馬可福音 6:1-56

6  耶穌Yēsū離開líkāi那裡nàlǐláidào家鄉jiāxiāng+門徒méntú跟隨gēnsuí  Dàole安息日Ānxīrìzài會堂huìtángli教導jiàodǎorén大多數dàduōshù聽見tīngjiànderéndōu感到gǎndào驚訝jīngyàshuō:「這個Zhègeréncóng哪裡nǎlǐ得到dédàozhè一切yíqiè+怎麼zěnmehuì得到dédào這樣zhèyàngde智慧zhìhuìyǒu能力nénglì施行shīxíng這樣zhèyàngde奇跡qíjì+  shì那個nàge木匠mùjiàng+mashì馬利亞Mǎlìyàde兒子érzi+雅各Yǎgè+約瑟Yuēsè猶大Yóudà西門Xīménde哥哥gēgema+de妹妹們mèimeimenshìzài我們wǒmen這裡zhèlǐma?」他們Tāmenjiù因此yīncǐkěn相信xiāngxìn耶穌Yēsū*  耶穌Yēsūduì他們tāmenshuō:「先知Xiānzhī只有zhǐyǒuzàiběnxiāngběn本家běnjiācáishòu尊重zūnzhòng+。」  於是Yúshì除了chúleshǒufàngzài病人bìngrén身上shēnshangzhìhǎo他們tāmen以外yǐwàijiù沒有méiyǒuzài那裡nàlǐ施行shīxíng什麼shénme奇跡qíjìle  他們Tāmenxìnzhè使shǐ耶穌Yēsūhěn驚訝jīngyà周遊zhōuyóucūn到處dàochù教導jiàodǎorén+  耶穌Yēsūzhào十二shíʼèr使徒shǐtúlái開始kāishǐpài他們tāmenliǎngliǎngde出去chūqù+bìng他們tāmen制伏zhìfú邪靈xiélíng*de權力quánlì+  hái吩咐fēnfù他們tāmen除了chúle手杖shǒuzhàng不要búyàodài什麼shénme東西dōngxi上路shànglù不要búyàodài食物shíwù不要búyàodài糧袋liángdài不要búyàozàizhuāngqiánde腰帶yāodàilifàngqián*+  只要zhǐyào穿chuānshàngxié不要búyào穿chuānliǎngjiàn衣服yīfu* 10  耶穌Yēsūyòuduì他們tāmenshuō:「你們Nǐmen不管bùguǎnjìnjiādōuyàozhùzài那裡nàlǐ直到zhídào離開líkāi那個nàge地方dìfang+ 11  哪個Nǎge地方dìfangderén接待jiēdài你們nǐmentīng你們nǐmendehuà你們nǐmen離開líkāide時候shíhoujiùyàodǒuluòjiǎoshangde泥土nítǔ表明biǎomíng他們tāmen已經yǐjīngshòudào警告jǐnggào+。」 12  於是Yúshì他們tāmen出去chūqù傳道chuándàoquànrén悔改huǐgǎi+ 13  驅逐qūzhú許多xǔduō邪靈xiélíng+並且bìngqiěyòngyóule許多xǔduō病人bìngrénzhìhǎo他們tāmen 14  耶穌Yēsūde名聲míngshēngchuánkāile希律Xīlǜwáng+聽說tīngshuōleYǒurénshuō:「施浸者Shījìnzhě約翰Yuēhànér復生fùshēngle所以suǒyǐnéng施行shīxíng這些zhèxiē奇跡qíjì+。」 15  Yòuyǒurénshuō:「shì以利亞Yǐlìyà。」Háiyǒurénshuō:「shì先知xiānzhījiùxiàng古代gǔdàide那些nàxiē先知xiānzhī一樣yíyàng+。」 16  希律Xīlǜ聽見tīngjiànquèshuō:「shìbèizhǎnletóude約翰Yuēhàn復活fùhuóle。」 17  原來Yuánlái希律Xīlǜle哥哥gēge腓力Féilìde妻子qīzi希羅底Xīluódǐ希律Xīlǜ為了wèilepàirén逮捕dàibǔ約翰Yuēhàn捆綁kǔnbǎnghòuguānzài監牢jiānláoli+ 18  因為yīnwèi約翰Yuēhàn屢次lǚcìduì希律Xīlǜshuō:「哥哥gēgede妻子qīzishì合法héfǎde+。」 19  希羅底Xīluódǐjiù記恨jìhèn約翰Yuēhànhěnxiǎngshāquènéng得逞déchěng 20  希律Xīlǜ知道zhīdào約翰Yuēhànshì正義zhèngyì聖潔shèngjiéderén+jiù懼怕jùpà一直yìzhí保護bǎohù希律Xīlǜměitīngdào約翰Yuēhàndehuàdōu十分shífēn為難wéinánzhīgāi怎麼zěnmebàndàn還是háishi喜歡xǐhuantīng講話jiǎnghuà 21  希律Xīlǜ生日shēngrì+tiān機會jīhuìláile希律Xīlǜzài晚上wǎnshangshèyàn款待kuǎndài手下shǒuxiàde高官gāoguān將軍jiāngjūn加利利Jiālìlìde顯要xiǎnyào人物rénwù+ 22  希羅底Xīluódǐde女兒nǚʼér進來jìnlái跳舞tiàowǔ使shǐ希律Xīlǜ一起yìqǐ用餐yòngcānderén*十分shífēn高興gāoxìngWángduì那個nàge女孩nǚháishuō:「xiǎngyào什麼shénme只管zhǐguǎnqiú一定yídìnggěi。」 23  甚至shènzhìduì女孩nǚhái發誓fāshìshuō:「無論Wúlùnqiú什麼shénme就算jiùsuànshì王國wángguóde一半yíbàn一定yídìnggěi。」 24  女孩Nǚhái出去chūqùduì母親mǔqīnshuō:「qiú什麼shénmehǎone?」母親mǔqīnshuō:「施浸者Shījìnzhě約翰Yuēhàndetóu。」 25  趕快gǎnkuài進去jìnqùjiànwáng請求qǐngqiúshuō:「Yuànwáng立刻lìkè施浸者shījìnzhě約翰Yuēhàndetóufàngzài盤子pánzishanggěi+。」 26  Wáng非常fēicháng苦惱kǔnǎodàn因為yīnwèileshìyòu因為yīnwèiyǒu賓客bīnkè*在場zàichǎngjiùxiǎng拒絕jùjué 27  Wáng立刻lìkèpài侍衛shìwèi吩咐fēnfù約翰Yuēhàndetóulái侍衛Shìwèijiùdào監獄jiānyùzhǎnle約翰Yuēhàndetóu 28  tóufàngzài盤子pánzishangjiāogěi女孩nǚhái女孩nǚháijiùjiāogěi母親mǔqīn 29  約翰Yuēhànde門徒méntú聽說tīngshuōlejiùlái領取lǐngqǔ約翰Yuēhànde遺體yítǐ安放ānfàngzài墓穴mùxuéli 30  使徒Shǐtú聚集jùjízài耶穌Yēsū身邊shēnbiānsuǒzuòsuǒjiāode一切yíqièshì報告bàogàogěi耶穌Yēsū+ 31  耶穌Yēsūduì他們tāmenshuō:「Lái我們wǒmendào偏僻piānpìde地方dìfang休息xiūxi一下yíxià+。」Zhèshì因為yīnwèi來來往往láilái-wǎngwǎngderénduō他們tāmenlián吃飯chīfàn沒有méiyǒukòng+ 32  他們Tāmenshànglechuányào偏僻piānpìde地方dìfang離開líkāi人群rénqún+ 33  但是Dànshìyǒurén看見kànjiàn他們tāmen離開líkāi許多xǔduōrén知道zhīdàole這些zhèxiē民眾mínzhòngjiùcóngchéng出來chūláipǎodào他們tāmenyàode地方dìfang他們tāmenháixiāndào 34  耶穌Yēsū下船xiàchuán看見kànjiànqúnrénjiù憐憫liánmǐn他們tāmen+因為yīnwèi他們tāmen好像hǎoxiàng沒有méiyǒu牧人mùrénde綿羊miányáng一樣yíyàng+耶穌Yēsūjiù教導jiàodǎo他們tāmen許多xǔduōshì+ 35  時候Shíhouzǎole門徒méntúláiduì耶穌Yēsūshuō:「這個Zhège地方dìfanghěn偏僻piānpì時候shíhouzǎole+ 36  qǐngjiào他們tāmen離開líkāiràng他們tāmendào周圍zhōuwéide鄉村xiāngcūn自己zìjǐmǎi東西dōngxichī+。」 37  耶穌Yēsū回答huídá門徒méntúshuō:「你們Nǐmendiǎnr東西dōngxigěi他們tāmenchība。」門徒Méntúshuō:「我們Wǒmenyàomǎi200銀元yínyuánde食物shíwùgěi眾人zhòngrénchīma+ 38  耶穌Yēsūshuō:「你們Nǐmenyǒu多少duōshaobǐng看看kànkan!」他們Tāmen查看chákànhòushuō:「Yǒubǐngháiyǒuliǎngtiáo+。」 39  於是Yúshì耶穌Yēsū吩咐fēnfù所有suǒyǒuréndezuòzài青草qīngcǎoshang+ 40  他們Tāmenjiùfēnzuòxiàyǒude100rényǒude50rén 41  耶穌Yēsūbǐngliǎngtiáo抬頭táitóuwàngtiān禱告dǎogàole+bǐngbāikāijiāogěi門徒méntú門徒méntújiùfēngěi眾人zhòngrényòuliǎngtiáofēngěi所有suǒyǒurén 42  所有Suǒyǒuréndōuchī而且érqiěchībǎole 43  他們Tāmenshèngxiàde碎塊suìkuài收拾shōushi起來qǐláizhuāng滿mǎnle12籃子lánzi另外lìngwàiháiyǒushèngxiàde+ 44  Chībǐngde人數rénshù男人nánrényǒu5000。 45  耶穌Yēsū立刻lìkèjiào門徒méntúshàngchuánxiānzǒujīng伯賽大Bósàidàdào對岸duìʼàn自己zìjǐquèliú下來xiàláisòng民眾mínzhòng離開líkāi+ 46  gēn大家dàjiā道別dàobiélejiùshānshang禱告dǎogào+ 47  Dàole晚上wǎnshangchuánzàihǎizhōng獨自dúzìzàishānshang+ 48  Tiānkuàiliàngde時候shíhou看見kànjiàn門徒méntú逆風nìfēng航行hángxínghuádehěn辛苦xīnkǔjiùcónghǎishangxiàng他們tāmenzǒukàn起來qǐláiquè好像hǎoxiàngyàocóng他們tāmen旁邊pángbiān經過jīngguò 49  門徒Méntú看見kànjiànzàihǎishang行走xíngzǒu心裡xīnlǐjiùxiǎng:「Zhèshì幻象huànxiànga+他們Tāmenjiù高聲gāoshēng喊叫hǎnjiào 50  他們Tāmen看見kànjiàndōuhěn驚慌jīnghuāng耶穌Yēsū立刻lìkèduì他們tāmenshuō:「放心Fàngxīn*Shì不要búyào+。」 51  於是Yúshì耶穌Yēsūshàngchuángēn他們tāmenzài一起yìqǐfēngjiùtíngle+他們Tāmendōu非常fēicháng驚訝jīngyà 52  因為yīnwèi他們tāmenhái沒有méiyǒu明白míngbaifēnbǐng奇跡qíjìde意義yìyì心思xīnsi仍然réngrán遲鈍chídùn 53  他們Tāmenguòdào對岸duìʼànláidào革尼撒勒Génísālèchuánkàoànshuānhǎo+ 54  他們Tāmen下船xiàchuán人們rénmenjiùrènchū耶穌Yēsū 55  於是Yúshì民眾mínzhòngpǎobiàn一帶yídài病人bìngrénfàngzài擔架dānjiàshangtáidào他們tāmen聽說tīngshuō耶穌Yēsū所在suǒzàide地方dìfang 56  不管Bùguǎn耶穌Yēsūjìncūnjìnchéng下鄉xiàxiāng人們rénmenzǒng病人bìngrénfàngzài市集shìjí廣場guǎngchǎngshangqiú耶穌Yēsūràng他們tāmen摸摸mōmo外衣wàiyīde穗邊suìbiān+凡是Fánshìdàoderénbìngdōuhǎole*

腳注

Yòu他們tāmenjiù因為yīnwèi耶穌Yēsūérdiēdǎo」。
直譯Zhíyì不潔bùjiéde靈體língtǐ」。
直譯Zhíyìtóng」。
Yòu不要búyào額外éwàidàijiàn衣服yīfu」。
Yòu晚宴wǎnyànshangde賓客bīnkèhuò那些nàxiēgēn一起yìqǐxiékàozàizhuōqiánderén」。
Yòu那些nàxiēxiékàozàizhuōqiánderén」。
Yòu:「勇氣yǒngqì!」
Bìngdōuhǎoleyòudōu得救déjiùle」。

注釋

家鄉Jiāxiāng JiànTài13:54de注釋zhùshì

木匠Mùjiàng 耶穌Yēsūbèichēngwéi木匠mùjiàngbèichēngwéi木匠mùjiàngde兒子érzi」,zhèràng我們wǒmen大概dàgài了解liǎojiědào耶穌Yēsūcóng12suì聖經Shèngjīng記載jìzǎilenián聖殿shèngdiànshí發生fāshēngdeshìdào開始kāishǐ傳道chuándào職務zhíwùzhījiānde生活shēnghuóshì怎樣zěnyàngde。(LìngjiànTài13:55de注釋zhùshì馬太Mǎtài馬可Mǎkěde記載jìzǎishì互相hùxiāng補充bǔchōng和諧héxié一致yízhìde

馬利亞Mǎlìyàde兒子érzi Zhèshì聖經Shèngjīng唯一wéiyī這樣zhèyàng稱呼chēnghu耶穌Yēsū當時Dāngshí沒有méiyǒuréndào約瑟Yuēsèzhè表明biǎomíng約瑟Yuēsè可能kěnéng已經yǐjīng去世qùshìleHáiyǒujiànshì支持zhīchí這個zhège推論tuīlùn就是jiùshì耶穌Yēsūqǐng約翰Yuēhànzàihòu照顧zhàogùde母親mǔqīn馬利亞Mǎlìyà。(Yuē19:26,27

雅各Yǎgè JiànTài13:55de注釋zhùshì

猶大Yóudà JiànTài13:55de注釋zhùshì

哥哥Gēge 直譯Zhíyì兄弟xiōngdì」。Zài聖經Shèngjīngli希臘Xīlà語詞yǔcía·del·phosʹ可以kěyǐzhǐyǒu相同xiāngtóng信仰xìnyǎngderéndànzài這裡zhèlǐzhǐ耶穌Yēsūgēn同母異父tóngmǔ-yìfùde弟弟dìdizhījiānde關係guānxìde這些zhèxiē弟弟dìdishì約瑟Yuēsè馬利亞Mǎlìyà後來hòuláishēngde有些Yǒuxiērén相信xiāngxìn馬利亞Mǎlìyàzàishēngxià耶穌Yēsū之後zhīhòu繼續jìxù保持bǎochí處女chǔnǚzhīshēn他們tāmen聲稱shēngchēnga·del·phosʹzài這裡zhèlǐzhǐdeshì表兄弟biǎoxiōngdìhuò堂兄弟tángxiōngdì可是Kěshì,《希臘語Xīlàyǔ經卷jīngjuàndào表兄弟biǎoxiōngdìhuò堂兄弟tángxiōngdìshí使用shǐyòngdequèshì完全wánquántóngde希臘Xīlà語詞yǔcía·ne·psi·osʹ,出現chūxiànzài歌羅西書Gēluóxīshū4:10)。此外Cǐwài路加福音Lùjiā Fúyīn21:16yòngleliǎngtóngde希臘Xīlà語詞yǔcía·del·phosʹsyg·ge·nesʹ分別fēnbiézhǐ兄弟xiōngdì親戚qīnqi」。這些Zhèxiē例子lìzi說明shuōmíngzài希臘語Xīlàyǔ經卷jīngjuànli表示biǎoshì親屬qīnshǔ關係guānxìdede用法yòngfǎbìngshì寬泛kuānfàn籠統lǒngtǒngde

Jiù沒有méiyǒuzài那裡nàlǐ施行shīxíng什麼shénme奇跡qíjìle沒有Méiyǒu」,直譯zhíyìnéng」。耶穌Yēsū沒有méiyǒu施行shīxínghěnduō奇跡qíjìshì因為yīnwèi缺乏quēfá力量lìliàngérshì因為yīnwèi情況qíngkuàng合適héshì拿撒勒Násālèderén缺乏quēfá信心xìnxīn所以suǒyǐ耶穌Yēsū沒有méiyǒuzài那裡nàlǐ施行shīxínghěnduō奇跡qíjì。(Tài13:58來自Láizì上帝Shàngdìde力量lìliàngjuégāi浪費làngfèizàizhèzhǒngchí懷疑huáiyí態度tàidùkěn接受jiēshòu真理zhēnlǐderén身上shēnshang。(參看CānkànTài10:14;16:29-31

他們Tāmenxìnzhè使shǐ耶穌Yēsūhěn驚訝jīngyà 耶穌Yēsūkàndàoběnxiāngderén接納jiēnàshí非常fēicháng驚訝jīngyàZài福音書Fúyīnshūde執筆者zhíbǐzhězhōng只有zhǐyǒu馬可Mǎkědàodezhèzhǒng感覺gǎnjué。(Tài13:57,58lìngjiàn馬可福音Mǎkě Fúyīn簡介jiǎnjiè」)這裡Zhèlǐzuòhěn驚訝jīngyàde希臘Xīlà語詞yǔcíthau·ma′zo,常常chángchángyònglái描述miáoshù人們rénmenduì耶穌Yēsūde奇跡qíjì教導jiàodǎode反應fǎnyìng。(5:20;15:5不過Búguò這個zhègeyǒuliǎng描述miáoshùdeshì耶穌Yēsūde反應fǎnyìngshì形容xíngróngkàndào軍官jūnguānxiǎnchūde信心xìnxīnshí感到gǎndào驚訝jīngyàTài8:10;7:9),lìngshìzài這裡zhèlǐ形容xíngróng耶穌Yēsūkàndào拿撒勒人Násālèrén缺乏quēfá信心xìnxīnshí驚訝jīngyàyòu失望shīwàngde感覺gǎnjué

周遊Zhōuyóucūn到處dàochù教導jiàodǎorén 耶穌Yēsū開始kāishǐlezài加利利Jiālìlìdesān傳道chuándào旅程lǚchéng。(Tài9:35;9:1這裡Zhèlǐzuò周遊zhōuyóude希臘Xīlà語詞yǔcí字面zìmiàn意思yìsishì圓圈yuánquān」。Zhè可能kěnéng暗示ànshì耶穌Yēsūzǒubiànle整個zhěnggè地區dìqū而且érqiě根據gēnjù一些yìxiē學者xuézhěde看法kànfǎ最終zuìzhōnghuídàole開始kāishǐde地方dìfang耶穌Yēsū傳道chuándào職務zhíwùde重要zhòngyào特色tèsèshì施行shīxíng教導jiàodǎo。(LìngjiànTài4:23de注釋zhùshì

Yàozhùzài那裡nàlǐ直到zhídào離開líkāi那個nàge地方dìfang 耶穌Yēsūzài這裡zhèlǐ告訴gàosu使徒shǐtú他們tāmendàole城鎮chéngzhènhòujiā願意yuànyì款待kuǎndài他們tāmen他們tāmenjiùgāizhùzàijiā後來Hòulái耶穌Yēsūgěile70門徒méntú同樣tóngyàngde指示zhǐshì吩咐fēnfù他們tāmen不要búyàocóngjiādàolìngjiābānláibān」。(10:1-7如果Rúguǒ他們tāmen追求zhuīqiúgèng舒適shūshìde環境huánjìnghuògèngduōde物質wùzhì享受xiǎngshòu因此yīncǐérbānláibānjiùnéng表明biǎomínggēn他們tāmende傳道chuándào使命shǐmìng相比xiāngbǐ這些zhèxiē東西dōngxidōushì次要cìyàode

Dǒuluòjiǎoshangde泥土nítǔ 門徒Méntúzuòchū這個zhège舉動jǔdòngshìyào表示biǎoshìdāng那個nàge地方dìfangshòu上帝Shàngdì懲罰chéngfáshí他們tāmen承擔chéngdān任何rènhé責任zérèn馬太福音Mǎtài Fúyīn10:14路加福音Lùjiā Fúyīn9:5yǒu類似lèisìde說法shuōfǎ馬可Mǎkě路加Lùjiāhái補充bǔchōnglehuà表明Biǎomíng他們tāmen已經yǐjīngshòudào警告jǐnggàoyòu指證zhǐzhèng他們tāmendeshì」)。保羅Bǎoluó巴拿巴Bānábāzài皮西迪亞Píxīdíyàde安提阿Āntíʼājiù按照ànzhào這個zhège指示zhǐshìzuòle。(13:51保羅Bǎoluózài哥林多Gēlínduōzuòchū類似lèisìde舉動jǔdòng抖抖dǒudǒu衣服yīfu」,接著jiēzhe解釋jiěshìshuō:「你們Nǐmen如果rúguǒ滅亡mièwángjiùyào自己zìjǐ承擔chéngdān血債xuèzhàishì清白qīngbáide。」(18:6這些Zhèxiē舉動jǔdòngduì門徒méntúláishuō可能kěnéngbìng陌生mòshēng時候shíhou恪守kèshǒu宗教zōngjiào信仰xìnyǎngde猶太人Yóutàirén覺得juéde外族人wàizúrén地區dìqūde塵土chéntǔdōushì不潔bùjiéde所以suǒyǐdāng他們tāmencóng這些zhèxiē地區dìqūhuídào猶太人Yóutàirénde地區dìqūqiánhuìxiāndǒuluòjiǎoshangde塵土chéntǔ不過Búguò耶穌Yēsūgěi門徒méntú這些zhèxiē指示zhǐshìshíxiǎngyào表達biǎodáde顯然xiǎnránshìtóngde意思yìsi

Yòngyóule許多xǔduō病人bìngrén 這個Zhège動作dòngzuòyǒu象徵xiàngzhēng意義yìyì一般Yìbān認為rènwéiyóu具有jùyǒu治療zhìliáode功效gōngxiào。(參看Cānkàn10:34儘管Jǐnguǎn如此rúcǐ這些zhèxiē病人bìngrén之所以zhīsuǒyǐnéngbèizhìhǎobìngshì因為yīnwèiyóu本身běnshēnde功效gōngxiàoérshì因為yīnwèi上帝Shàngdìde神聖力量shénshèng lìliàng發揮fāhuīle神奇shénqíde作用zuòyòng。(9:1,6

希律Xīlǜwáng Zhǐ希律Xīlǜ大帝dàdìde兒子érzi希律Xīlǜ·安提帕Āntípà。(Lìngjiàn詞語cíyǔ解釋jiěshì希律Xīlǜ」)管治guǎnzhìde地區dìqū包括bāokuò加利利Jiālìlì比利阿Bǐlìʼā馬太Mǎtài路加Lùjiā使用shǐyònglede羅馬Luómǎ官方guānfāng頭銜tóuxián分封侯fēnfēnghóu」。(LìngjiànTài14:1;3:1de注釋zhùshì不過Búguò一般yìbānréndōuchēng希律Xīlǜ·安提帕Āntípàwéiwáng」。馬太Mǎtàiyòngguo這個zhège頭銜tóuxián馬可Mǎkězhǐyòng這個zhège頭銜tóuxiánlái稱呼chēnghu。(Tài14:9;6:22,25-27

Yǒurénshuō 直譯Zhíyì他們tāmenshuō」。有些Yǒuxiē抄本chāoběnxiědeshìshuō」。

施浸者Shījìnzhě Jiàn1:4de注釋zhùshì

希律Xīlǜle哥哥gēge腓力Féilìde妻子qīzi希羅底Xīluódǐ JiànTài14:3de注釋zhùshì

逮捕Dàibǔ約翰Yuēhàn捆綁kǔnbǎnghòuguānzài監牢jiānláoli JiànTài14:3de注釋zhùshì

知道Zhīdào約翰Yuēhànshì正義zhèngyì聖潔shèngjiéderén 希律Xīlǜ·安提帕Āntípà喜歡xǐhuantīng約翰Yuēhàn講話jiǎnghuà一直yìzhí保護bǎohù因為yīnwèi知道zhīdàoshì正義zhèngyìyòu聖潔shèngjiéderén儘管Jǐnguǎn希律Xīlǜ懼怕jùpàdàn由於yóuyú害怕hàipàzài賓客bīnkè面前miànqián丟臉diūliǎn由於yóuyú缺乏quēfá信心xìnxīn希律Xīlǜ還是háishizài別人biérénde擺布bǎibùxiàshāle約翰Yuēhàn猶太Yóutài歷史學家lìshǐ xuéjiā約瑟夫斯Yuēsèfūsīshuō施浸者shījìnzhě約翰Yuēhànshì好人hǎorén」。

希律Xīlǜ生日shēngrì 這個Zhège生日shēngrì宴會yànhuì舉行jǔxíngde地點dìdiǎnhěn可能kěnéngshì希律Xīlǜ·安提帕Āntípà位於wèiyú加利利海Jiālìlì Hǎi西岸xīʼànde提比里亞Tíbǐlǐyàde住所zhùsuǒ這樣Zhèyàng推測tuīcède理由lǐyóushì馬可Mǎkěshuō參加cānjiā宴會yànhuìde賓客bīnkè包括bāokuò加利利Jiālìlìde顯要xiǎnyào人物rénwù」。LìngjiànTài14:3,6de注釋zhùshì聖經Shèngjīng只有zhǐyǒuliǎngdàoyǒurén慶祝qìngzhù生日shēngrì就是jiùshì這裡zhèlǐ記載jìzǎide希律Xīlǜ·安提帕Āntípàde生日shēngrì宴會yànhuì期間qījiān約翰Yuēhànbèi斬首zhǎnshǒuLìngshì埃及Āijí法老Fǎlǎode生日shēngrìshí法老Fǎlǎodeshàn總管zǒngguǎnbèi處決chǔjué。(Chuàng40:18-22Zhèliǎngduàn記載jìzǎide共同點gòngtóngdiǎnshìLiǎngdōubǎi宴席yànxíliǎngdōuyǒurénbèi處決chǔjué

將軍Jiāngjūn 希臘語Xīlàyǔshìkhi·liʹar·khos(千夫長qiānfūzhǎng),字面zìmiàn意思yìsishì統管tǒngguǎn一千yìqiān士兵shìbīngderén」,zhǐdeshì羅馬Luómǎ軍隊jūnduìlide保民官bǎomínguān羅馬Luómǎ軍隊jūnduìdeměi軍團jūntuányǒuliù保民官bǎomínguān不過Búguòměi軍團jūntuánbìnghuì劃分huàfēnwéiliù支隊zhīduìérshì整個zhěnggè軍團jūntuánměiliǎngyuèyóu其中qízhōngliǎng保民官bǎomínguān輪流lúnliú統領tǒnglǐng這些Zhèxiē軍官jūnguān擁有yōngyǒuhěnde權力quánlì包括bāokuò提名tímíng任命rènmìng百夫長bǎifūzhǎngTóng希臘Xīlà語詞yǔcí可以kěyǐ泛指fànzhǐ級別jíbiéjiàogāode軍官jūnguān由於Yóuyú這些zhèxiē高官gāoguān在場zàichǎng希律Xīlǜ覺得juéde不得不bùdébù履行lǚxíng誓言shìyán最終zuìzhōng下令xiàlìngkǎnle施浸者shījìnzhě約翰Yuēhàndetóu

希羅底Xīluódǐde女兒nǚʼér 聖經Shèngjīng沒有méiyǒudàode名字míngzidàn約瑟夫斯Yuēsèfūsīde著作zhùzuòshuōjiào撒羅米Sāluómǐ莎樂美Shālèměi)。shì希律Xīlǜ·腓力Féilìde女兒nǚʼérshì希羅底Xīluódǐ唯一wéiyīde孩子háizi後來Hòulái希律Xīlǜ·安提帕Āntípàle同父異母tóngfù-yìmǔde兄弟xiōngdì希律Xīlǜ·腓力Féilìde妻子qīzi希羅底Xīluódǐ這樣zhèyàngde結合jiéhé相當xiāngdāng通姦tōngjiān

施浸者Shījìnzhě Jiàn1:4de注釋zhùshì

leshì 這裡Zhèlǐde希臘語Xīlàyǔ原文yuánwén顯示xiǎnshì希律Xīlǜle不止bùzhǐshì這個Zhège細節xìjié表明biǎomíng希律Xīlǜ可能kěnéng為了wèile強調qiángdiào自己zìjǐhuì信守xìnshǒu承諾chéngnuòérduì希羅底Xīluódǐde女兒nǚʼérle好幾hǎojǐshì。(6:23lìngjiànTài14:9de注釋zhùshì

侍衛Shìwèi 希臘語Xīlàyǔshìspe·kou·laʹtor,yuán拉丁Lādīng語詞yǔcí(speculator)。這個Zhège可以kěyǐzhǐ侍衛shìwèi信使xìnshǐ有時yǒushí可以kěyǐzhǐ行刑者xíngxíngzhě。《希臘語Xīlàyǔ經卷jīngjuànzhōngyǒu大約dàyuē30yuán拉丁語Lādīngyǔde希臘Xīlà語詞yǔcí大多dàduō出現chūxiànzài馬可福音Mǎkě Fúyīn馬太福音Mǎtài Fúyīnli這些zhèxiēgēn軍事jūnshì司法sīfǎ錢幣qiánbì日常rìcháng生活shēnghuó有關yǒuguān一般Yìbān認為rènwéi馬可福音Mǎkě Fúyīnde寫作xiězuò地點dìdiǎnshì羅馬Luómǎ寫作xiězuò對象duìxiàng主要zhǔyàoshì非猶太人fēi-Yóutàirén特別tèbiéshì羅馬人Luómǎrén馬可Mǎkě使用shǐyòng這些zhèxiē外來wàiláide次數cìshù超過chāoguò其他qítā任何rènhé聖經Shèngjīng執筆者zhíbǐzhězhè進一步jìnyíbù支持zhīchíle這個zhège說法shuōfǎ。(LìngjiànYuē19:20de注釋zhùshì

墓穴Mùxué Yòu紀念墓jìniànmù」。(Lìngjiàn詞語cíyǔ解釋jiěshì紀念墓jìniànmù」)

憐憫Liánmǐn Yòu同情tóngqíng」。(LìngjiànTài9:36de注釋zhùshì

你們Nǐmendiǎnr東西dōngxigěi他們tāmenchība Zài耶穌Yēsū施行shīxíngde奇跡qíjìzhōng只有zhǐyǒuzhèshìběn福音書Fúyīnshūdōuyǒu記載jìzǎide。(Tài14:15-21;6:35-44;9:10-17;Yuē6:1-13

銀元Yínyuán Jiàn詞語cíyǔ解釋jiěshì第納流斯dìnàliúsī以及yǐjí附錄fùlùB14

bǐngbāikāi 聖經Shèngjīng時代shídàidebǐng通常tōngchánghuìzuòchéngbiǎnpíngde形狀xíngzhuànghōngkǎohòu有點yǒudiǎnryìng因此Yīncǐbǐngbāikāiláichīshìzhǒngchángjiànde做法zuòfǎ。(Tài14:19;15:36;26:26;8:6;9:16

籃子Lánzi 這裡Zhèlǐzhǐde可能kěnéngshìzhǒng小型xiǎoxíng編織biānzhīlányǒutiáo繩子shéngzizuòshǒu方便fāngbiànrén外出wàichūshí攜帶xiédàiZhèzhǒng籃子lánzide容量róngliàngyuēwéi7.5shēng。(Lìngjiàn8:19,20de注釋zhùshì

男人Nánrényǒu5000 Zài耶穌Yēsū施行shīxíngde奇跡qíjìzhōng唯獨wéidúzhèshìběn福音書Fúyīnshūdōuyǒu記載jìzǎideTài14:15-21;6:35-44;9:10-17;Yuē6:1-13),dàn只有zhǐyǒu馬太Mǎtàidào在場zàichǎngdeháiyǒu婦女fùnǚ小孩xiǎoháir當時Dāngshíyīn耶穌Yēsū施行shīxíng奇跡qíjìér得到dédào食物shíwùde人數rénshù可能kěnéng超過chāoguò1wàn5000。

Tiānkuàiliàng 直譯Zhíyìgēng」,就是jiùshì大約dàyuē凌晨língchén3diǎndào6diǎn接近jiējìn日出rìchūde時候shíhou。(LìngjiànTài14:25de注釋zhùshì

Kàn起來qǐláiquè好像hǎoxiàngyào Yòuxiǎngyào」。這裡Zhèlǐde意思yìsi顯然xiǎnránshìcóng門徒méntúde角度jiǎodùláikàn耶穌Yēsū當時dāngshí似乎sìhūyàocóng他們tāmen旁邊pángbiān經過jīngguò

他們Tāmenhái沒有méiyǒu明白míngbaifēnbǐng奇跡qíjìde意義yìyì 差不多Chàbuduō小時xiǎoshíqián門徒méntú剛剛gānggāngkàndàole耶穌Yēsū施行shīxíngdefēnbǐng奇跡qíjìjiànshì清楚qīngchu表明biǎomíng耶穌Yēsūkàozhe神聖力量shénshèng lìliàngyǒule多麼duōmede能力nénglìDàn門徒méntúbìng沒有méiyǒu明白míngbaifēnbǐng奇跡qíjìde意義yìyì結果Jiéguǒdāng他們tāmenkàndào耶穌Yēsūzǒuzài水面shuǐmiànshangbìng平息píngxī風暴fēngbàoshídōu感到gǎndào非常fēicháng驚訝jīngyà他們Tāmen開始kāishǐ甚至shènzhì以為yǐwéi耶穌Yēsūzàihǎishang行走xíngzǒu只是zhǐshì幻象huànxiàng」,bìngshì真實zhēnshí發生fāshēngdeshì。(6:49

革尼撒勒Génísālè JiànTài14:34de注釋zhùshì

多媒體資料

手杖Shǒuzhàng和hé糧袋liángdài
手杖Shǒuzhàng糧袋liángdài

Zhànggùnhuòbàngshì古代gǔdài希伯來人Xībóláirénzài生活shēnghuózhōng常常chángcháng使用shǐyòngde工具gōngjù用途yòngtú包括bāokuò支撐zhīchēngChū12:11;8:4;Lái11:21)、防護fánghù撒下Sā-Xià23:21)、脫粒tuōlìSài28:27),以及yǐjí採收cǎishōu橄欖gǎnlǎnShēn24:20;Sài24:13)。糧袋Liángdài通常tōngchángshì皮製pízhìde袋子dàizi使用shǐyòngderén例如lìrú旅客lǚkè牧人mùrén農夫nóngfūhuìguàzàijiānshangyòngláizhuāng食物shíwù衣服yīfu其他qítā用品yòngpǐn耶穌Yēsūpài使徒shǐtú出去chūqù傳道chuándàoqiánchūle一些yìxiē指示zhǐshì其中qízhōngdào手杖shǒuzhàng糧袋liángdài使徒們Shǐtúmenzhǐdàishang基本jīběnde東西dōngxigāi為了wèile準備zhǔnbèi額外éwàide東西dōngxiér分心fēnxīn耶和華Yēhéhuáhuì照顧zhàogù他們tāmende生活shēnghuósuǒ。(關於Guānyú應該yīnggāi如何rúhé理解lǐjiě耶穌Yēsūchūde指示zhǐshìlìngjiàn9:310:4de注釋zhùshì

籃子Lánzi和hé籮筐luókuāng
籃子Lánzi籮筐luókuāng

聖經Shèngjīngyòngle好幾hǎojǐtóngdelái描述miáoshù籃子lánzilèide容器róngqì耶穌Yēsū施行shīxíng奇跡qíjì使shǐ大約dàyuē5000男人nánrénchībǎohòushèngxiàde食物shíwùzhuāng滿mǎnle12容器róngqì原文Yuánwén使用shǐyòngde希臘Xīlà語詞yǔcí表明biǎomíng這些zhèxiē容器róngqì可能kěnéngshìzhǒng小型xiǎoxíngde手提shǒutí編織biānzhīlánLìng耶穌Yēsū使shǐ大約dàyuē4000男人nánrénchībǎohòushèngxiàde食物shíwùzhuāng滿mǎnle7容器róngqìzhè經文jīngwénsuǒyòngdequèshìlìng希臘Xīlà語詞yǔcí。(8:8,9這個Zhègezhǐdeshìzhǒng比較bǐjiàode籃子lánzi例如lìrú籮筐luókuāngTóng希臘Xīlà語詞yǔcí出現chūxiànzài使徒行傳Shǐtú Xíngzhuàn9:25yònglái描述miáoshù保羅Bǎoluózài大馬士革Dàmǎshìgébèiréncóng城牆chéngqiángshangde窗口chuāngkǒufàngdào地面dìmiànshí使用shǐyòngdezhǒng籃子lánzi

市集Shìjí廣場guǎngchǎng
市集Shìjí廣場guǎngchǎng

Zài聖經Shèngjīng時代shídài有些yǒuxiē市集shìjí廣場guǎngchǎng坐落zuòluòzài街道jiēdàoshangjiùxiàng圖片túpiàn描繪miáohuìde那樣nàyàng商販Shāngfàn常常chángcháng大量dàliàng貨物huòwù擺放bǎifàngzài街道jiēdàoshang以致yǐzhì道路dàolù堵塞dǔsè附近Fùjìnde居民jūmín可以kěyǐ那裡nàlǐ購買gòumǎi日常rìcháng家居jiājū用品yòngpǐn陶器táoqì昂貴ángguìde玻璃bōli器皿qìmǐn以及yǐjí新鮮xīnxiānde農產品nóngchǎnpǐn由於Yóuyú那個nàge年代niándài沒有méiyǒu冰箱bīngxiāng人們rénmenměitiāndōu需要xūyào市場shìchǎngmǎi東西dōngxiZài那裡nàlǐmǎi東西dōngxiderén可以kěyǐcóng商販shāngfànhuò其他qítā客人kèréntīngdàozhǒng消息xiāoxi孩子們Háizimen可以kěyǐzài那裡nàlǐ玩耍wánshuǎ沒有méiyǒu工作gōngzuòderén可以kěyǐzài那裡nàlǐděngrénlái雇用gùyòng他們tāmen耶穌Yēsūcéngzài市集shìjí廣場guǎngchǎngzhìhǎo病人bìngrén保羅Bǎoluócéngzài市集shìjí廣場guǎngchǎng傳道chuándào。(17:17驕傲Jiāoʼàode抄經士chāojīngshì法利賽派Fǎlìsàipàiquè喜歡xǐhuan人們rénmenzài這樣zhèyàngde公共gōnggòng場所chǎngsuǒxiàng他們tāmen問好wènhǎo關注guānzhù他們tāmen