羅馬書 15:1-33

15  可是Kěshì我們wǒmen堅強jiānqiángderén應該yīnggāi包容bāoróng堅強jiānqiángderénde弱點ruòdiǎn+érshì取悅qǔyuè自己zìjǐ+  我們Wǒmen人人rénréndōu應該yīnggāiràng別人biérén喜悅xǐyuè得到dédào益處yìchùshòudào鼓勵gǔlì+  因為Yīnwèilián基督Jīdū沒有méiyǒu取悅qǔyuè自己zìjǐ+反而fǎnʼérxiàng聖經Shèngjīngshangxiěde:「Yǒurén出言chūyán侮辱wǔrǔ這些zhèxiēhuàdōuluòzàide身上shēnshang+。」  從前Cóngqiánxiě下來xiàláidehuàquánshìwèi教導jiàodǎo我們wǒmenérxiěde+ràng我們wǒmenjièzhe忍耐rěnnài+jièzhe聖經Shèngjīnggěirénde安慰ānwèi可以kěyǐhuáiyǒu希望xīwàng+  Yuànrén忍耐rěnnài安慰ānwèide上帝Shàngdì使shǐ你們nǐmendōuyǒu基督Jīdū耶穌Yēsūde思想sīxiǎng態度tàidù  這樣Zhèyàng你們nǐmenjiùnéng團結tuánjié一致yízhì+異口同聲yìkǒu-tóngshēngde頌揚sòngyáng*我們wǒmenzhǔ耶穌Yēsū基督Jīdūde上帝Shàngdì就是jiùshìde父親fùqīn  正如Zhèngrú基督Jīdū接納jiēnàle你們nǐmen+你們nǐmenyào彼此bǐcǐ接納jiēnà*+ràng上帝Shàngdì得到dédào榮耀róngyào  xiǎngràng你們nǐmen知道zhīdào基督Jīdūchéngleshòu割禮gēlǐderénde僕人púrén+表明biǎomíng上帝Shàngdì真實zhēnshí可靠kěkào證實zhèngshíle上帝Shàngdìduì他們tāmen祖先zǔxiānsuǒzuòde承諾chéngnuò+  並且bìngqiěyào使shǐ列國lièguóderényīn上帝Shàngdìde憐憫liánmǐnér頌揚sòngyáng*+聖經Shèngjīngshangxiězhe:「所以Suǒyǐyàozài列國lièguózhōng公開gōngkāi承認chéngrèn歌頌gēsòngde聖名shèngmíng+。」 10  Háishuō:「列國Lièguóderéna你們nǐmenyào上帝Shàngdìde子民zǐmín一起yìqǐ歡欣huānxīn+。」 11  Yòushuō:「萬國Wànguóa你們nǐmenyào讚美zànměi耶和華Yēhéhuá*萬族wànzúdōuyào讚美zànměi+。」 12  以賽亞Yǐsàiyàshuō:「耶西Yēxīdegēn+jiānghuì起來qǐlái統治tǒngzhì列國lièguó+列國lièguóderénhuì寄望jìwàng+。」 13  Yuànrén希望xīwàngde上帝Shàngdìyīn你們nǐmen信賴xìnlàijiù使shǐ你們nǐmen滿懷mǎnhuái喜樂xǐlè安寧ānníng這樣Zhèyàng由於yóuyú神聖力量shénshèng lìliàng發揮fāhuīde強大qiángdà作用zuòyòng你們nǐmenjiù充滿chōngmǎn*希望xīwàng+ 14  de弟兄們dìxiongmen深信shēnxìn你們nǐmen充滿chōngmǎn良善liángshàn具備jùbèizhǒng知識zhīshinéng彼此bǐcǐ勸誡quànjiè* 15  不過Búguòzàixiěgěi你們nǐmendexìnlimǒuxiēshìshuōde特別tèbié率直shuàizhíshìyào再次zàicì提醒tíxǐng你們nǐmenZhèshì因為yīnwèi上帝Shàngdìgěi分外fènwài恩典ēndiǎn 16  yàozuò基督Jīdū耶穌Yēsū手下shǒuxiàde公僕gōngpúwèi列國lièguóderén服務fúwù+從事cóngshì神聖shénshèngde工作gōngzuò傳揚chuányáng上帝Shàngdìde好消息hǎo xiāoxi+shìyàoràng列國lièguóderénkàozhe神聖力量shénshèng lìliàng成聖chéngshèng*可以kěyǐ成為chéngwéi上帝Shàngdì接納jiēnàde祭物jìwù 17  Kàozhe基督Jīdū耶穌Yēsūyīn上帝Shàngdìdeshìér歡喜huānxǐ 18  Biédeshìjiùshuōlezhǐshuō基督Jīdū怎樣zěnyàng通過tōngguòràng列國lièguóderén服從fúcóngjièzhede言行yánxíng 19  yòng神跡shénjì奇事qíshì*de力量lìliàng+píngzhe上帝Shàngdì神聖力量shénshèng lìliàngde強大qiángdà作用zuòyòng*使shǐ列國lièguóderén服從fúcóng結果Jiéguǒcóng耶路撒冷Yēlùsālěng周遊zhōuyóu直到zhídào以利里古Yǐlìlǐgǔ行省xíngshěng徹底chèdǐ傳講chuánjiǎng基督Jīdūde好消息hǎo xiāoxi+ 20  於是Yúshìxià目標mùbiāo凡是fánshìyǒurén傳講chuánjiǎngguo基督Jīdū名字míngzide地方dìfangdōu那裡nàlǐ宣揚xuānyáng好消息hǎo xiāoxi免得miǎndezài別人biérénde根基gēnjīshang建造jiànzào 21  jiùxiàng聖經Shèngjīngshangxiěde:「Duì一無所聞yìwúsuǒwéndejiānghuì看見kànjiàn沒有méiyǒutīngguodejiānghuì明白míngbai+。」 22  由於Yóuyú這個zhège原因yuányīnduōxiǎng你們nǐmen那裡nàlǐquèméichéng 23  可是Kěshì目前mùqiánzàizhè一帶yídàizài沒有méiyǒuwèitīngguo好消息hǎo xiāoxide地區dìqū而且érqiě許多xǔduōniánlái*一直yìzhí盼望pànwàng你們nǐmen那裡nàlǐ 24  因此Yīncǐ西班牙Xībānyáde時候shíhou希望xīwàngnéng看看kànkan你們nǐmen享受xiǎngshòugēn你們nǐmenxiāngde時光shíguāng然後ránhòuqǐng你們nǐmensòngchéng 25  不過Búguò現在xiànzàiyào耶路撒冷Yēlùsālěng執行zhíxíng職務zhíwù援助yuánzhù聖民shèngmín+ 26  馬其頓Mǎqídùn亞該亞Yàgāiyàderén樂意lèyì捐款juānkuǎn援助yuánzhù耶路撒冷Yēlùsālěng聖民shèngmínzhōngde窮人qióngrén+ 27  捐款Juānkuǎnderén固然gùránhěn樂意lèyìdàn其實qíshíshìqiànle這些zhèxiē聖民shèngmíndezhài因為yīnwèi列國lièguóderén既然jìrán分享fēnxiǎngdào他們tāmende福分fúfen*jiùyǒu義務yìwùyòng財物cáiwù援助yuánzhù他們tāmen*+ 28  bànwánzhèjiànshì捐款juānkuǎn*安全ānquánjiāogěi他們tāmen以後yǐhòujiùyào經過jīngguò你們nǐmen那裡nàlǐ西班牙Xībānyá 29  知道zhīdàokàn你們nǐmende時候shíhou一定yídìnghuì滿載mǎnzàizhe基督Jīdūsuǒde福分fúfen 30  弟兄們Dìxiongmen我們wǒmendōu相信xiāngxìnzhǔ耶穌Yēsū基督Jīdū神聖力量shénshèng lìliàng使shǐ我們wǒmen彼此相愛bǐcǐxiāngʼài因此yīncǐ懇請kěnqǐng你們nǐmengēn一起yìqǐxiàng上帝Shàngdì熱切rèqiède禱告dǎogàowèi祈求qíqiú+ 31  ràng得到dédào解救jiějiù+擺脫bǎituō猶地亞Yóudìyà那些nàxiēxìnzhǔderénràngwèi耶路撒冷Yēlùsālěng執行zhíxíngde職務zhíwù得到dédào聖民shèngmínde接納jiēnà+ 32  這樣Zhèyàng如果rúguǒshì上帝Shàngdìde意思yìsijiùnéng高高興興gāogāo-xìngxìngde你們nǐmen那裡nàlǐ大家dàjiā互相hùxiāng鼓勵gǔlì 33  Yuànrén安寧ānníng*de上帝Shàngdì你們nǐmen所有suǒyǒuréntóngzài+阿們Āmen

腳注

Yòu榮耀róngyào」。
Yòu歡迎huānyíng」。
Yòu榮耀róngyào」。
Yòu洋溢yángyìzhe」。
Yòu教導jiàodǎo」。
Jiàn詞語cíyǔ解釋jiěshì:「成聖Chéngshèng」。
奇事Qíshìyòu異兆yìzhào」。
強大Qiángdà作用zuòyòngyòu大能dànéng」。
zuòzhèniánlái」。
福分Fúfenyòu來自láizì上帝Shàngdìde東西dōngxi」。
Yòuduì他們tāmen執行zhíxíng救濟jiùjìde職務zhíwù」。
直譯Zhíyì果實guǒshí」。
Yòu和睦hémù」。

注釋

多媒體資料