路加福音 6:1-49

6  Yǒu安息日Ānxīrì耶穌Yēsū經過jīngguò麥田màitiánde門徒méntúzhāilexiē麥穗màisuì+yòngshǒucuōzhechī+  Yǒu法利賽Fǎlìsàipàiderénjiùshuō:「你們Nǐmen為什麼wèi shénmezài安息日Ānxīrìzuò合法héfǎdeshì+  耶穌Yēsū回答huídá他們tāmenshuō:「Yǒu大衛Dàwèi跟隨gēnsuíderénèle當時dāngshísuǒzuòdeshì+你們nǐmen沒有méiyǒuguoma  jìnle上帝Shàngdìde居所jūsuǒjiēguò呈獻chéngxiàndebǐngláichīháifēngěide手下shǒuxià按照Ànzhào法律fǎlǜzhèzhǒngbǐng除了chúle祭司jìsī以外yǐwàishéi不可bùkěchī+。」  然後Ránhòu耶穌Yēsūduì他們tāmenshuō:「人子Rénzǐ就是jiùshì安息日Ānxīrìdezhǔ+。」  Zàilìng安息日Ānxīrì+耶穌Yēsūjìn會堂huìtáng教導jiàodǎorén那裡Nàlǐyǒurén右手yòushǒu萎縮wěisuō*le+  抄經士Chāojīngshì法利賽Fǎlìsàipàiderénjǐndīngzhe耶穌Yēsūkànzài安息日Ānxīrìzhì治病zhìbìngwèiyàozhǎo把柄bǎbǐng指控zhǐkòng+  耶穌Yēsūquè知道zhīdào他們tāmende想法xiǎngfǎ+於是yúshìduì那個nàgeshǒu萎縮wěisuō*lederénshuō:「起來Qǐláizhànzài中間zhōngjiān。」那個Nàgerénjiù起來qǐláizhànzài那裡nàlǐ  耶穌Yēsūduì那些nàxiērénshuō:「wèn你們nǐmenzài安息日Ānxīrìzuòzhǒngshìshì合法héfǎde行善Xíngshàn還是háishi作惡zuòʼè救命Jiùmìng還是háishishārén+ 10  耶穌Yēsū環顧huángù周圍zhōuwéiderénjiùduì那個nàgerénshuō:「Shēnchūshǒulái。」伸手shēnshǒushǒujiù復原fùyuánle 11  那些Nàxiērénquè怒火中燒nùhuǒ-zhōngshāo商議shāngyìyào怎樣zěnyàng對付duìfu耶穌Yēsū 12  Zàiduàn時期shíqīyǒu耶穌Yēsū上山shàngshān禱告dǎogào+zhěngxiàng上帝Shàngdì禱告dǎogào+ 13  Tiānliàngjiùzhào門徒méntúláicóng他們tāmen當中dāngzhōngxuǎnle12rénchēngwéi使徒shǐtú+」。 14  他們Tāmenshì西門Xīmén耶穌Yēsūgěi取名qǔmíngjiào彼得Bǐdé)、安得烈Āndéliè西門Xīménde兄弟xiōngdì)、雅各Yǎgè約翰Yuēhàn腓力Féilì+巴多羅買Bāduōluómǎi 15  馬太Mǎtài多馬Duōmǎ+亞勒腓Yàlèféide兒子érzi雅各Yǎgè綽號chuòhào熱心人rèxīnrénde西門Xīmén 16  雅各Yǎgède兒子érzi猶大Yóudà以及yǐjí後來hòuláichéngle叛徒pàntúde加略Jiālüèrén猶大Yóudà 17  耶穌Yēsūgēn他們tāmen一起yìqǐ下來xiàláizhànzài平地píngdìshang那裡Nàlǐyǒudeqún門徒méntúháiyǒuqún民眾mínzhòngcóngquán猶地亞Yóudìyà耶路撒冷Yēlùsālěng以及yǐjí泰爾Tàiʼěr西頓Xīdùn一帶yídàide沿海yánhǎi地區dìqū過來guòláiyàotīng講話jiǎnghuà希望xīwàng他們tāmendebìng得到dédào醫治yīzhì+ 18  Lián那些nàxiēshòu邪靈xiélíng*騷擾sāorǎoderénbèizhìhǎole 19  民眾Mínzhòng全都quándōuxiǎng+因為yīnwèi身上shēnshangyǒu力量lìliàng發出fāchū+hǎo他們tāmen所有suǒyǒurén 20  耶穌Yēsūkànzhe門徒méntúshuō 你們Nǐmen貧窮pínqióngderényǒule+因為yīnwèi上帝Shàngdìde王國Wángguóshì你們nǐmende+ 21  「你們Nǐmen現在xiànzài飢餓jīʼèderényǒule因為yīnwèi你們nǐmen將要jiāngyào飽足bǎozú*+ 你們Nǐmen現在xiànzài哭泣kūqìderényǒule因為yīnwèi你們nǐmen將要jiāngyào歡笑huānxiào+ 22  「你們Nǐmen因為yīnwèi人子rénzǐérbèirén憎恨zēnghèn+排斥páichì+侮辱wǔrǔbèirénguànshàng惡名èmíng*你們nǐmenjiùyǒule+ 23  時候shíhou你們nǐmenyào歡喜huānxǐ雀躍quèyuè因為yīnwèi你們nǐmenzàitiānshangyǒu豐厚fēnghòude獎賞jiǎngshǎng他們Tāmende祖先zǔxiānshì這樣zhèyàng對待duìdài先知xiānzhīde+ 24  「你們Nǐmen富有fùyǒuderényǒuhuòle+因為yīnwèi你們nǐmen已經yǐjīng得到dédàole全部quánbùde安慰ānwèi+ 25  「你們Nǐmen現在xiànzài飽足bǎozúderényǒuhuòle因為yīnwèi你們nǐmen將要jiāngyào飢餓jīʼè 你們Nǐmen現在xiànzài歡笑huānxiàoderényǒuhuòle因為yīnwèi你們nǐmen將要jiāngyào哀痛āitòng哭泣kūqì+ 26  「人人Rénréndōu讚美zànměi你們nǐmende時候shíhou你們nǐmenjiùyǒuhuòle+因為yīnwèi他們tāmende祖先zǔxiānshì這樣zhèyàng對待duìdài假先知jiǎ-xiānzhīde 27  「你們Nǐmentīng說話shuōhuàderén告訴gàosu你們nǐmenYàoài你們nǐmende敵人dírénxiànghèn你們nǐmenderén行善xíngshàn+ 28  詛咒Zǔzhòu你們nǐmende你們nǐmenyàogěi他們tāmen祝福zhùfú侮辱wǔrǔ你們nǐmende你們nǐmenyàowèi他們tāmen禱告dǎogào+ 29  Yǒurén一邊yìbiāndeliǎnjiùliánlìng一邊yìbiānràngyǒurénzǒude外袍wàipáojiùlián內袍nèipáoràngzǒu+ 30  Yǒurénxiàngqiú什麼shénmedōuyàogěi+yǒurénzǒude東西dōngxi不要búyàoxiàngyào回來huílái 31  「你們Nǐmen希望xīwàng別人biérén怎樣zěnyàng對待duìdài你們nǐmen你們nǐmenjiùyào怎樣zěnyàng對待duìdài別人biérén*+ 32  「你們Nǐmenzhǐài那些nàxiēài你們nǐmenderényǒu什麼shénme值得zhídé稱讚chēngzàndeneJiùlián罪人zuìrénài那些nàxiēài他們tāmenderén+ 33  你們Nǐmenzhǐ善待shàndài那些nàxiē善待shàndài你們nǐmenderényǒu什麼shénme值得zhídé稱讚chēngzàndeneLián罪人zuìrénshì這樣zhèyàngzuòde 34  如果Rúguǒ你們nǐmenjièqiángěi別人biérénér期望qīwàng償還chánghuánzhèyǒu什麼shénme值得zhídé稱讚chēngzàndene+Jiùlián罪人zuìrénhuìjièqiángěi罪人zuìrén期望qīwàng全數quánshù收回shōuhuí 35  相反Xiāngfǎnyàoài你們nǐmende敵人dírénzǒngyào善待shàndàirénjièqiángěirén期望qīwàng收回shōuhuí+這樣Zhèyàng你們nǐmenjiùhuì得到dédào豐厚fēnghòude獎賞jiǎngshǎnghuì成為chéngwéi至高者Zhìgāozhěde兒子érzi因為yīnwèi忘恩負義wàngʼēn-fùyìde惡人èrén恩待ēndài+ 36  Yào富於fùyú憐憫liánmǐnxiàng你們nǐmende天父Tiānfù充滿chōngmǎn憐憫liánmǐnzhīqíng一樣yíyàng+ 37  「不要Búyàozàiwàng審判shěnpànrén*你們nǐmenjiùhuìbèi審判shěnpàn+不要búyàozài譴責qiǎnzérén你們nǐmenjiùhuìbèi譴責qiǎnzéYào寬恕kuānshùrén你們nǐmenjiùhuìbèi寬恕kuānshù+ 38  Yào常常chángcháng施與shīyǔ+人們rénmenjiùhuìxiàng你們nǐmen施與shīyǔ+他們Tāmenhuì充足chōngzúde分量fènliàngdàojìn你們nǐmende衣袋yīdàiliyòuyáoyòu還是háishihuì出來chūlái你們Nǐmenyòng什麼shénme量器liángqìliánggěirénrénhuìyòng什麼shénme量器liángqìliánggěi你們nǐmen。」 39  耶穌Yēsūyòuduì他們tāmenshuōle比喻bǐyù:「盲人Mángrénzěnnéng引導yǐndǎo盲人mángrénneLiǎngrénshìdōuyàodiàojìnkēng*lima+ 40  學生Xuéshēng*néngshèngguò老師lǎoshīdànshòuguo全面quánmiàn教導jiàodǎodedōuhuìgēn老師lǎoshī一樣yíyàng 41  為什麼wèi shénmedīngzhe弟兄dìxiongyǎnzhōngdequè留意liúyì自己zìjǐyǎnzhōngde梁木liángmùne+ 42  沒有méiyǒukàndào自己zìjǐyǎnzhōngde梁木liángmùyòuzěnnéngduì弟兄dìxiongshuō,『弟兄dìxiongràngchúdiàoyǎnzhōngdene虛偽Xūwěiderénxiānchúdiào自己zìjǐyǎnzhōngde梁木liángmù然後ránhòucáinéngkàn清楚qīngchu怎樣zěnyàngchúdiào弟兄dìxiongyǎnzhōngde+ 43  「Hǎoshùjiēhuài果實guǒshíhuàishùjiēhǎo果實guǒshí+ 44  Píngzhe果實guǒshíjiù知道zhīdàoshùshì怎樣zěnyàngdele+比如Bǐrúshuōzài荊棘jīngjíshangcǎibudào無花果wúhuāguǒzài荊棘叢jīngjícónglizhāibudào葡萄pútao 45  良善Liángshànderén心裡xīnlǐ積存jīcún良善liángshànjiù發出fāchū良善liángshàn邪惡xiéʼèderén積存jīcún邪惡xiéʼèjiù發出fāchū邪惡xiéʼè因為Yīnwèirén心裡xīnlǐ充滿chōngmǎn什麼shénmedekǒujiùshuōchū什麼shénme+ 46  「你們Nǐmen為什麼wèi shénmejiàozhǔaZhǔa!』,Quèzhàozhedehuàzuò+ 47  Dào這裡zhèlǐláitīngledehuàjiùzhàozhezuòdeyào告訴gàosu你們nǐmenxiàng怎樣zěnyàngderén+ 48  jiùxiàngréngài房子fángzishēnle根基gēnjījiànzài岩石yánshíshang這樣Zhèyàng洪水hóngshuǐláidàoshí房子fángzishòudào河水héshuǐ沖擊chōngjīquè絲毫sīháodòng因為yīnwèigàide堅固jiāngù+ 49  可是Kěshìtīnglequèzuòde+jiùxiàngrén沒有méiyǒuzàishang根基gēnjījiùgài房子fángzi河水Héshuǐ沖擊chōngjī房子fángzijiù立刻lìkè倒塌dǎotā完全wánquánhuǐdiàole。」

腳注

Yòu癱瘓tānhuàn」。
Yòu癱瘓tānhuàn」。
直譯Zhíyì不潔bùjiéde靈體língtǐ」。
Yòujiānghuì得到dédào滿足mǎnzú」。
Yòubèirénguànshàng惡名èmíngérbèi棄絕qìjué」。
Yòu你們nǐmenjiùyào繼續jìxù怎樣zěnyàng對待duìdài別人biérén」。
Yòuwàng批評pīpíngrénhuòdìng別人biérényǒuzuì」。
Yòugōu」。
Yòu門徒méntú」。

注釋

安息日Ānxīrì Jiàn詞語Cíyǔ解釋jiěshì安息日Ānxīrì安息年Ānxīnián」。

經過Jīngguò麥田màitián JiànTài12:1de注釋zhùshì

合法héfǎdeshì JiànTài12:2de注釋zhùshì

上帝Shàngdìde居所jūsuǒ Zhǐ聖幕shèngmùLìngjiàn2:26de注釋zhùshì

呈獻Chéngxiàndebǐng Yòu陳設餅chénshèbǐng」。LìngjiànTài12:4de注釋zhùshì

安息日Ānxīrìdezhǔ JiànTài12:8de注釋zhùshì

Yǒurén右手yòushǒu萎縮wěisuōle Sānwèi福音書Fúyīnshūde執筆者zhíbǐzhědōu記載jìzǎile耶穌Yēsūzài安息日Ānxīrìzhìhǎo這個zhègeréndeshìdàn只有zhǐyǒu路加Lùjiādào這個zhègerén萎縮wěisuōdeshǒushì右手yòushǒu。(Tài12:10;3:1Zài描述miáoshùhuànbìnghuò受傷shòushāngderénde情況qíngkuàngshí路加Lùjiā常常chángcháng提供tígōng馬太Mǎtài馬可Mǎkě沒有méiyǒu記錄jìlùde細節xìjié類似lèisìde例子lìzishì路加福音Lùjiā Fúyīn22:50,51qǐngzhèduàn經文jīngwéngēn馬太福音Mǎtài Fúyīn26:51馬可福音Mǎkě Fúyīn14:47比較bǐjiào一下yíxià。(Lìngjiàn路加福音Lùjiā Fúyīn簡介jiǎnjiè」)

知道Zhīdào他們tāmende想法xiǎngfǎ 路加Lùjiāshuō耶穌Yēsū知道zhīdào那些nàxiē抄經士chāojīngshì法利賽派Fǎlìsàipàiderén當時dāngshízàixiǎng什麼shénmedàn馬太Mǎtài馬可Mǎkě沒有méiyǒu記錄jìlù這個zhège細節xìjié。(參看Cānkàn平行píngxíng記載jìzǎiTài12:10-13;3:1-3

救命Jiùmìng還是háishishārén 直譯Zhíyìjiù還是háishishā普緒克pǔxùkè」。(Lìngjiàn詞語Cíyǔ解釋jiěshì尼發希Nífāxī普緒克pǔxùkè」)

使徒Shǐtú JiànTài10:2de注釋zhùshì以及yǐjí詞語Cíyǔ解釋jiěshì

熱心人Rèxīnrén 使徒Shǐtú西門Xīménde外號wàihàoyònglái區別qūbié使徒shǐtú西門Xīmén·彼得Bǐdé。(6:14Zàiběnjié經文jīngwén使徒行傳Shǐtú Xíngzhuàn1:13zuò熱心人rèxīnrénde希臘Xīlà語詞yǔcíze·lo·tesʹde意思yìsishì激進派jījìnpàihuò熱心rèxīnderén」。Zài馬太福音Mǎtài Fúyīn10:4以及yǐjí馬可福音Mǎkě Fúyīn3:18de十二shíʼèr使徒shǐtú名單míngdānzhōngzuò熱心人rèxīnréndeshìlìng希臘Xīlà語詞yǔcí這個zhège看來kànláiyuán希伯來Xībólái語詞yǔcíhuò阿拉米Ālāmǐ語詞yǔcí意思yìsishì激進派jījìnpàihuò熱心rèxīnderén」。西門Xīményǒu這個zhège外號wàihào可能kěnéngshì因為yīnwèi曾經céngjīng屬於shǔyú激進派Jījìnpài反抗fǎnkàng羅馬Luómǎ政府zhèngfǔde猶太Yóutài黨派dǎngpài),可能kěnéngshì因為yīnwèi十分shífēn熱心rèxīn充滿chōngmǎn熱誠rèchéng

後來Hòuláichéngle叛徒pàntú Zhèhuà值得zhídé留意liúyì因為yīnwèizhè表示biǎoshì猶大Yóudàshì後來hòuláicái改變gǎibiànde當初Dāngchū成為chéngwéi門徒méntúshíshì叛徒pàntúbèi耶穌Yēsūxuǎnwéi使徒shǐtúshíshì叛徒pàntúshì注定zhùdìngyàobiànchéng叛徒pàntúde相反Xiāngfǎn由於yóuyú濫用lànyòng自由意志zìyóu yìzhìzàishòu任命rènmìnghòudemǒu時刻shíkècáichéngle叛徒pàntú」。根據Gēnjù約翰福音Yuēhàn Fúyīn6:64耶穌Yēsūcóng改變gǎibiànde一刻yíkèjiùkàn出來chūláile

Zhànzài平地píngdìshang 經文Jīngwénde上文shàngwéntándào耶穌Yēsūzài挑選tiāoxuǎn十二shíʼèr使徒shǐtúqiánzhěngzàizuòshānshang禱告dǎogào。(6:12,13之後Zhīhòuxiàshānzài山坡shānpōshangzhǎodàolekuài平地píngdì這個zhège地方dìfang可能kěnéngde傳道chuándào基地jīdì迦百農Jiābǎinóngyuǎnqún民眾mínzhòng聚集jùjí起來qǐlái耶穌Yēsūjiùzhìhǎole他們tāmen平行Píngxíng記載jìzǎi馬太福音Mǎtài Fúyīn5:1,2shuō耶穌Yēsū上山shàngshān教導jiàodǎo民眾mínzhòngzhè也許yěxǔshìzhǐcóng山坡shānpōdekuài平地píngdìshàngle比較bǐjiàogāode地方dìfang結合Jiéhé馬太Mǎtài路加Lùjiāde記載jìzǎi耶穌Yēsū看來kànláixiānxiàdào山坡shānpōshangdekuài平地píngdì然後ránhòuzàishàngdào稍微shāowēigāo一點yìdiǎnrde地方dìfangzài那裡nàlǐ開始kāishǐ教導jiàodǎo民眾mínzhòng馬太福音Mǎtài Fúyīn5:1也許yěxǔ只是zhǐshì概述gàishùle當時dāngshí發生fāshēngdeshì沒有méiyǒu提及tíjí路加Lùjiā記錄jìlùde細節xìjié

耶穌Yēsū……shuō 馬太福音Mǎtài Fúyīn5-7zhāng路加福音Lùjiā Fúyīn6:20-49dōu記載jìzǎile登山寶訓Dēngshān Bǎoxùn路加Lùjiāde記載jìzǎi比較bǐjiào簡短jiǎnduǎn馬太Mǎtàide記載jìzǎi比較bǐjiàocháng大約dàyuē相當xiāngdāng路加Lùjiādebèi路加Lùjiā記載jìzǎide內容nèiróng幾乎jīhūdōu可以kěyǐzài馬太Mǎtàide記載jìzǎilizhǎodào只有zhǐyǒuhuà除外chúwàiLiǎng記載jìzǎi無論wúlùn開頭kāitóu還是háishi結尾jiéwěidōuhěn相似xiāngsìyǒuhěnduō一樣yíyàngde詞句cíjù內容nèiróng以及yǐjí要點yàodiǎnde編排biānpái順序shùnxù基本jīběn相同xiāngtóngZài記錄jìlùtóng要點yàodiǎnshíliǎngrénde措辭cuòcí有時yǒushí相差xiāngchàhěndàn內容nèiróngréngshì協調xiétiáo一致yízhìde值得Zhídé留意liúyìdeshì登山寶訓Dēngshān Bǎoxùnzhōngyǒuduàn比較bǐjiàochángdehuà沒有méiyǒu出現chūxiànzài路加Lùjiāde記載jìzǎizhōngdàn耶穌Yēsū後來hòuláizài其他qítā場合chǎnghé再次zàicìyòng這些zhèxiēhuà教導jiàodǎorén例如Lìrú耶穌Yēsūzài登山寶訓Dēngshān Bǎoxùnlitándào禱告dǎogàoTài6:9-13以及yǐjí如何rúhé看待kàndài物質wùzhì方面fāngmiànde需要xūyàoTài6:25-34)。大約Dàyuēniánbànhòu看來kànlái耶穌Yēsū再次zàicìshuōle類似lèisìdehuà這些zhèxiēhuà路加Lùjiādōu記錄jìlùle下來xiàlái。(11:2-4;12:22-31此外Cǐwài路加福音Lùjiā Fúyīnshìwèi來自láizìzhǒng背景bèijǐngde基督徒Jīdūtúxiěde所以suǒyǐ路加Lùjiāzài記錄jìlù登山寶訓Dēngshān Bǎoxùnshí也許yěxǔ省略shěnglüèle猶太人Yóutàiréncái特別tèbiégǎn興趣xìngqùde內容nèiróng。(Tài5:17-27;6:1-18

門徒Méntú 希臘語Xīlàyǔshìma·the·tesʹ,意思yìsishì學生xuéshēnghuòshòuguo教導jiàodǎoderén」。這個Zhège暗示ànshì學生xuéshēng老師lǎoshīzhījiānyǒuzhǒngshīshēngzhīqíngérzhèzhǒng感情gǎnqínghuìduì學生xuéshēngde一生yìshēngdōuyǒu影響yǐngxiǎng雖然Suīrányǒu許多xǔduō民眾mínzhòng聚集jùjí起來qǐláiyàotīng耶穌Yēsū說話shuōhuàdàn教導jiàodǎode對象duìxiàng看來kànlái主要zhǔyàoshìzuòzài身邊shēnbiānde門徒méntú。(Tài5:1,2;7:28,29

你們Nǐmen貧窮pínqióngderén zuò貧窮pínqióngde希臘Xīlà語詞yǔcíyǒu窮困qióngkùn」「赤貧chìpín」「xiàng乞丐qǐgài一樣yíyàngde意思yìsiBěnjié經文jīngwénshì耶穌Yēsūzài登山寶訓Dēngshān Bǎoxùntándàode要訣yàojué路加Lùjiāde記載jìzǎigēn馬太福音Mǎtài Fúyīn5:3shāoyǒutóng馬太Mǎtài使用shǐyòngle意思yìsiwéi貧窮pínqióngde希臘Xīlà語詞yǔcídànjiāshanglelìng希臘Xīlà語詞yǔcí中文Zhōngwénzuò心靈xīnlíng」),起來qǐlái可以kěyǐ直譯zhíyìwéi心靈xīnlíng貧窮pínqióngxiàng乞丐qǐgài一樣yíyàngderén」。(LìngjiànTài5:3;16:20de注釋zhùshì這個Zhège詞組cízǔ表達biǎodáde意思yìsishì這樣zhèyàngderén迫切pòqièxiǎngyào滿足mǎnzú心靈xīnlíngde需要xūyàoshēnzhī自己zìjǐ需要xūyào上帝Shàngdì雖然Suīrán路加Lùjiāde記載jìzǎizhǐdào貧窮pínqióngderéndànzhègēn馬太Mǎtàide記載jìzǎishì協調xiétiáo一致yízhìde因為yīnwèi貧窮pínqióngérshòu壓迫yāpòderén通常tōngchánggèng容易róngyì意識yìshídào自己zìjǐde心靈xīnlíng需要xūyàogèng容易róngyì明白míngbai自己zìjǐ需要xūyào上帝Shàngdì事實Shìshíshang耶穌Yēsūshuōguo彌賽亞Mísàiyàde身分shēnfènláidàode重要zhòngyào原因yuányīn就是jiùshìxiàng窮人qióngrén宣揚xuānyáng好消息hǎo xiāoxi」。(4:18那些Nàxiē跟隨gēnsuí耶穌Yēsūyǒu希望xīwàng享有xiǎngyǒu上帝Shàngdìde王國Wángguósuǒ福分fúfenderén大多數dàduōshùdōushì貧窮pínqiónghuò沒什麼méi shénme地位dìwèiderén。(林前Lín-Qián1:26-29;2:5不過Búguò馬太Mǎtàide記載jìzǎi清楚qīngchu表明biǎomíngrénhuì只是zhǐshì因為yīnwèi貧窮pínqióngjiù得到dédào上帝Shàngdì因此Yīncǐ路加Lùjiā馬太Mǎtài記載jìzǎide登山寶訓Dēngshān Bǎoxùndehuàshì互相hùxiāng補足bǔzúde

Yǒu Yòu快樂kuàilè」。(LìngjiànTài5:3;Luó4:7de注釋zhùshì

已經Yǐjīng得到dédàole全部quánbùde安慰ānwèi zuò得到dédàole全部quánbùde希臘Xīlà語詞yǔcíshìa·peʹkho。這個Zhège常常chángcháng出現chūxiànzài商業shāngyè收據shōujùshàng表示biǎoshì全部quánbùqīng」。耶穌Yēsūzài這裡zhèlǐtándàolehuò就是jiùshì富有fùyǒuderén可能kěnénghuì經歷jīnglìde痛苦tòngkǔ悲傷bēishānghuò種種zhǒngzhǒng禍患huòhuàn不過Búguò耶穌Yēsūshìshuō他們tāmenjǐn因為yīnwèi生活shēnghuó舒適shūshì安逸ānyìjiùhuìyǒuhuò」。耶穌Yēsū其實qíshíshìzàichū警告jǐnggào如果rúguǒrén過分guòfèn看重kànzhòng財富cáifùjiù可能kěnénghuì專心zhuānxīn崇拜chóngbài上帝Shàngdì結果jiéguǒbudào真正zhēnzhèngde快樂kuàilè這樣Zhèyàngderénnéng得到dédàode報酬bàochoudōu全部quánbùqīng」,他們tāmennéng得到dédàode全部quánbù安慰ānwèidōu已經yǐjīng得到dédàole上帝Shàngdìhuìzàigěi他們tāmen什麼shénmele。(LìngjiànTài6:2de注釋zhùshì

Yàoài你們nǐmende敵人dírén zuòàide希臘語Xīlàyǔ原文yuánwén顯示xiǎnshìzhèshì持續chíxù不斷búduànde行動xíngdòng。(LìngjiànTài5:44de注釋zhùshì

Jièqián Zhǐ免息miǎnxījièqián摩西Móxī法典fǎdiǎn禁止jìnzhǐ以色列人Yǐsèlièrénzàijièqiángěi貧窮pínqióngde同胞tóngbāoshí收取shōuqǔ利息lìxīChū22:25),bìng鼓勵gǔlì他們tāmen慷慨kāngkǎidejièqiángěi窮人qióngrén。(Shēn15:7,8;Tài25:27

Yào寬恕kuānshùrén你們nǐmenjiùhuìbèi寬恕kuānshù Yòuyàofàngguorén你們nǐmenjiùhuìbèifàngguo」。zuò寬恕kuānshùde希臘語Xīlàyǔ原文yuánwén顯示xiǎnshìzhèshì持續chíxù不斷búduànde行動xíngdòng這個zhègede字面zìmiàn意思yìsishìfàngguo」「ràng……離開líkāi」「釋放shìfàng囚犯qiúfàn)」。Zàiběnjié經文jīngwénli這個zhègegēn審判shěnpàn」「譴責qiǎnzé形成xíngchéng對比duìbǐ表達biǎodáde意思yìsishì即使jíshǐ對方duìfāng看來kànlái應該yīnggāishòudào懲罰chéngfá還是háishi判定pàndìng無罪wúzuìbìng寬恕kuānshù

Yào常常chángcháng施與shīyǔ zuò施與shīyǔde希臘語Xīlàyǔ動詞dòngcíde形態xíngtài顯示xiǎnshìzhèshì持續chíxù不斷búduànde行動xíngdòng

你們Nǐmende衣袋yīdài zuò衣袋yīdàide希臘Xīlà語詞yǔcíde字面zìmiàn意思yìsishì胸膛xiōngtáng」,dànzài這裡zhèlǐ看來kànláizhǐ寬大kuāndàde外衣wàiyīzài腰帶yāodài上方shàngfāng折疊zhédiéérchéngdedōuzi。「Dàojìn……衣袋yīdàili可能kěnéngzhǐ當時dāngshíde習慣xíguàn就是jiùshì商販shāngfànhuì顧客gùkèmǎide東西dōngxifàngjìn這樣zhèyàngdedōuzili

比喻Bǐyù JiànTài13:3de注釋zhùshì

……梁木liángmù JiànTài7:3de注釋zhùshì

虛偽Xūwěiderén 希臘語Xīlàyǔshìhy·po·kri·tesʹ,原本yuánběnzhǐ希臘Xīlà以及yǐjí後來hòuláide羅馬Luómǎde戲劇xìjù演員yǎnyuán這些Zhèxiē演員yǎnyuán演出yǎnchūshíhuìdàizhe面具miànjù這樣zhèyàngnéng隱藏yǐncáng自己zìjǐde身分shēnfènyǒuzhù擴音kuòyīn這個Zhège後來hòuláibèiyònglái比喻bǐyù那些nàxiē虛偽xūwěi裝假zhuāngjiǎ隱藏yǐncáng自己zìjǐ真正zhēnzhèng動機dòngjīhuò性格xìnggéderénZài馬太福音Mǎtài Fúyīn6:5,16耶穌Yēsū猶太Yóutài宗教zōngjiào領袖lǐngxiùchēngwéi虛偽xūwěiderén」。Zàiběnjié經文jīngwénli耶穌Yēsūyòng這個zhègelái稱呼chēnghu任何rènhézhǐ留意liúyì別人biérén過失guòshīquè無視wúshì自己zìjǐ過失guòshīde門徒méntú

洪水Hóngshuǐ Zài以色列Yǐsèliè突如其來tūrúqíláide冬季dōngjì風暴fēngbàobìng罕見hǎnjiàn尤其yóuqíshìzài猶太曆Yóutàilì提別月Tíbiéyuè大概dàgài相當xiāngdāng公曆gōnglì12yuèzhōngdào1yuèzhōng期間qījiān這樣zhèyàngde風暴fēngbàohuìdàilái狂風暴雨kuángfēng-bàoyǔ以及yǐjí破壞力pòhuàilìde突發tūfā洪水hóngshuǐ。(Lìngjiàn附錄FùlùB15

多媒體資料

加利利海Jiālìlì Hǎi的de西北xīběi岸àn
加利利海Jiālìlì Hǎide西北xīběiàn

1.革尼撒勒Génísālè平原píngyuán這個Zhège三角洲sānjiǎozhōu土地tǔdì肥沃féiwòchángyuē5公里gōnglǐkuānyuē2.5公里gōnglǐ耶穌Yēsū就是jiùshìzàizhè一帶yídàide岸邊ànbiān行走xíngzǒushí邀請yāoqǐngle漁夫yúfū彼得Bǐdé安得烈Āndéliè雅各Yǎgè約翰Yuēhàngēn一起yìqǐ傳道chuándào。(Tài4:18-22

2.根據Gēnjù傳統chuántǒngde說法shuōfǎ耶穌Yēsūzài這裡zhèlǐ發表fābiǎo登山寶訓Dēngshān Bǎoxùn」。(Tài5:1;6:17,20

3.迦百農Jiābǎinóng耶穌Yēsūcéngzài迦百農Jiābǎinóngzhùxiàzhèngshìzàizhèzuòchénghuòzhèzuòchéng附近fùjìn遇見yùjiàn馬太Mǎtàide。(Tài4:13;9:1,9

外衣Wàiyī上shang折疊zhédié而ér成chéng的de兜dōu子zi
外衣Wàiyīshang折疊zhédiéérchéngdedōuzi

Zài聖經Shèngjīng時代shídài以色列人Yǐsèlièrénde外衣wàiyīzài胸口xiōngkǒu部分bùfen比較bǐjiào寬大kuāndàzhǒng穿chuānnéngràng外衣wàiyīzài腰帶yāodài上方shàngfāng折疊zhédiéchéngdōuzi這樣Zhèyàngdōuzi可以kěyǐyòngláifàngqián穀物gǔwùhuò其他qítā物品wùpǐn甚至shènzhì可以kěyǐyònglái嬰兒yīngʼérhuò羊羔yánggāobàozàihuáili。(Chū4:6,7;Mín11:12;王下Wáng-Xià4:39;31:33;Sài40:11Zài路加福音Lùjiā Fúyīn6:38zuò衣袋yīdàide希臘Xīlà語詞yǔcíde字面zìmiàn意思yìsishì胸膛xiōngtáng」,dànzài這裡zhèlǐ看來kànláizhǐ外衣wàiyīshang折疊zhédiéérchéngdedōuzi。「Dàojìn…⁠…衣袋yīdàili可能kěnéngzhǐ當時dāngshíde習慣xíguàn就是jiùshì商販shāngfànhuì顧客gùkèmǎide東西dōngxifàngjìn這樣zhèyàngdedōuzili

無花果樹Wúhuāguǒshù、葡萄樹pútaoshù和hé荊棘jīngjí
無花果樹Wúhuāguǒshù葡萄樹pútaoshù荊棘jīngjí

耶穌Yēsūzài選擇xuǎnzéyòng什麼shénme植物zhíwùlái比喻bǐyùshí一定yídìng經過jīngguò仔細zǐxìde考慮kǎolǜ許多Xǔduō經文jīngwénzàidào無花果樹wúhuāguǒshù(1)shíhuìdào葡萄樹pútaoshù(2),ércóng耶穌Yēsūzài路加福音Lùjiā Fúyīn13:6shuōdehuà可以kěyǐkànchū無花果樹wúhuāguǒshùchángbèizhòngzài葡萄園pútaoyuánli。(王下Wáng-Xià18:31;Ěr2:22)「Zuòzài自己zìjǐde葡萄樹pútaoshùxià無花果樹wúhuāguǒshùxià象徵xiàngzhēng安寧ānníng繁榮fánróng安全ānquán。(王上Wáng-Shàng4:25;4:4;3:10Lìng方面fāngmiàn亞當Yàdāng犯罪fànzuìhòu耶和華Yēhéhuázài詛咒zǔzhòu土地tǔdìshí特別tèbiédàole荊棘jīngjí蒺藜jílí。(Chuàng3:17,18耶穌Yēsūzài馬太福音Mǎtài Fúyīn7:16dàode荊棘jīngjí種類zhǒnglèi無法wúfǎ確定quèdìngér這裡zhèlǐ顯示xiǎnshìdeshìzhǒng可以kěyǐzài以色列Yǐsèlièkàndàode野生yěshēng荊棘jīngjí學名xuémíngCentaurea iberica)(3)。