路加福音 8:1-56

8  Guòle不久bùjiǔ耶穌Yēsūzhúchéngzhúcūn傳道chuándào宣揚xuānyáng上帝Shàngdì王國Wángguóde好消息hǎo xiāoxi+Gēnzài一起yìqǐdeyǒu十二shíʼèr使徒shǐtú  háiyǒu一些yìxiē婦女fùnǚ這些Zhèxiē婦女fùnǚ曾經céngjīngshòu邪靈xiélíng控制kòngzhìhuòhuànbìng現在xiànzàidōu已經yǐjīngbèizhìhǎole她們Tāmen當中dāngzhōngyǒuchēngwéi末大拉Mòdàlārénde馬利亞Mǎlìyà+曾經céngjīngyǒu邪靈xiélíngcóng身上shēnshangbèigǎn出來chūlái),  yǒu希律Xīlǜde管家guǎnjiā古撒Gǔsāde妻子qīzi約亞拿Yuēyàná+yǒu蘇珊娜Sūshānnà許多xǔduōbiéde婦女fùnǚ這些Zhèxiē婦女fùnǚdōuchū自己zìjǐde財物cáiwùwèi他們tāmen服務fúwù+  Yǒuqúnrén聚集jùjí起來qǐláiháiyǒuréncóngchéngláidào耶穌Yēsū那裡nàlǐ耶穌Yēsūjiùshuōle比喻bǐyù+  「Yǒuzhǒngderén出去chūqùzhǒngde時候shíhouyǒudeluòzàipángbèirén踩踏cǎitàtiānshangde飛鳥fēiniǎoláichīdiàole+  Yǒudeluòzài岩石yánshíshang發芽fāyá之後zhīhòu因為yīnwèi沒有méiyǒu水分shuǐfènjiù枯乾kūgānle+  Yǒudeluòzài荊棘jīngjíli荊棘jīngjí一起yìqǐzhǎng起來qǐláijiù幼苗yòumiáozhùle+  Yǒudeluòzài好土hǎotǔshang發芽fāyá之後zhīhòujiùjiēChū100bèide果實guǒshí+。」shuōwánle這些zhèxiēhuàjiù高聲gāoshēngshuō:「Yǒu耳朵ěrduotīngdejiù應當yīngdāngtīng+。」  門徒Méntúláiwèn這個zhège比喻bǐyùde意思yìsi+ 10  shuō:「上帝Shàngdì王國Wángguóde神聖shénshèng祕密mìmìzhǐràng你們nǐmen明白míngbai可是kěshì其他qítārénzhǐtīngdào比喻bǐyù+這樣Zhèyàng他們tāmenkàn只是zhǐshìbáikàntīngshìtīngquènéng領會lǐnghuì+ 11  這個Zhège比喻bǐyùde意思yìsishì種子Zhǒngzizhǐdeshì上帝Shàngdìde話語huàyǔ+ 12  zàipángdeshìrén聽見tīngjiànle上帝Shàngdìde話語huàyǔ隨後suíhòu魔鬼móguǐlái他們tāmen心裡xīnlǐde話語huàyǔduóràng他們tāmen相信xiāngxìnér得救déjiù+ 13  zài岩石yánshíshangdeshìrén聽見tīngjiànle上帝Shàngdìde話語huàyǔjiù喜樂xǐlède接受jiēshòuquè沒有méiyǒugēn他們Tāmenzhǐ相信xiāngxìnleduàn時間shíjiānshàng考驗kǎoyànde時候shíhoujiù離開líkāile+ 14  zài荊棘jīngjílideshìrén聽見tīngjiànle上帝Shàngdìde話語huàyǔquèbèi人生rénshēngde享樂xiǎnglè+憂慮yōulǜ財富cáifù+話語huàyǔbèi緊緊jǐnjǐnzhùlejiùjiēbuchū成熟chéngshúde果實guǒshílái+ 15  zài好土hǎotǔshangdeshìrényǒu美好měihǎo良善liángshàndexīn+tīngle上帝Shàngdìde話語huàyǔhòujiù緊緊jǐnjǐn持守chíshǒu一邊yìbiān忍耐rěnnài一邊yìbiānjiēchū果實guǒshí+ 16  「沒有Méiyǒuréndiǎnledēnghòuhuìyòng器皿qìmǐndēnggài起來qǐláihuòfàngzàichuáng底下dǐxiaérshìfàngzài燈台dēngtáishangràng進來jìnláiderén看見kànjiànguāng+ 17  隱藏Yǐncángdeshì沒有méiyǒu顯露xiǎnlù出來chūláide小心xiǎoxīn掩蓋yǎngàideshìhuì永遠yǒngyuǎn沒有méiyǒurén知道zhīdàobèi公開gōngkāi+ 18  所以Suǒyǐ你們nǐmenyào留心liúxīn怎樣zěnyàngtīng凡是Fánshìyǒudeháiyàogěigèngduō+凡是fánshì沒有méiyǒudejiùlián以為yǐwéiyǒudeyàozǒu+。」 19  耶穌Yēsūde母親mǔqīn弟弟們dìdimen+láijiàn可是kěshìréntàiduō無法wúfǎdào那裡nàlǐ+ 20  Yǒurén告訴gàosu耶穌Yēsūshuō:「de母親mǔqīn兄弟xiōngdìzhànzài外面wàimiànyàojiàn。」 21  耶穌Yēsū回答huídá他們tāmenshuō:「de母親mǔqīnde兄弟xiōngdì就是jiùshì這些zhèxiē聽見tīngjiàn上帝Shàngdìde話語huàyǔyòu遵守zūnshǒuderén+。」 22  Yǒutiān耶穌Yēsū門徒méntúshànglechuán耶穌Yēsūduì他們tāmenshuō:「我們Wǒmendàode對岸duìʼànba。」他們Tāmenjiùkāilechuán+ 23  Chuán航行hángxíngde時候shíhou耶穌Yēsūshuìzháoleshangguā強勁qiángjìngde暴風bàofēngchuán快要kuàiyàoguàn滿mǎnleshuǐ情況qíngkuàng非常fēicháng危急wēijí+ 24  他們Tāmenjiàoxǐng耶穌Yēsūshuō:「老師Lǎoshī老師lǎoshī我們wǒmenkuài沒命méimìngla!」耶穌Yēsūjiù起來qǐlái斥責chìzé狂風kuángfēng怒濤nùtāo風浪fēnglàngjiùtíngle四周sìzhōu馬上mǎshàng平靜píngjìng下來xiàlái+ 25  耶穌Yēsūduì他們tāmenshuō:「你們Nǐmende信心xìnxīnzài哪裡nǎlǐne?」他們Tāmenyòu害怕hàipàyòu驚訝jīngyà彼此bǐcǐshuō:「這個Zhègerén到底dàodǐshìshéijìngxiàng風浪fēnglàng下令xiàlìng風浪fēnglàngjìng服從fúcóng+ 26  他們Tāmenzài加利利Jiālìlì對面duìmiàn格拉森Gélāsēnrénde地區dìqūkàoleàn+ 27  耶穌Yēsūxiàlechuánshàngànjiùyǒubèi邪靈xiélíng附身fùshēnderéncóngchéngliláidào面前miànqián這個Zhègerén已經yǐjīnghǎoduàn時間shíjiān穿chuān衣服yīfuzhùzàijiālizhǐzhùzài墓地mùdì+ 28  看見kànjiàn耶穌Yēsūjiù大聲dàshēng喊叫hǎnjiàoguìzài面前miànqián高聲gāoshēngshuō:「至高Zhìgāo上帝Shàngdìde兒子érzi耶穌Yēsūlái這裡zhèlǐzuò什麼shénmeQiú不要búyào使shǐ受苦shòukǔ+。」 29  原來Yuánlái耶穌Yēsū已經yǐjīng吩咐fēnfù邪靈xiélíng*cóng這個zhègerén身上shēnshang出來chūlái邪靈Xiélíngcéngduō*zhuāzhù+一再yízàibèirényòng鎖鏈suǒliàn腳鐐jiǎoliàosuǒzhù看管kānguǎn起來qǐlái可是Kěshìzhèngduàn鎖鐐suǒliàobèi邪靈xiélíng驅趕qūgǎndào偏僻piānpìde地方dìfang 30  耶穌Yēsūwènshuō:「jiào什麼shénme名字míngzi?」shuō:「Jiào軍團Jūntuán。」原來Yuánláiyǒu許多xǔduō邪靈xiélíngzài身上shēnshang 31  他們Tāmen不斷búduàn懇求kěnqiú耶穌Yēsū不要búyào吩咐fēnfù他們tāmendào無底深淵wúdǐshēnyuān+ 32  當時Dāngshíyǒuqúnzhū+zàishānshangchī東西dōngxi他們tāmenjiù懇求kěnqiú耶穌Yēsū准許zhǔnxǔ他們tāmenzàizhū身上shēnshang耶穌Yēsū准許zhǔnxǔ他們tāmen這樣zhèyàngzuò+ 33  邪靈Xiélíngjiùcóng那個nàgerén身上shēnshang出來chūláizàizhū身上shēnshang豬群Zhūqúnchōngxià懸崖xuányá*diàojìnliyānle 34  Fàngzhūderénkàndào發生fāshēngdeshìjiù紛紛fēnfēn逃跑táopǎodàochéngli鄉間xiāngjiān報信bàoxìn 35  於是Yúshì人們rénmen出來chūláikàn發生fāshēngle什麼shénmeshì他們Tāmendàole耶穌Yēsū那裡nàlǐkàndào擺脫bǎituōle邪靈xiélíngderén穿chuānle衣服yīfu神志shénzhì清醒qīngxǐngzuòzài耶穌Yēsūjiǎoqián+他們tāmenjiùhěn害怕hàipà 36  親眼Qīnyǎn看見kànjiànderén告訴gàosu他們tāmenshòu邪靈xiélíng操縱cāozòngderén復原fùyuán*de經過jīngguò 37  格拉森Gélāsēnrén地區dìqūde許多xǔduōréndōu非常fēicháng恐慌kǒnghuāngqiú耶穌Yēsū離開líkāi他們tāmen耶穌Yēsūjiùshàngchuán離開líkāi 38  可是Kěshì擺脫bǎituōle邪靈xiélíngderén不斷búduànqiúyàogēnzài一起yìqǐ耶穌Yēsūquèràng離開líkāishuō+ 39  「回家huíjiābayào上帝Shàngdìwèizuòdeshì傳揚chuányáng出去chūqù。」jiùlezǒubiànquánchéng宣揚xuānyáng耶穌Yēsūwèizuòdeshì 40  耶穌Yēsū回來huíláide時候shíhou民眾mínzhòng歡迎huānyíng大家dàjiādōu期待qīdài回來huílái+ 41  忽然Hūrányǒu名叫míngjiào崖魯Yálǔderénláileshì會堂huìtángde主管zhǔguǎnguìzài耶穌Yēsūjiǎoqián懇求kěnqiú耶穌Yēsūdàojiāli+ 42  因為yīnwèi大約dàyuē12suìde獨生女dúshēngnǚ快要kuàiyàole 耶穌Yēsūde時候shíhou民眾mínzhòng簇擁cùyōngzhe 43  Yǒu女人nǚrénhuànle流血liúxuè病症bìngzhèng+12nián沒有méiyǒurénnéngzhìhǎo+ 44  cóng後面hòumiàn靠近kàojìn耶穌Yēsūle外衣wàiyīde穗邊suìbiān*+jiù立刻lìkèzài流血liúxuè 45  耶穌Yēsūshuō:「Shéi?」大家Dàjiādōushuō沒有méiyǒu彼得Bǐdéjiùshuō:「老師Lǎoshī民眾mínzhòng四面sìmiànwéizhù緊緊jǐnjǐnzhea+ 46  耶穌Yēsūshuō:「一定Yídìngyǒurén因為yīnwèi覺得juéde*身上shēnshangde力量lìliàng+le出去chūqù。」 47  這個Zhège女人nǚrénjiànmánbuliǎojiù顫抖chàndǒuzheshàngqiánguìzài耶穌Yēsū面前miànqiánde原因yuányīn立刻lìkè痊癒quányùzhèjiànshìzài所有suǒyǒurén面前miànqiánshuōle出來chūlái 48  耶穌Yēsūduìshuō:「女兒Nǚʼérde信心xìnxīn使shǐ痊癒quányùle*回去Huíqùbayuàn平安píngʼān+。」 49  耶穌Yēsūháizài說話shuōhuàyǒuréncóng會堂huìtáng主管zhǔguǎndejiāliláishuō:「de女兒nǚʼérle不必Búbì麻煩máfan老師lǎoshīle+。」 50  耶穌Yēsūtīngdàozhèhuàjiùduì會堂huìtáng主管zhǔguǎnshuō:「不要Búyào只管zhǐguǎnchū信心xìnxīnláihuì得救déjiùde+。」 51  耶穌Yēsūdàoledejiājiù不許bùxǔ其他qítārén跟著gēnzhe一起yìqǐ進去jìnqùzhǐràng彼得Bǐdé約翰Yuēhàn雅各Yǎgè女孩nǚháide父母fùmǔ進去jìnqù 52  所有Suǒyǒuréndōuwèi女孩nǚhái哭泣kūqì悲傷bēishāngchuíxiōng耶穌Yēsūshuō:「不要Búyào+沒有méiyǒu只是zhǐshìshuìzháole+。」 53  他們Tāmendōu譏笑jīxiào因為yīnwèi他們tāmen知道zhīdào女孩nǚhái已經yǐjīngle 54  耶穌Yēsūzhù女孩nǚháideshǒu呼喚hūhuànshuō:「孩子Háizi起來qǐlái*+ 55  jiùhuíle生命shēngmìng+立刻lìkè起來qǐlái+耶穌Yēsū吩咐fēnfùréndiǎnr東西dōngxigěichī 56  de父母fùmǔ萬分wànfēn驚喜jīngxǐDàn耶穌Yēsū吩咐fēnfù他們tāmen不要búyào剛才gāngcái發生fāshēngdeshì告訴gàosu任何rènhérén+

腳注

直譯Zhíyì不潔bùjiéde靈體língtǐ」。
zuò長期chángqī以來yǐlái」。
Yòu陡坡dǒupō」。
Yòu得救déjiù」。
Yòu衣角yījiǎohuò邊緣biānyuán」。
Yòu知道zhīdào」。
Yòu得救déjiùle」。
Yòu:「Xǐnglái!」

注釋

傳道Chuándào JiànTài3:1de注釋zhùshì

Chēngwéi末大拉人Mòdàlārénde馬利亞Mǎlìyà 聖經Shèngjīngzài記述jìshù耶穌Yēsū執行zhíxíng傳道chuándào職務zhíwùèrniánde事件shìjiànshídào這個zhège通常tōngchángchēngwéi末大拉人Mòdàlārén馬利亞Mǎlìyàde女子nǚzǐZài原文yuánwénli,「末大拉人Mòdàlārénde意思yìsishì屬於shǔyú末大拉Mòdàlāde」,可能kěnénggēnmíngwéi末大拉Mòdàlāde城鎮chéngzhèn有關yǒuguān末大拉Mòdàlā坐落zuòluòzài加利利海Jiālìlì Hǎi西岸xīʼàn位於wèiyú迦百農Jiābǎinóng提比里亞Tíbǐlǐyà中間zhōngjiānYǒurén認為rènwéi末大拉Mòdàlāshì馬利亞Mǎlìyàde家鄉jiāxiānghuò居住jūzhùde地方dìfang聖經Shèngjīngzhōng關於guānyú末大拉人Mòdàlārén馬利亞Mǎlìyàde記載jìzǎi主要zhǔyàodōugēn耶穌Yēsūde死亡sǐwáng復活fùhuó有關yǒuguān。(Tài27:55,56,61;15:40;24:10;Yuē19:25

古撒Gǔsā 希律Xīlǜ·安提帕Āntípàde管家guǎnjiā

約亞拿Yuēyàná Zhèshì希伯來語Xībóláiyǔ名字míngzi耶何哈南Yēhéhānánde簡稱jiǎnchēngshì陰性yīnxìng形態xíngtàiér耶何哈南Yēhéhānánde意思yìsishì耶和華Yēhéhuá已經yǐjīngshīēnhuò耶和華Yēhéhuá已經yǐjīng表明biǎomíngshìyǒu恩典ēndiǎnde」。約亞拿Yuēyànáshìbèi耶穌Yēsūzhìhǎode婦女fùnǚzhī,《希臘語Xīlàyǔ經卷jīngjuàn只有zhǐyǒuliǎngdàozhèliǎngdōushìzài路加福音Lùjiā Fúyīnzhōng。(24:10

Wèi他們tāmen服務fúwù Yòu支持zhīchí資助zīzhù他們tāmen」。希臘Xīlà語詞yǔcídi·a·ko·neʹo可以kěyǐzhǐ照顧zhàogù別人biérénzài飲食yǐnshí方面fāngmiànde需要xūyào例如lìrúwèi他們tāmen準備zhǔnbèi食物shíwù服侍fúshi他們tāmen用餐yòngcān等等děngděng這個Zhègezài以下yǐxià經文jīngwénzhōng表達biǎodáde就是jiùshì這個zhège意思yìsi路加福音Lùjiā Fúyīn10:40(「照顧Zhàogù所有suǒyǒushì」);路加福音Lùjiā Fúyīn12:3717:8(「服侍Fúshi」);使徒行傳Shǐtú Xíngzhuàn6:2(「分配Fēnpèi食物shíwù」)。Dàn這個zhège可以kěyǐzhǐ照顧zhàogù別人biérénzài生活shēnghuóshangde其他qítā需要xūyàoZàiběnjié經文jīngwén這個zhègeyònglái描述miáoshù23jiédàode婦女fùnǚ怎樣zěnyàng支持zhīchí耶穌Yēsūde門徒méntú協助xiézhù他們tāmen完成wánchéng上帝Shàngdì交託jiāotuōde工作gōngzuò她們Tāmen表現biǎoxiàn慷慨kāngkǎide精神jīngshénràng上帝Shàngdì得到dédàole榮耀róngyào上帝Shàngdìhěn賞識shǎngshí她們tāmen所以suǒyǐ她們tāmende善行shànxíng記載jìzǎizài聖經Shèngjīngliràng後世hòushìderéndōu可以kěyǐdào。(Zhēn19:17;Lái6:10馬太福音Mǎtài Fúyīn27:55馬可福音Mǎkě Fúyīn15:41zàitándào跟隨gēnsuí耶穌Yēsūde婦女fùnǚshíyòngle這個zhège希臘Xīlà語詞yǔcí。(關於Guānyú相關xiāngguānde希臘語Xīlàyǔ名詞míngcídi·aʹko·nos,lìngjiàn22:26de注釋zhùshì

比喻Bǐyù JiànTài13:3de注釋zhùshì

Zài岩石yánshíshang JiànTài13:5de注釋zhùshì

Zài荊棘jīngjíli JiànTài13:7de注釋zhùshì

神聖Shénshèng祕密mìmì JiànTài13:11de注釋zhùshì

Dēng JiànTài5:15de注釋zhùshì

弟弟們Dìdimen JiànTài12:46de注釋zhùshì

de母親mǔqīnde兄弟xiōngdì 耶穌Yēsūde一些yìxiēqīn兄弟xiōngdì當時dāngshí顯然xiǎnránduì缺乏quēfá信心xìnxīn。(Yuē7:5Zài這裡zhèlǐ耶穌Yēsūshìdeqīn兄弟xiōngdì信仰xìnyǎngshangde兄弟xiōngdìde門徒méntú區分qūfēn開來kāilái耶穌Yēsū表明biǎomíng不管bùguǎngēn親人qīnrénzhījiānde關係guānxì多麼duōme寶貴bǎoguìgēn那些nàxiē聽見tīngjiàn上帝Shàngdìde話語huàyǔyòu遵守zūnshǒuderénzhījiānde關係guānxìdōugèng寶貴bǎoguì

對岸Duìʼàn Zhǐdeshì加利利海Jiālìlì Hǎi東岸dōngʼàn

強勁qiángjìngde暴風bàofēng 原文Yuánwénshìliǎng希臘Xīlà語詞yǔcí可以kěyǐ直譯zhíyìwéi颶風jùfēngbāndefēng」。(Lìngjiàn4:37de注釋zhùshì加利利海Jiālìlì Hǎi常常chángchánghuì發生fāshēngzhèzhǒng情況qíngkuàng由於Yóuyú加利利海Jiālìlì Hǎide水面shuǐmiàn海平面hǎipíngmiàn大約dàyuē210而且érqiě水面shuǐmiànde氣溫qìwēn周圍zhōuwéi高地gāodìshānshangde氣溫qìwēndōugāo結果jiéguǒhěn容易róngyì引起yǐnqǐ大氣dàqì擾動rǎodòng強風qiángfēngzàiduǎn時間shíjiānnèijiùnéng掀起xiānqǐlàng

格拉森人Gélāsēnrén Jiàn5:1de注釋zhùshì

格拉森人Gélāsēnrénde地區dìqū 這個Zhège地區dìqūzài加利利Jiālìlì對面duìmiàn加利利海Jiālìlì Hǎi東岸dōngʼàn這個Zhège地區dìqūde具體jùtǐ範圍fànwéi以及yǐjí相當xiāngdāng現在xiànzàide哪個nǎge地方dìfang今天jīntiāndōu無法wúfǎ確定quèdìng有些Yǒuxiē學者xuézhě認為rènwéi格拉森人Gélāsēnrénde地區dìqū可能kěnéng相當xiāngdāng現今xiànjīnde庫爾西Kùʼěrxī一帶yídài靠近kàojìn加利利海Jiālìlì Hǎi東岸dōngʼànde陡峭dǒuqiào山坡shānpōLìng一些yìxiē學者xuézhě認為rènwéi這個zhège地區dìqū可能kěnéngzhǐ格拉薩GélāsàChéng傑拉什城Jiélāshí Chéngwéi中心zhōngxīnde廣大guǎngdà地區dìqūér格拉薩GélāsàChéng位於wèiyú加利利海Jiālìlì Hǎi東南dōngnánpiānnányuē55公里gōnglǐchù馬太福音Mǎtài Fúyīn8:28這個zhège地區dìqūchēngwéi加大拉人Jiādàlārénde地區dìqū」。(LìngjiànTài8:28;5:1de注釋zhùshì儘管Jǐnguǎnzhèliǎng地名dìmíngtóngdànzhǐde大概dàgàidōushì加利利海Jiālìlì Hǎi東岸dōngʼàndemǒu地區dìqūér兩者liǎngzhě代表dàibiǎode地區dìqū看來kànláiyǒu重疊chóngdiéde部分bùfen所以Suǒyǐtóng福音書Fúyīnshūde記載jìzǎibìng矛盾máodùn。(Lìngjiàn附錄FùlùA7de地圖Dìtú3B「Zài加利利海Jiālìlì Hǎi一帶yídàide活動huódòng以及yǐjí附錄FùlùB10

bèi邪靈xiélíng附身fùshēnderén 馬太Mǎtài8:28dàoleliǎngréndàn馬可Mǎkě5:2路加Lùjiāzhǐdàorén馬可Mǎkě路加Lùjiā著重zhuózhòng描寫miáoxiěle其中qízhōngbèi邪靈xiélíng附身fùshēnderén顯然xiǎnránshì因為yīnwèi耶穌Yēsūduì這個zhègerénshuōlehuà而且érqiě這個zhègerénde情況qíngkuànggèngyǐnrén注意zhùyì也許Yěxǔ這個zhègeréngèng凶悍xiōnghànshòu邪靈xiélíng操縱cāozòngde時間shíjiāngèngchángHáiyǒu可能kěnéngshìzhèliǎngrénbèizhìhǎohòu只有zhǐyǒurén希望xīwàng跟隨gēnsuí耶穌Yēsū。(8:37-39

墓地Mùdì JiànTài8:28de注釋zhùshì

lái這裡zhèlǐzuò什麼shénme Jiàn5:7de注釋zhùshì

使Shǐ受苦shòukǔ zuò使shǐ……受苦shòukǔde希臘Xīlà語詞yǔcígēn馬太福音Mǎtài Fúyīn18:34lizuò獄吏yùlìde詞語cíyǔ有關yǒuguān因此Yīncǐběnjié經文jīngwénzhōngde受苦shòukǔ看來kànláishìzhǐzhǒngbèi囚禁qiújìnhuò行動xíngdòngshòudào限制xiànzhìde狀態zhuàngtài就是jiùshì路加福音Lùjiā Fúyīn8:31dàodedào無底深淵wúdǐshēnyuān」。(LìngjiànTài18:34de注釋zhùshì

軍團Jūntuán Jiàn5:9de注釋zhùshì

無底深淵Wúdǐshēnyuān 希臘語Xīlàyǔshìaʹbys·sos,意思yìsishì極其jíqíshēnhuò深不可測shēnbùkěcè無邊無際wúbiān-wújì」,zhǐ地方dìfanghuòzhǒng情況qíngkuàng其中qízhōngde個體gètǐ處於chǔyúbèi囚禁qiújìnhuò行動xíngdòngshòudào限制xiànzhìde狀態zhuàngtài這個Zhègezài希臘語Xīlàyǔ經卷jīngjuànli出現chūxiànlejiǔshìběnjié經文jīngwénshì羅馬書Luómǎshū10:7另外lìngwàidōuzài啟示錄Qǐshìlù啟示錄Qǐshìlù20:1-3描述miáoshùzài未來wèilái撒但Sādànhuìbèirēngjìn無底深淵wúdǐshēnyuānzài那裡nàlǐbèi囚禁qiújìn1000nián這個Zhège邪靈xiélíng軍團jūntuán懇求kěnqiú耶穌Yēsū不要búyào吩咐fēnfù他們tāmendào無底深淵wúdǐshēnyuānshíxiǎngdàode也許yěxǔ就是jiùshì未來wèiláizhèjiànshìZài28jié其中qízhōng邪靈xiélíngqiú耶穌Yēsū不要búyào使shǐ受苦shòukǔ」。Zài平行píngxíng記載jìzǎi馬太福音Mǎtài Fúyīn8:29這些zhèxiē邪靈xiélíngwèn耶穌Yēsū:「時候Shíhouhái沒有méiyǒudàojiùdào這裡zhèlǐlái使shǐ我們wǒmen受苦shòukǔma?」因此Yīncǐ邪靈xiélíng害怕hàipàshòude看來kànlái就是jiùshìzhǐbèi囚禁qiújìnzài無底深淵wúdǐshēnyuānshì。(Lìngjiàn詞語Cíyǔ解釋jiěshì以及yǐjíTài8:29de注釋zhùshì

Zhū 根據Gēnjù法典fǎdiǎnzhūshì不潔bùjiéde動物dòngwù。(11:7Dànzài德卡波利斯Dékǎ-bōlìsī地區dìqūde非猶太人fēi-Yóutàirén社區shèqūzhōng確實quèshíyǒu販賣fànmài豬肉zhūròude市場shìchǎng因為yīnwèi希臘人Xīlàrén羅馬人Luómǎréndōu豬肉zhūròushìwéi美食měishí經文Jīngwén沒有méiyǒu說明shuōmíng那些nàxiēfàngzhūderénshìbushì違反wéifǎn法典fǎdiǎnde猶太人Yóutàirén。(8:34

Yào上帝Shàngdìwèizuòdeshì傳揚chuányáng出去chūqù 耶穌Yēsūzài施行shīxíng奇跡qíjìhòu通常tōngchánghuì吩咐fēnfùrén不要búyào宣揚xuānyáng出去chūqù。(1:44;3:12;7:36;5:14Dànzhèquèjiào這個zhègerén發生fāshēngdeshì告訴gàosu親戚qīnqi耶穌Yēsū這樣zhèyàngzuòde原因yuányīn可能kěnéngshì當地dāngdìderén要求yāoqiú離開líkāi那個nàge地區dìqū結果jiéguǒ無法wúfǎ親自qīnzìxiàng那裡nàlǐderénzuò見證jiànzhèng此外Cǐwài這個zhègerénshuōdehuà也許yěxǔnéng澄清chéngqīng關於guānyú豬群zhūqún突然tūrán死亡sǐwángde不利búlì傳聞chuánwén

Quánchéng 平行Píngxíng記載jìzǎi馬可福音Mǎkě Fúyīn5:20shuō那個nàgerénde地方dìfangzài德卡波利斯Dékǎ-bōlìsī」。因此Yīncǐběnjié經文jīngwénshuōdechéng看來kànláishìzhǐ德卡波利斯Dékǎ-bōlìsī地區dìqūde其中qízhōngzuòchéng。(Lìngjiàn詞語Cíyǔ解釋jiěshì德卡波利斯Dékǎ-bōlìsī」)

獨生Dúshēng 希臘語Xīlàyǔshìmo·no·ge·nesʹ,詞典cídiǎnde定義dìngyìshì同類tónglèizhōngjǐnyǒude」「獨一無二dúyī-wúʼèrde」「唯一wéiyīde」。這個Zhège可以kěyǐyònglái形容xíngróngrén無論wúlùn男女nánnǚshì父母fùmǔ唯一wéiyīde孩子háizizàiběnjié經文jīngwén就是jiùshì這樣zhèyàngde用法yòngfǎTóng希臘Xīlà語詞yǔcíyòngláizhǐ拿因城Náyīn Chéng寡婦guǎfu獨生dúshēngde兒子érzi以及yǐjíbèi耶穌Yēsūzhìhǎoérzàishòu邪靈xiélíng操縱cāozòngde孩子háizishìrén獨生dúshēngde兒子érzi。(7:12;9:38士師記Shìshījì11:34tándào耶弗他Yēfútāde女兒nǚʼérshíshuō:「耶弗他Yēfútājiù只有zhǐyǒu這麼zhème女兒nǚʼér沒有méiyǒubiéde孩子háizi。」希臘語Xīlàyǔ七十子Qīshízǐ譯本yìběnzài翻譯fānyìzhèhuàshíyònglemo·no·ge·nesʹZài使徒shǐtú約翰Yuēhàn執筆zhíbǐde書卷shūjuànzhōng這個zhège出現chūxiànledōushìyòngláizhǐ耶穌Yēsū。(關於Guānyú這個zhègeyòngzài耶穌Yēsū身上shēnshangshíyǒu什麼shénme含意hányìlìngjiànYuē1:14;3:16de注釋zhùshì

流血Liúxuè病症bìngzhèng JiànTài9:20de注釋zhùshì

女兒Nǚʼér Jiàn5:34de注釋zhùshì

回去Huíqùbayuàn平安píngʼān Jiàn5:34de注釋zhùshì

沒有Méiyǒu只是zhǐshìshuìzháole Jiàn5:39de注釋zhùshì

生命Shēngmìng 希臘語Xīlàyǔshìpneuʹma(普紐馬pǔniǔmǎ),zài這裡zhèlǐ可能kěnéngzhǐ維持wéichírén生命shēngmìngde力量lìliàng可能kěnéng只是zhǐshìzhǐ氣息qìxī。(LìngjiànTài27:50de注釋zhùshì以及yǐjí詞語Cíyǔ解釋jiěshì魯阿Lǔʼā普紐馬pǔniǔmǎ」)

多媒體資料

家用Jiāyòng的de燈台dēngtái
家用Jiāyòngde燈台dēngtái

圖片Túpiànsuǒshìde家用jiāyòng燈台dēngtái(1),shì畫家huàjiā參照cānzhào一些yìxiē公元gōngyuán1世紀shìjìde文物wénwùhuà出來chūláide發現Fāxiàn文物wénwùde地點dìdiǎn分別fēnbiéshì以弗所Yǐfúsuǒ位於wèiyú現今xiànjīnde土耳其Tǔʼěrqí意大利Yìdàlì富有Fùyǒuderén可能kěnénghuì使用shǐyòngzhèzhǒng燈台dēngtái窮人Qióngrénhuìdēngyòng繩子shéngzidiàozài屋梁wūliángxiàfàngzài壁龕bìkānli(2),或者huòzhěfàngzài陶製táozhìhuò木製mùzhìde架子jiàzishàng

公元Gōngyuán1世紀shìjì的de漁船yúchuán
公元Gōngyuán1世紀shìjìde漁船yúchuán

這個Zhège復原圖fùyuántúshì根據gēnjùtiáo公元gōngyuán1世紀shìjì漁船yúchuánde殘骸cánhái以及yǐjí古代gǔdàide馬賽克Mǎsàikè鑲嵌畫xiāngqiànhuà繪製huìzhìérchéngde漁船Yúchuánshìzài加利利海Jiālìlì Hǎi岸邊ànbiānde淤泥yūnízhōng出土chūtǔdeér馬賽克Mǎsàikè鑲嵌畫xiāngqiànhuàbèi發現fāxiànde地方dìfangshì海濱hǎibīn古鎮gǔzhèn米格達勒Mǐgédálèdejiān公元gōngyuán1世紀shìjìde民居mínjūZhèlèichuán可能kěnéngyǒu桅杆wéigānfān船員chuányuán可能kěnéngyǒurénshì槳手jiǎngshǒushìzhànzài船尾chuánwěixiǎo甲板jiǎbǎnshangde舵手duòshǒuChuánchángyuē8中間zhōngjiānkuānyuē2.3shēnyuē1.3Zhètiáochuán看來kànlái可以kěyǐ容納róngnà超過chāoguò13rén

加利利Jiālìlì的de漁船yúchuán殘骸cánhái
加利利Jiālìlìde漁船yúchuán殘骸cánhái

Zài1985dào1986年間niánjiānchǎng乾旱gānhàn導致dǎozhì加利利海Jiālìlì Hǎide水位shuǐwèi下降xiàjiàng使shǐtiáomáizài淤泥yūnízhōngde古船gǔchuánchūle部分bùfen船身chuánshēnZhètiáo古船gǔchuánde殘骸cánháicháng8.2kuān2.3zuìshēnde地方dìfang1.3考古學家Kǎogǔxuéjiāshuōzhètiáochuán建造jiànzàode時間shíjiānjiè公元前gōngyuánqián1世紀shìjìdào公元gōngyuán1世紀shìjìzhījiān現在Xiànzàichuánde殘骸cánháizài以色列Yǐsèliède博物館bówùguǎnli展出zhǎnchū這裡Zhèlǐyòng3D圖像túxiàng復原fùyuánle古船gǔchuánde原貌yuánmàoCóng3D圖像túxiàng可見kějiànzài兩千liǎngqiānniánqiánzhètiáochuánzàishuǐshang航行hángxíngshí可能kěnéng就是jiùshì這個zhège樣子yàngzide

加利利海Jiālìlì Hǎi東岸dōngʼàn的de懸崖xuányá
加利利海Jiālìlì Hǎi東岸dōngʼànde懸崖xuányá

Zài加利利海Jiālìlì Hǎide東岸dōngʼàn耶穌Yēsūcóngliǎngrén身上shēnshanggǎnzǒu邪靈xiélíngbìng邪靈xiélínggǎnjìn豬群zhūqúnli

耶穌Yēsū治zhì好hǎo一yí個gè女人nǚrén
耶穌Yēsūzhìhǎo女人nǚrén

這個Zhège女人nǚrén抬頭táitóukànzhe耶穌Yēsū神情shénqíng慌張huāngzhāng戰戰兢兢zhànzhàn-jīngjīngde承認chéngrènshìle耶穌Yēsūde外衣wàiyī因為yīnwèi希望xīwàng折磨zhémóle自己zìjǐ12niánde疾病jíbìngnéngbèizhìhǎo耶穌Yēsū不但búdàn沒有méiyǒu責備zébèihái親切qīnqièdeduìshuō:「女兒ʼérde信心xìnxīn使shǐ痊癒quányùle回去Huíqùbayuàn平安píngʼān。」(8:48耶穌Yēsūshìzài崖魯Yálǔjiādeshang施行shīxíng這個zhège奇跡qíjìde後來hòuláizhìhǎole崖魯Yálǔde女兒ʼér。(8:41,42耶穌Yēsū施行shīxíngde奇跡qíjì表明biǎomíngyǒu能力nénglìzhìhǎo各種各樣gèzhǒng-gèyàngde疾病jíbìng而且érqiědāng統治tǒngzhìquán人類rénlèishí沒有méiyǒurénhuìshuōbìngle」。(Sài33:24