路加福音 20:1-47

20  Yǒutiān耶穌Yēsūzài聖殿shèngdiànli教導jiàodǎo民眾mínzhòng宣揚xuānyáng好消息hǎo xiāoxi祭司長jìsīzhǎng抄經士chāojīngshì長老zhǎnglǎo一起yìqǐqiánlái  duìshuō:「告訴gàosu我們wǒmenpíng什麼shénme權力quánlìzuò這些zhèxiēshìShéigěi這樣zhèyàngde權力quánlì+  回答huídá他們tāmenshuō:「wèn你們nǐmen問題wèntí告訴gàosu  約翰Yuēhànde浸禮jìnlǐyuántiānshang還是háishiyuán人間rénjiān?」  他們Tāmen彼此bǐcǐ商議shāngyìshuō:「要是Yàoshi我們wǒmenshuōyuántiānshang』,jiùhuìshuō:『你們Nǐmen為什麼wèi shénme相信xiāngxìn?』  Dàn要是yàoshi我們wǒmenshuōyuán人間rénjiān』,民眾mínzhòngjiùhuì石頭shítou我們wǒmen因為yīnwèi他們tāmen深信shēnxìn約翰Yuēhànshì先知xiānzhī+。」  他們Tāmen只好zhǐhǎo回答huídáshuō知道zhīdàoyuán哪裡nǎlǐ  耶穌Yēsūjiùduì他們tāmenshuō:「告訴gàosu你們nǐmenpíng什麼shénme權力quánlìzuò這些zhèxiēshì。」  耶穌Yēsūyòuduì民眾mínzhòngshuōle比喻bǐyù:「Yǒurén開墾kāikěnle葡萄園pútaoyuán+gěi一些yìxiē農戶nónghùjiùdàoguówàile而且érqiělehěnjiǔ+ 10  Dàole收穫shōuhuòde季節jìjiépài奴隸núlìdào農戶nónghù那裡nàlǐjiào他們tāmen交納jiāonà葡萄園pútaoyuánde部分bùfen果實guǒshí可是Kěshì農戶nónghù竟然jìngrán奴隸núlìledùn使shǐ空手kōngshǒu回去huíqù+ 11  yòupàilìng奴隸núlì他們Tāmen這個zhège奴隸núlìledùn羞辱xiūrǔfān使shǐ奴隸núlì空手kōngshǒu回去huíqù 12  yòupàisān他們Tāmenshāng這個zhège趕走gǎnzǒu 13  葡萄園Pútaoyuánde主人zhǔrénshuō:『gāi怎麼zěnmebànneyàopài深愛shēnʼàide兒子érzi+他們tāmenhuì尊重zūnzhòng。』 14  農戶Nónghù看見kànjiànde兒子érzijiù商量shāngliangshuō:『這個Zhègeshì繼承人jìchéngrén我們Wǒmenshāleyào繼承jìchéngde產業chǎnyèjiùguī我們wǒmenle。』 15  於是Yúshì農戶nónghùtuōdào葡萄園pútaoyuánwàishāle+這樣Zhèyàng葡萄園pútaoyuánde主人zhǔrénhuì怎樣zěnyàng處置chǔzhì他們tāmenne 16  huìláishādiào這些zhèxiē農戶nónghù葡萄園pútaoyuánjiāogěi別人biérén。」 眾人Zhòngrén聽見tīngjiànjiùshuō:「千萬Qiānwàn不要búyàoyǒu這樣zhèyàngdeshì!」 17  耶穌Yēsūkànzhe他們tāmenshuō:「聖經Shèngjīngshangxiězhe,『建造jiànzàoderén棄絕qìjuéde石頭shítouchéngle首要shǒuyàode房角石fángjiǎoshí+』,zhèhuàshì什麼shénme意思yìsine 18  Shéidiàozàizhèkuài石頭shítoushangjiùhuìshuāisuì+Zhèkuài石頭shítoudiàozàishéide身上shēnshangjiùhuìshéide粉碎fěnsuì。」 19  抄經士Chāojīngshì祭司長jìsīzhǎngkànchū這個zhège比喻bǐyùshì針對zhēnduì他們tāmenshuōdejiùxiǎng立刻lìkè下手xiàshǒuzhuāzhù耶穌Yēsū可是kěshì他們tāmen害怕hàipà民眾mínzhòng+ 20  於是Yúshì他們tāmen密切mìqiè觀察guānchá然後ránhòupàichūle暗中ànzhōng收買shōumǎide一些yìxiērén假裝jiǎzhuānghěn誠懇chéngkěn*de樣子yàngziyàocóng耶穌Yēsūdehuàzhōngzhǎo把柄bǎbǐng+目的mùdìshìsòngguānjiāogěi總督zǒngdū處置chǔzhì* 21  他們Tāmenwèn耶穌Yēsūshuō:「老師Lǎoshī我們wǒmen知道zhīdàojiǎngdejiāodedōuduìyòu偏心piānxīnzhǐ按照ànzhào真理zhēnlǐ教導jiàodǎorén認識rènshi上帝Shàngdìdedào 22  我們Wǒmen納稅nàshuìgěi凱撒Kǎisā可不可以kě bu kěyǐ*ne?」 23  耶穌Yēsū看穿kànchuān他們tāmende狡計jiǎojìjiùduì他們tāmenshuō 24  「méi第納流斯dìnàliúsī錢幣qiánbìgěikànZhèshìshéidexiàngshéide名號mínghào?」他們Tāmenshuō:「Shì凱撒Kǎisāde。」 25  耶穌Yēsūduì他們tāmenshuō:「所以Suǒyǐ屬於shǔyú凱撒Kǎisādeyàogěi凱撒Kǎisā+屬於shǔyú上帝Shàngdìdeyàogěi上帝Shàngdì+。」 26  他們Tāmenzài民眾mínzhòng面前miànqiánnéngcóngshuōdehuàzhōngzhǎodào把柄bǎbǐng反而fǎnʼérduìde回答huídá感到gǎndào驚訝jīngyàjiù無話可說wúhuà-kěshuō 27  撒都該Sādūgāipài向來xiàngláishuō沒有méiyǒu復活fùhuózhèhuíshì+他們tāmenyǒurénláiwèn耶穌Yēsūshuō+ 28  「老師Lǎoshī摩西Móxīgěi我們wǒmenxiěxià規定guīdìngshuō:『如果Rúguǒyǒurénde兄弟xiōngdìleliúxià妻子qīzi沒有méiyǒu孩子háizi死者sǐzhěde兄弟xiōngdìjiùgāi遺孀yíshuāng過來guòláilede兄弟xiōngdì立後lìhòu+。』 29  曾經Céngjīngyǒu兄弟xiōngdìrénle妻子qīzi沒有méiyǒuliúxià兒女érnǚjiùle 30  èr 31  sānledōushì這樣zhèyàng沒有méiyǒuliúxià兒女érnǚjiùle 32  最後Zuìhòu那個nàge女人nǚrénle 33  復活Fùhuóde時候shíhoushìrénde妻子qīzinedōuguoa。」 34  耶穌Yēsūduì他們tāmenshuō:「目前Mùqián制度zhìdùderényòuyòujià 35  可是kěshì那些nàxiēpèi進入jìnrù未來wèiláide制度zhìdùér復生fùshēngderénjiùjià+ 36  他們Tāmenxiàng天使tiānshǐ一樣yíyàngnéngzài既然jìránshì復活fùhuóderén就是jiùshì上帝Shàngdìde兒女érnǚle 37  其實Qíshí死人sǐrén復活fùhuódeshì摩西Móxīzài荊棘叢jīngjícóngde記載jìzǎishangshuōguole+摩西Móxī耶和華Yēhéhuáchēngwéi亞伯拉罕Yàbólāhǎnde上帝Shàngdì以撒Yǐsāde上帝Shàngdì雅各Yǎgède上帝Shàngdì+』。 38  shì死人sǐrénde上帝Shàngdìérshì活人huórénde上帝Shàngdì因為yīnwèizàiyǎnzhōng他們tāmendōushìhuóde+。」 39  Yǒu抄經士chāojīngshì回應huíyìngshuō:「老師Lǎoshīshuōdehǎo。」 40  他們Tāmenjiùzài不敢bùgǎnwèn什麼shénmele 41  耶穌Yēsūfǎn過來guòláiwèn那些nàxiērénshuō:「人們Rénmen怎麼zěnmeshuō基督Jīdūshì大衛Dàwèide子孫zǐsūnne+ 42  大衛Dàwèizài詩篇shīpiānshangshuōguo:『耶和華Yēhéhuáduìzhǔshuō:「zuòzàide右邊yòubian 43  直到zhídào使shǐde敵人dírénchénglede腳凳jiǎodèng+。」』 44  既然Jìrán大衛Dàwèi基督Jīdūchēngwéizhǔ』,基督Jīdūyòu怎麼zěnmeshì大衛Dàwèide子孫zǐsūnne?」 45  民眾Mínzhòngdōuzàitīngde時候shíhou耶穌Yēsūduì門徒méntúshuō 46  「Yào當心dāngxīn抄經士chāojīngshì他們tāmen喜歡xǐhuan穿chuānzhe長袍chángpáozǒuláizǒu喜歡xǐhuan別人biérénzài市集shìjí廣場guǎngchǎngshang恭敬gōngjìngdexiàng他們tāmen問好wènhǎohái喜歡xǐhuan會堂huìtánglide前座qiánzuò晚宴wǎnyànde上座shàngzuò+ 47  他們Tāmen侵吞qīntūn寡婦guǎfude房子fángzi*而且érqiě裝模作樣zhuāngmú-zuòyàngzuò冗長rǒngchángde禱告dǎogào這些Zhèxiērényàoshòugèng嚴厲yánlì*de判決pànjué。」

腳注

Yòu正義zhèngyì」。
直譯Zhíyìjiāozài總督zǒngdūdequánxià」。
Yòu合法héfǎ合法héfǎ」。
Yòu財產cáichǎn」。
Yòugèngzhòng」。

注釋

祭司長Jìsīzhǎng JiànTài2:4de注釋zhùshì

抄經士Chāojīngshì JiànTài2:4de注釋zhùshì

長老Zhǎnglǎo JiànTài16:21de注釋zhùshì

比喻Bǐyù JiànTài13:3de注釋zhùshì

gěi…… JiànTài21:33de注釋zhùshì

lehěnjiǔ 只有Zhǐyǒu路加Lùjiāzàishārénde農戶nónghùde比喻bǐyùzhōngdàole這個zhège細節xìjié。(參看Cānkàn平行píngxíng記載jìzǎiTài21:3312:1

首要Shǒuyàode房角石fángjiǎoshí JiànTài21:42de注釋zhùshì

凱撒Kǎisā JiànTài22:17de注釋zhùshì

第納流斯Dìnàliúsī zhǒng羅馬Luómǎ銀幣yínbì上面shàngmiànyǒu凱撒Kǎisāde頭像tóuxiàngshì猶太人Yóutàirénxiàng羅馬Luómǎ政府zhèngfǔ繳納jiǎonà人頭稅réntóushuìshí使用shǐyòngde錢幣qiánbì。(Tài22:17,19;20:22Zài耶穌Yēsūde時代shídài工人gōngrénměitiānzuò農業nóngyè工作gōngzuò12小時xiǎoshíde工資gōngzī通常tōngchángshìméi第納流斯dìnàliúsī錢幣qiánbì就是jiùshì銀元yínyuán。《希臘語Xīlàyǔ經卷jīngjuànde原文yuánwénzài描述miáoshù金額jīnʼéhuò價值jiàzhíshí通常tōngchánghuìyòng第納流斯dìnàliúsī作為zuòwéi單位dānwèi。(Tài20:2;6:37;14:5;6:6Zài當時dāngshíde以色列Yǐsèliè人們rénmenhuì使用shǐyòngduōzhǒng銅幣tóngbì銀幣yínbì包括bāokuòzài泰爾Tàiʼěr鑄造zhùzàoyòng繳納jiǎonà聖殿稅shèngdiànshuìde銀幣yínbìDàn人們rénmenzàixiàng羅馬Luómǎ政府zhèngfǔjiǎoshuìshí使用shǐyòngde看來kànláishìyǒu凱撒Kǎisā頭像tóuxiàngde第納流斯dìnàliúsī銀幣yínbì。(Lìngjiàn詞語Cíyǔ解釋jiěshì以及yǐjí附錄FùlùB14

Shéidexiàngshéide名號mínghào JiànTài22:20de注釋zhùshì

屬於Shǔyú凱撒Kǎisādeyàogěi凱撒Kǎisā 根據Gēnjù聖經Shèngjīngde記載jìzǎi耶穌Yēsūzhǐzài這個zhège場合chǎnghédàoguo羅馬Luómǎ皇帝huángdìBěnjié經文jīngwén以及yǐjí平行píngxíng記載jìzǎi馬太福音Mǎtài Fúyīn22:21馬可福音Mǎkě Fúyīn12:17dōu記錄jìlùlezhèjiànshì。「屬於Shǔyú凱撒Kǎisāde包括bāokuò人民rénmínyīn政府zhèngfǔ提供tígōngde服務fúwùér繳納jiǎonàde費用fèiyong包括bāokuò人民rénmín應該yīnggāixiàng政府zhèngfǔ表現biǎoxiànde尊重zūnzhòng適當shìdàngde順服shùnfú。(Luó13:1-7

屬於Shǔyú上帝Shàngdìdeyàogěi上帝Shàngdì JiànTài22:21de注釋zhùshì

Gěi JiànTài22:21de注釋zhùshì

撒都該派Sādūgāipài 路加福音Lùjiā Fúyīn只有zhǐyǒuzhèdào撒都該派Sādūgāipài。(Lìngjiàn詞語Cíyǔ解釋jiěshì撒都該派Sādūgāipài希臘語XīlàyǔSad·dou·kaiʹos)這個zhège名稱míngchēnggēn撒督Sādūzài七十子Qīshízǐ譯本yìběnli通常tōngchángpīnzuòSad·doukʹ)有關yǒuguān撒督Sādūshì所羅門Suǒluómén時代shídàide大祭司dàjìsī顯然xiǎnránde後代hòudàizài之後zhīhòude幾百jǐbǎiniánjiān一直yìzhí擔任dānrèn祭司jìsī。(王上Wáng-Shàng2:35

復活Fùhuózhèhuíshì 希臘語Xīlàyǔ原文yuánwénshìa·naʹsta·sis,字面zìmiàn意思yìsishì起來qǐláihuòzhàn起來qǐlái」。Zài希臘語Xīlàyǔ經卷jīngjuànzhōng這個zhège出現chūxiànle大約dàyuē40基本上jīběnshàngdōuyòngláizhǐ死人sǐrén復活fùhuó。(Tài22:23,31;20:33;4:2;24:15;林前Lín-Qián15:12,13以賽亞書Yǐsàiyàshū26:19dàoderénhuìhuó過來guòlái」,《七十子Qīshízǐ譯本yìběnjiùyònglea·naʹsta·sisde動詞dòngcí形式xíngshìlái翻譯fānyì這個zhège意思yìsiwéihuó過來guòláide希伯來語Xībóláiyǔ動詞dòngcí。(Lìngjiàn詞語Cíyǔ解釋jiěshì復活Fùhuó」)

le Jiàn12:21de注釋zhùshì

目前Mùqián制度zhìdù zuò制度zhìdùde希臘Xīlà語詞yǔcíai·onʹde基本jīběn意思yìsishì時代shídài」,可以kěyǐzhǐmǒu年代niándài時期shíqīhuò時代shídài區分qūfēn開來kāiláide情勢qíngshìhuò特徵tèzhēng。(LìngjiànTài12:32;10:30de注釋zhùshì以及yǐjí詞語Cíyǔ解釋jiěshì制度Zhìdù」)

Rén Yòu兒女érnǚ」,直譯zhíyì兒子們érzimen」。Běnjié經文jīngwén採用cǎiyòngdeshì字面zìmiàn意思yìsiwéi兒子érzide希臘Xīlà語詞yǔcíde廣義guǎngyì限於xiànyúzhǐ男性nánxìng直系zhíxì子孫zǐsūnérshì包括bāokuò男人nánrén包括bāokuò女人nǚrénZhèdiǎncóng經文jīngwénshuōyòuyòujià可以kěyǐkàn出來chūlái因為yīnwèizuòjiàde希臘Xīlà語詞yǔcízhǐyòng女性nǚxìng經文Jīngwénzhōng目前mùqián制度zhìdùderén看來kànláishì慣用語guànyòngyǔ這個zhège詞組cízǔsuǒzhǐderén無論wúlùn思想sīxiǎng態度tàidù還是háishi生活shēnghuó方式fāngshìdōu反映fǎnyìngchū目前mùqián制度zhìdùde特徵tèzhēng

未來Wèiláide制度zhìdù zuò制度zhìdùde希臘Xīlà語詞yǔcíai·onʹde基本jīběn意思yìsishì時代shídài」,可以kěyǐzhǐmǒu年代niándài時期shíqīhuò時代shídài區分qūfēn開來kāiláide情勢qíngshìhuò特徵tèzhēng耶穌Yēsūzài這裡zhèlǐshuōdeshì未來wèilái那個nàgeshòu上帝Shàngdì統治tǒngzhìde制度zhìdù到時dàoshí去世qùshìderénhuìér復生fùshēng。(LìngjiànTài12:32;10:30de注釋zhùshì以及yǐjí詞語Cíyǔ解釋jiěshì制度Zhìdù」)

Rén……兒女érnǚ 直譯Zhíyì兒子們érzimen……兒子們érzimen」。字面Zìmiàn意思yìsiwéi兒子érzide希臘Xīlà語詞yǔcízàiběnjié經文jīngwén出現chūxiànleliǎng有些Yǒuxiē經文jīngwén採用cǎiyòngdeshì這個zhègede廣義guǎngyì限於xiànyúzhǐ男性nánxìng直系zhíxì子孫zǐsūn。(Lìngjiàn20:34de注釋zhùshì

摩西Móxī……shuōguole Jiàn12:26de注釋zhùshì

摩西Móxī耶和華Yēhéhuáchēngwéi亞伯拉罕Yàbólāhǎnde上帝Shàngdì……』 耶穌Yēsūzài這裡zhèlǐtándào摩西Móxīzài族長們zúzhǎngmen去世qùshìduōniánhòu仍然réngrán耶和華Yēhéhuáchēngwéi他們tāmende上帝Shàngdì這裡Zhèlǐ引用yǐnyòngde經文jīngwénshì出埃及記Chūʼāijíjì3:6經文jīngwénde上文shàngwénChū3:4,5表明biǎomíng說話shuōhuàdeshì耶和華YēhéhuáZài出埃及記Chūʼāijíjì3:6耶和華Yēhéhuáduì摩西Móxīshuō:「shì父親fùqīnde上帝Shàngdì亞伯拉罕Yàbólāhǎnde上帝Shàngdì以撒Yǐsāde上帝Shàngdì雅各Yǎgède上帝Shàngdì。」當時Dāngshí亞伯拉罕Yàbólāhǎn去世qùshì329nián以撒Yǐsā去世qùshì224nián雅各Yǎgè去世qùshì197nián儘管Jǐnguǎn如此rúcǐ耶和華Yēhéhuáquè沒有méiyǒushuōcéngshì他們tāmende上帝Shàngdìérshìshuōshì他們tāmende上帝Shàngdì。《新世界Xīn-shìjiè譯本Yìběn之所以zhīsuǒyǐzàiběnjié經文jīngwénde正文zhèngwénliyòngle耶和華Yēhéhuá這個zhège名字míngzi其中qízhōng理由lǐyóushìzhèduàn文字wénzìgēn希伯來語Xībóláiyǔ經卷jīngjuànyǒu上述shàngshùde密切mìqiè關係guānxì。(Lìngjiàn附錄FùlùC1C3de簡介jiǎnjiè20:37)

因為Yīnwèizàiyǎnzhōng他們tāmendōushìhuóde Yòu因為yīnwèiduìláishuō他們tāmen全都quándōushìhuóde」。聖經Shèngjīng表明biǎomínggēn上帝Shàngdì疏遠shūyuǎnderénzàiyǎnzhōngjiù好像hǎoxiàngle一樣yíyàng。(2:1;提前Tí-Qián5:6同樣Tóngyàng道理dàolǐshòu耶和華Yēhéhuá認可rènkěderén就算jiùsuànlezàiyǎnzhōng好像hǎoxiànghuózhe一樣yíyàng因為yīnwèi一定yídìnghuì實現shíxiànde旨意zhǐyì使shǐ他們tāmen復活fùhuó過來guòlái。(Luó4:16,17

耶和華Yēhéhuáduìzhǔshuō 大多數dàduōshù中文Zhōngwén譯本yìběnzhèhuà翻譯fānyìwéiZhǔduìzhǔshuō」,其中qízhōng少數shǎoshù譯本yìběnzài腳注jiǎozhùli說明shuōmíngZhǔzhǐdeshì耶和華Yēhéhuálìngyǒu少數shǎoshù譯本yìběnzuò上主Shàngzhǔduìzhǔshuōhuò天主Tiānzhǔwèizhǔyún」。另外Lìngwàizài19世紀shìjì70年代niándàiyǒuběnyòng羅馬Luómǎ字母zìmǔ拼寫pīnxiěde上海Shànghǎihuà聖經Shèngjīngzàiběnjié經文jīngwényòngYa-wolái翻譯fānyìZhǔ」,yǒurén認為rènwéizhè就是jiùshì當時dāngshí上帝Shàngdìde名字míngzizài上海Shànghǎihuàde讀法dúfǎBěnjié經文jīngwén引用yǐnyòngdeshì詩篇Shīpiān110:1zài希伯來語Xībóláiyǔ原文yuánwénli經文jīngwén出現chūxiànle代表dàibiǎo上帝Shàngdì名字míngzide希伯來Xībólái輔音fǔyīn字母zìmǔ相當xiāngdāng英語YīngyǔdeYHWH)。不過Búguò正如zhèngrú附錄FùlùA5說明shuōmíngde那樣nàyàng大多數dàduōshù聖經Shèngjīng譯本yìběnzài一般yìbānrénchēngwéi新約Xīnyuēde部分bùfendōu沒有méiyǒu使用shǐyòng上帝Shàngdìde名字míngzi就算jiùsuànyǐn希伯來語Xībóláiyǔ經卷jīngjuànde經文jīngwénli包含bāohán上帝Shàngdìde名字míngzi只是zhǐshì簡單jiǎndāndeyòngZhǔ」(英語YīngyǔshìLord,只有zhǐyǒushǒu字母zìmǔ大寫dàxiělái替代tìdàiDàn正如zhèngrú附錄FùlùC顯示xiǎnshì有些yǒuxiē英語Yīngyǔ聖經Shèngjīng譯本yìběn的確díquèzài希臘語Xīlàyǔ經卷jīngjuànde正文zhèngwénliyòngle以下yǐxià譯法yìfǎ:Jehovah、Yahveh、Yahweh、יהוה(代表dàibiǎo上帝Shàngdì名字míngzide希伯來Xībólái輔音fǔyīn字母zìmǔ相當xiāngdāng英語YīngyǔdeYHWH),以及yǐjíLORDADONAIliǎngdōushì全部quánbù字母zìmǔ大寫dàxiě表示biǎoshì替代tìdài上帝Shàngdìde名字míngzi)。17世紀shìjì出版chūbǎnde一些yìxiē英王Yīngwáng欽定本Qīndìngběn》,zài希臘語Xīlàyǔ經卷jīngjuànzhōngdeběnjié以及yǐjí其他qítāsānjié引用yǐnyòng詩篇Shīpiān110:1de經文jīngwénliTài22:44;12:36;2:34),dōu使用shǐyòngle「the LORD」(LORD全部quánbù字母zìmǔ大寫dàxiě這個zhège譯法yìfǎ後來Hòulái出版chūbǎnde英王Yīngwáng欽定本Qīndìngběndōu沿用yányònglezhè做法zuòfǎ由於Yóuyú這個zhège譯本yìběnde希伯來語Xībóláiyǔ經卷jīngjuànyòng「the LORDlái表示biǎoshì對應duìyìngde希伯來語Xībóláiyǔ原文yuánwénshì上帝Shàngdìde名字míngzi因此yīncǐ如果rúguǒ希臘語Xīlàyǔ經卷jīngjuànzhōng出現chūxiàn同樣tóngyàngde寫法xiěfǎ「the LORD」,jiù表示biǎoshì譯者yìzhě認為rènwéi那些nàxiē地方dìfangshuōdeshì耶和華YēhéhuáHáiyǒudiǎn值得zhídé留意liúyì:1979nián首次shǒucì出版chūbǎndeXīn英王yīngwáng欽定本Qīndìngběn「the LORD這個zhège寫法xiěfǎyòng希臘語Xīlàyǔ經卷jīngjuànde其他qítā經文jīngwén就是jiùshìshuō只要zhǐyàozàiyǐn希伯來語Xībóláiyǔ經卷jīngjuànde經文jīngwénli出現chūxiànlezhǐdài上帝Shàngdì名字míngzide「the LORD」,jiùdōu沿用yányòng這個zhège寫法xiěfǎ

市集Shìjí廣場guǎngchǎng JiànTài23:7de注釋zhùshì

前座Qiánzuò JiànTài23:6de注釋zhùshì

多媒體資料

會堂Huìtáng裡li的de前座qiánzuò
會堂Huìtánglide前座qiánzuò

這裡Zhèlǐyòng3D圖像túxiàng復原fùyuánle古代gǔdài猶太Yóutài會堂huìtángde樣貌yàngmào依據yījùdeshì迦姆拉Jiāmǔlā加馬拉Jiāmǎlāzuò公元gōngyuán1世紀shìjì猶太Yóutài會堂huìtángde遺址yízhǐ迦姆拉城Jiāmǔlā Chéng位於wèiyú加利利海Jiālìlì Hǎi東北dōngběiyuē10公里gōnglǐchù因為Yīnwèi沒有méiyǒu任何rènhézuò1世紀shìjìde猶太Yóutài會堂huìtáng完好wánhǎo無損wúsǔnde存留cúnliú至今zhìjīn所以suǒyǐ無法wúfǎ確定quèdìng當時dāngshí猶太Yóutài會堂huìtángde所有suǒyǒu建築jiànzhù細節xìjié這裡Zhèlǐ展示zhǎnshìde一些yìxiē建築jiànzhù細節xìjié可能kěnéngzài當時dāngshíde許多xǔduō猶太Yóutài會堂huìtánglidōunéngkàndào

1.會堂Huìtánglide前座qiánzuò就是jiùshìzuìhǎode座位zuòwèi可能kěnéngzài講台jiǎngtáide上面shàngmiànhuò附近fùjìn

2.講台Jiǎngtái宣讀xuāndú聖經Shèngjīngde地方dìfangMěi會堂huìtángli講台jiǎngtáide位置wèizhì可能kěnéngyǒusuǒtóng

3.Kàoqiángde座位zuòwèizuòzài這些zhèxiē位子wèizishangde可能kěnéngdōushì當地dāngdìyǒu身分shēnfèn地位dìwèiderén其他Qítārén可能kěnénghuì墊子diànzizuòzàishang迦姆拉Jiāmǔlādezuò會堂huìtáng看來kànláiyǒupái座位zuòwèi

4.存放Cúnfàng聖經Shèngjīng經卷jīngjuànde櫃子guìzihuò箱子xiāngzi可能kěnéngkàozài後面hòumiàndeqiángshang

會堂Huìtángli座位zuòwèide設置shèzhìràng在場zàichǎngderén時刻shíkè意識yìshídào有些yǒuxiērénde地位dìwèishì其他qítāréngāode耶穌Yēsūde門徒méntújiù常常chángcháng爭論zhēnglùnshéide地位dìwèigènggāo。(Tài18:1-4;20:20,21;9:33,34;9:46-48

晚宴Wǎnyàn的de上座shàngzuò
晚宴Wǎnyànde上座shàngzuò

Zài公元gōngyuán1世紀shìjì人們rénmen通常tōngchánghuìxiétǎngzàizhuōpáng用餐yòngcān用餐Yòngcānderénhuì左手zuǒshǒuzhīzài軟墊ruǎndiànshangyòng右手yòushǒu東西dōngxichī按照Ànzhào希臘Xīlà羅馬Luómǎde習俗xísú用餐yòngcānde房間fángjiānli通常tōngchángyǒuzhāng低矮dīʼǎide餐桌cānzhuō旁邊pángbiān圍繞wéiràozhesānzhāng臥榻wòtà羅馬人Luómǎrénzhèzhǒng餐廳cāntīngchēngwéisān臥榻wòtà餐廳cāntīng」(拉丁語Lādīngyǔshìtriclinium,yuán意思yìsiwéiyǒusānzhāng臥榻wòtàde房間fángjiānde希臘Xīlà語詞yǔcí)。Zhèzhǒng座位zuòwèi安排ānpái通常tōngcháng可以kěyǐràng9rén用餐yòngcānměizhāng臥榻wòtà3rén不過búguò後來hòulái人們rénmen往往wǎngwǎng使用shǐyòngjiàochángde臥榻wòtàlái容納róngnàgèngduōrén根據Gēnjù傳統chuántǒng餐廳cāntīngli各個gègè臥榻wòtàde位置wèizhì代表dàibiǎotóngde等級děngjízhāng地位dìwèizuì(A),zhāng地位dìwèi居中jūzhōng(B),zhāng地位dìwèizuìgāo(C)。Tóngzhāng臥榻wòtàshangde各個gègè座位zuòwèi代表dàibiǎotóngde地位dìwèi中間zhōngjiānderén地位dìwèigāo右邊yòubianderén左邊zuǒbianderénDànzài正式zhèngshìde宴席yànxíshang主人zhǔrén一般yìbānzuòzài地位dìwèizuìde臥榻wòtàshangzuì左邊zuǒbiande座位zuòwèi(1),ér上座shàngzuò就是jiùshì中間zhōngjiān臥榻wòtàshangzuì靠近kàojìn主人zhǔrénde座位zuòwèi(2)。雖然Suīrán清楚qīngchu猶太人Yóutàirénzàiduō程度chéngdùshang採納cǎinàle這個zhège習俗xísúdàn看來kànlái耶穌Yēsū確實quèshíjiè這個zhège習俗xísúlái教導jiàodǎo門徒méntúyào謙卑qiānbēi