳注jiǎozhù耶穌Yēsūzài這裡zhèlǐ表明biǎomíng人們rénmenhuì憎恨zēnghènde門徒méntúshì因為yīnwèidemíng代表dàibiǎode一切yíqiè包括bāokuòshì上帝Shàngdì任命rènmìngde統治者tǒngzhìzhěshì萬王之王Wànwángzhīwángshì所有suǒyǒuxiǎngyào得到dédào生命shēngmìngderéndōu必須bìxū臣服chénfúdewèi。(LìngjiànYuē15:21de注釋zhùshì

忍耐Rěnnài zuò忍耐rěnnàide希臘語Xīlàyǔ動詞dòngcí(hy·po·meʹno)de字面zìmiàn意思yìsishìliúzàimǒuzhǒng情況qíngkuàngzhīxià」。這個Zhège表達biǎodáde意思yìsi通常tōngchángshìliúxiàérshì逃走táozǒu」「站穩zhànwěn立場lìchǎng」「堅持不懈jiānchí-búxiè」「堅定jiāndìng」。(Tài10:22;Luó12:12;Lái10:32;5:11Zàiběnjié經文jīngwénli這個zhègezhǐdeshì基督Jīdūde門徒méntúzài反對fǎnduì考驗kǎoyànxià繼續jìxù堅守jiānshǒu信仰xìnyǎng。(Tài24:9-12

為了Wèiledemíng JiànTài24:9de注釋zhùshì

忍耐Rěnnài JiànTài24:13de注釋zhùshì

人子Rénzǐ Yòurénde兒子érzi」。這個Zhège稱呼chēnghuzài福音書Fúyīnshūli出現chūxiànyuē80耶穌Yēsū自稱zìchēng人子rénzǐ」,顯然xiǎnránshì為了wèile強調qiángdiàoshìyóu女子nǚzǐsuǒshēng有血有肉yǒuxuè-yǒuròuderén強調qiángdiàogēn亞當Yàdāng完全wánquán對等duìděng因此yīncǐnéng救贖jiùshú人類rénlèi擺脫bǎituōzuì。(Luó5:12,14-15此外Cǐwài這個zhège稱呼chēnghunéngràngrénkànchū耶穌Yēsū就是jiùshì彌賽亞Mísàiyà就是jiùshì基督Jīdū。(Dàn7:13,14lìngjiàn詞語Cíyǔ解釋jiěshì

人子Rénzǐ JiànTài8:20de注釋zhùshì

尚且Shàngqiě……何況hékuàng…… 耶穌Yēsū經常jīngchángyòng這樣zhèyàngde推理tuīlǐ方式fāngshìcóng簡單jiǎndānde事實shìshí推論tuīlùnchū重要zhòngyàode結論jiélùn首先shǒuxiānhuì陳述chénshù顯而易見xiǎnʼéryìjiànde事實shìshíhuò人們rénmen熟知shúzhīde道理dàolǐ然後ránhòu根據gēnjùdàode事實shìshízuòchū更加gèngjiā反駁fǎnbóde結論jiélùn。(Tài10:25;12:12;11:13;12:28

尚且Shàngqiě……何況hékuàng…… JiànTài7:11de注釋zhùshì

別西卜Biéxībǔ Zài原文yuánwénli,「別西卜Biéxībǔ」(Beelzebub)可能kěnéngshì巴力西卜Bālìxībǔ」(Baal-zebub)delìngzhǒng拼法pīnfǎ。「巴力西卜Bālìxībǔshì以革倫Yǐgélúnde非利士人Fēilìshìrén崇拜chóngbàide巴力神Bālìshén王下Wáng-Xià1:3),這個zhège名字míngzide意思yìsishì蒼蠅cāngyingde主人zhǔrén」。有些Yǒuxiē希臘語Xīlàyǔ抄本chāoběnsuǒyòngde拼法pīnfǎshāoyǒutóng包括bāokuòBeelzeboulBeezeboul,意思yìsi也許yěxǔshì高處gāochù居所jūsuǒde主人zhǔrén」。Dàn如果rúguǒzhèliǎng拼法pīnfǎshì特意tèyìyàogēn希伯來Xībólái語詞yǔcízeʹvel(意即yìjí糞便fènbiàn這個zhège沒有méiyǒuzài聖經Shèngjīng出現chūxiàn相似xiāngsì那麼nàme意思yìsi也許yěxǔshì糞便fènbiànde主人zhǔrén」。馬太福音Mǎtài Fúyīn12:24顯示xiǎnshì,「別西卜Biéxībǔzhǐdeshì邪靈xiélíngde首領shǒulǐng撒但Sādàn

Zài明處míngchùshuō出來chūlái 意思Yìsishìzài公眾gōngzhòng面前miànqián公開gōngkāideshuō出來chūlái

Zàifángdǐngshang廣傳guǎngchuán開去kāiqù 這個Zhège說法shuōfǎde意思yìsishìxiàng公眾gōngzhòng宣告xuāngào」。聖經Shèngjīng時代shídàide房屋fángwūdōuyǒu平頂píngdǐng人們rénmen可以kěyǐzàifángdǐngshang宣告xuāngào消息xiāoxi可以kěyǐzàifángdǐngshang進行jìnxíng其他qítā活動huódòng引起yǐnqǐ公眾gōngzhòng注意zhùyì。(撒下Sā-Xià16:22

欣嫩谷Xīnnèn Gǔ 欣嫩谷Xīnnèn Gǔ位於wèiyú耶路撒冷Yēlùsālěngde南面nánmiàn西南面xīnánmiàn。(Lìngjiàn附錄FùlùB12zhōngde地圖dìtú耶路撒冷Yēlùsālěng附近fùjìn一帶yídài」)Zài耶穌Yēsūde時代shídài欣嫩谷Xīnnèn Gǔshì焚燒fénshāo垃圾lājīde地方dìfang所以suǒyǐyòng欣嫩谷Xīnnèn Gǔ象徵xiàngzhēng徹底chèdǐde毀滅huǐmièshìhěn恰當qiàdàngde。(Lìngjiàn詞語Cíyǔ解釋jiěshì

生命Shēngmìng Zhǐ將來jiānglái通過tōngguò復活fùhuóér得到dédàode生命shēngmìngzuò生命shēngmìngde希臘Xīlà語詞yǔcípsy·kheʹ(普緒克pǔxùkè對應duìyìngde希伯來Xībólái語詞yǔcíneʹphesh(尼發希nífāxī)(有些yǒuxiē中文Zhōngwén譯本yìběnzhèliǎngzuò靈魂línghún」),基本上jīběnshàngshìzhǐ:(1)rén;(2)動物dòngwù;(3)rénhuò動物dòngwùde生命shēngmìng。(Chuàng1:20;2:7;Mín31:28;彼前Bǐ-Qián3:20希臘Xīlà語詞yǔcípsy·kheʹyòngláizhǐrénde生命shēngmìngde例子lìzihái包括bāokuò馬太福音Mǎtài Fúyīn6:25;10:39;16:25,26;馬可福音Mǎkě Fúyīn8:35-37;路加福音Lùjiā Fúyīn12:20;約翰福音Yuēhàn Fúyīn10:11,15;12:25;13:37,38;15:13;使徒行傳Shǐtú Xíngzhuàn20:10這樣Zhèyàngde經文jīngwén幫助bāngzhù我們wǒmen正確zhèngquè理解lǐjiě耶穌Yēsūzài這裡zhèlǐsuǒshuōdehuà。(Lìngjiàn詞語Cíyǔ解釋jiěshì尼發希Nífāxī普緒克pǔxùkè」)

Néng生命shēngmìng身體shēntǐdōu毀滅huǐmiè……de 只有Zhǐyǒu上帝Shàngdì能夠nénggòu毀滅huǐmièrénde生命shēngmìng」(這裡zhèlǐzhǐchónghuò生命shēngmìngde機會jīhuì),只有zhǐyǒu能夠nénggòu使shǐrén復活fùhuóràngrén得享déxiǎng永遠yǒngyuǎnde生命shēngmìngBěnjié經文jīngwénshì例子lìzi表明biǎomíngpsy·kheʹ(普緒克pǔxùkè有些yǒuxiē中文Zhōngwén譯本yìběnzuò靈魂línghún」)shìhuìdeshì能夠nénggòubèi毀滅huǐmiède其他Qítā例子lìzihái包括bāokuò馬可福音Mǎkě Fúyīn3:4;路加福音Lùjiā Fúyīn17:33;約翰福音Yuēhàn Fúyīn12:25;使徒行傳Shǐtú Xíngzhuàn3:23

欣嫩谷Xīnnèn Gǔ 象徵Xiàngzhēng永遠yǒngyuǎnde毀滅huǐmiè。(LìngjiànTài5:22de注釋zhùshì以及yǐjí詞語Cíyǔ解釋jiěshì

麻雀Máquè 希臘Xīlà語詞yǔcístrou·thiʹonshìzhǐxiǎo形式xíngshìde可以kěyǐzhǐ任何rènhé小鳥xiǎoniǎo不過búguò通常tōngchángzhǐ麻雀máquèZài售賣shòumàigěirénzuò食物shíwùde鳥類niǎolèizhōng麻雀máquèshìzuì便宜piányide

小錢xiǎoqián 直譯Zhíyìméi阿沙利安Āshālìʼān」。Zhèshì當時dāngshírén工作gōngzuò45分鐘fēnzhōngde工資gōngzī。(Lìngjiàn附錄FùlùB14Zài這個zhège場合chǎnghé耶穌Yēsūshìsānzài加利利Jiālìlì進行jìnxíng傳道chuándàozhīshuōliǎngzhī麻雀máquède售價shòujiàshìméi阿沙利安ĀshālìʼānZàilìng場合chǎnghé看來kànláishìniánhòu耶穌Yēsūzài猶地亞Yóudìyà傳道chuándào期間qījiānshuōliǎngméi阿沙利安Āshālìʼān可以kěyǐmǎidàozhī麻雀máquè。(12:6比較Bǐjiàozhèliǎng記載jìzǎijiùnéngkànchū麻雀máquèduì商人shāngrénláishuō沒什麼méi shénme價值jiàzhízhī可以kěyǐ免費miǎnfèi贈送zèngsòng

Jiùlián你們nǐmende頭髮tóufa全都quándōushǔguole 估計gūjì一般yìbānrén平均píngjūnyǒu超過chāoguò10wàngēn頭髮tóufa耶和華Yēhéhuá非常fēicháng了解liǎojiě我們wǒmenlián這麼zhème微小wēixiǎode細節xìjiédōu一清二楚yìqīng-èrchǔYóu我們wǒmen可以kěyǐ確信quèxìn一直yìzhí無微不至wúwēibúzhìde關心guānxīnzheměi跟從gēncóng基督Jīdūderén

和平Hépíng Yòu安寧ānníng」。(Lìngjiàn詞語Cíyǔ解釋jiěshì安寧Ānníng」)

願意Yuànyì背負bēifù 意思Yìsishìzuò耶穌Yēsūde門徒méntújiùyào願意yuànyì承擔chéngdānsuízhīérláide責任zérèn後果hòuguǒ

苦刑柱Kǔxíngzhù Yòu行刑柱xíngxíngzhù」。這裡Zhèlǐshì希臘Xīlà語詞yǔcístau·rosʹ(斯陶羅斯sītáoluósī出現chūxiànde地方dìfangZài古典gǔdiǎn希臘語Xīlàyǔzhōng這個zhège主要zhǔyàoshìzhǐgēn直立zhílìde木柱mùzhùhuò樁子zhuāngzi這個Zhège有時yǒushí比喻bǐyù跟隨gēnsuí耶穌Yēsūderénhuì經歷jīnglìde苦難kǔnàn羞辱xiūrǔ折磨zhémó甚至shènzhì死亡sǐwáng。(Lìngjiàn詞語Cíyǔ解釋jiěshì

生命Shēngmìng Jiàn詞語Cíyǔ解釋jiěshì尼發希Nífāxī普緒克pǔxùkè」。

Fèng……demíngwèi他們tāmen施浸shījìn Yòuràng他們tāmenfèng……demíng受浸shòujìn」。zuòmíngde希臘Xīlà語詞yǔcíshìoʹno·ma,不僅bùjǐn限於xiànyúzhǐ名字míngzi本身běnshēnZài這裡zhèlǐ,「fèng……demíng意味著yìwèizhe承認chéngrèn天父Tiānfù兒子érzide權威quánwēi地位dìwèi承認chéngrèn神聖力量shénshèng lìliàngde角色juésè受浸Shòujìnderén承認chéngrènzhèdiǎngēn上帝Shàngdìde關係guānxìjiùhuìfānkāi嶄新zhǎnxīnde。(參看CānkànTài10:41de注釋zhùshì

因為Yīnwèi先知xiānzhīshì先知xiānzhī 直譯Zhíyìfèng先知xiānzhīdemíng」。Zài這裡zhèlǐ希臘語Xīlàyǔ慣用語guànyòngyǔfèng……demíng表示biǎoshì尊重zūnzhòng先知xiānzhīde職務zhíwù工作gōngzuò。(參看CānkànTài28:19de注釋zhùshì

先知Xiānzhīde獎賞jiǎngshǎng 如果Rúguǒrén接待jiēdàibìng支持zhīchí上帝Shàngdìdezhēn先知xiānzhījiùhuì得到dédào豐厚fēnghòude獎賞jiǎngshǎng列王紀上Lièwángjì Shàng17zhāngli有關yǒuguān寡婦guǎfude記載jìzǎi就是jiùshì例子lìzi

多媒體資料

手杖Shǒuzhàng和hé糧袋liángdài
手杖Shǒuzhàng糧袋liángdài

Zhànggùnhuòbàngshì古代gǔdài希伯來人Xībóláirénzài生活shēnghuózhōng常常chángcháng使用shǐyòngde工具gōngjù用途yòngtú包括bāokuò支撐zhīchēngChū12:11;8:4;Lái11:21)、防護fánghù撒下Sā-Xià23:21)、脫粒tuōlìSài28:27),以及yǐjí採收cǎishōu橄欖gǎnlǎnShēn24:20;Sài24:13)。糧袋Liángdài通常tōngchángshì皮製pízhìde袋子dàizi使用shǐyòngderén例如lìrú旅客lǚkè牧人mùrén農夫nóngfūhuìguàzàijiānshangyòngláizhuāng食物shíwù衣服yīfu其他qítā用品yòngpǐn耶穌Yēsūpài使徒shǐtú出去chūqù傳道chuándàoqiánchūle一些yìxiē指示zhǐshì其中qízhōngdào手杖shǒuzhàng糧袋liángdài使徒們Shǐtúmenzhǐdàishang基本jīběnde東西dōngxigāi為了wèile準備zhǔnbèi額外éwàide東西dōngxiér分心fēnxīn耶和華Yēhéhuáhuì照顧zhàogù他們tāmende生活shēnghuósuǒ。(關於Guānyú應該yīnggāi如何rúhé理解lǐjiě耶穌Yēsūchūde指示zhǐshìlìngjiàn9:310:4de注釋zhùshì

狼Láng
Láng

Zài以色列Yǐsèlièlángzhèzhǒng掠食lüèshí動物dòngwù主要zhǔyàozài夜間yèjiān出沒chūmò。(1:8Láng凶猛xiōngměnghàodòu貪婪tānlán成性chéngxìng攻擊gōngjī羊群yángqúnshíhuìyǎohěnduōyáng數目shùmù往往wǎngwǎng超過chāoguò自己zìjǐnéngchīxiàhuòtuōzǒude聖經Shèngjīngchángyòng動物dòngwù以及yǐjí牠們tāmende特徵tèzhēng習性xíxìnglái象徵xiàngzhēnghuòhǎohuòhuàide品格pǐngé特徵tèzhēng例如Lìrúzài雅各Yǎgède臨終línzhōng預言yùyánli便雅憫Biànyǎmǐn部族bùzúbèi形容xíngróngwéi驍勇xiāoyǒng善戰shànzhàndeláng學名xuémíngCanis lupus)。(Chuàng49:27Dànzài大多數dàduōshù情況qíngkuàngxiàlángbèiyònglái描述miáoshù一些yìxiēhǎode特質tèzhì例如lìrú凶殘xiōngcán貪婪tānlán惡毒èdú狡猾jiǎohuáZài聖經Shèngjīngzhōngbèizuòlángdeyǒu假先知jiǎ-xiānzhīTài7:15)、猛烈měngliè反對fǎnduì基督徒Jīdūtúde傳道chuándào工作gōngzuòderénTài10:16;10:3),以及yǐjí那些nàxiē危害wēihài基督徒Jīdūtú會眾huìzhòngde假導師jiǎ-dǎoshī20:29,30)。牧人Mùrénhuì密切mìqiè留意liúyìlángduì羊群yángqún構成gòuchéngde威脅wēixié耶穌Yēsūshuō,「雇工gùgōng……kàndàolángláilejiùhuìpiēxià綿羊miányáng逃走táozǒu」。Gēn關心guānxīn綿羊miányángde雇工gùgōngtóng耶穌Yēsūshìhǎo牧人mùrén」,wèi綿羊miányáng犧牲xīshēng生命shēngmìng」。(Yuē10:11-13

鞭刑Biānxíng用yòng的de鞭子biānzi
鞭刑Biānxíngyòngde鞭子biānzi

zhōngde鞭子biānzishìzuì殘酷cánkùdezhǒng鞭刑biānxíng工具gōngjùyóu手柄shǒubǐngtiáo固定gùdìngzài手柄shǒubǐngshàngde繩索shéngsuǒhuòtiáo組成zǔchéngZhèzhǒng鞭子biānzishàngyǒujiānde骨頭gǔtouhuò金屬jīnshǔyònglái加重jiāzhòng鞭打biāndǎde痛苦tòngkǔ

常Cháng見jiàn的de平頂píngdǐng房子fángzi
Chángjiànde平頂píngdǐng房子fángzi

Zài聖經Shèngjīng時代shídài人們rénmen常常chángchángzài住宅zhùzháidefángdǐng進行jìnxíngzhǒng活動huódòngZuò父親fùqīnde可能kěnénghuì家人jiārén聚集jùjízàifángdǐngzài那裡nàlǐ教導jiàodǎo他們tāmen有關yǒuguān耶和華YēhéhuádeshìZài住棚節Zhùpéngjié期間qījiān人們rénmenhuìzàifángdǐngshang搭建dājiàn棚子péngzi。(23:41,42;Shēn16:13-15人們Rénmenhuìzài那裡nàlǐzuò一些yìxiē雜務záwù例如lìrú晾曬liàngshài麻稈mágǎn。(Shū2:6有時Yǒushí人們rénmenhuìzàifángdǐng睡覺shuìjiào。(撒上Sā-Shàng9:25,26Fángdǐngshang進行jìnxíngde任何rènhé活動huódòngdōuhěn容易róngyìbèirénkàndào。(撒下Sā-Xià16:22Zàifángdǐngshang宣告xuāngàode消息xiāoxihěn容易róngyìràng鄰居línjū路過lùguòderéntīngdào

欣嫩谷Xīnnèn Gǔ
欣嫩谷Xīnnèn Gǔ

欣嫩谷Xīnnèn Gǔshì位於wèiyú耶路撒冷Yēlùsālěng南面nánmiàn西南面xīnánmiànde山谷shāngǔZài耶穌Yēsūde時代shídài欣嫩谷Xīnnèn Gǔshì焚燒fénshāo垃圾lājīde地方dìfang正好zhènghǎoyònglái象徵xiàngzhēng徹底chèdǐde毀滅huǐmiè

麻雀Máquè
麻雀Máquè

Zài售賣shòumàigěirénzuò食物shíwùde鳥類niǎolèizhōng麻雀máquèshìzuì便宜piányideZài聖經Shèngjīng時代shídàirén工作gōngzuò45分鐘fēnzhōngde收入shōurùjiù可以kěyǐmǎidàoliǎngzhī麻雀máquèzuò麻雀máquède希臘Xīlà語詞yǔcí可以kěyǐzhǐzhǒng小鳥xiǎoniǎo包括bāokuò家麻雀jiā máquè學名xuémíngPasser domesticus biblicus黑胸麻雀hēixiōng máquè學名xuémíngPasser hispaniolensis)。Zhèliǎngzhǒng麻雀máquèzài以色列Yǐsèliè仍然réngránhěnchángjiàn